ارتباط با من

محمدرضا پیرمرادی
نام و نام خانوادگی : محمدرضا پیرمرادی
پست الکترونیک : mr.pirmoradi@vru.ac.ir
سمت : هیئت علمی
سوابق تحصیلی : نام و نام خانوادگی: محمدرضا پیرمرادی
رشته تحصیلی دیپلم: علوم تجربی

رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)

رشته تحصیلی دکتری: مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی (دانشگاه تربیت مدرس تهران)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقاء گیاه دارویی آنغوزه.

عنوان رساله دکتری: ارزیابی خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و ژنتیکی گیاه آنغوزه در استان کرمان.
سوابق شغلی : شغل: عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان از سال 1382 تا کنون
مقالات:
رضا امیدبیگی، محمدرضا پیرمرادی و قاسم کریم زاده (1383). بررسی روشهای مختلف تیغ زنی بر عملکرد و بقای گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa-foetida L.). مجله منابع طبیعی ایران. جلد 57، شماره: 4، صفحات: 798-791.
 
رضا امیدبیگی و محمدرضا پیرمرادی (1385). بررسی تاثیرات قطر ریشه و دفعات تیغ زنی بر میزان شیره دهی گیاه دارویی-مرتعی آنغوزه (Ferula assa-foetida L.). مجله منابع طبیعی ایران. جلد 59، شماره: 1، صفحات: 269-261.
 
محمدرضا پیرمرادی و محمد مقدم (1392). بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه و خصوصیات رشدی گیاه آنغوزه. (پذیرش شده).
 
محمود کوشش صبا، کاظم ارزانی، محمدرضا پیرمرادی (1385).  بررسی راههای مقابله با سرمازدگی در انگور. همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی. یزد. ایران.
 
Mohammad Reza Pirmoradi, Mohammad Moghaddam, and Nasrin Farhadi. (2013). Chemotaxonomic Analysis of the Aroma Compounds in Essential Oils of  Two Different Ocimum basilicum L. Varieties from Iran. CHEMISTRY & BIODIVERSITY Vol. 10, 1361-1371.
 
 Mostafa   Khajeh, Yadollah Yamini,  Naader Bahramifar, Fatemeh Sefidkon and Mohammad Reza Pirmoradi. (2005). Comparison of essential oils compositions of  Ferula assa-foetida obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods. Food Chemistry. 91 (639-644).
 
Mohammad Moghaddam, Nasrin Farhadi and Mohammad Reza Pirmoradi (2013). Intraspecific variability of  the essential oil of  ocimum basilicum L. var. purpurascens and var. dianatnejadII from Iran. 2nd National Congress on Medicinal Plants Tehran- Iran.

5.6/10 (تعداد آرا 17 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد