ارتباط با من

دکتر مجید اسماعیلی زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر مجید اسماعیلی زاده
پست الکترونیک : esmaeilizadeh@vru.ac.ir
سمت : مدیر کل امور دانشجویی
بیوگرافی : مجید اسماعیلی زاده ، فرزند حبیب اله، متولد سال 1351، ابرکوه.
سوابق تحصیلی : دیپلم علوم تجربی، دبیرستان ابوذر، ابرکوه، 1369- کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان؛ بهمن 1373-کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ تیرماه1377- دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه تهران، تهران؛ خرداد 1389.
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی از سال 1377- مدیر گروه علوم باغبانی از سال 1379تا 1382، مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه از سال 1382 تا 1384، مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه از سال 1389 تا کنون.
اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگی: مجید اسماعیلی زاده
تاريخ تولد: 30/6/1351                             
محل تولد: ابرکوه
ملیت: ایرانی
وضعيت تاهل: متاهل
 
آدرس
رفسنجان، دانشگاه وليعصر(عج) ، دانشکده کشاورزي، گروه علوم باغباني
تلفن: 03913202008
ايميل:esmaeilizadeh@vru.ac.ir
 
تحصيلات
دیپلم
سال اخذ دیپلم: 1369
رشته: علوم تجربی
محل اخذ دیپلم: دبیرستان ابوذر ابرکوه
 
کارشناسی
سال اخذ مدرک کارشناسی: 1373
رشته: مهندسي کشاورزی-علوم باغبانی
محل اخذ مدرک کارشناسی: دانشگاه صنعتی اصفهان
 
کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد: 1377
رشته: مهندسي کشاورزی-علوم باغبانی، گرایش میوه کاری
محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز
موضوع پايان نامه: بررسی اثرهای سایتوکینین و جیبرلین بر گل انگیزی و تعیین زمان گل انگیزی در انگور سیاه شیراز. استاد راهنما: دکتر عنایت‏اله تفضلی.
 
دکتری
سال اخذ مدرک دکتری: 1389
رشته: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
محل اخذ مدرک دکتری: دانشگاه تهران
موضوع پايان نامه: مقایسه برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی و تغذیه ای درختان آور و ناآور پسته اوحدی. استادان راهنما: دکتر علیرضا طلایی و دکتر حسین لسانی.
وضعیت فعلی استخدامی:
استادیار- رسمی-قطعی  پایه 24 گروه علوم باغبانی
سوابق شغلی و مدیریت اجرایی
عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی از سال 1377
مدیر گروه علوم باغبانی(1379 تا 1381)
مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه(1381 تا 1384)
دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه(1381 تا 1384)
ماموریت تحصیلی دوره دکتری(1384 تا 1389)
مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه( از سال 1389)
دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه( از سال 1389)
مقام­ها و رتبه ­های کسب شده:
  1. مدرس برتر گروه در سال 1391
  2. مدرس برتر گروه در سال 1392
  3. مدرس برتر گروه از دید دانش ‏آموختگان در سال 1393
  4. کسب بالاترین نتیجه ارزشیابی بر اساس نظرخواهی از دانشجویان رشته علوم باغبانی در سال تحصیلی 92-93
 
لیست دروس تدریس شده:
  1. کارشناسی:  میوه‏های مناطق معتدله، میوه‏های ریز، درختان و درختچه‏های زینتی، اصول باغبانی، باغبانی عمومی، گیاهشناسی 2،
  2. کارشناسی ارشد:  هورمون‏ها و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، فیزیولوژی درختان میوه.
  3. دکتری : فیزیولوژی گلدهی، فیزیولوژی رشد و نمو میوه، مباحث نوین در میوه‏کاری،  فیزیولوژی پایه‏های درختان میوه.
 
مقالات در ژورنالها
 
اسماعیلی زاده، م. و تفضلی ع. 1379.اثرهاي كينتين واسيد جيبرليك برگل انگيزي وويژگي هاي ميوه انگور(Vitis vinifera L.) رقم سياه شيراز. مجله ي علوم وفنون باغباني ايران، جلد اول، شماره هاي 1و2: 43-54.
طلايي، ع.، اسماعيلي زاده، م.، لساني، ح.، جوانشاه، ا.  و حکم آبادي ح. 1389. بررسی اثر حلقه برداری، تنک میوه، اوره، روی و ساکاروز بر ریزش  جوانه های گل پسته رقم "اوحدی". مجله علوم باغباني ايران، دوره 41، شماره 3: 265-274.
اسماعیلی زاده، م، پور رجبی نژاد، م. ح. کریمی ح. ر. و محمدی ع. ا. 1392. اثر کاربرد بنزیل‌آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی‌های درخت و میوه‌ی پسته کله قوچی. مجله به زراعی کشاورزی. دوره 15، شماره 3: 171-186.
اسماعيلي زاده، م.، طلايي، ع.، لساني، ح.، جوانشاه، ا.  و حکم آبادي ح. 1393.بررسي اثر حلقه برداري، تنک ميوه، اوره، سولفات روي و ساکاروز بر سال آوري، مقدار کلروفيل و فتوسنتز برگ، و ويژگي هاي کمي و کيفي ميوه پسته رقم "اوحدي". نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 28، شماره 3: 277-287.
شول، ا. شمشیری، م. ح. اخگر، ع.  و اسماعیلی زاده، م. 1393. بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنت بر جذب عناصر غذایی نهال های پسته رقم قزوینی در چهار رژیم آبیاری. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. شماره 13: 171-183.
فتاحی، م.، شمشیری، م. ح. و اسماعيلي زاده، م. 1393. ارزیابی واکنش های فیزیولوژیکی و ریخت شناسی برگ در سه پایه پسته مایه کوبی شده با قارچ مایکوریزا آربسکولار نسبت به تنش شوری.  مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 15، شماره 4: 469-482.
عباسی کاشانی، ا.،  شمشیری، م. ح. اسماعيلي زاده، م. و کریمی، ح. م. اثرات اسید جاسمونیک و میکوریز آربوسکولار بر رشد و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته تحت تنش خشکی. مجله علوم باغبانی ایران. (پذیرش شده).
شمشیری، م.ح. حسنی، م.ر. کریمی، ح.ر. اسماعیلی زاده، م. بررسی اثرات میکوریز آربسکولار و اسید سالیسیلیک بر  میزان عناصر غذایی دانهال‌های پسته اهلی رقم ابارقی در شرایط تنش خشکی. مجله تولیدات گیاهی. (پذیرش شده).
  شول، ا. شمشیری، م.ح. اخگر، ع.ر. اسماعیلی زاده، م. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‌های پسته رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاریمجله علوم باغبانی ایران. (پذیرش شده).
رحیمی، س.، میردهقان س.ح. و اسماعیلی زاده م. تاثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه وری تحت فشار بر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور. مجله علوم باغبانی ایران. دوره 45، شماره 2: 137-149.
 صادقی سرشت، ا.، کریمی، ح.ر.، اسماعیلی زاده، م.، محمدی، ا. 1393. بررسی و روابط بین صفات رویشی در دانهال های بنه باغی به عنوان یک پایه در پسته. مجله فناوری تولیدات گیاهی. (پذیرش شده).
پیرزاد، ف.، میردهقان س.ح. و اسماعیلی زاده م. 1393. کاربرد قبل از برداشت پلی آمین ها بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. مجله علوم باغبانی ایران. (پذیرش شده).
 
 
 
 
Esmaeilizadeh, M., Javanshah, A. and Rahemi, M.2005. Studies of chilling requirement of three pistachio cultivars in Rafsanjan conditions. Acta Horticulture,726: 279-282.
Y. Mohsenian, H.R. Roosta, H.R. Karimi, and M. Eesmaeilizadeh. 2012. Investigation of the ameliorating effects of eggplant, datura, orange nightshade, local Iranian tobacco, and field tomato as rootstocks on alkali stress in tomato plants. Photosynthetica, 50 (3): 411-421.
 
 Rouhani, M., Samih, M.A. and  Esmaeilizadeh, M. 2012.  Evaluation of  effects of two spring applications of micronutrients on the population density of common pistachio psylla (Agonoscena pistaciae) in  pistachio orchards. Journal of Plant Protection Research, 52 (3): 314-318.
Talaie, A., Lesani, H.,  Esmaeilizadeh, M. and  Dashti, H. 2012. Effect of Girdling, Crop Load, Zinc Sulfate and Carbohydrate foliar application  on Inflorescence Bud Abscission and Nut Quality of ‘Ohadi’ Pistachio. Acta Horticulture,940: 97-104.
Mirdehghan, S.H., Rahimi, S. and Esmaeilizadeh, M. 2013. Improving the postharvest characteristics of table grape by preharvest application of polyamines. Acta Horticulture,1012: 293-298.
Bagheriyan. S., karimi, H. R.   and Esmaelizadeh, M. 2013. Evaluation of genetic relationship among melon genotypes based on morphological markers. Inter. J. Vegt. Sci., 21: 36-52.
مقالات در کنفرانسهاي داخلي و خارجي
اسماعیلی زاده، م. 1377. رشد ونموميوه توت فرنگي وتاثير تنظيم كننده هاي رشد بر آن. چهارمين همايش علمي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان، 24-21 ارديبهشت ماه .
اسماعیلی زاده، م. و تفضلی ع. 1379. بررسي اثرهاي كينتين واسيد جيبرليك بر گل انگيزي وخصوصيات ميوه انگورسياه شيراز درشرايط ديم وآبي. اولين همايش ملي انگور، قزوين، 28-26 شهريورماه.
طلايي، ع.، اسماعيلي زاده، م.، لساني، ح.، جوانشاه، ا.  و حکم آبادي ح. 1388. بررسی اثر حلقه برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ریزش  جوانه های گل پسته رقم "اوحدی. ششمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان،22 تا 25 تیرماه.
اسماعیلی زاده، م.،  طلایی ع. و کریمی ح. ر. 1390. مقایسه مقدار کربوهیدرات‏های برگ و جوانه گل درختان آور، ناآور و شاخه‏های حاقه برداری شده پسته. هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان،14 تا 17 شهریورماه.
کریمی، ح.ر.، اسماعیلی زاده، م. و ابولی پور م. 1390. بررسی مقدماتی تیمار چینه سرمایی بر جوانه زنی انار(Punica granatum L.). هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان،14 تا 17 شهریورماه.
منظری توکلی، م.، باقری و.، اسماعیلی زاده، م. و روستا ح.ر. 1390. اثر کاربرد روی بصورت محلول پاشی برگی بر غلظت این عنصر در اندام‏های گوجه فرنگی در سیستم‏های هیدروپونیک و آکواپونیک. هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان،14 تا 17 شهریورماه.
سمیع، م.ا.، روحانی س.م. و اسماعیلی زاده، م. 1390. اثر پاشش بهاره کلسیم و اوره بر تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته ( Agonoscena pistaciae) در شرایط باغ‏های پسته رفسنجان. هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان،14 تا 17 شهریورماه.
 روحانی س.م.، سمیع، م.ا. و اسماعیلی زاده، م. 1390. مقایسه اثر محلول پاشی بهاره تعدادی از عناصر غذایی و سم آمیتراز بر برخی از ویژگی‏های رشدی و عملکرد درختان پسته. هفتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان،14 تا 17 شهریورماه.
  تهرانی، ه.، اسماعیلی زاده، م.، رحیمی، ا. و کریمی، ح. م. 1391. بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رویشی و زایشی توت فرنگی رقم "سلوا" در سیستم کشت بدون خاک. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی. محلات. 14 الی 16 شهریور ماه.
پوررجبی، م.ر.، اسماعیلی زاده، م.، خان زاده، م. و رفیعی، ی. 1391. بررسی اثر امواج فراصوت بر بذر گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum cv. 'CH') . هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر. کرمان. 14 تا 17 شهریورماه.
   پوررجبی، م.ر.، اسماعیلی زاده، م.، خان زاده، م. و مقبلی، ا. 1391. بررسی اثر امواج فراصوت بر تغییرات بیوشیمیایی و فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum cv. 'CH') . هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر. کرمان. 14 تا 17 شهریورماه.
محسنیان سی سخت، ی.، روستا، ح.م. کریمی، ح.م. و اسماعیلی زاده، م. 1391. بررسی اثر اصلاحی بادمجان، گوجه فرنگی مزرعه ای، داتوره، تاجریزی قرمز و تنباکو به عنوان پایه بر مقاومت به قلیائیت گوجه فرنگی گلخانه ای. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی. محلات.14 الی 16 شهریورماه.
لطفی، ا.، اسماعیلی زاده، م.، میردهقان، س.ح. و شمشیری، م.ح. 1392. بررسی اثر خشکی بر برخی از صفات رویشی، پرولین و Fv/Fm چهار رقم انگور. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. دانشگاه کردستان. سنندج. 25 و 26 اردیبهشت.
خان زاده، م.، پوررجبی، م.ر. و اسماعیلی زاده، م. 1392. تغییر محتوای عناصر کم مصرف تحت تاثیر لیزر He-Ne و Nd-Yag در گیاه گوجه فرنگی رقم CH . هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
   اسماعیلی زاده، م.، پوررجبی، م.ر.، کریمی، ح.ر. و حکم ابادی، ح. 1392. اثر کاربرد بنزیل‌آدنین در زمان تورم جوانه ها و حذف آبیاری در زمستان بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی پسته کله قوچی. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
باقریان، س.، کریمی، ح.ر. و اسماعیلی زاده، م. 1392. مطالعه روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه ایران و افغانستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
عینی تاری، ف.، عباسی کاشانی، ا. و اسماعیلی زاده، م. 1392. تاثیر تیمارهای پس از برداشت جیبرلیک اسید، بنزیل آدنین و اتفن بر میزان سبزینگی برگ اسفناج آبی  (Ipomoea aquatic). هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
پیرزاد، ف.، میردهقان، س.ح. و اسماعیلی زاده، م. 1392. اثر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کیفی و عمر پس از برداشت کیوی رقم هایوارد. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
لطفی، ا.، اسماعیلی زاده، م.، میردهقان، س.ح. و شمشیری، م.ح. 1392.واکنش چهار رقم تاک به سطوح مختلف تنش خشکی در شرایط گلخانه ای. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
تهرانی، ه.، اسماعیلی زاده، م.، رحیمی، ا. و کریمی، ح. م. 1392. بررسی اثر چهار بستر کشت بر رشد رویشی توت فرنگی رقم "دیامنت" در کشت بدون خاک. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
مختاری، ز.، اسماعیلی زاده، م.، حکم آبادی، ح. و شمشیری، م.ح. 1392.اثر محلول پاشی کودهای تجاری و مالچ پلاستیکی در پاییز بر عارضه لکه پوست استخوانی پسته رقم کله قوچی. هشتمین گنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا،4 تا 7 شهریورماه.
 
 
 
 
 
Esmaeilizadeh, M., Javanshah, A. and Rahemi, M.2005. Studies  of  chilling  requirement  of  three  pistachio  cultivars  in  Rafsanjan  conditions. IV International Symposium on Pistachio and Almond –ISHS- Tehran, Iran, May 22-25.
Esmaeilizadeh, M., Talaie, A., Lesani, H., Javanshah, A. and Hokmabadi, H. 2009. The investigation on the effect of shoot girdling, fruit thinning  and  Zn-sulfate and sucrose spray on inflorescence bud retention and fruit qualitative characteristics  of pistachio cv. "Ohadi". 5th International Symposium on Pistachios and Almonds – ISHS – Sanliurfa, Turkey, Oct.06-10.
 
Talaie, A., Esmaeilizadeh, M., Lesani, H., and  Dashti, H. 2010. Effect of Girdling, Crop Load, Zinc Sulfate and Carbohydrate Spray on Inflorescence Bud Abscission and Nut Quality of Pistachio cv. ‘Ohadi’. 28th International Horticultural Congress -IHC- Portugal, Aug. 22-27.
M. Rouhani, M. A. Samih, M. Esmaeilizadeh, H. Izadi. 2011. The effect of nutrition elements and pesticide on the concentration of  common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer in pistachio orchards. Global Conference on Entomology-(GCE), March 5-9,2011 Chiang Mai, Thailand. poster 475.
Mirdehghan, S.H., Rahimi, S. and Esmaeilizadeh, M. 2013. Improving the postharvest characteristics of table grape by preharvest application of polyamines. VIIth International Postharvest Symposium, ISHS- Kuala Lumpur, Malaysia, June. 25-29.
 
راهنمایی پایان نامه­ های دانشجویی تمام شده
پور رجبی، محمد رضا. 1391. اثر بنزیل آدنین و تنش آبی در زمستان بر ویژگی های کمی و کیفی خشک میوه و مقاوت به سرمای بهاره پسته رقم کله قوچی.
مختاری، ز. 1391. تاثیر مالچ پلاستیکی و محلول پاشی کودهای تجاری  در پاییز بر رشد رویشی و برخی از ویژگی های کمی و کیفی خشک میوه پسته رقم کله قوچی.
تهرانی، ه. 1392. اثر 4 محیط کشت بر ویژگی های رویشی و زایشی توت فرنگی رقم های سلوا و دیامنت.
لطفی، ا. 1392. ارزیابی مقاومت به تنش خشکی 4 رقم تاک ( صاحبی، عسکری، کشمشی و یاقوتی).
اسمعیلی، ع. 1392. بررسی اثرهای نوسان دمایی و سیتوکینین بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد دانهال های پسته ارقام بادامی ریز زرند، سرخس و قزوینی.
فتحی مقدم، ن. 1393. ارزیابی سطوح مختلف کود نانوفرتایل در بسترهای مختلف کشت بدون خاک در توت‌فرنگی رقم آروماس .
رنجبر کبوترخانی، م. 1393. مطالعه ی اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم روی پسته ی رقم بادامی ریز در شرایط تنش شوری.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاوره پایان نامه های دانشجویی تمام شده 

روحانی، سید محمد. 1390. بررسی اثر چند محلول غذایی روی تراکم پسیل معمولی پسته در باغ‏های پسته رفسنجان و کشندگی نانو روی آن در شرایط آزمایشگاه.
محسنیان سی سخت، یاسر. 1390. اثر پایه‌های بادمجان، گوجه‌فرنگی مزرعه‌ای، داتوره، تاجریزی قرمز و تنباکو بر مقاومت به قلیائیت در گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای کشت شده در سیستم هیدروپونیک.


شول، افسانه. 1390 اثر قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus mosseae) و باکتري سودوموناس فلورسنت بر مقاومت به تنش خشکی در دانهال هاي پسته رقم قزوینی.
حسنی گرده کوهی، محمدرضا. 1391بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریز آربسکولار و اسید سالیسیلیک بر مقاومت به خشکی دانهال های پسته رقم قزوینی .
عباسی کاشانی، اسما. 1391بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریزآربسکولار و اسید جاسمونیک بر مقاومت به خشکی در دانهال های پسته رقم قزوینی.
زرین کلاه، مریم. 1391. تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار بر مقاومت به خشکی دانهال های انجیلی
رحیمی، ساره. 1391. اثر کاربرد قبل و پس از برداشت پلی‏آمین‏ها بر خصوصیات کیفی و عمر انبارمانی انگور ارقام ‘ریش‏بابا’ و ‘الحقی’
باقریان، سمیه. 1391. روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه ایران و افغانستان بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی.
پیرزاد، فرهاد. 1392.  اثر کاربرد قبل از برداشت غلظت های مختلف اسید سالسیلیک و پلی آمین ها بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد.
صادقی سرشت، الهام. 1392. بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی یک جمعیت از دانهال های بنه باغی و ارزیابی مقاومت آن ها به تنش شوری.
فتاحی، مسعود. 1392. اثر  میکوریز آربوسکولار(Glomus mosseae) بر مقاومت به شوری سه پایه‏ی پسته سرخس، ابارقی و بنه باغی ( P. eurycarpa  × P. mutica)  .  
خلیل پور، مژده. 1393. تاثیر نیتروژن، شوری و بنزیل آدنین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال های پسته.
محمدی خنامان، نفیسه. 1393. تاثیر گرده افشانی تکمیلی با استفاده از سوسپانسیون دانه گرده غنی شده با  عناصر بر و روی بر عملکرد و کیفیت خشک میوه پسته رقم اوحدی.
 
 موضوعات مورد علاقه
  • پسته
  • میوه های مناطق معتدله
  • میوه های ریز

5.4/10 (تعداد آرا 121 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد