ارتباط با من

حسین ریاحی مدوار
نام و نام خانوادگی : حسین ریاحی مدوار
پست الکترونیک : h.riahi@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی آب
بیوگرافی : متولد شهربابک-1360
سوابق تحصیلی : کارشناسی مهندسی آب– شهید باهنر کرمان 1379-1383

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس- سازه های آبی 1383-1385

عنوان پایان‌نامه: جریان همزمان درون و روگذر در سدهای پاره سنگی با استفاده از آنالیز ابعادی

دکتری دانشگاه تربیت مدرس- سازه های آبی 1385-1390
رساله دکتری: استخراج روابط انتقال رسوب برای کانالهای با مقاطع مرکب روباز با استفاده از مدل عددی سه بعدی
سوابق شغلی : استادیار رسمی آزمایشی پایه 10 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

مدیر گروه مهندسی آب 1396-ادامه دارد
Google Scholar      https://scholar.google.com/citations?user=D14aIuIAAAAJ&hl=en


سوابق حرفه‌ای
 • استادیار رسمی آزمایشی پایه 10، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (1393 تاکنون)
 • -    عضو کمیته توسعه پایدار رفسنجان، کمیسیون تخصصی آب. 1394-95
 • -    مدیر و عضو کمیته تخصصی آب و فاضلاب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان. 1393-95
 • -    مدیر منابع آب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان.  1394- 1396
 • -    عضويت در انجمن علوم و مهندسي منابع آب  ايران
 • پژوهشگر طرح‌ تحقیقاتی،شرکت آب و فاضلاب استان کرمان (1390 - 1393)
 • عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان (1395 تاکنون
 •     رتبه یک مشاوره و طراحی-اجرای  سیستمهای آبیاری و سازه های آبی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان
سوابق تدریس
 • مدرس درس‌های هیدرولیک کانال‌های روباز،
 • برنامه نویسی کامپیوتر ،
 • هیدرولوژی آبهای سطحی ،
 • هیدرولوژی مهندسی،
 • سازه های آبی،
 • متره و برآورد پروژه های آبی.
 • اصول و مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
.

مشاوره و راهنمایی پایان­ نامه­ های کارشناسی ارشد

-  طراحی شبکه برداشت چاه‌های پیزومتری آب زیرزمینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان 1392- دانشگاه بیرجنداستاد راهنما: علی شهیدی . عباس خاشعی سیوکی | استاد مشاور: حسین ریاحی مدوار | دانشجو: الهام رضایی


- برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در مجاری مثلثی روباز با استفاده از سیستم‎های خبره-1390-دانشگاه
سیستان و بلوچستان-مهندسی عمران-استاد راهنما: محمد گیوه‌چی | استاد مشاور: حسین ریاحی مدوار | دانشجو: صغری بردستانی


- بهینه‌سازی برنامه‌ی جایگزینی لوله‌ها بر اساس پارامتر‌های مدل شکست با استفاده از الگوریتم مورچگان-1390-دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان مهندسی عمران-استاد راهنما: غلامعباس بارانی | استاد مشاور: حسین ریاحی مدوار | دانشجو: اعظم نخعی


-توسعه يک سيستم خبره براي پيش بيني تبخير و تعرق مرجع روزانه با استفاده از ماشين بردار پشتيبان (SVM) و مقايسه نتايج آن با ANFIS , ANN  و روشهاي تجربي– 1390- دانشگاه تربيت مدرس-آبیاری و زهکشی-استاد راهنما: سیدمجید میرلطیفی | استاد مشاور: حسین ریاحی | دانشجو: اکرم سیفی


-- طراحی هندسه کانال¬های پایدار با استفاده از روش برنامه نویسی بیان ژن (GEP) و بهینه¬سازی الگوریتم ژنتیک (GA) با رویکرد تحلیل عدم قطعیت¬ها. ارشد مهندسی عمران دانشگاه رازی  کرمانشاه 1396استاد راهنما: حسین بنکداری | استاد مشاور: حسین ریاحی | دانشجو: صبا شقاقی خواجه دهیزمینه های تحقیقاتی
 • هیدروانفورماتیک
 • تحلیل عدم قطعیت و ریسک مهندسی آب
 • مدلسازی جریان و رسوب در مهندسی رودخانه و سازه های آبی
مقام­ها و رتبه ­های کسب شده:
 1. پژوهشگر برتر گروه  در سال 1397
 2. واجد شرایط و عضو بنیاد ملی نخبگان 1390

مقالات چاپ شده JCR-ISC-ISI

 1. An expert system for predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams by using ANFIS
  H Riahi-Madvar, SA Ayyoubzadeh, E Khadangi, MM EbadzadehExpert Systems with Applications 36 (4), 8589-8596
                 
       
 2. Effect of input variables preprocessing in artificial neural network on monthly flow prediction by PCA and wavelet transformationR Noori, A Farokhnia, S Morid, H Riahi MadvarJ. of Water and Wastewater 1, 13-22              

   

 3. Developing an expert system for predicting alluvial channel geometry using ANNH Riahi-Madvar, SA Ayyoubzadeh, MG AtaniExpert Systems with Applications 38 (1), 215-222
 4. Novel hybrid linear stochastic with non-linear extreme learning machine methods for forecasting monthly rainfall a tropical climate M Zeynoddin, H Bonakdari, A Azari, I Ebtehaj, B Gharabaghi, ...Journal of environmental management 222, 190-206.

   

 5. Pareto Optimal Multigene Genetic Programming for Prediction of Longitudinal Dispersion Coefficient
  H Riahi-Madvar, M Dehghani, A Seifi, VP Singh
  Water Resources Management, 1-17.

   

 6. ESTIMATING LONGITUDINAL DISPERSION COEFFICIENT OF POLLUTANTS USING ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM RIAHI MODVAR H.*, AYOUBZADEH SEYED ALI WATER AND WASTEWATER 19 (3), 34-46

   

 7. Prediction of Hydropower Generation Using Grey Wolf Optimization Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemEKZOIDKC Majid Dehghani 1 , Hossein Riahi-Madvar 2 , Farhad Hooshyaripor 3 ...Energies 12 (2), 289

   

 8. Improving one-dimensional pollution dispersion modeling in rivers using ANFIS and ANN-based GA optimized modelsA Seifi, H Riahi-MadvarEnvironmental Science and Pollution Research 26 (1), 867-885

   

 9. Uncertainty analysis in bed load transport prediction of gravel bed rivers by ANN and ANFIS
  H Riahi-Madvar, A SeifiArabian Journal of Geosciences 11 (21), 688

  Estimating daily reference evapotranspiration using hybrid gamma test-least square support vector machine, gamma test-ANN, and gamma test-ANFIS models in an arid area of Iran
  A Seifi, H RiahiJournal of Water and Climate Change

   

 10. Optimizing ANFIS for sediment transport in open channels using different evolutionary algorithms
  SN Qasem, I Ebtehaj, H Riahi MadavarJournal of Applied Research in Water and Wastewater 4 (1), 290-298

   
 11.  تعيين دبي جريان همزمان  درون و روگذر در سدهاي تاخيري پاره­سنگي،  مجله علمي و پژوهشي تحقيقات منابع آبايران، (1388)، سال پنجم، شماره 1، ص:70-58. .(علمي پژوهشي)

   

 12.  تأثير پيش­پردازش متغيرهاي ورودي به شبكه عصبي براي پيش­بيني جريان ماهانه با استفاده از آناليز مؤلفه­هاي­ اصلي و موجك، مجله علمي و پژوهشي آب و فاضلاب، سال بيستم، شماره 69، بهار 1388. .(علمي پژوهشي).

   

 13. ارزيابي و پايش شبکه ايستگاههاي هواشناسي به روش آناليز مولفه­هاي اصلي وآناليز فاکتور ، مطالعه موردي: استان کرمان- مجله آبياري و زهکشي ايران (علمي پژوهشي)- 30- شماره 1، جلد 5، بهار 1390 ، ص. 42.(علمي پژوهشي).

   

 14. توسعه مدل ترکيبي رگرسيون چندگانه- آناليز مولفه­ها و فاکتورهاي اصلي (MLR-PCA) در پيش­بيني تبخير-تعرق مرجع ، مطالعه موردي: استان کرمان. مجله آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) - دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد – علمي پژوهشي. 1186- جلد 24 ، شماره 6، بهمن - اسفند 1389 ،ص. 1196.(علمي پژوهشي).

   

 15. توسعۀ يک مدل خبره براي پيش بيني تقاضاي آب شهري با استفاده از ANN. دو فصلنامه آرمانشهر. نشريه عملي-پژوهشي معماري و شهرسازي. سال چهارم شماره 6-بهار و تابستان 1390.(علمي پژوهشي).

   

 16. اکرم سيفي، سيد مجيد ميرلطيفي و حسين رياحي (1392). معرفي و کاربرد ماشين بردار پشتيبان حداقل مربعات در برآورد تبخير-تعرق مرجع و تحليل عدم قطعيت نتايج، مطالعه موردي: شهر کرمان. مجله علمی و پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، سال چهارم، شماره 13، صفحات 80-67. 

   

 17. اکرم سیفی، حسین ریاحی(1395) بررسی تغییرات ناگهانی و الگوی تغییرات دوره‌ای تبخیر و تعرق مرجع ایران با تحلیل موجک و آزمون t متحرک، دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 199-210

   

 18. حسین ریاحی، عباس خاشعی، اکرم سیفی (1395). تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه‌ عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمی. مجله علمی پژوهشی فناوری زعفران.

   

 19. اکرم سیفی، حسین ریاحی (1395). تحلیل مکانی گروهی و تحلیل مکانی فازی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت شهربابک به منظور اهداف شرب و کشاورزی، تحقیقات منابع آب ایران،  دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 152-157

   

 20. حسین ریاحی؛ اکرم سیفی (1395). بررسی عملکرد روش برنامه‌نویسی بیان‌ژن در طراحی آرایش قطره‌چکان‌های سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در مقایسه با معادلات تجربی، پژوهشهای حفاظت آب و خاک،               دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 25-45             

   

 21. اکرم سیفی؛ حسین ریاحی مدوار (1396) پهنه‌بندی کیفی آبخوان شهر بابک از منظر خورندگی و رسوب‌گذاری، تناسب کشاورزی، شرب و آبیاری تحت فشار، مجله آب و فاضلاب، مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1396

   

 22. حسین ریاحی. اکرم سیفی. ۱۳۹۶. استنتاج اثرات تخریبی بالاآمدگی موضعی آب آبفای شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر کرمان). علوم و مهندسی آبیاری. دانشگاه چمران اهواز.  پذیرفته شده

   

 23. الهام رضائی  ،  علی شهیدی ، عباس خاشعی سیوكی ، حسین ریاحی مدوار ، . 1392.  ارزیابی كارایی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی سطح ایستابی(مطالعه موردی: دشت رامهرمز) آبیاری و زهكشی ایران » زمستان 1392  شماره4

   

 24. Evaluation of Heavy Metal Pollution Indices for Surface Water of the Sarcheshmeh Copper Mine using Multivariate Statistical Methods and GIS  AKRAM SEIFI1*, HOSSIEN RIAHI2  50(1) 2019  Volume 50, Issue 11, March and April 2019, Page 161-176Iranian Journal of Soil and Water Research
 25. Uncertainty analysis of infiltration parameters of the WinSRFR furrow irrigation simulation model with Monte Carlo method DOI: 10.22059/ijswr.2018.261848.667966Articles in Press, Accepted Manuscript , Available Online from 07 January 2019 Fatemeh Soroush ; Hossien Riahi Madvar


مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي تخصصي داخلي و خارجي 
 1. تعيين ضريب دبي جريان همزمان درون و روگذر غيرمستغرق در سدهاي پاره­سنگي ، ارائه شده در هفتمين سمينار  بين­المللي مهندسي رودخانه اهواز، 24 الي 26 بهمن ماه 1385، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 2. تعيين ابعاد حفره آبشستگي پائين دست سرريز با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي،  ارائه شده  در  هفتمين سمينار بين­المللي مهندسي رودخانه اهواز، 24 الي 26 بهمن ماه 1385، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 3. برآورد فاصله لوله­هاي زهکشي در شرايط ماندگار و غيرماندگار با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، ارائه شده در  پنجمين کنفرانس مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي اصفهان، بهمن ماه 1385.
 4. عباسی, هادی؛ مهدی شهابی فر؛ عباس خاشعی سیوکی و حسین ریاحی مدوار، ۱۳۸۶، بررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراته، دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 5. پيش­بيني رفتار کانالهاي پايدار رژيمي با استفاده از شبکه­هاي عصبي مصنوعي-ارائه شده در چهارمين کنگره ملي مهندسي عمران - دانشگاه تهران-ارديبهشت 1387
 6. استفاده از مدل خبره فازي-عصبي در تخمين ضريب پراکندگي طولي آلودگي ، ارائه شده در دومين سمينار مهندسي محيط زيست، دانشگاه تهران، ارديبهشت 87.
 7. بهبود دقت روش خطوط مشخصه در شبيه سازي عددي پديده ضربه قوچ با توجه به تغيرات زماني و مکاني ضريب افت، ارائه شده به دومين همايش ملي سد و نيروگاهاي برق-آبي، دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، ارديبهشت 1387
 8. طراحي مخازن تاخيري پاره­سنگي کنترل سيل با استفاده از مدل رياضي رونديابي هيدرولوژيکي و معادلات جريان در سدهاي پاره­سنگي، ارائه شده در سيزدهمين کنگره دانشجوئي عمران ايران، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، اسفند ماه 1385.
 9. مدلسازي آزمايشگاهي توزيع­هاي دوبعدي سرعت و فشار در سدهاي پاره­سنگي کنترل سيل، ارائه شده در اولين همايش منطقه­اي آب، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان آبان ماه  1385.
 10. تخمين فاصله لوله­هاي زهکشي در شرايط ماندگار و غيرماندگار با استفاده از استنتاج فازي، ارائه شده در سومين کنگره ملي عمران، دانشگاه تبريز، ارديبهشت ماه 1386.
 11. استفاده از سيستم تطبيقي استنتاج فازي در تخمين ابعاد حفره آبشستگي پائين دست سرريز، ششمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه شهرکرد. شهريور 1386.
 12. تحليل جريان همزمان درون و روگذر در سدهاي تاخيري پاره­سنگي، ارائه شده در ششمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه شهرکرد. شهريور 1386.
 13. پيش بيني رفتار کانالهاي پايدار رژيمي با استفاده از سيستم خبره فازي-­عصبي،ارائه شده در اولين کنفرانس ملي سازه­هاي هيدروليکي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج.25-23 آبان ماه 1386.
 14. ارزيابي قابليت­هاي مدل seep/w در شبيه­سازي دوبعدي نفوذ آب در آبياري قطره­­اي، چکيده  ارائه شده به ششمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير دانشگاه شهيد باهنر کرمان- اسفند ماه 1386-
 15. مديريت و کنترل تراز سطح آب زيرزميني در اراضي کشاورزي با استفاده از زه کشهاي لانه موشي، ارائه شده در اولين همايش منطقه­اي آبهاي زيرزميني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان آبان ماه  1386.
 16. استفاده از سيستم فيلتراسيون گياهي(VFS) در تصفيه پسابها و مصرف دوباره آنها- ارائه شده در اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب: چالشها و راهکارها- 1و 2 خرداد ماه 1387- دانشگاه فردوسي مشهد-
 17. پهنه­بندي استراتژيک مناطق مناسب براي استفاده مجدد از فاضلاب- ارائه شده در اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب: چالشها و راهکارها- 1و 2 خرداد ماه 1387- دانشگاه فردوسي مشهد-
 18. بررسي آزمايشگاهي دبي جريان ترکيبي از درون و روي سدهاي سنگريزه­اي مستغرق- هشتمين کنگره بين­المللي مهندسي عمران - 21 تا 23 ارديبهشت 1388، دانشگاه شيراز،
 19. Designing of Detention Rockfill Dams 4th International Symposium on Flood Defense, 6-8, May 2008, Toronto, Canada
 20. Modeling hydraulic performance of combined mole-pipe drains using SEEP/W model”. International agricultural engineering conference. 3-6, 2007. Bangkok, Thailand
 21. “Application of Artificial Neural Networks in Establishing Regime Channel Relationships”, The Second International Conference On Computer, Control & Communication, IEEE-IC4-2009.
 22. “Comparison of ANFIS and RBF Models in Daily Stream flow Forecasting”, The Second International Conference On Computer, Control & Communication, IEEE-IC4-2009.
 23. -“ Comparison of Turbulence Models for Lateral Velocity Distribution Prediction in Compound Channel Sections Using 3D Numerical Modelling” . 8th International River Engineering Conference Shahid Chamran University, 26-29 Jan. 2010, Ahwaz.
 24. Uncertainty Analysis of 2-Ddimensional Flow Simulation in Compound Channels with Overbank Flows- 10th Symposium on Stochastic Hydraulics Fifth International Conference on Water Resources and Environment Research 5th - 7th of July 2010 at Quebec City, Canada
 25. مدلسازي تنش برشي و نيروي برشي در مجاري مستطيلي روباز با استفاده از سيستم تطبيقي استنتاجي فازي- عصبي ( ANFIS-ششمين کنگره ملي مهندسي عمران-ارديبهشت 1390, مکاندانشگاه سمنان
 26. ارزيابي مقايسه اي دقت مدلهاي مختلف سري زماني MA, AR, ARMA درپيش بيني تبخير تعرق مرجع: مطالعه موردي استان كرمان-اولين همايش منطقه اي توسعه منابع آب-دانشگاه آزاد اسلامي ابرکوه. 1390.
 27. تخمين ضريب اصطكاك درلوله ها با استفاده از سيستمهاي فازي.  يازدهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران 1390
 28. رضایی, الهام؛ علی شهیدی؛ عباس خاشکی سیوکی و حسین ریاحی مدوار، ۱۳۹۲، انتخاب پارامترهای ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشیبان جهت تخمین سطر ایستابی، دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 29. اکرم سيفي و حسين رياحي (1390). کاربرد محیط نرم افزاری GS+ در ارزیابی توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی به روش­های زمین­آماری کریجینگ و وزن­دهی عکس فاصله. ارائه شده در اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، اردیبهشت 1390.
 30. اکرم سيفي، سيد مجيد ميرلطيفي و حسين رياحي. (1392). مدلسازي تبخير-تعرق مرجع روزانه با استفاده از برنامه نويسي بيان ژن (مطالعه موردي: ايستگاه کرمان).  دومین كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا. 18 و 19 اردیبهشت.
 31. Hossien Riahi-Madvar, Akram Seifi. 2016. Vulnerability assessment of urban water and wastewater systems facing high groundwater level using fuzzy decision-making approach.ISEH 2016 (The 3rd International Symposium on Environment and Health) & ISEG 2016 .Galway, Ireland, August 14 - 20, 2016.
 
  کتاب و فصل کتاب:
   طراحی و مدل‌سازی دینامیک سیالات و تحلیل نتایج در Flow-3D: راهنمای آموزش تصویر برای رشته‌های مهندسی . اکرم سیفی ؛ سعید نجفی ؛ حسین ریاحی - اندیشه‌سرا - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - - 8 -81-5716-600-9

5.1/10 (تعداد آرا 63 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد