ارتباط با من

دکتر مرتضی جعفرپور (Dr Morteza Jafarpour)
نام و نام خانوادگی : دکتر مرتضی جعفرپور (Dr Morteza Jafarpour)
پست الکترونیک : m.j@vru.ac.ir
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
بیوگرافی : محل تولد: تهران
وضعیت تاهل: متاهل
تلفن: 3202231
همراه: 09133937609
آدرس ایمیل: m.j@mail.vru.ac.ir
محل کار: دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مرتبه علمی: دانشیار

سوابق اجرایی
مدیر پژوهشی دانشگاه ولی عصر در سال های 90-96
عضو هیات ممیزه دانشگاه ولی عصر از سال 1396
عضو هیات موسس انتشارات دانشگاه ولی عصر
نماینده خرید تجهیزات ساخت داخل دانشگاه ولی عصر
در سالهای 1392-1396
رییس کمیسیون دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

فعالیتها وجوایز و غیره:
• عضو تیم مسابقه دانشجویی دانشگاه ولی عصر(عج) در سال 1378 و کسب رتبه چهارم تیمی کشوری(رتبه انفرادی 24 کشوری)
• پژوهشگر برتر دوره دکتری در سال 1389
• پژوهشگر برتر گروه ریا ضی در سال 1390
• پژوهشگر برتر گروه ریا ضی در سال 1392
• پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و فنی مهندسی در سال 1391
• پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و فنی مهندسی در سال 1394

داوری در مجلات علمی و همکاری های بین المللی
1Algebra colloquium
Computer and Mathematics with Applications
Journal of informatics and mathematical sciences
Member of mathematical reviwer (AMS reviwer)
Filomat
Journal of Algebraic systems

استاد راهنمای 16 پا یان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنمای 5 رساله دانشجوی دکتری
سوابق تحصیلی : لیسانس: ریاضی محض دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان ‏
فوق لیسانس: ریاضی محض دانشگاه تربیت معلم تهران ‏
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : On abelian subgroups of p-groups ‏
دکترا: دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
غنوان رساله دکتری :On semihypergroups and hypergroups
سوابق شغلی : -عضو هیات علمی گروه ریاضی از سال 1382
-مدیر پژوهشی دانشگاه از سال 1390 تا 1396
-نماینده خرید تجهیزات ساخت داخل دانشگاه 1392-1396
-عضو هیات ممیزه دانشگاه از سال 1396

زمينه ها و علايق تحقيقاتي:

Algebra (Group theory and Hypergroup theory)
Coding theory

مقالات ژورنالی

 

 

     

Solvable polygroups and derived subpolygroups-1
H Aghabozorgi, B Davvaz, M Jafarpour
Communications in Algebra 41 (8), 3098-3107

 

 

On nilpotent and solvable polygroups-2
H Aghabozorgi, M Jafarpour, B Davvaz
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 39 (3), 487-499

 

 

Nilpotent groups derived from hypergroups-3
H Aghabozorgi, B Davvaz, M Jafarpour
Journal of Algebra 382, 177-184

 

 

Enumeration of Rosenberg hypergroups-4
I Cristea, M Jafarpour, SS Mousavi, A Soleymani
Computers & Mathematics with Applications 60 (10), 2753-2763

 

 

On hyperactions of hypergroups-5
J Zhan, SS Mousavi, M Jafarpour
UPB Sci. Bull., Series A 73 (1), 117-128

 

 

On complementable semihypergroups-6
H Aghabozorgi, I Cristea, M Jafarpour
Communications in Algebra 44 (4), 1740-1753

 

 

The Relation δ n and Multisemi-Direct Hyperproducts of Hypergroups-7
V Leoreanu-Fotea, M Jafarpour, SS Mousavi
Communications in Algebra 40 (10), 3597-3608

 

 

R-parts in hyperrings-8
H Babaei, M Jafarpour, SS Mousavi
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 7 (1), 59-71

 

 

On fuzzy preordered structures and (fuzzy) hyperstructures-9
I Cristea, M Jafarpour, SS Mousavi
Acta Mathematica Sinica, English Series 28 (9), 1787-1798

 

 

On free and weak free (semi) hypergroups-10
SS Mousavi, M Jafarpour
Algebra Colloquium 18 (spec01), 873-880

 

 

Enumeration of Varlet and Comer hypergroups-11
H Aghabozorgi, M Jafarpour, B Davvaz
the electronic journal of combinatorics 18 (1), 131

 

 

Weak complete parts in semihypergroups-12
M Jafarpour, V Leoreanu-Fotea, A Zolfaghari
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 8 (2), 101-109

 

 

Equivalence relations in semihypergroups and the corresponding quotient structures-13
SS Mousavi, V Leoreanu-Fotea, M Jafarpour, H Babaei
European Journal of Combinatorics 33 (4), 463-473

 

 

   

 

14-R-parts in (semi)hypergroups
SSH Mousavi, V Leoreanu-Fotea, M Jafarpour
Annali di Matematica Pura ed Applicata 190 (4), 667-680

 

 

Solvable groups derived from hypergroups-15
M Jafarpour, H Aghabozorgi, B Davvaz
Journal of Algebra and Its Applications 15 (04), 1650067

 

 

A class of semihypergroups connected to preordered weak Γ-semigroups-16
M Jafarpour, SS Mousavi, V Leoreanu-Fotea
Computers & Mathematics with Applications 62 (8), 2944-2949

 

 

On Sperner (semi) hypergroups-17
M Jafarpour, H Aghabozorgi, V Leoreanu-Fotea
European Journal of Combinatorics 44, 231-235

 

 

Associated (semi) hypergroups from duplexes-18
M Jafarpour, F Alizadeh
Journal of Algebraic Systems 2 (2), 83-96

 

 

A construction of hypersemigroups from a family of preordered semigroups-19
M Jafarpour, SS Mousavi
Scientiae Mathematicae Japonicae 70 (3), 347

 

 

On Strongly Associative (Semi) Hypergroups-20
M Jafarpour, F Jantani, V Leoreanu
Journal of the Indonesian Mathematical Society 23 (1), 43-54

 

 

A method to compute the number of regular reversible Rosenberg hypergroup 21
M Jafarpour, I Cristea, A Tavakoli
ARS COMBINATORIA 128, 309-329

 

 

On dihedral hypergroups-22
M Jafarpour, I Cristea, F Alizadeh
European Journal of Combinatorics 44, 242-249

 

 

A class of hyperrings connected to preordered generalized Γ-rings-23
M Jafarpour, H Aghabozorgi, B Davvaz
European Journal of Combinatorics 44, 236-241

 

 

Cyclic groups obtained as quotient hypergroups-24
SS Mousavi, V Leoreanu-Fotea, M Jafarpour
Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Mathematics 61 (1), 109-122

 

 

On the category of geometric spaces and the category of (geometric)-25 hypergroups
M Jafarpour, SS Mousavi
Bulletin of the Iranian Mathematical Society 40 (3), 639-655

 

 

ON STRONGLY ASSOCIATIVE HYPERRINGS-26
F Arabpur, M Jafarpour
Journal of Algebraic Systems 6 (2), 117-130

 

 

On 2-strongly transitive geometric spaces-27
M Jafarpour, SS Mousavi, V Leoreanu, F Jantani
Journal of Algebra and Its Applications 17 (08), 1850140

 

 

On some classes of hypergroups-28
H Aghabozorgi, M Jafarpour, B Davvaz
Cogent Mathematics & Statistics 5 (1), 1-8

 

 

On order of elements in hypergroups and p-Sylow subhypergroups-29
F Jantani, M Jafarpour, SS Mousavi, V Leoreanu
Communications in Algebra 45 (12), 5092-5102

 

 

 30- Derived some polygroups and generalized Alternative polygroups
M Jafarpour, H Aghabozorgi, B Davvaz
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, 8

 

 

   

 

On sperner semihypergroups-31
M Iranmanesh, M Jafarpour, H Aghabozorgi
Communications in Mathematics and Applications 8 (1), 61-68

 

 

Good strongly regular relations on weak $ Gamma $-(semi) hypergroups-32
M Jafarpour, H Aghabozorgi, T Zare
Journal of Algebra and Related Topics 5 (1), 1-10

 

 

On weak Γ-(semi) hypergroups-33
T Zare, M Jafarpour, H Aghabozorgi
Cogent Mathematics 4 (1), 1290192

 

 

A method to compute the number of regular reversible Rosenberg hypergroup-34
I Cristea, M Jafarpour, A Tavakoli
Ars Combinatoria 1 (128), 309-329

 

 

Some results on complementable semihypergroups-35
G Aghabozorgi, M Jafarpour
The 46 th Annual Iranian Mathematics Conference, 298

 

 

On transitive soft sets over semihypergroups-36
M Jafarpour, V Vahedi
Algebraic Structures and Their Applications 2 (1), 49-58

 

 

On left (right) ρ-transitive geometric spaces-37
M Jafarpour, V Leoreanu-Fotea, M Hassanzadeh
European Journal of Combinatorics 44, 250-256

 

 

On dihedral hypergroups-38
F Alizadeh, M Jafarpour, I Cristea
Univerza v Novi Gorici 44 (part b), 242-249

 

 

On Special Weak Free (Semi) Hypergroups-39
M Jafarpour, A Ghashiyani
Journal of Hyperstructures 2 (1)

 

 

     

 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 


5.8/10 (تعداد آرا 142 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد