ارتباط با من

دکتر شهاب مداح‌حسینی
نام و نام خانوادگی : دکتر شهاب مداح‌حسینی
پست الکترونیک : shahab.mhoseini@vru.ac.ir
سمت : هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
بیوگرافی : نام: شهاب نام خانوادگی: مداح حسینی مدرک: دکترا رشته و گرایش: زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی سال تولد: 1352 محل تولد: نیشابور - خراسان
سوابق تحصیلی : کارشناسی: 1375-1371، دانشگاه فردوسی مشهد؛ معدل 16/70 کارشناسی ارشد: 1378-1375، دانشگاه نهران، معدل 18/45(نفر پنجم آزمون) دکترا: 1387-1381، دانشگاه تهران، معدل 18/40(نفر اول آزمون)
سوابق شغلی : - مامور به خدمت سربازی در سازمان املاک مکانیزه کشاورزی و دامپروری جمعیت هلال احمر شهرستان نیشابور1381-1379. - کارشناس ارشد بانک کشاورزی شعبه مرکزی تهران. مرداد 1381. - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات از 1/7/1387 تا کنون. - مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ولی عصر. 2/10/1389 تا 29/10/1390. - مشاور انجمن علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ولی عصر 1388 تا 1390.
پیشینه پژوهشی:
مقالات:
- مداح حسینی ، ش. و ک. پوستینی. 1382. اثر کاهش قدرت منبع بر انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول سه رقم جو. علوم و صنایع کشاورزی. 18: 38-29.
- مداح حسینی، ش.، پوستینی، ک.، احمدی، ع.، توکل افشار، ر.، رحیمی، ا. و ا. توکلی. 1389. نقش فتوسنتز و تعرق سنبله جو در تعیین اندازه مخزن دانه جو. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3: 133- 127.
اعتمادی، ف.، مداح حسینی، ش.، دشتی، ح. و اخگر، ع. 1391. اثر باکتری‌های محرک رشد بر رشد رویشی وزایشی گلرنگ در شرایط شوری های مختلف خاک . تولید گیاهان زراعی و باغی. پذیرش.
جوربندی ثانی، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش. و محمدی میریک؛ ع.ا. 1390. اﺛﺮ آﻟﻠﻮﭘﺎﺗﯿﮏ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن اوﯾﺎرﺳﻼم و ﺗﺎج ﺧﺮوسﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و رﺷﺪ داﻧﻬﺎل ﮐﻠﺰا . فناوری تولیدات گیاهی. 12(1): 36-27.
- رحیمی، ا.، جهانسوز،م.ر.، رحیمیان مشهدی، ح.، پوریوسف، م. و ش. مداح حسینی. 1388. اثر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دو گونه بارهنگ. مجله به زراعی کشاورزی. 11: 64- 49.
- میرزایی، س.، رحیمی، ا.، دشتی، ح. و ش. مداح حسینی. 1391. ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان. پژوهش‌های زراعی ایران. 1: 11 -1.
-  میرزایی، س.، رحیمی، ا.، دشتی، ح. و  ش. مداح حسینی. ؟.اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد دارویی زنیان تحت تنش شوری. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. پذیرش.
 
 
- Dashti, H., Azarnivand, H., Shirani, H., Hajabbasi, M. A. and S. Maddah Hoseini. 2011. Response of three Calligonum species to salinity germination and seedling stages. African Journal of Agricultural Science 1:4487-4493.
- Madah Hoseini, S., Palta, J., Siddique, K. and Poustini, K. 2012. Awns photosynthesis does not play a significant role in grain yield of barley under terminal drought. Crop and pasture Science. Accept
- Maddah hosseini, S., Poustini, K. and Ahmadi, A. 2008. Effects of foliar application of source and sink strength of four winter barley cultivars. Plant Growth Regulation 54:231-239.
- Rahimi, A., Maddah Hoseini, S., Pooryousef, M., and E. Fateh. 2010. Variation of leaf water potential, relative water content and SPAD under gradual drought stress and stress recovery in two medicinal species of Plantago species. Plant Ecophysiology
- Rahimi, A., Maddah Hoseini, S., Sajjadinia,A., and E. Fateh. 2011. Water use and water-use efficiency of Isabgol (Plantago ovata) and French psyllium (Plantago psyllium) in different irrigation regimes. Australian Journal of crop science 5:71-77.
- Rahimi, A., Norton, R. McNeil, D. and Maddah Hoseini, S. 2009. Effects of salinity and temperature on germination, seedling growth and ion relations of two lentil (Lens culinaris) varieties. Seed Technology 31(1): 79-86.
 
مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی و بین‌المللی :
- اعتمادی، ف.، مداح حسینی، ش.، دشتی، ح. و اخگر ع.ر. 1390. بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه و شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر در گلرنگ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات.کرج، ایران
- پاشازاده، و.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و م. عسیسی. 1389. اثر نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ در منطقه رفسنجان یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- توکلی ، ا.، احمدی، ع.، سعیدی، م. و مداح حسینی، ش. 1389. ، مطالعه روابط آبی و تبادلات گازی ارقام حساس و مقاوم گندم در شرایط تنش خشکی پس از گرده افشانی. خلاصه مقالات دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد.
- توکلی، ا.، احمدی، ع.، سعیدی، م. و مداح حسینی، ش. 1390. دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد. ایران.
- توکلی، ا.، زمانی، ا.، پوریوسف، م. و ش. مداح حسینی. 1389. مطالعه تاثیر تنش خشکی در مرحله رشد رویشی بر صفات فیزیولوژیک دو رقم حساس و مقاوم گندم. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- جوربندی ثانی، ج.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش. و ع. ا. محمدی میریک. 1390. بررسی پتانسیل دگرآسیبی غلظتهای مختلف عصاره آبی حاصل از اندام هوایی اویارسلام و تاج  خروس بر جوانه زنی و رشد کلزا. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان. زنجان.
- خدادادپور، م.، مداح حسینی، ش. و حسینی، س. ا. 1391. مقاومت ریشه به شرایط خشکی خاک. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد فسا، فسا. ایران.
- خلیلی زاده، ف.، محمدی میریک، ع.ا.، مداح حسینی، ش. و جعقری، م. 1392. اثر محیط کشت، ژنوتیپ و سن ریز نمونه بر میزان استقرار جوانه های جانبی عناب در کشت درون شیشه . اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان. ایران.
- رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش. و م. شمس الدین سعید. 1389. بررسی پرایمینگ شوری و سطوح مختلف شوری روی رشد و تجمع یونها در زیره سبز. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه شهید بهشتی.
- سرلک، د.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش.، کریمی، ح.ر.، و م.ر. دهقانی. 1390. بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شکست خواب بذر باریجه. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان. زنجان.
- سرلک، د.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش.، و ح.ر.کریمی. 1390.  بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجه. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان. زنجان.
- سرلک، د.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش.، و ح.ر.کریمی. 1390. بررسی مدت زمان شستشو و سطوح مختلف چینه سرمایی بر شکست خواب بذر باریجه. خلاصه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی. اصفهان.
- صفری، ح. و مداح حسینی، ش. 1391. تاثیر پیش تیمار بذر در مقاومت گیاهان به شوری. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد فسا، فسا، ایران.
- عباسی، ف.، گرمرودی، م. و مداح حسینی، ش. 1389. استفاده از بقایای گیاه کلزای روغنی در کنترل بیولوژیکی علفهای هرز مزرعه پنبه. سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی. کانون هماهنگی دانش و صنعت دانه های روغنی . تهران.
- عباسی، ف.، گرمرودی، م. و مداح حسینی، ش. 1389. بررسی پتانسیل دگر آسیبی کاه و کلش کلزای روغنی بر برخی شاخصهای رشد گیاه زراعی پنبه. خلاصه مقالات دومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد.
- گلکاری، م.، مداح حسینی، ش. و گلکاری، ص. 1391. تاثيرسطوح مختلف طول دوره سرما دهي بر روي برخي صفات رويشي ژنوتيپ هاي گندم نان. اولین همایش ملی تنش‌‌های گیاهی (غیر زیستی). دانشگاه اصفهان. اصفهان.ایران.
- مداح حسینی، ش.، پوستینی، ک.، رحیمی، ا. و ا. توکلی. 1389. اثر نور، نیتروژن و سیتوکینین بر فعالیت نیترات ریداکتاز گیاهچه جو. یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- ملایی، س.، مداح حسینی، ش. و ح. عصمتی. 1390.  بررسی اثر بازدارندگی گیاه کلزا روی رشد میسلیوم قارچ بوته میری. اولین همایش ملی مباحث نوین درکشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.ساوه ایران.
- نادری، ا.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و محمدی میریک، ع.ا. 1390. اثر تنظیم کننده های رشد بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های آفتابگردان درشرایط سرما. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. کرج، ایران.
- نادری، ا.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و محمدی میریک، ع.ا. 1390. اثر تنظیم کننده های رشد بر برخی صفات رویشی گیاهچه های آفتابگردان در شرایط سرما. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات. کرج، ایران.
 
- Maddah hosseini, S., and K. Poustini. 2006. Effects of source strength reduction on remobilization of stem water soluble carbohydrates. HAICTA, Volos, Greece.
-Maddah hosseini, S., Poustini, K. and A. Rahimi. 2010. Ear photosynthesis and     transpiration of barley have great impact on sink size. XIth European society for agronomy congressAGRO2010, Mont Pellier, France.
 
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد
- اعتمادی، ف.، مداح حسینی، ش، دشتی، ح. و اخگر ، ع. 1390. اثر باکتریهای محرک رشد بر مقاومت به شوری در مراحل جوانه زنی و رشد رویشی گلرنگ.
- پاشازاده، و.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و عسیسی م. 1389. اثر نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ در منطقه رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.
- پورحسن‌خانی، م.، مداح حسینی، ش، دشتی، ح، رحیمی، ا. و برومندنیا، م. 1390 . اثر کود سبز برعملکرد واجزاعملکرد ذرت در منطقه رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.
- جعفرآبادی، ف.، مداح حسینی، ش.، ترابی، ب. و تاج آبادی پور، ا. 1391. اثر کودهای آغازگر بر رشد گیاهچه‌ای و جذب عناصر در لوبیا قرمز.
- جوربندی ثانی، ج.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش. و ع. ا. محمدی میریک. 1390 . بررسی پتانسیل آلیلوپاتیک علفهای هرز آویارسلام و تاج خروس وحشی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا.
- خدادادپور، م.، مداح حسینی، ش.، ترابی، ب. و حسینی، س.ا. 1391. اثر DCMU بر انتقال مجدد کربوهیدراتهای محلول ساقه گندم در شرایط خشکی آخر فصل.
- سرلک، د.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش.، کریمی، ح.ر.، و م.ر. دهقانی. 1390. بررسی اثر سرمادهی مرطوب و برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر باریجه.
- صادقی آذر، ل.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و محمدی میریک، ع. 1390. اثر تنش شوری بر برخی شاخصهای رشدی و صفات فیزیولوژیکی ارقام عدس.
- صفری، ح.، مداح حسینی، ش.، آذری، ا. و حشمتی رفسنجانی، م. 1392. اثر پرایمینگ با سالیسیلک اسید بر جوانه‌زنی و رشد رویشی کنجد در شرایط شوری‌های مختلف خاک.
- علی‌دادی، و.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و عسیسی م. 1389اثر حذف شاخه های جانبی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ.
- کمالی، م.، رحیمی، ا.، مداح حسینی، ش.، رمرودی، م. و عسیسی، م. 1389. اثر تاریخ کاشت و حاصل خیزی خاک بر عمکرد و اجزا عملکرد خار مریم در منطقه رفسنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.
- نادری، ا.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا. و محمدی میریک، ع. 1390. اثر برخی تنظیم کننده های رشد بر تحمل سرمای گیاهچه آفتابگردان.
- نیکنام، ف.، مداح حسینی، ش، دشتی، ح. و عسیسی، م. 1389. اثر پاکلوبوترازول و کلرومکوات و دور آبیاری بر خصوصیات رویشی سورگوم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان.
 
 
 
ترجمه کتاب:
پوستینی، ک.، سی و سه مرده، ع.، زواره، م. و ش. مداح حسینی. 1385. عملکرد گیاهان زراعی، فیزیولوژی و فرایندها. انتشارات دانشگاه تهران. کتاب برگزیده سال دانشجویی جهاد دانشگاهی
 
 
سوابق تدریس:
کارشناسی:
فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت در شرایط تنشهای محیطی، زبان تخصصی، زراعت گیاهان صنعتی، اکولوژی کشاورزی، اصول زراعت، زراعت حبوبات، کاربرد کامپیوتر در کشاورزی
کارشناسی ارشد:
فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی، روش تحقیق، تنظیم کننده های رشد گیاهی، پاسخ گیاهان به تنشهای محیطی، مباحث نوین در زراعت
 
حوزه های پژوهش:
-        نقش توازن منبع – مخزن در تعیین و تثبیت عملکرد
-        اثر تنشهای محیطی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی
-        اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی
-        بررسی رشد و عملکرد برخی گیاهان علوفه‌ای فراموش شده مقاوم به شرایط شوری و خشکی و گرما


5.1/10 (تعداد آرا 122 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد