ارتباط با من

دکتر علی‌اکبر محمدی‌میریک
نام و نام خانوادگی : دکتر علی‌اکبر محمدی‌میریک
پست الکترونیک : aa.mohammadi@vru.ac.ir
سمت : مدیر گروه
بیوگرافی : سال تولد:1358 محل تولد: خراسان جنوبی- بیرجند-میریک
سوابق تحصیلی : کارشناسی(ُBSC): رشته تولیدات گیاهی-دانشگاه زابل-فارغ التحصیل سال 1382 ،
کارشناسی ارشد (MSC): رشته اصلاح نباتات-دانشگاه صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل 1382،
دکتری تخصصی(PhD): رشته اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری- دانشگاه صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل 1389
سوابق شغلی : عضو هیئت علمی گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی - دانشگاه ولی عصر رفسنجان از سال 1389، مدیر گروه از سال 1390 تا ...

Publications:
 
مقالات لاتین
  1. Saeidi, G. and Mohammadi Mirik, A.A. 2006. Fungicide seed treatment and seed color effects on seed vigor and emergence in flax.  International Journal of Agriculture and Biology 8:732-735.
 
  1. Mohammadi Mirik, A.A., Saeidi, G. and Rezai, A. 2009. Interaction effects of planting date with seeding rate on agronomic traits of different genotypes of flax. Iranian Journal of Field Crops research, 7(1):221-230.
 
  1. Rakhshani H., Ebadi R. and Mohammadi A.A., 2009, Population dynamics of Alfa Alfa Aphids and their natural enemies, Isfahan, Iran. J. Agric. Sci. Tech., Vol 11: 505-520
 
  1. Mohammadi A.A., G. Saeidi and A. Arzani, 2010, Genetic analysis of some agronomic traits in flax (Linum usitatissimum L.), Australian Journal of Crop Science, 4(5): 343-352
 
مقالات فارسی
1) اسماعیلی زاده، م. ، م. ر. پوررجبی نژاد، ح.ر. کریمی، ع.ا. محمدی میریک، 1392. اثر کاربرد بنزیل آدنین و حذف آبیاری زمستانه بر ویژگیهای درخت و میوه پسته کله قوچی، به زراعی کشاورزی، 15(3)-171-186.
2) عینی تاری ف. ، ح.ر. کریمی، ح.ر. روستا و ع.ا. محمدی میریک،1392، تاثیر غلظت های مختلف بی کربنات سدیم در آب آبیاری بر برخی شاخص های رویشی، بیوشیمیایی و آگرو فیزیولوژیکی سه رقم انار ،  مجله علوم و فنون باغبانی ایران، در حال چاپ

3) جوربندی ثانی ج. ، ا. رحیمی، ش. مداح حسینی، ع.ا. محمدی میریک، 1391،اثر آللوپاتیک عصاره گیاهان اویارسلام و تاج خروس بر جوانه زنی و رشد کلزا، فن آوری تولیدات گیاهی 12(1):27-36.
 
مقالات كوتاه و خلاصه مقالات در كنگره‌هاي بين­المللي
 
  1. Saeidi, G., Mohammadi Mirik, A.A. and Rezai, A. 2006. Effect of seeding rate on yield and yield components of flax. Proceeding of IX European Society for Agronomy, 4-7 Sep., Warsaw, Poland. 221-222
  2. Saeidi, G. and Mohammadi Mirik, A.A. 2005. The effect of chemical seed treatment on germination of brown and yellow flaxseed. Proceeding of 5th ISTA- SHC Seed Health Symposium, 10-13 May, Angers, France. Page 30.
  3. Saeidi, G. and Mohammadi Mirik, A.A. 2005. Evaluation of different genotypes of flax (Linum usitatissimum L.) to powdery mildew. Proceeding of The Second Asian Conference on Plant Pathology, 25-28 June, Singapore, Page 85.
 
 
 
مقالات كوتاه در كنگره‌هاي داخلي
1) عسگری نیا پ. ، ق. سعیدی، آ.ف. میرلوحی، ع.ا. محمدی میریک. 1392. تجزیه همبستگی و ضرایب مسیر عملکرد دانه و اجزای آن در بزرک. دومین کنگره ملی گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
2) بیدخانی نژاد ف.، ع.ا. محمدی میریک، ح. دشتی ، م. حمیدپور. 1392.  مقایسه دو زیر بزرک از نظر میزان و تنوع صفات ارتفاع بوته، تعداد انشعاب و ویژگیهای کپسول . اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد اکلگوی زراعی. همدان
3) فرشته خلیلی زاده، علی اکبر محمدی میریک، شهاب مداح حسینی.1392.  اثر آنتی اکسیدان ها و ذغال فعال بر استقرار و رشد ریزنمونه های عناب(Ziziphus jujuba Mill) در محیط کشت درون شیشه ای ، نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی، دانشگاه تربت حیدریه
4) علی شعله، علی اکبر محمدی میریک بررسی تنوع ژنتیکی در بزرک(Linum usitatissimim L.) از نظر میزان جذب عناصر سدیم، پتاسیم، نسبت سدیم به پتاسیم و کلسیم در شرایط شوری، اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان- دانشکده شهید مفتح
5) فاطمه بیدخانی نژاد، علی اکبر محمدی میریک، حسین دشتی ، محسن حمیدپور.1392. بررسی تنوع ژنتیکی دو زیر گونه بزرک(linum usitatissimum L.) از نظر صفات فنولوژیک در مناطق مختلف جغرافیایی. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، دانشکده شهید مفتح
6) فرشته خلیل زاده، علی اکبر محمدی میریک، شهاب مداح حسینی، مهدی جعفری. 1392.  اثر محیط کشت، ژنوتیپ و سن ریزنمونه بر میزان استقرار جوانه های جانبی عنابر (Zizyphus jujuba Mill) در کشت درون شیشه ای، اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. همدان، دانشکده شهید مفتح
7) شیرین نصراله پور مقدم، حمیدرضا کریمی و علی اکبر محمدی میریک .1392.  بررسی تنوع مرفولوژیکی موجود در دانهالهای حاصل از یک توده بذری پسته رقم بادامی ریز زرند بر اساس شاخص های رشدی، هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان
8) الهام صادقی سرشت، حمید رضا کریمی، علی اکبر محمدی میریک. ارزیابی بنه باغی به عنوان یک هیبرید طبیعی در پسته به تنش شوری بر اساس برخی از پارمترهای رویشی و غلظت سدیم اندام هوایی و ریشه   ،هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه بوعلی سینا- همدان
9) ندا رنجبر سرداری و علی اکبر محمدی میریک،بررسی تاثیر کود نیتروکسین بر صفات مرفولوژیک ذرت هیبرید 704 تحت شرایط تنش رطوبتی در مرحله گیاهچه ای، اولین همایش ملی تنشهای گیاهی(غیر زیستی)، دانشگاه اصفهان-اصفهان
10) محمد حسین اسلامی نصرت آبادی، اصغر رحیمی و علی اکبر محمدی میریک،تاثیر پیش تیمار بذر بر مقاومت به خشکی بذور گیاه دارویی زنیان در مرحله جوانه زنی،اولین همایش ملی تنشهای گیاهی(غیر زیستی)، دانشگاه اصفهان –اصفهان
11) آرمان نادری- ش. مداح حسینی- ا. رحیمی- ع.ا. محمدی میریک ، 1391. اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی صفات رویشی گیاهچه های آفتابگردان در شرایط سرما،  دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، کرج
12) آرمان نادری- ش. مداح حسینی- ا. رحیمی- ع.ا. محمدی میریک.1391.  اثر تنظیم کننده های رشد بر برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های آفتابگردان در شرایط سرما،  دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، کرج
13) محمد حسین اسلامی- اصغر رحیمی- بنیامین ترابی- علی اکبر محمدی میریک،1391.  تاثیر پیش تیمار بذر بر روی برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه زنیان تحت شرایط تنش خشکی، دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، کرج
14) مهدیه پارساییان- مهدی براداران فیروز آبادی- علی اکبر محمدی میریک،1391.  تجزیه ضرایب مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه در کنجد، دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، کرج
15) پروانه عسکری نیا- آقافخر میرلوحی- قدرت ا... سعیدی- مهدی قیصری- وحیده سادات رضوی - علی اکبر محمدی میریک.1391.  ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در چند رقم زراعی بزرک، ، دوازدهمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات، کرج
16) جعفر جوربندی ثانی ، اصغر رحیمی، شهاب مداح حسینی، علی اکبر محمدی میریک.1391.  بررسی پتانسیل آللوپاتیک غلظت های مختلف عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی اویارسلام و تاج خروس بر جوانه زنی و رشد کلزا ، اولین کنگره ملی علوم و فناریهای نوین کشاورزی، دانشگاه زنجان
17) محسن حمیدپور، حمیده امجزی، احمد تاج آبادی پور، حدیث السادات حسینی، علی اکبر محمدی میریک ،اثر زئولیت، ورمی کمپوست و فسفر بر برخی از پارامترهای رشدی گیاه آهار ،هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها
 
1) فرشته خلیلی زاده ،1392. بررسی امکان کاشت در شرایط درون شیشه ای و بهینه سازی سیستم باززایی مطلوب در عناب ،پايان­نامه­ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
2) فاطمه بیدخوانی نژاد. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم بزرک از نظر صفات مرفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
3) علی شعله.1392. بررسی نحوه کنترل ژنتیکی صفات مرفولوژیک، فنولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در بزرک در محیط شور. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
4) مهدی گلکاری.1391. ارزیابی تحمل به یخبندان در مرحله به ساقه رفتن ژنوتیپهای گندم با توجه به برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در طی رشد رویشی و زایشی. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
5) محمد حسین اسلامی نصرت آبادی، 1391. تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی زنیان تحت شرایط تنش خشکی. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
6) عصمت سالاری زاده، 1393. بررسی روابط بین صفات با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در بزرک زیرکونه usitstissimum، پايان­نامه­ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
7) سمیرا فارسی.1393.  بررسی اثرات برخی عوامل موثر بر کشت بساک دربزرک. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما)
8) جعفر جوربندی ثانی، 1390. بررسی پتانسیل آللوپاتیک علفهای هرز اویارسلام . تاج خروس روی جوانه زنی و رشد کلزا. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
 
9) وحید علیدادی، 1390. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ(Cartamus tictorious L.) به تراکم بوته و حذف شاخه های جانبی پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
10) لطفعلی صادقی آذر، 1390. اثر تنش شوری بر برخی شاخص های رشدی و صفات فیزیولوژیک ارقام عدس، پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
11) آرمان نادری.1391. اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تحمل به سرمای گیاهچه های آفتابگردان. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
12) فاطمه عینی تاری.1391.  واکنش سه رقم انار به غلظت های مختلف بیکربنات سدیم در آب آبیاری. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
 
13) محمد رضا پور رجبی نژاد، 1391.  اثر بنزیل آدنین و تنش آبی در زمستان بر ویژگیهای کمی و کیفی خشک میوه و مقاومت به سرمای بهاره پسته رقم کله قوچی، پايان­نامه­ کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
14) لیلا اکبری.1391. تاثیر زئولیت و ورمی کمپوست بر جذب روی، کادمیوم و سرب توسط گیاه ذرت در یک خاک آلوده. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاکشاسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور)
15) پروانه عسگری نیا. 1392. شناسايي QTL هاي مرتبط با مقاومت به سفيدک پودري در يک جمعيت F2  و ارزيابي تنوع ژنتيکي و تحمل به خشکي در يک جمعيت F3 بزرک رساله دکتري اصلاح نباتات-ژنتيک بيومتري، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان (استاد مشاور).

.

5.5/10 (تعداد آرا 118 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد