ارتباط با من

دکتر محبوبه سعیدی خلیل‌آبادی
نام و نام خانوادگی : دکتر محبوبه سعیدی خلیل‌آبادی
پست الکترونیک : saeidi@vru.ac.ir
سمت : استادیار رسمی قطعی پایه 25 گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
بیوگرافی : متولد شهریور 1343 رفسنجان متاهل صاحب یک فرزند دختر
سوابق تحصیلی : دیپلم علوم تجربی دبیرستان 17 شهریور رفسنجان(1362)کارشناسی شیمی محض دانشگاه شیراز(1366) / کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شیراز (1369) / دکتری تخصصی شیمی تجزیه دانشگاه رازی کرمانشاه(1380)
سوابق شغلی : عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (مربی) از سال 1370تا 1380 عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) از سال 1380 تاکنون(استادیار) / مدیر گروه شیمی / مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه / عضو پیوسته انجمن شیمی ایران / عضو بسیج اساتید
فعالیتهای علمی:
تدریس دروس کارشناسی وکارشناسی ارشد: شیمی عمومی- شیمی تجزیه- اسپکتروسکپی اتمی-  روش های تجزیه نمونه های معدنی- ترمودینامیک شیمیایی- شیمی تجزیه پیشرفته- اسپکتروسکپی تجزیه ای 1- الکتروشیمی تجزیه ای – روش های فیزیکی وشیمیایی جداسازی – اسپکتروسکپی تجزیه ای 2در دانشگاه های شهید باهنر کرمان ودانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان
     Publications:
1. M. Saeidi, M. Shamsipur, Complex formation between alkaline earth cations and 4_(2_pyridylazo) Resorcinol in ethanol water mixtures. J.Coord.Chem. 22(1990)p.131
 
2. M. Shamsipur, M. Saeidi, Extraction spectrophotometric determination of silver with 4_(2_pyridylazo) Resorcinol. Iranian Journal of Science & Technology 17 (1993) p.117
 
3. M. Shamsipur, M. Saeidi , Conductance study of binding of  Rb + and Cs+ ions by some macrocyclic polyethers in acetonitrile solution. J.Solution Chemistry 29(2000) p.1187
 
4. M. Shamsipur , M.Saeidi, H.Sharghi and H.Naeimi , Selective determination of trace copper(II) by cathodic adsorptive stripping voltammetry with a naphthol- derivative Schiff  S base. Annali di chimica,93(2003) p.561
 
5. M Shamsipur, M. Saeidi, etal. UO22+ ion-selective membrane electrode based on a naphthol –derivative bis(1-naphthalene). Bull. Korean chem.soc.25 (2004) p.629
 
6. M. Shamsipur, M. Saeidi, H. Sharghi. Preconcentration of ultra –trace amounts of copper (II) applying solid phase extraction on novel octadecyl silica- modified membrane discs.Chem. Anal. (Warsaw) 50(2005) p.1051
 
7. M.Shamsipur, M. Saeidi, H. Sharghi,Kh. Niknam. Third Bienninal Seminar of Electrochemistry of IRAN (1999) Potentiometric study of protonation and complex formation of PIPPC with some transition metals in aquous solution.
 
8. M.Shamsipur,M.Saeidi  9 th Iranian Seminar of Analytical Chemistry (1999) Ion pair extraction and spectrophotometric determination of Thallium(I) with DC18C6 and calmagite
 
9. F. Ghadami, M. Saeidi, A. Darehkordi, M. H. Hosseini                                                                            4th  National Seminar on Chemistry and Environment (2010), Removal of diazinon from water using Ti O2-Clay and MnO2- Clay Composites.
 
10. F. Ghadami, M. Saeidi, M. H. Hosseini , A. Darehkordi      4th National Seminar onChemistryandEnvironment(2010)                      Photocatalytic degradation of the insecticide diazinon in the presence of  prepared crystalline TiO2 powder  under irradiation of UV-C light.
11.  M. Jesmani ,M. Saeidi , A. Darehkordi 4th  National Seminar on Chemistry and Environment (2010) Spectrophotometric Determination of Amitraz using Aniline and  its Applications in Soil and Water Samples.
 
12.  R. Aboutalebi ,M. Saeidi , A. Darehkordi 17th Iranian Seminar of Analytical Chemistry (2010) Speciation and Spectrophotometric determination of Fe (III) using of novel ligand 2-(2,3-dihydroxy-4-oxocyclobut-2-enylidene) hydrozinecarbothiamide and its application in real samples.
13.  Fatemeh Sabermahani, Mahboubeh Saeidi and Vajihe Sharif zade Removal of Nickel(II) and Palladium(II) from surface waters Bull Chem Soc Ethiop            Accepted
14.  Mahboubeh Saeidi,Reihaneh Aboutalebi and Ali Darehkordi  A New Spectrophotometric Reagent for Fe E-J CHEM DOI:10.1155/2013/628253
15.   Fatemeh Sabermahani, Reza Askari, SeyedJavad Hosseinifard, Mahboubeh Saeidi Determination of cadmium in water and environmental samples by ICP-AES after solid phase extraction using thiosemicarbazide derivative on alumina, Scientia Iranica accept
16.  Mahboubeh Saeidi, Zeinab Yazdani, Fatemeh Sabermahani Simultaneous Derivatization/Pre-Concentration Of 3-Phenoxybenzaldehyde as Transformation Product of Permethrin with 2,4-Dinitrophenylhydrazine by Solid-Phase Extraction and Spectrophotometric Detection, Journal of Analytical Chemistry accept
17.  F. Sabermahani, M Saeidi and V. Sharifzade 15th Iranian Chemistry Congress (2011) Removal of nickel...
18.  M. Saeidi R. Aboutalebi 15th Iranian Chemistry Congress (2011) Sensitive Spectrophotometric..
19.  M. Saeidi M. Farokhzadeh 15th Iranian Chemistry Congress (2011) Removal of Endosulfan..
20.  Sh. Parang M. Saeidi 15th Iranian Chemistry Congress (2011) Spectrophotometric determination…
21.  Z. Yazdani M. Saeidi 15th Iranian Chemistry Congress (2011) Spectrophotometric determination..
22.  Sh. Parang M. Saeidi 14th Iranian Inorganic Chemistry Congress(2012) Visual colorimetric detection..
23.  Sh. Parang M. Saeidi 14th Iranian Inorganic Chemistry Congress(2012) Visual colorimetric Detection..
24.  M. Saeidi S.M. S. Hosseini M. Ahmadi ,19th Iranian organic Chemistry Seminar(2012) Adsorption of Amitraz…    
 
25.  Zeinab Yazdani, Mahboubeh Saeidi , 20th Iranian Analytical Chemistry Seminar (2013)   Colorimetric determination of permethrin pesticide using gold nanoparticles
 
26.  Zeinab Yazdani, Mahboubeh Saeidi, Fatemeh Sabermahani,  20th Iranian Analytical Chemistry Seminar (2013) Simultaneous Derivatization/Pre-concentration of 3-Phenoxybenzaldehyde as Transformation Product of Permethrin …
27.  Fatemeh Sabermahani, Seyed Javad Hosseinifard, Mahboubeh Saeidi, Reza Askari Hassan Abadi , 20th Iranian Analytical Chemistry Seminar (2013) Determination of cadmium in environmental samples by ICP-AES …
28.   A. Naeimi, M. Saeidi, M. Baneshi, the third symposium on carbon nanoforms(2013) Multiwall Carbon Nanotubes as Efficient Absorbent For the Removal of Fenvalerate Pesticide From Drinking and Ground Water , Spain, Oral presentation
 
 
29- زهرا علی احمدی-علی رضا محدثی- محبوبه سعیدی- امان ا... جوانشاه  ، هفتمین همایش ملی شیمی دانشگاه پیام نور(1388) ، استفاده از پوست سبز پسته در تولید فورفورال.

5.6/10 (تعداد آرا 130 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد