ارتباط با من

دکتر ابراهیم صداقتی
نام و نام خانوادگی : دکتر ابراهیم صداقتی
پست الکترونیک : sedaghati@vru.ac.ir
سمت : استادیار پایه 13 گروه گیاهپزشکی

چکیده فعالیت های علمی و تخصصی
 
 
سوابق تحصیلی
 
مقطع تحصیلی رشته محل تحصیل تاريخ فارغ التحصیلی معدل، نمره
دیپلم علوم تجربی دبیرستان امام خمینی- کاشمر، خراسان رضوی 1375 72/17
کارشناسي مهندسي كشاورزي- گياهپزشکي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 1379 72/15
کارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي دانشگاه تربيت مدرس 1381 06/17
دکتري (.Ph.D) بيماري شناسي گياهي-قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان دانشگاه تهران 1389 عالی (رتبه اول ورودی)
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
جداسازي و شناسايي قارچ‌هاي ميکوريز آربوسکولار همزيست ريشه مو در استان‌هاي خراسان و قزوين.
 Isolation and identification of arbuscular mycorrhiza fungi  in Khorasan and Ghazvin provinces.
33/19
عنوان رساله دکتري:
مطالعه تاکسونومي و فيلوژني گونه‌هاي جنس Aspergillus در مناطق عمده پسته‌کاري ايران.
 Taxonomic and Phylogenetic studies of Aspergillus species in the main pistachio vicinity of Iran
درجه عالی
 
 
سوابق کاری
  • موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی کاربردی کاشمر:  1379 تا 1382
  • دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان: 1382 تاکنون
  
 مقالات عملي و پژوهشي
 
رديف عنوان مقاله نويسندگان نام مجله  
 
1 Response of petunia plants ( Petunia hybrida cv. Mix) inoculated with Glomus mosseae and Glomus intraradices to phosphorous and drought- stress Shamshiri, V. Mozafari, E. Sedaghati, V. Bagheri Journal of Agricultural Science and Technology, (2011) Vol. 13: 929-942  
2 Molecular identification of potentially mycotoxigenic black Aspergilli contaminating pistachio nuts in Iran E. Sedaghati, M. J. Nikkhah, K. B. Fotuhifar, R. Zare, S. Kocsubé , C. Vágvölgyi and J. Varga Acta Alimentaria, Vol. 40 (1), pp. 65–70 (2011)  
3 مقايسه اثر ژيبرلين (GA3) و نيترات نقره برای القای توليد گل نر در يک لاين خيار ماده گل(Cucumis sativus) محمود رقامی، حسين دشتی، رحيم برزگرو ابراهيم صداقتی مجله علم و فناوری، جلد پنجم ، 1385  
4 Species assignment and antifungal susceptibilities of black Aspergilli recovered from otomycosis cases in Iran Gyöngyi Szigeti, Ebrahim Sedaghati, Ali Zarei, Ali Naseri, Sándor Kocsubé, Csaba Vágvölgyi, János Varga
 

Mycoses, 2012,55(4) 333–338

 
5 Elucidating the parasitic capabilities of
Trichoderma againstmeloidogyne
javanica on tomato
Hadi Golzary, Masuod Ahmadzadeh,
Mohammad Salari and Ebrahim Sedaghati
insight plant disease  
6 مطالعه نقش موثر برخی متابولیتهای باکتری های سودوموناس فلوروسنت در کنترل ریشه گرهی فرنگی گوجه روی Meloidogene Jvanicae هادی گلزاری، ناصر پنجکه، مسعود احمد
زاده، محمد سالاری و ابراهیم صداقتی خروی
دانش گیاه پزشکی ایران، دوره 42، شماره 1، 139 (124-131)
 
 
7 The Effects of Different Vermicomposts
on the Growth and Chemical Composition of the Pistachio Seedlings
Marieh MNadi , Ahmad Golchin, Vahid Mozafari, Talat  Saeidi, Ebrahim Sedaghati journal of research in agricultur science, Vol. 7, No. 1 (2011) 59-69  
8 جداسازی Enterobacter nimipressuralis همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان پزمان خدایگان، ابراهیم صداقتی، فائقه شرافتی بیماری های گیاهی،1390، 47 (4)، 482-481  
9 Evaluation of humus quality of forest
soils with two extraction methods
Marieh Nadi,Ebrahim Sedaghati,
Georgy fuleky
International journal of forest, soil and erosion  
10 بررسی شانکر درختان میوه هسته دار و اثر ضد
باکتریای برخی اسان سهای گیاهی بر باکری عامل آن در استان کرمان
پژمان خدایگان، اکبر حسینی پور، ابراهیم
صداقتی، ساره بفایی راوری
بیماری های گیاهی،1390، 47 (4)، 405-389  
11 اثرات قارچ ميكوريز ) mosseae Glomus و ( .G. intraradices بر نماتود ریشه گرهی گوجه فرنگی هادي گلزاري ، ناصر پنجهکه مسعود احمد زاده ، محمد سالاري ابراهيم صداقتي خروي و فرهاد رجالي مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی  
12 Characterization of organic matter
content of Hungarian agricultural soils
marieh nadi,,Ebrahim Sedaghati,Georgy Fuleky, Acta Agronomica Hungarica  
13 Introduced Pseudomonas fluorescens
VUPf5 as an important biocontrol agent
for controlling Gaeumannomyces
graminis var. tritici the causal agent of
tak
A. Lagziana*, R. Saberi Riseha, P. Khodaygana, E.Sedaghatia & H.
Dashtib
Archives of Phytopathology
And Plant Protection
 
14 Biocontrol performance evaluation of
spontaneous mutants of Pseudomonas
fluorescens VUPf5 generated during
proliferation
A. Lagziana*, R. Saberi Riseha, P.
Khodaygana, E. Sedaghatia & H.
Dashti
Archives of Phytopathology
And Plant Protection
 
 
 
مقالات علمي کامل چاپ شده در همايش‎های علمي ملی و بین‌المللی
رديف عنوان مقاله نويسندگان به ترتيب چاپ مشخصات همايش  
 
1 Glomus aggregatum  و Sclerocysyis rubbiformis دو گونه جديد قارچ ميكوريز آربوسكولار براي ايران صداقتي خروي, الف.، محمدي گل تپه. الف. و ميناسيان مجموعه مقالات هشتمين كنگره علوم خاك ايران. رشت 12 –9 شهريور 1382.
 
 
2 معرفي چند گونه  قارچ ميکوريز آربوسکولار صداقتي خروي, الف.، محمدي گل تپه .الف، رقامي. م، خدايگان.پ، خاني. م چهارمين همايش سراسري علمي پزوهشي کشاورزي . آذر 1384.
 
 
3 اهميت و تاثيراندازه ذرات گچ در  توزيع و اندازه ذرات خاکهاي  جزيره کيش اسفنديار پور،ع. باقري،م و صداقتي خروي،الف. مجموعه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران شهريور 1384،تهران 201-199  
4 کنترل نماتود Meloidogyne javanica با دو گونه قارچ میکوریز ناصر پنجه که، مسعود احمد زاده، محمد سالاری، ابراهیم صداقتی خروی و هادی گلزاری گرگان، همايش كشاورزي پاك، 1387، دانشگاه گرگان  
5  
تاثیر متابولیت باکتری های سودوموناس فلورسنت در کنترل نماتود Meloidogyne javanica
ناصر پنجه که، مسعود احمد زاده2، محمد سالاری، ابراهیم صداقتی خروی و هادی گلزاری گرگان، همايش كشاورزي پاك، 1387، دانشگاه گرگان  
6 مقایسه 3 فاکتور زمان مایه کوبی قارچ Trichoderma harzianum در کنترل نماتود Meloidogyne javanica ناصر پنجه که، مسعود احمد زاده2، محمد سالاری، ابراهیم صداقتی خروی و هادی گلزاری گرگان، همايش كشاورزي پاك، 1387، دانشگاه گرگان  
7 تاثیر برخی عوامل بیوکنترل باکتریایی بر جوتنه زنی و بیماری زایی اسکلروتهای قارچ سوختگی عامل Rhizoctonia solani غلاف برنج محمد کاظم زاده، پژمان خدایگان، فریدون
پاداشت، ابراهیم صداقتی
همایش توسعه کنترل بيولوژيک در ايران، تهران، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، مرداد 1390  
8 خاصیت قارچ کشی نانوذرات نقره-روی علیه قارچ flavus Aspergillus  در شرایط درو شیشه ای فاطمه رستمی، سعید ملایی، ابراهیم صداقتی
و حسین علایی
اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان- دانشگله زنجان، شهریور 1390  
9 Incidence of Aspergillus species in the main Pistachio orchards in Iran E. Sedaghati M. J. Nikkhah, R. Zare
M. Nadi, P. Khodaygan, H.
Alayi, M. Moradi
International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried
Fruits,Damghan, 1390
 
10 Morphological Identification 1
ofArbuscular Mycorrhiza Fungi
Associated with Pistachio
Rhizospherin Rafsanjan, Iran.
E. Sedaghati , Khodaygan*, M.
Nadi **, A. Hosseyni*, H. Alaei
 
 
 
 
2nd International Conference for
Development of Environmental
Engineering Education, Slovakia, 1390
 
11 The Effects of Vermicompostingon Organic Wastes M. Nadi, A. Golchin , I. Puskas, V.
Mozafari, E. Sedaghati and A.
Farsang
2nd International Conference for
Development of Environmental
Engineering Education, Slovakia, 1390
 
13 بررسی تاثیر نانو ذرات نقره-روی بر خصوصیات رشدی parasiticus  Aspergillus در شرایط
آزمایشگاه
سعید ملایی، ابراهیم صداقتی، حسین علایی هفدهمین کنفرانس سراسري و پنجمین
کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان، 1391
 
14 شناسایی گونه های اسپورکارپیک قارچ های
میکوریز آربوسکولار در باغات پسته شهرستان رفسنجان
ثمره امینی زاده، حسین علایی، ابراهیم صداقتی، محمد مرادی هفدهمین کنفرانس سراسري و پنجمین
کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان، 1391
 
15 Study on Suitability of Onion Seedlings as a Trap culture for Purification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi E. Sedaghati , Khodayegan, M. Nadi , A. Hosseyni 2nd International , Conference for
Development of Environmental
Engineering Education
 
16 معرفی باکتري Pantoea agglomerans     بیماري عامل عنوان به سوختگی برگ لوبیا در استان زنجان سمیرا مولاپور، پژمان خدایگان، ابراهیم
صداقتی
ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي، دانشگاه کردستان، 1392  
17 بررسی اثرات آنتاگونیستی باکتريهاي
جداسازي شده از خاكهاي ایران علیه قارچ
علی برادر، روح اله صابري ریسه، ابراهیم
صداقتی، عبدالرضا اخگر
ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي، دانشگاه کردستان، 1392  
18 مقایسه اثر برخی محیطهای کشت طبیعی
در میزان جمعیت باکتری pseudomonas
fluoroscence vupf5
آرزو لکزیان، روحالله صابری ریسه، پژمان
خدایگان، ابراهیم صداقتی، حسین دشتی
ششمین همایش یافته هاي پژوهشی کشاورزي، دانشگاه کردستان، 1392  
19 Reforestation and soil organic
matter
Marieh nadi, Ebrahim
sedaghati, György füleky
3rd ICEEE International
Scientific Conference on Development of Environmental
Engineering Education
 
 
 
 خلاصه مقالات علمي چاپ شده در همايش‎های علمي
رديف عنوان مقاله نويسندگان به ترتيب چاپ مشخصات همايش  
 
1 Report of some species of Arbuscular mycorrhizal fungi in pistachio orchard in Rafsanjan A.sedaghati, P.Khodaygan, A. Hoseini, A. Mohamadi goltape, M. Raghami
 
4th international symposium on pistachios and almonds, Iran, Tehran(May 2005)  
2 توليد ورمي کمپوست راهکاري جهت استفاده  بهينه از پتانسيل ضايعات آلي کشاورزي. ماریه نادي، احمد گلچين ، ابراهیم صداقتي خروي چهارمين همايش سراسري علمي پزوهشي کشاورزي . آذر 1384، مشهد  
3 کنترل بيولوژيکي  نماتد Meloidogyne javanica     توسط استرين هاي ايراني سودوموناس فلورسنت در شرايط آزمايشگاهي هادي گلزاري،مسعود احمدزاده،  ناصر پنجکه، محمد سالاري، ابراهيم صداقتي
 
هجدهمين كنگره گياهپزشكي. 6-3 شهریور 87، همدان  
4 ارزيابي جدايه هاي تريکودرما (Trichoderma harzianum)  در کنترل بيولوژيک نماتد مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica) در شرايط آزمايشگاهي هادي گلزاري،مسعود احمدزاده،  ناصر پنجکه، محمد سالاري، ابراهيم صداقتي هجدهمين كنگره گياهپزشكي. 6-3 شهریور 87، همدان  
5 بررسی استرین‌های عامل شانکر با کتری هسته‌داران در استان کرمان و مقایسه اثرات ضد باکتریایی تعدادی از اسانس‌های گیاهی در کنترل آن پژمان خدایگان، اکبر حسینی پور، ابراهیم صداقتی خروی، الهام توسلی و فاطمه شکاری هجدهمين كنگره گياهپزشكي. 6-3 شهریور 87، همدان  
6 گزارش گونه های جدید جنس Sclerocystys(= Glomus) همراه ریزوسفر انگور در استان های خراسان و قزوین ابراهیم صداقتی خروی، ابراهیم محمدی گل تپه، واهه میناسیان و یونس رضایی‌دانش هجدهمين كنگره گياهپزشكي. 6-3 شهریور 87، همدان  
7 Molecular and morphological identification of aspergillus  section terrei isolated from
pistachio nut
E. Sedaghati M. J. Nikkhah, R. Zare اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، ساری اردیبهشت 1390  
8 Antifungal susceptibilities of aspergillus sectin nigri species, isolated from otomycosis cases in khuzestan province E. Sedaghati,G. Szigeti, A. Zarei, A.
Naseri, S. Kocsubé, C. Vágvölgyi, P.
khodaygan and J. Varga
اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، ساری اردیبهشت 1390  
9 Morphological identification of  black aspergilli contaminating pistachio nuts E. Sedaghati M. J. Nikkhah, R. Zare اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، ساری اردیبهشت 1390  
10 Molecular identification of aspergillus species recovered from otomycosis case in khuzestan province E. Sedaghati G.  Szigeti, A. Zarei, A.
Naseri4, S. Kocsubé, C. Vágvölgyi, P.
khodaygan and J. Varga
اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، ساری اردیبهشت 1390  
11 Dermatophytosis in Mashhad,  Iran A. Naseri, A. Fata,  F. Berenji,
M.Ganjbakhsh, E.sedaghati, M.
Parian, R. Izadi
اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران، ساری اردیبهشت 1390  
12 شناسایی گونه های تریکودرما در باغ پسته استان کرمان و بررسی تاثیر آنها بر بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته مهدیه علیپور، محمد مرادی، ابراهیم صداقتی، پژمان خدایگان بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
13 جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضد قارچی  سودوموناس های فلورسنت در برابر graminis Gaeumanomyces غلات پاخوره عامل آرزو اکزیان، روحالله صابری،پژمان خدایگان،
ابراهیم صداقتی، حسین دشتی
بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
14 شناسایی گونه های گلوموس از قارچهای میکوریز آربوسکولار همراه ریشه پسته در استان کرمان ثمره امینی زاده، حسین علایی، ابراهیم صداقتی، پژمان خدایگان و محمد مرادی بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
15 شناسايي گونه هاي section Aspergillus مختلف نواحي از شده جدا Aspergillus کشت انگور در استان آذربايجان شرقي راهله رحماني، ابراهيمصداقتي، پژمان
خدايگان، محمد مرادي
بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
16 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته مبری خیار در رفسنجان فاطمه رستمی، حسین علایی، حلیه حسینی،
ناصر پنجکه، ابراهیم صداقتی
بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
17 معرفي باکتري Stenotrophomonas moltiphilia
بيماري بيولوژيک کنترل در  گموز پسته
مسلم حاج عبدالهي، محمد مرادي، پژمان
خدايگان، ابراهيم صداقتي
بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
18 همراهي باکتري Pantoea agglomerans  با عوامل بيماري شانکر در مرکبات فائقه شرافتي، پژمان خدايگان، مهدي آزادوار،
ابراهيم صداقتي و روح الله صابري ريسه
یستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
19 بررسی کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی با استفاده از باکتری های آنتاگونیست
                                                         
معصومه وطن خواه، روحالله صابری، مجتبی
مرادزاده اسکندری، ابراهیم صداقتی، حسین
علایی، حمید افضلی
یستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، شیراز ، 1391  
20 Study on Suitability of Onion Seedlings as a Trap culture for Purification of Arbuscular
Mycorrhizal Fungi
E. Sedaghati , Khodayegan, M.
Nadi , A. Hosseyni
2nd International ,  onference for Development of  Environmental
Engineering Education
 
21 بررسی وضعیت الودگی ذرت به قارچ آسپرژیلوس در ستان خراسان رضوی مهسا اسدیان، حمید روحانی ، مجتبی اسکندری، عصمت مهدیخانی و ابراهیم صداقتی اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
22 Identification and prevalence of Aspergillus species in processed poultry diets in Sarab city Z. Honarjoo, E. Sedaghati, H. Alaei, P. Khodaygan اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
23 Identification of dominant Trichoderma species in alkaline soils of pistachio orchards in Kerman province F. Mirkhani, H. Alaei, A.  Mohhammadi, M. Haghdel, and E. Sedaghati اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
24 Taxonomic study of Aspergillus species in vineyard of East Azarbaijan
 
R. Rahmani, E. Sedaghati, P. Khodaygan, M. Moradi and H. Alaei اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
25 Investigation of root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi in dry and irrigated land Almond
 
M. BahramiNezhad, M. YazdanPanah, E. Sedaghati, H. Alaei and M. H. Shamshiri اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
26 The effects of arbuscular mycorrhizal fungi root colonization and yield in Potato field in West Azerbaijan Province
 
M. Kolahnamadi chorsi, E. Sedaghati, M. Moradi and H. Alaei اولین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور 392 1، دانشگاه گیلان ، رشت  
27        
 
 
 
طرح‎های علمی و پژوهشي
رديف عنوان طرح مجریان  
 
1 جداسازي، شناسايي و خالص سازي قارچهاي ميكوريز آربوسكولار همزيست ريشه پسته در شهرستان رفسنجان ابراهيم صداقتي، پژمان خدايگان ابراهيم محمدي گل تپه . احمد حسيني  
2 بررسي استرين هاي عامل شانكر باكتريايي هسته‌دارها در استان كرمان پژمان خدايگان، ابراهيم صداقتي و اکبر حسيني پور  
3 مقایسه اثرات دو ایزوله بومی  قارچ میکوریز  آربوسکولار و فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی اطلسی محمد حسین شمشیری، وحید مظفری، ابراهیم صداقتی و واحد باقری  
 
 
راهنمایی یا مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد
  عنوان پایان نامه سال نام دانشجو سمت
1 شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی گونه‌های آسپرژیلوس در مناطق مو‌کاری استان آذربایجان شرقی 1391 راهله رحمانی راهنما
2 مطالعه تاکسونومی قارچ‌های میکوریز آربسکولار همزیست با ریشه پسته در شهرستان رفسنجان، استان کرمان. 1391 ثمره امینی زاده راهنما
3 شناسایی قارچهای میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه سیب زمینی در شمال استان آذرباییجان غربی و بررسی تاثیر عوامل بیواکولوژیکی بر پراکنش آنها در حال انجام مینا کلاه نمدی راهنما
4 شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس جدا شده از جیره غدایی پرندگان در حال انجام زهره هنرجو راهنما
5 ررسی پراکنش آلودگی اسیومی زرشک و اهمیت آن در بیماری زنگ گندم در استان لرستان در حال انجام فرشته مهدی نیا مشاور
6        
7        
         
8        
 
 
 
افتخارات
  • انتخاب شده به عنوان دانشجوی استعداد درخشان  از طرف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تهران
  • عضو کمیته علمی اولین سمپوزیوم  بین‌المللی میکوتوکسین در میوه‌های خشک و آجیلی
 
لیست دروس ارائه شده
  نام درس مقطع تحصیلی محل تدریس
1 بیواکولوژی عوامل بیماریهای خاکزاد گیاهی دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان
2 قارچ شناسی تکمیلی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
3 روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
4 فیزیولوژی پارازیتیسم کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان
5 قارچ‌شناسی کارشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
6 بیماری‌های درختان میوه کارشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
7 بیماری‌شناسی گیاهی کارشناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
8 بیماری‌های گیاهی کاردانی جهاد دانشگاهی کاشمر
9 بیماری‌های درختان  میوه کاردانی جهاد دانشگاهی کاشمر
10 قارچ‌شناسی کاردانی جهاد دانشگاهی کاشمر
11 تجهیزات در گیاه‌پزشکی کاردانی جهاد دانشگاهی کاشمر
 
 

5.6/10 (تعداد آرا 142 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد