ارتباط با من

دکتر مهدی ملایی (Dr. Mehdi Molaei)
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی ملایی (Dr. Mehdi Molaei)
پست الکترونیک : m.molaei@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج)
بیوگرافی : تاریخ تولد: 1361/1/1 محل تولد:استان یزد-شهرستان خاتم (هرات و مروست) دهستان چاهک -متاهل دارای دو فرزند به نامهای امیر محمد و امیر علی
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) از مهر 1390 تاکنون
 سوابق تحصیلی:

1-کارشناسی، دانشگاه یزد 1379-1383 معدل 16.44

2-کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1383-1385 معدل 17.11

3-دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1385-1390، معدل 17.8

جنبه های برجسته آموزشی:

1-دانش آموخته برتر کارشناسی فیزیک دانشگاه یزد با معدل 16,44
 
2- نفر اول آزمون ورودی دوره دکتری فیزیک دانشگاه تربیت مدرس در سال 1385

3 -دانش آموخته برتر دوره دکتری دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390 با معدل 17.8 و چاپ 5 مقاله مستخرج از تز دکتری، در مجلات معتبر ISI

4- مدرس برتر از دید دانش آموختگان فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) در سال تحصیای 1391- 92

5- مدرس برگزیده گروه فیزیک در سال 1393

6-مدرس برتر گروه فیزیک از دید دانش آموختگان در سال تحصیلی 1393-1394

دروس تدریس شده تاکنون

کارشناسی: فیزیک پایه 1، فیزیک پایه 2، الکترومغناطیس 1، الکترومغناطیس 2، مکانیک آماری، ترمودینامیک، فیزیک پایه 3، تکنولوژِی خلا، نقد و بررسی کتب دبیرستانی، فیزیک حالت جامد، مکانیک تحلیلی 1

کارشناسی ارشد: مکانیک آماری پیشرفته

دکتری: فیزیک سیستمهای کم بعد

جنبه های برجسته پژوهشی:

1-پژوهشگر برتر جوان دانشگاه ولی عصر (عج) در سال 1391

2-پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه در سال 1393

3-پژوهشگر برتر گروه فیزیک در سال 1394


زمینه هاي تحقیقاتی مورد علاقه:

1-رشد و بررسی خواص نورتابی نانوذرات نیمرساناي  II-VI از قبیل ZnS-CdS-CdTe-ZnO-CdSe

2-رشد و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نانوذرات فلزی از قبیل نانوذرات طلا-مس و نقره

3- ساخت دیودهای نوری (LED) با استفاده از مواد آلی و نانوذرات نیمرسانا و بررسی خواص الکترولومینسانس

4- انجام محاسبات و بررسی خواص ساختاري، مواد با استفاده از نرم افزارهايwien 2k و Gaussian

5- ساخت سلول های خورشیدی رنگدانه ای و نانوذره ای

طرح های پژوهشی:
1-تولید نانوذرات سلنید روی و سلنید روی آلاییده با فلزات واسطه به منظور کاربرد اپتیکی و بیولوژیکی (خاتمه یافته-جز طرح های برتر صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور)

2-سنتز نانوذزات سوافید سرب با جذب و گسیل از مریی تا مادون قرمز (در حال انجام با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران)مقالات چاپ شده یا در دست داوری در مجلات معتبر:ISI
 
2015

38. R. Khafajeh, M. Molaei, M. Karimipour"Synthesis of ZnSe and ZnSe:Cu QDs by a room temperature photochemical (UV-assisted) approach using Na2SeO3 as Se source and investigating optical properties" Accepted Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence

37. A. R. Bahador, M. Moalei and M. Karimipour"One-pot room temperature synthesizing Cu- and Mn-doped ZnSe nanocrystals by a rapid photochemical method"Modern Physics Letters BVol. 30, No. 11 (2016) 1650227

36. M. Ebrahimi, A. Zakery, M. Karimipour and M. Molaei "Nonlinear optical properties and optical limiting measurements of graphene oxide – Ag@TiO2 compounds" Optical Materials 57, 2016, 146

35. M. Karimipour, M. Ebrahimi, Z. Abafat and M. Molaei "Synthesis of Ag@TiO2 core-shells using a rapid microwave irradiation and study of their nonlinear optical properties Accpted in Optical Materials

34. M. Molaei, Sh. Salehi, M. Karimipour "UV-assisted synthesis of CdS nanocrystals", accapted in Synthesis and reactivity

33.M. Molaei, A. R. Bahdor and M. Karimipour"Green synthesis of ZnSe and core-shell ZnSe@ZnS nanocrystals (NCs) using a new, rapid and room temperature photochemical approach"J. Lumin. 166 (2015) 101
 
32. M. Molaei, F. Salari, A. R. Bahador and M. Karimipour" One-pot synthesis of CdSe@CdS core-shell QDs and investigating optical properties" Accepted in Modern. Phys. Lett B
 
31. M. Molaei, F. Sarhani, F. Salari and M. Karimipour "CdSe/ZnS core-shell QDs: synthesis and investigating optical properties" Accepted in Modern Phys. Lett B,

30. M. Karimipour, E. Shabani and M. M olaei "Rapid synthesis of Ag nanoparticles and Ag@SiO2 core-shells accepted in Itrenational J Mat Research

29. M. Karimipour and M. Molaei"Red Florescent Ag2S-CdS Hybrid Nanoparticles prepared by a One Pot and Rapid Microwave Method" Accepted in Electronic Material Letters
 

 2014

28. M.Molaei, F. Ebrahimi, M. Karimipour, M. Samadpour, "synthesis of CdS:Co NCs using a rapid microwave method and investigating optical properties" International Journal of Material Research

27. A. Rahmati, A. Baloch sirgani, M. Molaei and M. Karimipour "Cu-doped ZnOnanoparticles synthesized by simple co-precipitation route " THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS

26. M . Molaei, A. R. Khezripour and M. Karimipour" Synthesis of water soluble ZnSe nanocrystals (NCs) using a rapid microwave irradiation method and enhancement of the fluorescence by Cu doping" Applied Surface Science, 317, 236-240

25. M. Molaei, H. Hasheminejad and M. Karimipour, "  Synthesis and investigation of the photoluminescence properties of CdTe and core-shell CdTe@CdS quantum dots (QDs): a new and simple microwave activated approach for growth of the CdS shell around CdTe core" Electronic Material Letters 2015, 11, 7-12

24. M. Samadpour, and M. Molaei " SILAR sensitization as an effective method for making efficient quantum dot sensitized solar cells" Accepted in Journal of Renewable Energy and Environment

23. H. Bahari, Z. Dehghani, E. Saievar Iranizad, M. Molaei and M. H. Majlesara” Synthesis and investigation of the linear and nonlinear optical properties of the alloyed CdSe0.3Te0.7 nanocrystals (NCs) and comparison with the CdTe NCs” International Journal of nanosceice, 13 (2104) (1450007)

22. M. Karimipour, M. Khanchezar and M. Molaei "A simple low temperature and low pressure method for the synthesis of quasi-one dimensional nano structures of TiO2 for dye synthesis solar cells (DSSCs)" J. Nano Research, 28 (2014) 121

21. M. Molaei, F. Karimimaskon, A. Lotfiani, M. Karimipour and M. Khanzadeh “synthesis of ZnS:Mn NCs using a simple one step thermochemical method and investigation of the optical properties” Journal of Semiconductor Technology and Sceince , 14 (2014), 93

20. M. Molaei
and S. Pourjafari” Investigation of the electroluminescence properties of CdTe@CdS core-shell nanocrystals (NCs)” Bulletin of Materials Science, 137 (2014) 9.

19. M. Samadpour, M. Molaei, A. Irajizad” Simply synthesized TiO2 nanorods as an effective scattering layer for quantum dot sensitized solar cells" Chinese Physics B,  23 (2014), 047302
 
18. H. Aldaghi, M. Marandi, M. Molaei, A. Irajizad and N. Taghavina "Facile synthesis of gradient alloyed ZnCdS nanocrystals using a microwave irradiation method" J. Alloy and compounds, 586 (2014) 380-384
 
17. M. Molaei, Z. Dehghani and M. H. Majlesara, Investigation of the effect of capping agent molecule type on the nonlinear optical responses of CdS nanoparticles, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 44,2 (2014), 257-260

  
2013
 
16. M. Molaei, “Synthesis of ZnS:Ni nanocrystals (NCs) using a thermochemical approach and investigation of the photoluminescence properties”   J. Luminescence 136 (2013) 38–41.

15. M. Molaei,
F. Karimimaskon, A. Lotfiani, M. Samadpour and H. Liu, “synthesis of ZnS:Ni NCs using a rapid microwave activated method and investigation of the optical properties” J. Luminescence, 143 (2013) 649-652
 
2012
 
14. H. Bahari, E. Saievar Iranizad, M. Molaei “synthesis and investigation of the photoluminescence properties of CdSexTe1-x nanoparticles” Modern Physics Letters B Vol. 26, No. 29 (2012) 1250193 (7 pages)
 
13. N. Oraee, M. Molaei E. Saievar Iranizad, synthesis and investigation of the photoluminescence properties of ZnSe nanoparticles” Modern Physics Letters B, Vol. 26, No. 26 (2012) 1250171 (6 pages)
 
12. M. Molaei, M. Marandi, N. Taghavinia, E. Saievar iranizad, B. Liu, H. D. Sun and X.W. Sun, “Near white QD-LED based on hydrophilic CdS NCs”, J. Luminescence, 132, 2012, 467-473.
 
11. S. Pourjafari, M. Molaei, E. Saievar Iranizad, Z. Dehghani and M. H. Majlesara, “Investigation of luminescence and nonlinear optical properties of CdTe/CdS QDs”, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 42:1060–1063, 2012.
 
10. S. Pourjafari, M. Molaei E. Saievar Iranizad, Z. Dehghani and M. H. Majlesara “Investigation of luminescence and nonlinear optical properties of CdTe nanoparticles”, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 42:542–547, 2012.
 
9. S. Pourjafari, E. Saievar Iranizad, M. Molaei “INVESTIGATION OF LIGANDS AND TEMPRATURE EFFECTS ON THE SIZE OF AQUEOUS PHASE SYNTHESIZED CDTE NANOCRYSTALS” International Journal of Modern Physics: Conference Series Vol. 5 (2012) 242–250.
 
8. S. Nazerdeylami, M. Molaei, E. Saievar Iranizad” OPTICAL PROPERTIES OF SYNTHESIZED NANOPARTICLES ZnS USING METHACRYLIC ACID AS THE CAPPING AGENT” International Journal of Modern Physics: Conference Series Vol. 5 (2012) 127–133
 
 
2011
 
7. M. Molaei, E. Saievar Iranizad, Z. Dehghani, N. Taghavinia and M. H. Majlesara,
“Investigation of the nonlinear Optical Responses of thermochemically synthesized CdS
nanoparticles”, Synthesis and Reactivity in Inorganic,Metal-Organic,and Nano-
Metal Chemistry,41, 224227, 2011.
 
6. M. Molaei, E. Saievar Iranizad, M. Marandi, N.Taghavinia and, “Investigation of the
photoluminescence properties of CdS nanocrystals”, AIP ADVANCES 1, 012113 (2011).
 
5. M. Molaei, E. Saievar Iranizad, M. Marnadi, N. Taghavinia and R. Amrollahi,
“synthesis of CdS nanocrystals by a microwave activated method and investigation of the
photoluminescence and electroluminescence properties”, Applied Surface Science, 257,
2011, 9796-9801.
 
4. S. Nazer deylami, E. Saievar Iranizad, Z. Dehghani and M. Molaei, “investigation of
the luminescence and nonlinear optical properties of ZnS:Mn nanopraticles”, Physica B
406 (2011) 108-111.

3. M. Samadpour, A. Irajizad, N. Taghavinia and M. Molaei “A new structure to increase
the photostability of CdTe quantum” J. Phys. D: Appl. Phys. 44 (2011) 045103 (٦pp)
 
2. M. Molaei, E. Saievar iranizad, M. Marandi and N. Taghavinia” Interstitial sulfur photoluminescence in thermochemically synthesized CdS nanocrystals (NCs)” Eur. Phys. J. Appl. Phys. 56, 10401 (2011).
 
 
2007
 
1.  A. Yazdani, M. Molaei, R. Farghadan, “Prevention of the second phase by diluted
Gd٢In system” Journal of Magnetism and Magnetic Materials Volume 310, Issue 2, Part
2, March 2007, Pages e451-e453
 
 
مقالات کنفرانسی

23. M. Karimipour, M. Khanchezar, M. Molaei and M. Molaei" Preparation of TiO2 nanotubes by a simple thermal method"2nd International conference of nanotechnology, Istanbul Turkey, 9-11 June 2014
 
22. M. Molaei, H. Hasheminejad and M. Karimipour " Synthesis of CdTe@CdS core-shell quantum dots (QDs) using a microwave
activated method and investigation of the optical properties" 2nd International conference of nanotechnology, Istanbul Turkey, 9-11 June 2014
 
21- محسن ملایی-مژده خوانچه زر-مهدی ملایی-ناصر ثقه الاسلامی و مسعود کریمی پور" Raman study of various TiO2 nanostructures prepared by a novel "thermal method پنجمین کنفرانس نانو، کیش اسفند 92

20- مسعود کریمی پور، الهه شبانی، مهدی ملایی و محسن ملایی" سنتز پیوسته نانوذرات نقره و هسته -پوسته اکسید تیتانیوم با تابش امواج مایکروویو" همایش نانو، ملایر خرداد 93

19- حلیمه هاشمی نژاد، مهدی ملایی و مسعور کریمی پور" سنتز و بررسی خواص نورتابی نانوذرات CdTe" کنفرانس نانو، ملایر، خرداد 93

18-مهدی ملایی، فاطمه کریمی مسکون "بررسی خواص اپتیکی نانوکریستالهای  ZnS:Ni سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، اصفهان خرداد 92

17-حسن اله داغی، مازیار مرندي، نیما تقوي نیا، اعظم ایرجی زاد، مهدي ملایی تعیین اندازه و کسر مولی روي در نانوکریستال هاي امتزاجی ZnxCd1-xS نورتاب توسط تابش پذیرفته شده در کنفرانس فیزیک ایران
 
 16-سعیده یزدانی، سید مهدی بیضایی، مهدی ملایی "بررسی ویژگی های ساختاری و الکترونی و مغناطیسی لایه های نازک GaFe3" کنفرانس ملی نوآوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها دی ماه  1390 ماهان-مرکز بین المللی علوم
 
 15- سعیده یزدانی، سید مهدی بیضایی، مهدی ملایی "بررسی نوع پیوند ها، همپوشانی اوربیتال های اتمی و محاسبه ظرفیت گرماییAlFe3" سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه آزاد ماهشهر آذر 1390

14- مهدی ملایی، سعید پورجعفری " ساخت قطعه نورگسیل با استفاده از نانوذرات CdTe@CdS " دوازدهمین همایش دانش آموختگان نانوفناوری 3 و 4 خرداد ماه 91 تهران دانشگاه علوم پزشکی
13-محمود صمدپور، مهدی ملایی " ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با بازده بالا" سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، 26 و 27 خرداد

12-مهدي ملایی، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد، مازیار مرندي و نیما تقوي نیا " بررسی خواص نورتابی نانوذرات کادمیم سولفاید سنتز شده ترموشیمیایی" دهمین کنفرانس ماده چگال ایران، 6 و 7 بهمن89  شیراز
11. M. Molaei, M. Marandi, N. Taghavinia, E. Saievar Iranizad, white light emitting
device based on hydrophilic CdS nanopartilces accepted for oral presentation in ICNEP in Italy ٢٤-٢٤ Nov ٢٠١٠
 
-10 سمیه ناظردیلمی، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد و مهدي ملایی" اثر غلظت منگنز بر نورتابی نانوذرات سولفید روي آلاییده با منگنز" شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 6-8 بهمن 1388 یزد
 -9 سعید پورجعفري، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد و مهدي ملایی" بررسی نورتابی نانوذرات کادمیم
تلوراید" شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 6-8 بهمن 1388 یزد
 
-8 سعید پورجعفري، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد و مهدي ملایی" تاثیر غلظت پیش مواد بر روي اندازه نانوکریستالهاي کادمیم تلوراید تولید شده در محیط آبی" کنفرانس فیزیک ایران 24 تا 27 مرداد-1388 اصفهان
 
-7 فریبا خدارحمی، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد، مهدي ملایی" ساخت و بررسی خواص نوری نانوذرات سولفید کادمیم روی" هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 19-21 بهمن 1389 - کرمان
 
 -6 حلما بهاري، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد، مهدي ملایی" سنتز نانوذرات و بررسی خواص نوری خطی و غیر خطی" اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ٢٧ و ٢٨ بھمن 1389 ، یزد
 
5-نگار اورعی، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد، مھدی ملایی" نقش ناخالصی یونی مس در نورتابی نانوذرات سلناید روی" اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ٢٧ و ٢٨ بھمن ١٣٨٩ یزد
 
4-فریبا خدارحمی، اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد، مھدی ملایی" سنتز و بررسی خواص نوری نانوذرات ZnCdS  اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ٢٧ و ٢٨ بھمن ١٣٨٩ ، یزد "
 
 3- H. Alahdaghi, N. Taghavinia, M. Marandi, M. Molaei, A. Irajizad “MICROWAVE IRRADIATION BASED SYNTHESIS OF ALLOYED ZnxCd١-xS NANOCRYSTALS AND INVESTIGATION ON LUMINESSCENCE PROPERTIES”
 
2- M. H. Majles Ara, Z. Dehghani, Y. Faraji , E. Saievar Iranizad, A. Faraji Alamouti, M. Molaei "Synthesis, Structure And Nonlinear Optical Properties Of Zno Nanoparticles" ٣th International Congress on Nano science and Nano Technology Shiaz University Nov. ٢٠١٠

 -1
مقایسه اي برخواص حسن اله داغی، مازیار مرندي، نیما تقوي نیا، اعظم ایرجی زاد، مهدي ملایی، نوري و ساختاري نانوکریستال هاي امتزاجی ZnxCd1-xS نورتاب به روش ترموشیمیایی پذیرفته شده در در کنفرانس فیزیک ایران  1390
 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

کارشناسی ارشد:

نام دانشجو عنوان پایان نامه تارخ دفاع درحه نمره خروجی های پایان نامه
فاطمه کریمی مسکون سنتز نانوبلورهای آلاییده سولفید روی و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آنها 91/7/20 عالی-20 چاب دو مقاله در مجلات معتبر ISI و ارائه یک مقاله کنفرانسی
حلیمه هاشمی نژاد سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانوذرات کادمیم تلوراید 93/7/8 عالی-20 چاپ یک مقاله ISI و ارایه دو مقاله کنفرانسی
علیرضا خضری پور سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانوذرات زینک سلناید 93/7/27 عالی-20 چاپ یک مقاله ISI و ارایه دو مقاله کنفرانسی
         
         


 دکتری:
 
نام دانشجو عنوان رساله تاریخ دفاع درجه-نمره خروجی ها
علیرضا بهادر        
         

عکس ها

 

.

 


 


5.8/10 (تعداد آرا 136 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد