ارتباط با من

دکتر پروانه ایرانمنش
نام و نام خانوادگی : دکتر پروانه ایرانمنش
پست الکترونیک : p.iranmanesh@vru.ac.ir
سمت : هیات علمی
بیوگرافی : پروانه ایرانمنش، متولد 29 شهریورماه 1361،
شهرستان کرمان، متاهل دارای یک فرزند.
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریورماه سال 1385.
دکتری فیزیک گرایش حالت جامد، دانشگاه فردوسی مشهد، فروردین ماه سال 1390.
سوابق شغلی : سوابق آموزشی و پژوهشی
مدرس برتر از دید دانش آموختگان سال تحصیلی 94-1393.

تدریس دروس کارشناسی: فیزیک پایه 1 و 2، فیزیک جدید، آزمایشگاه فیزیک جدید، مکانیک کوانتمی 1و2، روش¬های تجربی در فیزیک اتمی، فیزیک حالت جامد، آزمایشگاه فیزیک حالت جامد.
تدریس دروس کارشناسی ارشد: مکانیک کوانتمی پیشرفته 1و2، حالت جامد پیشرفته 1 و 2، موضوعات ویژه، آزمایشگاه حالت جامد پیشرفته
تدریس دروس دکتری: تکنیک¬های اندازه¬گیری، سیستم¬های بس¬ذره¬ای 1 و 2

همکاری در کمیته اجرایی گارگاه آموزشی مغناطیس، 31 فروردین و اول اردیبهشتماه 1390، مشهد.

داور مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران.
داور مجله سیستمهای بس ذره ای

گذراندن فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در انسیتو راکتور دلفت دانشگاه صنعتی دلفت، هلند.

فعالیتهای پژوهشی
مشخصه¬یابی ساختاری با دستگاه X-ray و آنالیز نتایج با نرم¬افزار Fullprof.
رشد و مطالعة ویژگی¬های لایه¬های نازک عایق و رسانای شفاف به روش¬های اسپری پایرولیز و چرخشی.
ساخت ابررساناهای بر پایة Bi و Er به روش سل¬ژل، آلیاژسازی مکانیکی و واکنش حالت جامد و مطالعه¬ی ویژگی¬های آنها.
ساخت منگنایت¬ها و کبالتایت¬ها به روش سل¬ژل و آلیاژسازی مکانیکی و مطالعه¬ی ویژگی¬های آنها.
ساخت نانوذرات (مغناطیسی و نیم¬رسانای خانواده II-VI) به روش¬های شیمیایی و مطالعه¬ی ویژگی¬های آنها.
ساخت آلیاژهای مغناطیسی به روشهای ذوب در کورة قوس‌الکتریکی.
اندازه‌گیری ویژگی¬های مغناطیسی با مغناطیس¬سنج VSM، SQUID و 20T Pulsed-Filed و مطالعه¬ی آنها.
آشنایی با اثر موسبائر و تحلیل نتایج آن.
اندازه‌گیری (به روش کرنش¬سنج) و مطالعه¬ی مغناطوتنگش و ویژگی¬های مغناظوکشسانی مواد مغناطیسی.
مطالعه¬ی ریزساختار، ساختار بلوری، ویژگی¬های نورتابی و مغناطیسی مواد.

راهنمایی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد
1- مطالعه ویژگی های نانو پودر سولفید روی سنتز شده به روش شیمیایی و اثر جانشانی فلزهای واسط Mn
2- مطالعه ویژگی های ساختاری نانوذرات MS (M=Zn,Cd and Pb) سنتز شیمیایی و اثر جانشانی فلز واسط Mn
3- نانوذرات مغناطیسی Fe3O4، از سنتز و مطالعه ساختاری تا مشخصه یابی مغناطیسی و کاربردهای آنها
4- مطالعه ویژگی¬های نانوبلورهای Zn1-xMxS x = 0, 0.25, 0.5, 1 و سنتز شده به روش¬های شیمیایی هم¬رسوبی
5- سنتز نانو ذرات مغناطیسی (M=Mn, Ni) MxFe3-XO4 و مطالعه ویژگیهای فیزیکی آنها
6- سنتز نانوبلورهای ZnS با پیش¬ماده جدید و مطالعه ویژگیهای اپتیکی آن
7- سنتز نانوبلورهای مغناطیسی MnAgxFe(2-x)O4 و مطالعه ویژگی¬های فیزیکی آن¬ها
8- مطالعه¬ی ویژگی¬های نانوبلورهای MoS2 سنتز شده به روش¬های شیمیایی با پیش¬ماده¬ی جدید
9- سنتز و بررسی اثرجا‌نشانی عناصر واسط در نانو‌‌ساختارسولفید ‌مولیبدن
10- سنتز و مطالعه نانوکامپوزیت¬های (M=Mn, Ni, Co, Fe) MxFe3-XO4

مشاوره 10 پایان نامه کارشناسی ارشد

مقالات ارائه شده در کنفرانس¬های داخلی و خارجی
1- "ساخت لایه نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری"، چهاردهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی-شناسی ایران (14SCM)، بهمن¬ماه سال 1385، بیرجند.
2- "ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیب¬های سه¬تایی خاکی نادر –xCoxCu13Fe6"Nd، پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (15SCM)، بهمن¬ماه سال 1386، مشهد.
3- "خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه¬تایی خاکی نادر Cu13Fe6"Nd، شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (16SCM)، آبان¬ماه سال 1387، رشت.
4- "اثر کبالت بر خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Cu13Fe6"Nd، هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن ماه سال 1387، اهواز.
5- "اثر کبالت بر ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیب¬های بین فلزی Si13Fe6"Nd، هجدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (18SCM)، شهریور¬ماه سال 1389، تبریز.
6- "اثر کبالت بر انبساط گرمایی و مغناطوتنگش حجمی خودبه¬خودی ترکیب¬ –xCoxSi13Fe6"Nd، دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن ماه سال 1389، شیراز.
7- "مطالعه خواص مغناطوکشسانی ترکیب بین¬ فلزی 6Sn6"GdMn، دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن ماه سال 1389، شیراز.
8- "Magnetoelastic Properties of Nd6Fe13Cu Intermetallic Compound", 7th International Conference on Inorganic Materials, 12-14 September 2010, Biarritz, France.
9- "Magnetovolume Effects In Er1-xGdxMn6Sn6 Intermetallics", The 7th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM11), 10-13 October 2011, Port Dickson, Negeri Sembilan Malaysia.
10- "مطالعه طیف موسبائر ترکیب Si13Fe6Nd "، نوزدهمین کنفرانس بهاره فیزیک، اردیبهشت ماه سال 1391، IPM، تهران.
11- "اثرات مغناطوتنگشی در ترکیب¬های بین¬فلزی –xCoxSi13Fe6"Nd، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه سال 1392، یزد.
12- "اثر کبالت بر طیف موسبائر ترکیب Si13Fe6"Nd ، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه سال 1392، یزد.
13- "مطالعه ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیب سه¬تایی بین فلزی Si17-xLaxFe2"Pr ، یازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن¬ماه سال 1391، شاهرود.
14- "اثر جانشانی گالیم بر ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیب بین¬فلزی 17Fe2Pr "، بیستمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (20SCM)، بهمن¬ماه سال 1391، اهواز.
15- "مطالعه خواص مغناطوکشسانی ترکیب¬های بین¬فلزی 6Sn6-xGaxMn1Er"، بیستمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (20SCM)، بهمن¬ماه سال 1391، اهواز.
16- "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر کشش سطحی محلول های اسیدی و نفت خام"، همایش مهندسی فرایند، اردیبهشت¬ماه سال 1392، تهران.
17- "اثر خاکی نادر La بر خواص مغناطیسی ترکیب بین¬فلزی -xGax17-yLayFe2Pr "، بیست و یکمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران (21SCM)، بهمن¬ماه سال 1392، زاهدان.
18- "مطالعه ساختاری و خواص اپتیکی نانو بلورهای ZnS تهیه شده با روش رسوب گذاری"، دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، اسفندماه 1392، اصفهان.
19- " Synthesis, Characterization and Photoluminescence of new Schiff base Zinc Complex" ، هفدهمین کنگره شیمی ایران، شهریورماه 1393، رفسنجان.
20- " " Synthesis and Characterization of new Copper Schiff base Complex as Precursor for CuO Nano Particle ، هفدهمین کنگره شیمی ایران، شهریورماه 1393، رفسنجان
21- " Sonochemical Synthesis of Nano-Scale MolybdenumComplex from Newly SynthesizedSchiff base Ligand "، هفدهمین کنگره شیمی ایران، شهریورماه 1393، رفسنجان.
22- " بررسی اثر جانشانیCu بر مورفولوژی و ویژگیهای اپتیکی نانو ذرات ZnS "، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1393، زاهدان.
23- " مطالعه ساختاری و ویژگی های اپتیکی نانوبلورهای ZnS آلاییده شده با Mn با روش هم رسوبی "، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1393، زاهدان.
24- " مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میدان مغناطیسی بر فرآیند لیچینگ مس در ظروف لرزان "، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه 1393، تهران.
25- " تاثیر میدان مغناطیسی بر لیچینگ مس خاک اکسیدی در یک ستون آزمایشگاهی "، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه 1393، تهران.
26-" New method for synthesis of nano molybdenum oxide a part of lithium batteries"، 21 امین کنفرانس بین المللی نانو، اسفند ماه 1393، کیش.
27- "تولید و مشخصه یابی نانوذرات ابرپارامغناطیس اکسید آهن با کمک امواج فراصوتی به عنوان یکی از کاربردی ترین نانوذرات در زمینه رادار گریزی و صنایع دفاعی "، دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت ماه 1394، کرج.
28-" Synthesis of nano copper oxide, a π-type semiconductor"، هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران، شهریورماه 1394، تبریز.
29- " "New precursor for preparation of nano zinc oxide، هفدهمین سمینار شیمی معدنی ایران، شهریورماه 1394، تبریز.
30- "CATALYTIC ACTIVITY OF NEW COPPER(II) COMPLEX IN GREEN OXIDATION OF "AlCOHOL ، اولین همایش ملی تکنیکهای نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، مهرماه 1394، تهران.
31- CATALYST IN OXIDATION OF USING A MOLYBDENUM (VI) SCHIFF BASE COMPLEX AS " "ALCOHOLE، اولین همایش ملی تکنیکهای نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، مهرماه 1394، تهران.
32- "SYNTHESIS OF CUPROUS OXIDE BY THERMAL TREATMENT OF ACOPPER COMPLEX IN "LIQUID PARAFFIN، اولین همایش ملی تکنیکهای نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، مهرماه 1394، تهران.
33- "سنتز نانو ذرات اکسید روی به روش تجزیه حرارتی"، اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت، مهرماه 1394، فسا.
34- " مطالعه ساختاری و مشخصه¬یابی نانوذرات سولفیدروی آلاییده شده با کادمیم"، اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت، مهرماه 1394، فسا.
35- " مطالعه اثر pH بر ویژگیهای مغناطیسی نانوذرات"MnFe2O4 ، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1395، شیراز.
36-"ویژگی‏های قابل تنظیم نانوبلورهای سولفید روی جانشانی شده با جیوه"، کنفرانس فیزیک ایران، 1395، شیراز.
37-"تأثیر pH بر ویژگی¬های ساختاری و مغناطیسی نانوبلورهای"NiFe2O4، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1396، یزد.
38-" مطالعه ویژگی¬های اپتیکی نانوبلورهای سولفیدروی آلاییده شده با کادمیم"، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1396، یزد.
39- "ارایه نانومیله¬های "ZnO ، کنفرانس فیزیک ایران، شهریورماه 1396، یزد.
40- " سنتز و شناسایی نانوذرات کادمیم سولفید به روش رسوبگذاری شیمیایی "، سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ، شهریورماه 1396، ماهان.
41-" سنتز و شناسایی نانوذرات روی سولفید به روش رسوبگذاری شیمیایی با استفاده از یک عامل پوشش جدید "، سومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ، شهریورماه 1396، ماهان.
42- "بررسی ویژگی¬های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منگنز با ورود نقره"، اردیبهشت¬ماه 1397، قزوین.

مقالات چاپ و ارائه شده در مجلات داخلی و خارجی
1- ناصر تجبر، محمدرضا علی¬نژاد، پروانه ایرانمنش، "ساخت لایه¬های¬ نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعة خواص ساختاری و اپتیکی آنها"، مجله¬ی بلورشناسی و کانی¬شناسی 16، شماره¬ی 2 (1387)، 225-232.

2- P. Iranmanesh, N. Tajabor, M. Rezaee Roknabadi, D. Fruchart, F. Pourarian, "Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy18 (1389/2010) 67-74.

3- پروانه ایرانمنش، ناصر تجبر، محمود رضایی رکن¬آبادی، دانیل فروشارت، فائز پورآرین، هادی سلامتی، "ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب¬های بین فلزی -xCoxCu13Fe6"Nd، مجله¬ی پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۰، شماره¬ی 4 (1389) 337-345.

4- P. Iranmanesh, N. Tajabor, M. Rezaee Roknabadi, F. Pourarian, E. Brück, "Influence of Co substitution on magnetic properties and thermal expansion of Nd6Fe13Si intermetallic compound", Intermetallics 19 (2011) 682-687.

5- P. Iranmanesh, N. Tajabor, M. Rezaee Roknabad, D. Fruchart, F. Pourarian, "Magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu intermetallic compound", Physica B 406 (2011) 3359-3362.

6- P. Iranmanesh, N. Tajabor, F. Pourarian, "Magnetostriction effect of Co substitution in the Nd6Fe13Si intermetallic compound", Intermetallics 42 (2013) 180-183.

7- S.Tabatabai Yazdi, P. Iranmanesh, "Magnetoelastic effects in La0.7Sr0.3_xCaxMnO3 nanocrystalline perovskites", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 365 (2014) 100-106.

8- P. Iranmanesh, S. Saeednia, M. Norruzpour, "Characterization of ZnS nanoparticles synthesized by co-precipitation method", Chinese Physics B 4 (2015) 4601041-4601044.

9- P.Iranmanesh, S.Saeednia, F. Yahyanasab, S. Rashidi Dafeh, "Ultrasound assisted synthesis and characterization of Mn doped CdS nanocrystalline zinc-blendes", Journal of NanoStructures 5 (2015) 375-383.

10- P.Iranmanesh, S. Saeednia, M. Mehran, S. Rashidi Dafeh, "Modified structural and magnetic properties of nanocrystalline MnFe2O4 by pH in capping agent free co-precipitation method", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 425 (2017) 31-36.

11- P.Iranmanesh, S. Saeednia, N. Khorsanipour, "Tunable properties of Cadmium substituted ZnS nanocrystals", Materials Science in Semiconductor Processing 68 (2017)193-198.

12- P.Iranmanesh, S.Tabatabai Yazdi, S. Saeednia, M. Mehran, " Superior magnetic properties of Ni ferrite nanoparticles synthesized by capping agent-free one-step coprecipitation route at different pH values", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 425 (2017) 172-179.

13- پروانه ایرانمنش، سمیرا سعیدنیا، "اثر جانشانی La و Ga بر ویژگی¬های ساختاری و مغناطیسی ترکیب بین¬فلزی
"Pr2-yLayFe17-xGax مجله‌ پژوهش سیستم¬های بس ذره¬ای 7 (13) (1396) 27-36.


14- P.Iranmanesh, S.Tabatabai Yazdi, M. Mehran, "Superior magnetic properties of Ni ferrite nanoparticles synthesized by capping agent-free one-step coprecipitation route at different pH values", Materials Research Bulletin (2018) accepted.

15- S.Saeednia, P.Iranmanesh, M. Hatefi Ardakani, S. Sinaei, "Synthesis of cuprous oxide by thermal treatment in liquid paraffin", Journal of NanoStructures 5 (2015) 297-303.

16- S.Saeednia, P.Iranmanesh, H.A. Rudbari, L. Saeednia, "Sonochemical synthesis of a new nano-scale 1D copper organic coordination polymer; thermal and spectroscopic characterizations", J of Macromolecular Science, Part A, Pure and Applied Chemistry 53(4) (2016) 227–236.

17- S.Saeednia, P.Iranmanesh, M. Hatefi Ardakani, M. Mohammadi, Gh. Norouzi "Phenoxo bridged dinuclear Zn(II) Schiff base complex as new precursor for preparation zinc oxide nanoparticles: Synthesis, characterization, crystal structures and photoluminescence studies ", Materials Research Bulletin 78 (2016) 1–10.

18- S.Saeednia, M. Hatefi Ardakani, Z. Pakdin Parizi, P. Iranmanesh, S. Sinaei, "Solvent free chemoselective oxidation of alcohols by hydrogen peroxide using a new synthesized copper complex as reusable heterogeneous nanocatalyst ", J Iran Chem Soc 76 (2016) 1963-1975.

19- S. Saeednia, P. Iranmanesh, M. Hatefi Ardakani, N. Ebadinejad, "Sonochemical and solvothermal synthesis of methanol {2-[(2-hydroxy-1, 1-dimethyl-ethylimino)-methyl]phenolato}dioxidomolybdenum (VI) complex and its dedecomposition to MoO3 nanoparticles", Journal of Structural Chemistry 5(57) (2016) 976-984.

20- S. Saeednia, M. Hatefi Ardakani, Z. Pakdin Parizi, P. Iranmanesh, S. Sinaei, "Dinuclear cadmium (II) Schiff base complex: synthesis, crystal structure, spectroscopic characterization and application as new precursor for fabrication of nano cadmium oxide", J Iran Chem Soc (2017).

21- N. Monadi, S. Saeednia, P. Iranmanesh, M. Hatefi Ardakani. S. Sinaei, "Preparation and characterization of copper oxide nanoparticles via solid state thermal decomposition of an aqua nitration copper(II) complex with the trid", Nanoscience & Nanothecnology 7(1) (2017).

22- M. Hatefi Ardakani, S. Saeednia, P. Iranmanesh, B. Konani, " Anchoring of Copper(II) Schiff Base Complex into Aminopropyl- Functionalised MCM-41: A Novel, Efficient and Reusable Catalyst for Selective Oxidation of Alcohols ", Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials (2017) In press.

5.3/10 (تعداد آرا 128 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد