ارتباط با من

دکتر سید حسین میردهقان
نام و نام خانوادگی : دکتر سید حسین میردهقان
پست الکترونیک : mirdehghan@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی
بیوگرافی : سید حسین میردهقان؛ فرزند سید محمود؛ متولد 1351 تهران؛
سوابق تحصیلی : کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1374 کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ بهمن1377 دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1385
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی از سال 1378، مدیر گروه علوم باغبانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی، مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
 • مشخصات فردی:
  سید حسین میردهقان؛ فرزند سید محمود؛ متولد 1351 تهران؛
   
 • سوابق تحصیلی به ترتیب تاریخ اخذ مدرک:
  - دیپلم علوم تجربی؛ دبیرستان رسولیان- یزد؛ خرداد 1369
  - کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1374
  - کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ بهمن1377
  - دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1385
   
 • وضعیت فعلی استخدامی:
  دانشیار- رسمی-قطعی  پایه 22 گروه علوم باغبانی
   
 • مدیریت اجرایی:
  4-1:
  مدیر گروه علوم باغبانی (15/9/1385 الی 8/7/1386)
  4-2: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی (8/7/1386 الی 18/8/1388)
  4-3: مدیر کل آموزش دانشگاه (از 31/5/89 الی ادامه دارد)
 •      لیست دروس تدریس شده:
 1. کارشناسی: فیزیولوژی پس از برداشت، فیزیولوژی گیاهی، ازدیاد نباتات، اصول باغبانی، باغبانی عمومی، زبان تخصصی،
 2. کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته، تنش­های محیطی
 3. دکتری :بیوشیمی تکمیلی، فیزیولوژی رشد و نمو میوه، کیفیت در محصولات باغبانی و مبانی فیزیولوژیکی آن (از دروس اصلی گرایش فیزیولوژی و فن­آوری پس از برداشت)


 • مقام­ها و رتبه ­های کسب شده:
  1. پژوهشگر برتر گروه و دانشکده کشاورزی در سال 1386
  2. مدرس برتر گروه در سال 1389
  3. پژوهشگر برتر گروه در سال 1392
    
 
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:
  اثرات تیمارهای شیمیایی و گرمایی بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار در سردخانه. استاد راهنما: دکتر مجید راحمی بهمن 1377 دانشگاه شیراز
 
 • رساله دکتری
  Physiological and Biochemical Changes during Growth and Storage of Pomegranate Fruit in Relation to Chilling Injury: Role of Heat Treatment
  استاد راهنما: دکتر مجید راحمی، شهریور 1385، دانشگاه شیراز
 
 • مقالات کامل چاپ شده در مجلات معتبر داخلی:
 
 1. ميردهقان س. ح. و م. راحمي. 1381. کاهش خسارت سرمازدگي ميوه انار(.Punica granatum L) با گرمادهي متناوب. مجله علوم كشاورزي ايران.33: 75-80.
 2. ميردهقان س. ح. و م. راحمي. 1389. تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار در طول نگهداری در سردخانه. مجله علوم باغبانی ایران.41: 11-18.
 3. خطیب ه.، س. ح. میردهقان و درکی، ن. 1390. اثر پرتوتابی uv-c برکیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری. نشریه علوم باغبانی. 443-452.
 4. ميردهقان س. ح.، س. زیدآبادی . ح.ر. روستا. 1391. برهمکنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل جایی گل بریده رز. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 28: 683- 669.
 5. خطیب ه. و س. ح. میردهقان. 1391. اثر پوشش‌های خوراکی کیتوزان بر کيفيت و عمر انبارداری پسته تازه رقم ‘اوحدی’. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 83- 100.
 6. میردهقان  س. ح. و  هاشمی، م. 1391. بررسی نوسانات فصلی برخی از عناصر غذایی در برگ های انار. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 179- 188.
 7. باقری م.ح.، روستا ح.م.، میردهقان س.ح.  و روزبان م.ر. 1391. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیایی کاهو در سیستم هیدروپونیک. نشریه علوم باغبانی. 26: 96-103.
 8. هاشمی م.، میردهقان س.ح.، فرهمند ه.، دشتی ح.1391. اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم سازو. نشریه علوم باغبانی. 26: 311-320.
 9.  وطن پرست، غ.، س. ح. میردهقان و ح. ر. کریمی. 1391. اثرات سولفات پتاسیم و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های فتوسنتزی و کیفی انار رقم ملس یزدی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 179- 188.
 10.  میردهقان، س.ح.، رمضانیان ا. و روشن ضمیر ن. 1392. اثر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گاهای بریدنی رز رقم سویت واتر و سوربت آوالانچ. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 393- 406.
 11. هاشمی م.، میردهقان س.ح. 1392. تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس های گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده میخک رقم کانو در دماهای مختلف. پژوهش های تولید گیاهی. (پذیرش).
 12. هاشمی م.، میردهقان س.ح. 1392. افزایش عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم سازو با استفاده از اسانس های گیاهی. فن­آوری تولیدات گیاهی. (پذیرش).
 13. رحیمی، س.، میردهقان س.ح. و اسماعیلی زاده م. 1392. تاثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه وری تحت فشاربر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور. مجله علوم باغبانی ایران. (پذیرش).
 14.  رمضانیان ا.، میردهقان، س.ح. و روشن ضمیر ن. 1392. بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی های کمی و کیفی رز شاخه بریده. به زراعی کشاورزی. (پذیرش).
 15.  احمدی، ز.، س.ح. میردهقان، ح. حکم آبادی، م. ح. شمشیری. 1392. استفاده از بسته بندی های نانو و پوشش دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و  کیفیت دانه های پسته تازه. نشریه علوم باغبانی. 4: 367- 374.
 
 • مقالات کامل چاپ شده در مجلات معتبر خارجی:
 
 1. Rahemi, M. and S. H. Mirdehghan. 2004. Effect of temperature conditioning on reducing chilling injury in pomegranate fruit during storage. Indian Journal of Horticulture, 61: 345-347.
 2. Mirdehghan, S. H. and M. Rahemi. 2006. Changes in physico-chemical attributes of pomegranate during fruit growth and development. Indian Journal of Horticulture, 63: 122-125.
 3. Mirdehghan, S. H. and M. Rahemi. 2007. Seasonal changes of mineral nutrients and phenolics in pomegranate (Punica granatum L.) fruit. Scientia Horticultuare, 111: 120-127.
 4. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, M. Serrano, D. Martinez-Romero and D. Valero. 2006. Prestorage heat treatment to maintain nutritive and functional properties during postharvest cold storage of pomegranate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 8495-8500.
 5. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, M. Serrano, F. Guillen, D. Martinez-Romero and D. Valero. 2007. The application of polyamines by pressure or imersion as a tool to maintain functional properties in stored pomegranate arils. Journal of Agricultural and Food Chemistry,  55: 755-760.
 6. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, D. Martinez-Romero, F. Guillen, J. M. Valverde, P. J. Zapata, M. Serrano and D. Valero. 2007. Reduction of pomegranate chilling injury during storage after heat treatment: Role of polyamines. Postharvest Biology and Technology, 44: 19-25.
 7. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, S. Castillo, D. Martinez-Romero, M. Serrano and D. Valero. Pre-storage application of polyamines by pressure or immersion improves shelf-life of pomegranate stored at chilling temperature by increasing endogenous polyamine levels. Postharvest Biology and Technology, 44: 26-33.
 8. Rahimi, A., A. Biglarifard, S. H. Mirdehghan and S.F. Borghei. 2011. Influence of NaCl salinity on growth analysis of strawberry cv. Camarosa. Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 7:145-156.
 9. Karimi, H. R. and S. H. Mirdehghan. 2013. Correlation between the morphological characters of pomegranate (Punica granatum L.) traits and their implications for breeding. Turkish Journal of Botany. 15 : 355-362.
 10. Vatanparast, g., S.H. Mirdehghan, H.R. Karimi And M.H. Vazifeshenas. 2012. Foliar Application of Salicylic acid, Methyl Jasmonate and Potassium Sulfate on Fruit Quality and Photosynthetic Characteristics of Pomegranate. Iran Agricultural Research. 31: 23-34.
 11. Mirdehghan, S. H. and Ghotbi, F. 2013. Effects of Salicylic acid, Jasmonic acid and Calcium Chloride on Reducing Chilling Injury of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit. Journal of Agricultural Science and Technology. 16:163-173.
 12.  Hashemi, m., Mirdehghan, S. H. and Farahmand, H. 2014. The Effects of Thymol, Menthol and Eugenol on Quality and Vase-life of Chrysanthemum Cut Flower. Iran Agricultural Research. 32. 55-70.
 13. Hasanpour, Z., H.R. Karimi, and S.H. Mirdehghan. 2013. Effect of salinity and water stress on ecophysiological parameters and micronutrients concentration of pomegranate (Punica granatum L.). Journal of Plant Nutrition. (Accept).
 
 •  مقاله­ های ارائه شده در کنفرانس­ ها و همایش ­های داخلی:
 1. میردهقان، س.ح. و م. راحمی. 1379. اثرات گرمادهی با هوای خشک بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار. دومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 2. میردهقان، س.ح. و م. راحمی. 1379. کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار با گرمادهی متناوب. دومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 3. میردهقان س.ح. و م. راحمی. 1382. تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی در میوه انار در دماهای سرد طی انبارداری. سومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 4. میردهقان س.ح. و م. راحمی. 1384. نقش تیمار گرمایی بر تغییرات بیوشیمیایی میوه انار در واکنش به خسارت سرمازدگی. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. میردهقان س.ح.،م. راحمی و د. والرو. 1386. نقش پلی­آمین­ها در بهبود عمر قفسه­ای و کیفیت میوه انار رقم مویار الچه. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شیراز.
 6. سجادی نیا، ع.، س.ح. میردهقان و ح.ر. روستا. 1388. ارزیابی رسیدگی میوه گوجه فرنگی با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 7. میردهقان س.ح. 1388. تاثیر ژل آلوئه ورا و بسته بندی با پلاستیک نانو بر کیفیت فسمت خوراکی میوه انار. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 8. علایی، م. و س. ح. میردهقان. 1388. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی پس از برداشت گل بریده رز. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 9. هاشمی، م.، س.ح. میردهقان، ه. فرهمند و ح. دشتی. 1390. اثر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس هاي گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم ’سازو‘ . هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 10. حسن پور، ز. ح. ر. کریمی، س. ح. میردهقان، ح. دشتی. 1390. تاثير تنش شوري بر برخي پارامترهاي اكوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 11. میردهقان، م. مهدی زاده، ه. تهرانی، م. طاهری. 1390 بررسي انواع مختلف گردهافشاني بر ويژگيهاي كمي و كيفي ميوه انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 12. روشن ضمیر. س. ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالیت میکروبی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل هاي انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 13. وطن­پرست، س. ح. میردهقان. ح. ر. کریمی، و م. ر. وظیفه شناس. 1390. تأثير تيمارهاي اسيد ساليسيليك، متيل جاسمونات و سولفات پتاسيم بر روي رنگيزه ها و ويژگي هاي فتوسنتزي گياه انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 14. روشن ضمیر، ن. س.ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالِیت مِیکروبِی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل های انار. همایش ملی انار. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد.
 15. روشن ضمیر، ن. س.ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالِیت مِیکروبِی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل های انار. همایش ملی انار. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد. (پوستر برتر همایش)
 16. میردهقان، س. ح. 1390. قهوه­ای شدن دانه­های انار و چشم انداز راهکارهای مناسب جهت جلوگیری و کاهش این ناهنجاری فیزیولوژیکی. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد.
 17. میردهقان، س. ح. 1391. تلفیق استفاده از آلوئه، یوجنول و تیمول با بسته بندی بر کیفیت، ضداکسیدکننده ها و عمر انباری میوه گوجه فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 18. پیره، س. ح. میردهقان، ح. کریمی. ح. ر. روستا. 1391. تاثیرات قبل از برداشت تیمار های اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت­فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 19. رمضانیان، ا. ن. روشن ضمیر و س.ح. میردهقان.1391. اثر کاربرد پیش از برداشت اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گلجایی گل های بریدنی رز. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 20. رمضانیان، ا. ن. روشن ضمیر و س.ح. میردهقان.1391. افزایش عمر گلجایی گل های بریدنی رز رقم سویت واتر با استفاده از تنظیم کننده های رشد. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 21. میردهقان، س.ح. 1392. کاربرد پلی­آمین­ها به منظور افزایش پتانسیل عمر انباري و حفظ ویژگیهاي کیفی میوه ها طی انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. (سخنرانی کلیدی).
 22. میردهقان، س.ح. خنامانی ز.، شمشیری م. ح. و حکم آبادی ح. 1392. کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کنترل آلودگی میکروبی و بهبود صفات کیفی پسته تازه طی انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 23. پیره، س. میردهقان س.ح.، کریمی ح.ر.، و روستا ح. ر. 1392. برهمکنش سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم ’پاروس‘ قبل و بعد از انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 24. میردهقان س.ح.، نوروزی ف.، کریمی، ح.ر. و علایی، ح. 1393. اثر پوشش‌دهی با کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و فعالیت ضداکسیدانی توت‌فرنگی رقم پاروس طی دو زمان انبارمانی. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، 17 تا 19 اردیبهشت 1393. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
 • مقاله­ های ارائه شده در کنفرانس­ ها و همایش­ های بین المللی:
 
 1. Mirdehghan S. H. and M. Rahemi. 2005. Effects of hot water treatment on reducing chilling injury of pomegranate (Punica granatum L.) fruits during storage. 5th International Postharvest Symposium. Verona, Italy 6-11 June 2004. Acta Horticulture, 382: 887-892.
 2. Mirdehghan S. H. and M. Rahemi. 2006. Growth and development of pomegranate fruit: physical and chemical changes. International symposium on pomegranate and mediterranean fruits. October 16-19. Adana, Turkey.
 3. Ahmadi, Z., S. H. Mirdehghan and H. Hohmabadi. 2009. Effect of nanocid and aloe treatments on physicochemical attributes of fresh pistachios. 6th International postharvest symposium. 8-12 April, Antalya, Turkey.
 4. Mirdehghan, S. H. 2009. Determination of mineral nutrients in some leafy vegetables. 6th International postharvest symposium. 8-12 April, Antalya, Turkey.
 5. Ahmadi, Z., S. H. Mirdehghan, H. Hokmabadi and M. H. Shamshiri. 2009. Effect of Aloe vera treatments on the quality and shelf life of individual fresh pistachio nut. 5th International Symposium on Pistachios & Almonds. Sanliurfa, Turkey.
 6. Aghamolaei, Z. S. H. Mirdehghan and H. Hokmabadi. 2010. The effect of essential oil of savory, ajowan and sage on the quality and longevity of cut flower of Gladiolous. Proceeding of International medicinal and aromatic symposium. June 21-23, Shiraz, Iran.
 7. Valero, D., Mirdehghan, S.H., Sayyari, M., and Serrano, M. 2012. New insights on the postharvest technolodies to maintain the overall quality of pomegranate fruits. International symposium on the pomegranate. CIHEAM.  Madrid.
 8. Mirdehghan, S.H. F. Ghotbi and H. Dashti. 2012. Effects of salicylic acid, jasmonic acid and calcium chloride treatments on reduction on chilling injury in pomegranate fruit. International symposium on the pomegranate. CIHEAM.  Madrid.
 9. Mirdehghan, S.H., Z. Khanamani H. Hokmabadi, M. H. Shamshiri. 2012. Pre-harvest Foliar Application of Putrescine and Spermine on Postharvest Quality of Fresh Pistachio. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 10. Mirdehghan, S.H., S. Rahimi, M. Esmaeilizadeh. 2012. Improving the Postharvest Characteristics of Table Grape by Pre-harvest Application of Polyamines. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 11. Mirdehghan, S.H., G. Vatanparast. 2012. Avoiding the Paleness of Pomegranate Arils by Pre-harvest Application of Salicylic Acid and Potassium Sulphate. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 • مقالات علمی ترویجی
 1. هاشمی، م.، س.ح. میردهقان. 1391. استفاده از اسانس ها به منظور حفظ کیفیت پس از برداشت فرآورده های تازه. زیتون. 228: 31-37.
 2. قطبی، ف. و س.ح. میردهقان.1390. تاثیر تابش پس از برداشت بر خصوصیات کیفی و تغذیه­ای میوه ها و سبزی ها. زیتون. 219: 37-45.
 3. میردهقان، س.ح. و ف. قطبی. 1390. سرمازدگی میوه انار در انبار سرد و راههای کاهش خسارت سرمازدگی. مجله باغدار. 45: 29-37.
 
 • تالیف
Valero, D., S.H. Mirdehghan, M. Sayyari and M. Serrano. 2015. Vapor Treatments, Chilling, Storage, and Antioxidants in Pomegranates. In: Processing and Impact on Active Components in Food. Ed. Preedy, V.R. Academic Press. USA. pp.189-196.
 
 
پایان نامه ­های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
 • اثرات تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید جاسمونیک و کلرید کلسیم بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.)، فاطمه قطبی، آذر ماه 1388. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات بستهبنديهاي متفاوت و پوشش دهي خوراکي بر کيفيت و عمر انبارداري پسته تازه رقم اوحدي، زهرا احمدی رق آبادی، اسفند 1388. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثير اسانس گیاهان دارویی (مرزه، زنیان و آویشن) و تیمارهای شیمیایی بر خصوصیات  کیفی  و عمر گل بریده گلایول رقم’ صورتی‘. زهرا آقا ملایی، بهمن 1388. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد جیرفت.
 • تاثیر اسانس گياهان دارويي و برهمكنش آن با تيمارهاي شيميايي بر خصوصيات كيفي وعمر گل جایی گل بريده رز. سعید زیدآبادی، مهر 1389. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد جیرفت.
 • اثر پرتوتابی UV-C و پوشش های خوراکی بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری. هانیه خطیب. اسفند 1389. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات اسانس ها، سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی بعضی گل های شاخه بریده. مریم هاشمی. اسفند 1389. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات کاربرد قبل از برداشت متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده رز. نجمه روشن ضمیر. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثیرات سالیسیلیک اسید، متیل جاسمونات و سولفات پتاسیم بر خصوصیات کیفی میوه انار. غلامرضا وطن پرست. استاد راهنمای اول. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • واکنش دو رقم انار به تنش خشکی و شوری. زینب حسن پور. استاد راهنمای دوم. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کاربرد قبل و پس از برداشت پلی‏آمین‏ها بر خصوصیات کیفی و عمر انبارمانی انگور ارقام ‘ریش‏بابا’ و ‘الحقی’و ساره رحیمی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تأثیر کاربرد قبل و پس‌از برداشت پلی‌آمین‌ها و تیمار گرمایی برکیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام فندقی و کله‌قوچی. زهرا خنامانی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کائولین بر کاهش آفتاب سوختگی، قهوه‏ ای شدن آریل‏ ها و ویژگی های کیفی میوه انار. فهیمه فلاحی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثیرات قبل از برداشت تیمارهای اسید سالیسیلیک، پوتریسین و نیترات پتاسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه توت‌فرنگی (Fragaria× ananassa). سیروان پیره. 1392.  دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کاربرد قبل از برداشت غلظت های مختلف اسید سالسیلیک و پلی آمین ها بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. فرهاد پیرزاد. 1392. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر اسانس‌های گیاهی و پوشش‌دهی با کیتوزان بر ویژگی‌های کیفی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت‌فرنگی رقم ʼ پاروس. فاطمه نوروزی. 1392. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 
 
 
 •  عضویت در انجمن های علمی:
 • عضو انجمن علوم باغبانی ایران، از سال  1374 شروع و ادامه دارد.
 • بازرس انجمن علوم باغبانی ایران. از سال 1388 لغایت 1390
 • عضو هیات مدیره انجمن باغبانی ایران. از سال  1390 لغایت 1392
 • موضوعات مورد علاقه:
 
 • Chilling injury of pomegranate fruit
 • Polyamines and shelf life of fruit and vegetables
 • Growth and development of fruits
 • Edible coating and essential oils on fruit and vegetable quality
 • Phenolics and antioxidant activity in fruits and vegetables
 

5.7/10 (تعداد آرا 29 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد