ارتباط با من

دکتر سید حسین میردهقان
نام و نام خانوادگی : دکتر سید حسین میردهقان
پست الکترونیک : mirdehghan@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی
بیوگرافی : سید حسین میردهقان؛ فرزند سید محمود؛ متولد 1351 تهران؛
سوابق تحصیلی : کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1374 کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ بهمن1377 دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1385
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی از سال 1378، مدیر گروه علوم باغبانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی، مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • مشخصات فردی:
  سید حسین میردهقان؛ فرزند سید محمود؛ متولد 1351 تهران؛
   
 • سوابق تحصیلی:
  - دیپلم علوم تجربی؛ دبیرستان رسولیان- یزد؛ خرداد 1369
  - کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1374
  - کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ بهمن1377
  - دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1385
   
 • وضعیت فعلی استخدامی:
  استاد- رسمی-قطعی  پایه 29گروه علوم باغبانی
   
 • مدیریت اجرایی:
  4-1:
  مدیر گروه علوم باغبانی (15/9/1385 الی 8/7/1386)
  4-2: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی (8/7/1386 الی 18/8/1388)
  4-3: مدیر کل آموزش دانشگاه (از 31/5/1389 الی 30/10/1393)
 • 4-4: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (26/4/1395 ادامه دارد)
 •      لیست دروس تدریس شده:
 1. کارشناسی: فیزیولوژی پس از برداشت، فیزیولوژی گیاهی، ازدیاد نباتات، اصول باغبانی، باغبانی عمومی، زبان تخصصی،
 2. کارشناسی ارشد: فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته، تنش­های محیطی
 3. دکتری :بیوشیمی تکمیلی، فیزیولوژی رشد و نمو میوه، کیفیت در محصولات باغبانی و مبانی فیزیولوژیکی آن (از دروس اصلی گرایش فیزیولوژی و فن­آوری پس از برداشت)


 • مقام­ها و رتبه ­های کسب شده:
  1. پژوهشگر برتر گروه و دانشکده کشاورزی در سال 1386
  2. مدرس برتر گروه در سال 1389
  3. پژوهشگر برتر گروه در سال 1392
  4. پژوهشگر برتر گروه در سال 1396
    
 
 • پایان نامه کارشناسی ارشد:
  اثرات تیمارهای شیمیایی و گرمایی بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار در سردخانه. استاد راهنما: دکتر مجید راحمی بهمن 1377 دانشگاه شیراز
 
 • رساله دکتری
  Physiological and Biochemical Changes during Growth and Storage of Pomegranate Fruit in Relation to Chilling Injury: Role of Heat Treatment
  استاد راهنما: دکتر مجید راحمی، شهریور 1385، دانشگاه شیراز
 
 • مقالات کامل چاپ شده در مجلات معتبر داخلی:
 
 1. ميردهقان س. ح. و م. راحمي. 1381. کاهش خسارت سرمازدگي ميوه انار(.Punica granatum L) با گرمادهي متناوب. مجله علوم كشاورزي ايران.33: 75-80.
 2. ميردهقان س. ح. و م. راحمي. 1389. تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار در طول نگهداری در سردخانه. مجله علوم باغبانی ایران.41: 11-18.
 3. خطیب ه.، س. ح. میردهقان و درکی، ن. 1390. اثر پرتوتابی uv-c برکیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری. نشریه علوم باغبانی. 443-452.
 4. ميردهقان س. ح.، س. زیدآبادی . ح.ر. روستا. 1391. برهمکنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل جایی گل بریده رز. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 28: 683- 669.
 5. خطیب ه. و س. ح. میردهقان. 1391. اثر پوشش‌های خوراکی کیتوزان بر کيفيت و عمر انبارداری پسته تازه رقم ‘اوحدی’. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 83- 100.
 6. میردهقان  س. ح. و  هاشمی، م. 1391. بررسی نوسانات فصلی برخی از عناصر غذایی در برگ های انار. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 179- 188.
 7. باقری م.ح.، روستا ح.م.، میردهقان س.ح.  و روزبان م.ر. 1391. اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیایی کاهو در سیستم هیدروپونیک. نشریه علوم باغبانی. 26: 96-103.
 8. هاشمی م.، میردهقان س.ح.، فرهمند ه.، دشتی ح.1391. اثر اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم سازو. نشریه علوم باغبانی. 26: 311-320.
 9.  وطن پرست، غ.، س. ح. میردهقان و ح. ر. کریمی. 1391. اثرات سولفات پتاسیم و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های فتوسنتزی و کیفی انار رقم ملس یزدی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 179- 188.
 10.  میردهقان، س.ح.، رمضانیان ا. و روشن ضمیر ن. 1392. اثر محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی گاهای بریدنی رز رقم سویت واتر و سوربت آوالانچ. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 393- 406.
 11. هاشمی م.، میردهقان س.ح. 1392. تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس های گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده میخک رقم کانو در دماهای مختلف. پژوهش های تولید گیاهی. 21(3): 75-95.
 12. هاشمی م.، میردهقان س.ح. 1392. افزایش عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم سازو با استفاده از اسانس های گیاهی. فن­آوری تولیدات گیاهی. 14(1): 17-28
 13. رحیمی، س.، میردهقان س.ح. و اسماعیلی زاده م. 1392. تاثیر تیمار پوتریسین به روش غوطه وری تحت فشاربر کیفیت پس از برداشت دو رقم انگور. مجله علوم باغبانی ایران.  45(2):137-149.
 14.  رمضانیان ا.، میردهقان، س.ح. و روشن ضمیر ن. 1392. بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی های کمی و کیفی رز شاخه بریده. به زراعی کشاورزی.  16 (3): 573-583.
 15.  احمدی، ز.، س.ح. میردهقان، ح. حکم آبادی، م. ح. شمشیری. 1392. استفاده از بسته بندی های نانو و پوشش دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و  کیفیت دانه های پسته تازه. نشریه علوم باغبانی. 4: 367- 374.
 16. پیرزاد، ف.، میردهقان، س.ح. و اسماعیلی­زاده، م. 1394. کاربرد قبل از برداشت پلی آمین ها بر ویژگی های کیفی و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. مجله علوم باغبانی ایران. 46(3): 387-398.
 17. نوروزی، ف.، میردهقان، س.ح.، کریمی، ح. و علایی، ح. 1395.  اثر تیمارهای تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس. مجله علوم باغبانی ایران. 47(1): 81-91.
 18. خنامانی، ز.، میردهقان، س.ح.، شمشیری، م. ح. و حکم­آبادی، ح. 1394. تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه ارقام فندقی و کله قوچی. مجله علوم باغبانی ایران. پذیرش.
 19. کریمی، ح.، نوروزی، م.، میردهقان، س.ح. 1394. اثر پایه، پیوندک و روش پیوند بر تکثیر رویشی انار. مجله علوم باغبانی ایران. 47: 337-350
 20. شورآبادی، ا.، شمشیری، م. ح.، نجفی نیا، م.، میردهقان، س. ح. 1395. نقش پوشش‌دهی خوشه و ترکیبات ضد تعرق بر کنترل عارضه خشکیدگی خوشه‌ی خرمای رقم مضافتی. تولیدات گیاهی- زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی. 39(1): 47-64.
 21. کریمی، ح.، زارعی، ف.، میردهقان، س.ح. و محمدی میریک، ع. 1395. تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انار ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک. مجله علوم باغبانی ایران. 4:811-821.
 22. يوسفي، م. ناظوري، ف.، ميردهقان، س.ح. و شمشيري، م. ح. 1396. ارزيابي تأثير ساليسيليك اسيد بر انبارماني ميوه ليموترش (Citrus aurantifolia cv. Mexican lime). مجله علوم باغبانی ایران. پذیرش.
 23. صداقتي، ز.، ناظوري، ف  و ميردهقان، س.ح. 1396. ارزيابي اثر اسيد ساليسيليك بر انبارماني ميوه سيب زرد و قرمز (Malus domestica Borkh). مجله علوم باغبانی ایران. پذیرش.
 24. اسماعیلی زاده، م.، لطفی، ا.، میردهقان، س.ح. و شمشیری، 1397. اترات دور آبیاری بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چهار رقم انگور ایرانی. مجله علوم باغبانی ایران. 20(1): 15-1.
 25. صداقتي، ف.، ناظوري، ف.، و میردهقان، س.ح. 1397. ارزيابي اثر اسيد ساليسيليك بر انبارماني ميوه سيب زرد و قرمز (Malus domestica Borkh). مجله علوم باغبانی ایران. پذیرش.
 26. بارزمان، م.، میردهقان، س.ح. و ناظوری، ف. 1397. کاربرد توأم پلی آمین ها و کایتوزان بر ترکیبات زیستی فعال و قهوه ای شدن پسته تر. علوم و صنایع غذایی ایران. 81: 357-374.


 
 • مقالات کامل چاپ شده در مجلات معتبر خارجی:
 
 1. Rahemi, M. and S. H. Mirdehghan. 2004. Effect of temperature conditioning on reducing chilling injury in pomegranate fruit during storage. Indian Journal of Horticulture, 61: 345-347.
 2. Mirdehghan, S. H. and M. Rahemi. 2006. Changes in physico-chemical attributes of pomegranate during fruit growth and development. Indian Journal of Horticulture, 63: 122-125.
 3. Mirdehghan, S. H. and M. Rahemi. 2007. Seasonal changes of mineral nutrients and phenolics in pomegranate (Punica granatum L.) fruit. Scientia Horticultuare, 111: 120-127.
 4. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, M. Serrano, D. Martinez-Romero and D. Valero. 2006. Prestorage heat treatment to maintain nutritive and functional properties during postharvest cold storage of pomegranate. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 8495-8500.
 5. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, M. Serrano, F. Guillen, D. Martinez-Romero and D. Valero. 2007. The application of polyamines by pressure or imersion as a tool to maintain functional properties in stored pomegranate arils. Journal of Agricultural and Food Chemistry,  55: 755-760.
 6. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, D. Martinez-Romero, F. Guillen, J. M. Valverde, P. J. Zapata, M. Serrano and D. Valero. 2007. Reduction of pomegranate chilling injury during storage after heat treatment: Role of polyamines. Postharvest Biology and Technology, 44: 19-25.
 7. Mirdehghan, S. H., M. Rahemi, S. Castillo, D. Martinez-Romero, M. Serrano and D. Valero. Pre-storage application of polyamines by pressure or immersion improves shelf-life of pomegranate stored at chilling temperature by increasing endogenous polyamine levels. Postharvest Biology and Technology, 44: 26-33.
 8. Rahimi, A., A. Biglarifard, S. H. Mirdehghan and S.F. Borghei. 2011. Influence of NaCl salinity on growth analysis of strawberry cv. Camarosa. Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 7:145-156.
 9. Karimi, H. R. and S. H. Mirdehghan. 2013. Correlation between the morphological characters of pomegranate (Punica granatum L.) traits and their implications for breeding. Turkish Journal of Botany. 15 : 355-362.
 10. Vatanparast, g., S.H. Mirdehghan, H.R. Karimi And M.H. Vazifeshenas. 2012. Foliar Application of Salicylic acid, Methyl Jasmonate and Potassium Sulfate on Fruit Quality and Photosynthetic Characteristics of Pomegranate. Iran Agricultural Research. 31: 23-34.
 11. Mirdehghan, S. H. and Ghotbi, F. 2013. Effects of Salicylic acid, Jasmonic acid and Calcium Chloride on Reducing Chilling Injury of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit. Journal of Agricultural Science and Technology. 16:163-173.
 12. Hashemi, m., Mirdehghan, S. H. and Farahmand, H. 2014. The Effects of Thymol, Menthol and Eugenol on Quality and Vase-life of Chrysanthemum Cut Flower. Iran Agricultural Research. 32. 55-70.
 13. Hasanpour, Z., H.R. Karimi, and S.H. Mirdehghan. 2013. Effect of salinity and water stress on ecophysiological parameters and micronutrients concentration of pomegranate (Punica granatum L.). Journal of Plant Nutrition. 38(5):795- 807.
 14. Karimi, H. and S.H. Mirdehghan. 2015. Effects of self, open and supplementary pollination on growth pattern and characteristics of pomegranate fruit. International Journal of Fruit Science. 2015:15:382-391.
 15. Mirdehghan, S. H., and S. Rahimi. 2016. Pre-harvest application of polyamines enhances antioxidants and table grape (Vitis vinifera L.) quality during postharvest period. Food Chemistry. 196: 1040-1047.
 16. Mirdehghan, S. H., and Z. Aghamolaei. 2016. Application of various concentrations of essential oils of savory, ajowan and thyme to maintain quality and shelf life of gladiolus cut flower. International Journal of Horticultural Science and Technology. 3:33-41.
 17. Mirdehghan, S.H. 2017. Bioactive compunds in tomato fruit and its antioxidant activity as affected by incorperation of aloe, eugenol and thymol in fruit package during storage. International Journal of food properties. 20:1798-1806.
 18. Hashemi,M., Mirzaaleian Dastjerd,A., Shakerardekani, A. and Mirdehghan, S. H. 2017. Effect of carboxy methyl cellulose edible coating enriched with Zataria multiflora essential oil on the quality and shelf-life of fresh pistachio (Pistacia vera L.). Pistachio and Health Journal. In Press.

 
 •  مقاله­ های ارائه شده در کنفرانس­ ها و همایش ­های داخلی:
 1. میردهقان، س.ح. و م. راحمی. 1379. اثرات گرمادهی با هوای خشک بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار. دومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 2. میردهقان، س.ح. و م. راحمی. 1379. کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار با گرمادهی متناوب. دومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 3. میردهقان س.ح. و م. راحمی. 1382. تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی در میوه انار در دماهای سرد طی انبارداری. سومین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه تهران. کرج.
 4. میردهقان س.ح. و م. راحمی. 1384. نقش تیمار گرمایی بر تغییرات بیوشیمیایی میوه انار در واکنش به خسارت سرمازدگی. چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. میردهقان س.ح.،م. راحمی و د. والرو. 1386. نقش پلی­آمین­ها در بهبود عمر قفسه­ای و کیفیت میوه انار رقم مویار الچه. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شیراز.
 6. سجادی نیا، ع.، س.ح. میردهقان و ح.ر. روستا. 1388. ارزیابی رسیدگی میوه گوجه فرنگی با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 7. میردهقان س.ح. 1388. تاثیر ژل آلوئه ورا و بسته بندی با پلاستیک نانو بر کیفیت فسمت خوراکی میوه انار. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 8. علایی، م. و س. ح. میردهقان. 1388. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی پس از برداشت گل بریده رز. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه گیلان. رشت.
 9. هاشمی، م.، س.ح. میردهقان، ه. فرهمند و ح. دشتی. 1390. اثر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس هاي گیاهی بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده ژربرا رقم ’سازو‘ . هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 10. حسن پور، ز. ح. ر. کریمی، س. ح. میردهقان، ح. دشتی. 1390. تاثير تنش شوري بر برخي پارامترهاي اكوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 11. میردهقان، م. مهدی زاده، ه. تهرانی، م. طاهری. 1390 بررسي انواع مختلف گردهافشاني بر ويژگيهاي كمي و كيفي ميوه انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 12. روشن ضمیر. س. ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالیت میکروبی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل هاي انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 13. وطن­پرست، س. ح. میردهقان. ح. ر. کریمی، و م. ر. وظیفه شناس. 1390. تأثير تيمارهاي اسيد ساليسيليك، متيل جاسمونات و سولفات پتاسيم بر روي رنگيزه ها و ويژگي هاي فتوسنتزي گياه انار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 14. روشن ضمیر، ن. س.ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالِیت مِیکروبِی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل های انار. همایش ملی انار. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد.
 15. روشن ضمیر، ن. س.ح. میردهقان. 1390. تأثیر تیمار کیتوسان بر فعالِیت مِیکروبِی و حفظ کیفیت پس از برداشت آریل های انار. همایش ملی انار. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد. (پوستر برتر همایش)
 16. میردهقان، س. ح. 1390. قهوه­ای شدن دانه­های انار و چشم انداز راهکارهای مناسب جهت جلوگیری و کاهش این ناهنجاری فیزیولوژیکی. مهر ماه. فردوس. دانشگاه فردوسی مشهد.
 17. میردهقان، س. ح. 1391. تلفیق استفاده از آلوئه، یوجنول و تیمول با بسته بندی بر کیفیت، ضداکسیدکننده ها و عمر انباری میوه گوجه فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 18. پیره، س. ح. میردهقان، ح. کریمی. ح. ر. روستا. 1391. تاثیرات قبل از برداشت تیمار های اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت­فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 19. رمضانیان، ا. ن. روشن ضمیر و س.ح. میردهقان.1391. اثر کاربرد پیش از برداشت اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گلجایی گل های بریدنی رز. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 20. رمضانیان، ا. ن. روشن ضمیر و س.ح. میردهقان.1391. افزایش عمر گلجایی گل های بریدنی رز رقم سویت واتر با استفاده از تنظیم کننده های رشد. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. 11 بهمن. دانشگاه شیراز.
 21. میردهقان، س.ح. 1392. کاربرد پلی­آمین­ها به منظور افزایش پتانسیل عمر انباري و حفظ ویژگیهاي کیفی میوه ها طی انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. (سخنرانی کلیدی).
 22. میردهقان، س.ح. خنامانی ز.، شمشیری م. ح. و حکم آبادی ح. 1392. کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر کنترل آلودگی میکروبی و بهبود صفات کیفی پسته تازه طی انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 23. پیره، س. میردهقان س.ح.، کریمی ح.ر.، و روستا ح. ر. 1392. برهمکنش سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم ’پاروس‘ قبل و بعد از انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1392، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
 24. میردهقان س.ح.، نوروزی ف.، کریمی، ح.ر. و علایی، ح. 1393. اثر پوشش‌دهی با کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و فعالیت ضداکسیدانی توت‌فرنگی رقم پاروس طی دو زمان انبارمانی. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، 17 تا 19 اردیبهشت 1393. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 25. میردهقان س.ح.، نوروزی ف. 1393. تاثیر پوشش دهی خوراکی با کیتوزان بر ویژگی های فیزیکی میوه توت فرنگی طی انبار سرد. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 26. میردهقان س.ح.، فتحی پور، ف. 1393. اثر بسته بندی با فیلم های پلاستیکی پیوسته و منفذدار بر ویژگی های کیفی و عمر قفسه ای میوه ی گیلاس تکدانه مشهد. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی. مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.
 27. میردهقان، س. ح.، خنامانی، ز.، حکم ­آبادی، ح. 1394.تاثیر تیمار آب گرم بر کیفیت و عمر انبارمانی پسته تازه ارقام کله قوچی و فندقی. همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته. دانشگاه آزاد دامغان.
 28. شیخی، ع. و میردهقان، س. ح. 1394. تأثیر بسته بندی با اتمسفر تغییریافته بر کیفیت و عمر پس از برداشت پسته تازه رقم کله قوچی. همایش ملی رهیافت های علمی در صنعت طلای سبز، پسته. دانشگاه آزاد دامغان.
 29. مداح حسینی، ن.، میردهقان، س. ح. اسماعیلی زاده، م. ناظوری، ف. 1394. اثر بسته بندي با فیلمهاي پلاستیکی پیوسته (بدون منفذ) و منفذدار بر ویژگیهاي کیفی و عمر قفسهاي میوه زردآلو. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 5 تا 9 شهریور ماه 1394، دانشگاه شهید چمران- اهواز.
 30. صادقی، ا.، حشمتی، م.، میردهقان، س. ح. 1394. بررسی اثر عناصر کم مصرف آهن، روي و منگنز بر ویژگیهاي کمی و کیفی محصول پرتقال رقم واشنگتن ناول. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 5 تا 9 شهریور ماه 1394، دانشگاه شهید چمران- اهواز.
 31. میردهقان، س. ح. 1394. استفاده از بسته­بندي فعال براي حفظ کیفیت و افزایش پتانسیل انبارمانی فرآورده­هاي باغبانی. نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، 5 تا 9 شهریور ماه 1394، دانشگاه شهید چمران- اهواز.
 32. میردهقان، س. ح. و پیره. 1395. تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت توت فرنگی گلخانه ای با اسید سالیسیلیک و سولفات پتاسيم بر برخی ویژگی های کیفی میوه طی انبارمانی. 15 تا 17 شهریور 1395. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 33. باقری، م.ح.، روستا، ح.، میردهقان، س.ح. و روزبان م. 1395. اثر نوع نیتروژن و سطوح مختلف اکسیژن محلول غذایی بر غلظت برخی عناصر ریز مغذی کاهو در سیستم هیدروپونیک. 15 تا 17 شهریور 1395. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 34. باقری، م.ح.، روستا، ح.، میردهقان، س.ح. و روزبان م. 1395. اثر نوع نیتروژن و سطوح مختلف اکسیژن محلول غذایی بر ویژگی های رویشی و زایشی بادمجان در سیستم هیدروپونیک. 15 تا 17 شهریور 1395. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 35. قیصربیگی، ش.، میردهقان، س.ح. و شیخی، ع. 1395. تاثیر شرایط اتمسفر و حجم ظروف بسته بندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پسته تازه رقم بادامی. 10-11 اسفند 1395. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. دانشگاه جیرفت.
 36. قیصربیگی، ش.، میردهقان، س.ح. و شیخی، ع. 1395. تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر کیفیت پس از برداشت پسته های تازه رقم بادامی. 10-11 اسفند 1395. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. دانشگاه جیرفت.
 37. میردهقان، س.ح. 1396. بررسي راهكارهاي مناسب در بازاررساني تجاري يك فرآورده باغباني با در نظر گرفتن پسته تر به عنوان يك مدل. دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 38. خزاعي پور، م.، ميردهقان، س.ح.، شمشيري، م.ح.، نجفي نيا، م. 1396. استفاده از بسته­هاي حاوي نيتروژن، دي­اكسيدكربن و خلأ براي حفظ كيفيت خرما ارقام مضافتي و كلوته طي انبار سرد. دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 39. بارزمان، م.، میردهقان، س.ح. و ناظوری، ف. 1396. تلفيق كاربرد قبل از برداشت پلي­آمين ها و تيمار پس از برداشت كايتوزان بر ويژگي هاي كيفي پسته تر رقم اكبري. دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 40. محمديان، ف.، روستا، ح. ر.، رقامي، م.، ميردهقان، س.ح. و حميدپور، م. 1396. اثر سه روش جايگزيني محلول غذايي و هرس بر رشد، عملكرد و مصرف آب فلفل تند در NFT سيستم هيدروپونيك. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 41. اسماعيلي زاده، م.، بختياري زاده، س، رحيمي، س. و ميردهقان، س.ح. 1396. اثر اسيد جيبرليك و بنزيل آدنين بر كيفيت پسته تازه رقم احمدآقايي در شرايط انبار سرد. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 42. اسماعيلي زاده، م.، عبداللهي، ب.، ميردهقان، س. ح. و روستا، ح. ر. 1396. اثر سيليسيم بر واكنش توت فرنگي به بيكربنات سديم در محيط آبكشت. 13-16 شهریور 1396. دانشگاه تربیت مدرس تهران.

 
 • مقاله­ های ارائه شده در کنفرانس­ ها و همایش­ های بین المللی:
 
 1. Mirdehghan S. H. and M. Rahemi. 2005. Effects of hot water treatment on reducing chilling injury of pomegranate (Punica granatum L.) fruits during storage. 5th International Postharvest Symposium. Verona, Italy 6-11 June 2004. Acta Horticulture, 382: 887-892.
 2. Mirdehghan S. H. and M. Rahemi. 2006. Growth and development of pomegranate fruit: physical and chemical changes. International symposium on pomegranate and mediterranean fruits. October 16-19. Adana, Turkey.
 3. Ahmadi, Z., S. H. Mirdehghan and H. Hohmabadi. 2009. Effect of nanocid and aloe treatments on physicochemical attributes of fresh pistachios. 6th International postharvest symposium. 8-12 April, Antalya, Turkey.
 4. Mirdehghan, S. H. 2009. Determination of mineral nutrients in some leafy vegetables. 6th International postharvest symposium. 8-12 April, Antalya, Turkey.
 5. Ahmadi, Z., S. H. Mirdehghan, H. Hokmabadi and M. H. Shamshiri. 2009. Effect of Aloe vera treatments on the quality and shelf life of individual fresh pistachio nut. 5th International Symposium on Pistachios & Almonds. Sanliurfa, Turkey.
 6. Aghamolaei, Z. S. H. Mirdehghan and H. Hokmabadi. 2010. The effect of essential oil of savory, ajowan and sage on the quality and longevity of cut flower of Gladiolous. Proceeding of International medicinal and aromatic symposium. June 21-23, Shiraz, Iran.
 7. Valero, D., Mirdehghan, S.H., Sayyari, M., and Serrano, M. 2012. New insights on the postharvest technolodies to maintain the overall quality of pomegranate fruits. International symposium on the pomegranate. CIHEAM.  Madrid.
 8. Mirdehghan, S.H. F. Ghotbi and H. Dashti. 2012. Effects of salicylic acid, jasmonic acid and calcium chloride treatments on reduction on chilling injury in pomegranate fruit. International symposium on the pomegranate. CIHEAM.  Madrid.
 9. Mirdehghan, S.H., Z. Khanamani H. Hokmabadi, M. H. Shamshiri. 2012. Pre-harvest Foliar Application of Putrescine and Spermine on Postharvest Quality of Fresh Pistachio. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 10. Mirdehghan, S.H., S. Rahimi, M. Esmaeilizadeh. 2012. Improving the Postharvest Characteristics of Table Grape by Pre-harvest Application of Polyamines. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 11. Mirdehghan, S.H., G. Vatanparast. 2012. Avoiding the Paleness of Pomegranate Arils by Pre-harvest Application of Salicylic Acid and Potassium Sulphate. 7th International postharvest Symposium. Malaysia.
 12. Mirdehghan, S.H. and Sheikhi, A. 2017. Effect of high CO2 controlled atmosphere packaging on postharvest quality of fresh pistachio fruits (cv. Badami). 4-7Sep. First International Horticultural Science Conference of Iran. Tarbiat Modaress University.
 13. Mirdehghan, S.H. and Sheikhi, A. Geisarbeigi, S. 2017. Disinfection effect of hydrogen peroxide solutions on microbial growth and quality factors of fresh in hull pistachio fruits (cv. Jandaghi) under modified atmosphere packaging. 4-7Sep. First International Horticultural Science Conference of Iran. Tarbiat Modaress University
 • مقالات علمی ترویجی
 1. هاشمی، م.، س.ح. میردهقان. 1391. استفاده از اسانس ها به منظور حفظ کیفیت پس از برداشت فرآورده های تازه. زیتون. 228: 31-37.
 2. قطبی، ف. و س.ح. میردهقان.1390. تاثیر تابش پس از برداشت بر خصوصیات کیفی و تغذیه­ای میوه ها و سبزی ها. زیتون. 219: 37-45.
 3. میردهقان، س.ح. و ف. قطبی. 1390. سرمازدگی میوه انار در انبار سرد و راههای کاهش خسارت سرمازدگی. مجله باغدار. 45: 29-37.

·       طرح­های پژوهشی
میردهفان، س.ح. و والرو، د. 1394. پوشش­دهی خوراکی با استفاده از ژل آلویه ورا و کیتوزان در تلفیق با اسانس­های گیاهی به منظور حفظ کیفیت وافزایش عمر پس از برداشت میوه­ها و سبزی­های حساس. دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 
 • تالیف
Valero, D., S.H. Mirdehghan, M. Sayyari and M. Serrano. 2015. Vapor Treatments, Chilling, Storage, and Antioxidants in Pomegranates. In: Processing and Impact on Active Components in Food. Ed. Preedy, V.R. .
Academic Press. USA. pp.189-196.
میردهقان، س. ح. 1395. بیولوژی کیفیت میوه. انتشارات دانشگاه ولی عصر(عج). 396 صفحه.
 
 
 
پایان نامه ­های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
 • اثرات تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید جاسمونیک و کلرید کلسیم بر کاهش خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.)، فاطمه قطبی، آذر ماه 1388. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات بستهبنديهاي متفاوت و پوشش دهي خوراکي بر کيفيت و عمر انبارداري پسته تازه رقم اوحدي، زهرا احمدی رق آبادی، اسفند 1388. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثير اسانس گیاهان دارویی (مرزه، زنیان و آویشن) و تیمارهای شیمیایی بر خصوصیات  کیفی  و عمر گل بریده گلایول رقم’ صورتی‘. زهرا آقا ملایی، بهمن 1388. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد جیرفت.
 • تاثیر اسانس گياهان دارويي و برهمكنش آن با تيمارهاي شيميايي بر خصوصيات كيفي وعمر گل جایی گل بريده رز. سعید زیدآبادی، مهر 1389. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد جیرفت.
 • اثر پرتوتابی UV-C و پوشش های خوراکی بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری. هانیه خطیب. اسفند 1389. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات اسانس ها، سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر کیفیت و عمر گل جایی بعضی گل های شاخه بریده. مریم هاشمی. اسفند 1389. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثرات کاربرد قبل از برداشت متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر کیفیت و عمر گل جایی گل بریده رز. نجمه روشن ضمیر. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثیرات سالیسیلیک اسید، متیل جاسمونات و سولفات پتاسیم بر خصوصیات کیفی میوه انار. غلامرضا وطن پرست. استاد راهنمای اول. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • واکنش دو رقم انار به تنش خشکی و شوری. زینب حسن پور. استاد راهنمای دوم. 1390. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کاربرد قبل و پس از برداشت پلی‏آمین‏ها بر خصوصیات کیفی و عمر انبارمانی انگور ارقام ‘ریش‏بابا’ و ‘الحقی’و ساره رحیمی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تأثیر کاربرد قبل و پس‌از برداشت پلی‌آمین‌ها و تیمار گرمایی برکیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام فندقی و کله‌قوچی. زهرا خنامانی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کائولین بر کاهش آفتاب سوختگی، قهوه‏ ای شدن آریل‏ ها و ویژگی های کیفی میوه انار. فهیمه فلاحی. 1391. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • تاثیرات قبل از برداشت تیمارهای اسید سالیسیلیک، پوتریسین و نیترات پتاسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه توت‌فرنگی (Fragaria× ananassa). سیروان پیره. 1392.  دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر کاربرد قبل از برداشت غلظت های مختلف اسید سالسیلیک و پلی آمین ها بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. فرهاد پیرزاد. 1392. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 • اثر اسانس‌های گیاهی و پوشش‌دهی با کیتوزان بر ویژگی‌های کیفی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت‌فرنگی رقم ʼ پاروس. فاطمه نوروزی. 1392. دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 
 
 
 •  عضویت در انجمن های علمی:
 • عضو انجمن علوم باغبانی ایران، از سال  1374 شروع و ادامه دارد.
 • بازرس انجمن علوم باغبانی ایران. از سال 1388 لغایت 1390
 • عضو هیات مدیره انجمن باغبانی ایران. از سال  1390 لغایت 1392
 • موضوعات مورد علاقه:
 
 • Chilling injury of pomegranate fruit
 • Polyamines and shelf life of fruit and vegetables
 • Growth and development of fruits
 • Edible coating and essential oils on fruit and vegetable quality
 • Phenolics and antioxidant activity in fruits and vegetables
 

5.4/10 (تعداد آرا 166 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد