ارتباط با من

دکتر احمد تاج‌آبادی
نام و نام خانوادگی : دکتر احمد تاج‌آبادی
پست الکترونیک : tajabadi@vru.ac.ir
سمت : رییس دانشکده کشاورزی
بیوگرافی : متولد سال 1349 شهرستان سیرجان متاهل و دارای یک فرزند
سوابق تحصیلی : دیپلم علوم تجربی از دبیرستان شهید نصیری لاری سیرجان در سال 1367 با معدل 18/98، کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1372 با معدل 16/66 و کسب رتبه دوم، کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1375 با معدل 18/03 و کسب رتبه اول (رتبه سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد)، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر ماده آلی (تفاله ریشه شیرین‎بیان) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی خاک‎هایی از استان‎های فارس و کرمان، دکتری خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1383 با معدل 17/86 (فرصت مطالعاتی 9 ماهه در مرکز تحقیقاتی CSIRO) عنوان پایان نامه دکتری: تاثیر کاربرد خاکی پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری و آبی
سوابق شغلی : استادیار گروه علوم خاک از سال 1383 تا 1389، مدیر گروه علوم خاک از سال 1384 تا 1388، عضو شورای پژوهش دانشگاه از سال 1384 تا 1386، عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه از سال 1385 تا 1388،دانشیار گروه علوم خاک از سال 1389 تا کنون، رییس دانشکده کشاورزی از سال 1390 تا کنون، عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه از 92/3/6 تا کنون
انتشارات

مقالات لاتين:

1- Sameni, M., and A. Tajabadi Pour, 2001. Effect of root refuse of liquorice on different characteristics of soil from Southern regions of Iran. I. Microbial characteristics. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32:3259-3275.
2- Sameni, M., and A. Tajabadi Pour, 2001. Effect of root refuse of liquorice on different characteristics of soil from Southern regions of Iran. II. Chemical characteristics and fertility indices. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32:3277-3288.
3- Sameni, M., and A. Tajabadi Pour, 2001. Effect of root refuse of liquorice on different characteristics of soil from Southern regions of Iran. III. Structure and hydrulic conductivity of soils under saline sodic conditions. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 32:3289-3306.
4- Tajabadi Pour, A., A. R., Sepaskhah, and M. Maftoun. 2005. Plant water relations and seedling growth of three pistachio cultivars as influenced by irrigation frequency and applied potassium. J. Plant Nutr. 28:1413-1425.
5- Tajabadi Pour, A., R. Shahriaripour, and V. mozaffri. 2010. Effects of phosphorus and zinc application on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Korean Soc. Hort. Sci. 51:61-67.
6- Shahriaripour, R., A. Tajabadi Pour, V. Mozaffari, H. Dashti, and E. Adhami. 2010. Effects of salinity and soil zinc application on growth and chemical composition of pistachio seedlings. J. Plant Nutr. 33:1166-1179.
7- Shariaripour, R., and A. Tajabadi Pour. 2010. Zinc nutrition of pistachio: Interaction of zinc with other trace elements. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 41:1885-1888.
8- Dashtai, H., M. R. Naghavi, and A. Tajabadi Pour. 2010. Genetic analysis of salinity tolerance in a bread wheat cross. J. Agric. Sci. Tech. 12:347-356.
9- Shahriaripour, R., A. Tajabadi Pour, and V. Mozaffari. 2011. Effects of salinity and soil phosphorus application on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 42:144-158.
10- Abolhasani, M., A. Lakzian, A. Tajabadi Pour, and G. Haghnia. 2010. The study salt and drought tolerance of Sinorhizobium bacteria to the adaptation to alkaline condition. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4:882-886.
11- Hojat Nooghi, F., V. Mozaffari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2012. Effect of  salinity and calcium on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Journal of Plant Nutrition (accepted).
12- Eskandari, S., V. Mozaffari, and A. Tajabadi Pour. 2012. Effects of salinity and copper on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Journal of Plant Nutrition (accepted).
13- Zadsalehi, F. V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2012. Pistachio responses to salt stress at varied levels of magnesium. Journal of Plant Nutrition (accepted).
14- Razavi,A., A. Tajabadi Pour, and H. Shirani. 2013. Effect of salinity and nitrogen application on growth, chemical composition and some biochemical indices of pistachio seedlings (Pistacia vera L.). Journal of Plant Nutrition (accepted).
15- Rahimi, A. F. sayadi, H. Dashti, and A. Tajabadi Pour. 2013. Interactive effects of water and nitrogen supply on growth, water use efficiency and mucilage yield of Isabgol (Plantago ovate Forsk). Journal of Soil Science and Plant Nutrition (accepted).
16- Solimanzadeh, A., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and A. akhgar. 2013. Effect of Zn, Cu, and Fe foliar application on fruit set and some quality and quantity characteristics of pistachio trees. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 4:19-34.

 
مقالات فارسي:
 
1- رضوی نسب، ا.، ا. تاج‎آبادی پور، ح. شیرانی و ح. دشتی. 1388. اثر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد نهال پسته و مرفولوژی ریشه آن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 47 صفحات 334-321.
2- ابوالحسنی زراعتکار، م.، ا. لکزیان، ا. تاج‎آبادی پور و ح. محمدی. 1387. مقایسه میزان تولید پلی‎ساکارید خارج سلولی توسط باکتری‎های Sinorhizobium مقاوم و حساس به شوری. مجله زیست شناسی ایران. شماره 21 صفحات 82-75.
3- دشتی، ح.، م. ر. نقوی، ا. تاج‎آبادی پور و ح. شیرانی. 1389. ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. (در حال چاپ).
4- طالبی، م.، و. مظفری و ا. تاج‎آبادی پور. 1388. پاسخ دانهال‎های پسته رقم قزوینی (Pistacia vera cv. Ghazvini) به سطوح مختلف روی و کلرید سدیم. مجله پژوهش‎های خاک (علوم خاک و آب). شماره 23 صفحات 161-148.
5- امیدی، ل. و. مظفری، ا. تاج آبادی پور و ح. دشتی. 1389. تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). شماره 14 صفحات 162-149.
6- اسکندری، س.، و. مظفری و ا. تاج آبادی پور. 1389. تاثیر شوری و مس بر برخی شاخص های فیزیولوژی و آناتومی دو رقم پسته در شرایط گلخانه. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 24، شماره 6 صفحات 1223-1210.
7- انصاری عزآبادی، م.، ح. شیرانی، ح. دشتی و ا. تاج‎آبادی‎پور. 1390. تاثیر کربنات کلسیم و گچ بر عملکرد، جذب آهن، مس و روی ذرت (Zea mays) در دو بافت خاک. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) دانشگاه صنعتی اصفهان (پذیرش).
8- زادصالحی، ف.، و. مظفری، ا. تاج‎آبادی‎پور و ح. حکم‎آبادی. 1390. تاثیر متقابل سدیم و منیزیم بر برخی خصوصیات رشدی و میزان کلروفیل پسته در محیط پرلیت. مجله علوم و فنون کشت‎های گلخانه‎ای. سال دوم، شماره ششم، صفحات 23-34.
9- رضوی‎نسب، ا.، ح. شیرانی، ا. تاج‎آبادی‎پور و ح. دشتی. 1390. تاثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی ریشه نهال‎های پسته. مجله به‎زراعی کشاورزی. دوره 13، شماره اول، 42-31.
10- حسنی، گ.، ع. اخگر و ا. تاجآبادیپور. 1391. بررسی تاثیر تلقیح سویههای سودوموناس فلورسنت دارای توان تولید IAA و ACC دآمیناز بر رشد نهالهای پسته. مجله پژوهشهای خاک (پذیرش).
11- رحیمی، ا.، ف. صیادی، ح. دشتی و ا. تاجآبادی پور. 1391. تاثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه اواتا (Plantago ovata). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران (پذیرش).
12- مظفری، و.، ز. اسداللهی، ا. تاج آبادی پور و ع. اخگر. 1391. تاثیر شوری و منگنز بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته. مجله تحقیقات آب و خاک ایران (پذیرش).
13- بشارت، ن.، ا. تاج آبادی پور و و. مظفری. 1392. تاثیر فسفر و تنش آبی بر رشد، روابط آبی و غلظت عناصر نهالهای پسته در شرایط گلخانه. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). (پذیرش).
14- محمدی، ز.، ح. ر. روستا، ا. تاج آبادی پور و ح. حکم آبادی. 1392. اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیتمیوه و غلظت عناصز غذایی برگ پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 27 صفحات 117-129.

مقالات كوتاه و خلاصه مقالات در كنگره‌هاي بين­المللي
 
1- Talebi, M., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and Sh. Enteshari. 2007. The effect of soil zinc application on lipid peroxidation of cell membrane, phenolic compounds and flavonoids in pistachio under salinity stress. 9th international conference of biochemistry of trace elements, China.
2- Shahriaripour, R., A. Tajabadi Pour, and V. Mozafari. 2007. Effect of salinity and soil zinc application on biochemical indices and some growth parameters of pistachio. 9th international conference of biochemistry of trace elements, China.
3- Razavi Nasab, A., H. Shirani, and A. Tajabadi Pour. 2007. Effect of salinity and organic matter on penetration resistance and root morphology of pistachio. 2nd internatinal symposium on organic matter dynamics in agro ecosystems, France.
4- Tajabadi Pour, A., 2007. Effect of irrigation intervals and potassium application on some biochemical indices of pistachio. 2nd world conference of stress, Hungary.
5- Talebi, M., V. Mozafari, and  A. Tajabadi pour. 2007. The effect of soil zinc application on lipid peroxidation of cell membrane, phenolic compounds and flavonoids in pistachio (Pistacia vera cv. Ghazvini) under salinity stress.  2nd world conference of stress, Hungary.
6- Dashti, H., M. Naghavi, and A. Tajabadi Pour. 2007. Genetics of salinity tolerance in wheat.   2nd world conference of stress, Hungary.
7- Razavi Nasab, A., A. Tajabadi Pour, and A., H. Shirani. 2007. Effect of salinity and soil nitrogen application on some biochemical indices of pistachio. 2nd world conference of stress, Hungary.
8- Shahriaripour, R., A. Tajabadi Pour, and V. Mozafari. 2007.  Effect of salinity and soil zinc and phosphorous application on biochemical indices of pistachio. 2nd world conference of stress, Hungary.
9- Hojajat, F., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2009. Effect of different salinity levels and Ca on growth characteristics in pistachio cv Badami-Zarandi under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
10- Hojjat, F., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2009. The effect of calcium and sodium on pistachio seedling echo physiological characteristics in sand culture. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
11- Eskandari, S., V. Mozafari, and A. Tajabadi Pour. 2009.  Effect of copper and sodium chloride on pistachio growth characteristics under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
12- Eskandari, S., V. Mozafari, and A. Tajabadi Pour. 2009. Effect of copper and sodium chloride on photosynthetic properties of two pistachio seedlings under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
13- Zadsalehi, F., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2009. Response of Badami-Zarand pistachio in different levels of magnesium under salinity stress. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
14- Zadsalehi, F., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Hokmabadi. 2009. The effect of magnesium and sodium on pistachio echo physiological characteristics in sand culture. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
15- Omidi, L., V. Mozaffari, A. Tajabadi Pour, and H. Dashti. 2009. Evaluation changes of nutrients concentration in leaf and stem of mature pistachio trees. 5th international symposium on pistachio and almonds. Sanliurfa, Turkey.
16- Mozafari, V., A. Tajabadi Pour, and M. Talebi. 2010. Response of pistachio rootstocks (Pistacia vera cv. Badami-Zarand) to different levels of zinc and sodium chloride. 28th international horticultural congres. Lisboa, Portugal.
17- Zadsalehi, F., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, H. Hokmabadi, and F. Hojjat. 2010. The effect of salinity and magnesium on pistachio chemical composition in sand culture. 28th international horticultural congres. Lisboa, Portugal.
18- Hojjat, F., V. Mozaffary, H. Hokmabadi, A. Tajabadi, and F. Zadsalehi. 2010. The effect of salinity and calcium on nutrients concentration in shoot and root of pistachio seedlings (cv, Badami-Zarand) in sand culture. 28th international horticultural congres. Lisboa, Portugal.
19- Eskandari, S., V. Mozafari, A. Tajabadi Pour, and H. Dashti. 2010. The effect of salinity and copper on nutrients concentration in shoot and root of two pistachio seedlings (cv. Badami Zarand and Ghazvini) in greenhouse conditions. 28th international horticultural congres. Lisboa, Portugal.
20- Besharat, N., A. Tajabadi Pour, V. Mozaffari. 2010. Chemical composition and biochemical indices of pistachio seedlings as affected by water stress and phosphorus application under greenhouse conditions. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant- continuum (ISPDSPC). Beijing, China.
21- Noroozi, H., A. Tajabadi Pour, A. R. Akhgar, V. Mozaffari, and E. Adhami. 2010. Effects of residual phosphorus and phosphate solubilizing bacteria inoculation on growth and phosphorus uptake of pistachio seedlings. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant- continuum (ISPDSPC). Beijing, China.
22- Irannejad, S., A. Tajabadi Pour, and V. Mozaffari. 2010. Effects of salinity and phosphorus application on chemical composition and some biochemical indices of pistachio seedlings under greenhouse conditions. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant- continuum (ISPDSPC). Beijing, China.
23- Mozaffari, V., and A. Tajabadi Pour. 2010 Effect of salinity and copper on phosphorus concentration in shoot and root of two pistachio cultivars. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant- continuum (ISPDSPC). Beijing, China.
24-Mozafari, V., M. Moosavi, A. Tajabadi Pour, and A. Soliemanzadeh. 2012. Treatment of pistachio trees with calcium chloride and boric acid at time of swollen bud. 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
25-Tajabadi Pour, A., Z. Ghaemmaghami, V. Mozafari, and J. Hosseinifard. 2012. Laboratory evaluation of eight chemical extractants for determination of available Fe of some calcareous soils of Iran (Rafsanjan region). 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
26- Tajabadi Pour, A., A. Safari, S. Hoseinifard, V. Mozafari, and A. Akhgar. 2012. Determination of suitable chemical extraction methods for the available iron content of calcareous soils in Iran (Rafsanjan region). ). 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
27- Eskandari, S., V. Mozaffri, and A. Tajabadi Pour. 2012. Effect of copper and sodium chloride on photosynthetic properties of pistachio seedlings (cv. Ghazvini) under greenhouse conditions. 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
28- Soliemanzadeh, A., V. Mozaffari, A. Tajabadi Pour, and A. Akhgar. 2012. Response of some leaf nutrients concentration of pistachio trees to alternate bearing and foliar spray of zinc and copper. 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
29- Asadollahi, Z., V. Mozaffari, and A. Tajabadi Pour. 2012. Response of pistachio seedlings to different levels of salinity (sodium chloride) and manganese in perlite medium. 8th International soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Cesme-Izmir, Turkey.
 
 
 
مقالات كوتاه در كنگره‌هاي داخلي
1- تاج‎آبادي پور،ا. و ع. ثامني، 1375. بررسي اثرات شيرين‎بيان بر جمعيت ميکروبي خاک. پنجمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. ص 91.
2- تاج‎آبادي پور، ا. و ع. ثامني، 1378. تاثير ماده آلي (تفاله ريشه شيرين‎بيان) بر ساختمان و هدايت آبي خاک. ششمين کنگره علوم خاک ايران، مشهد. صفحات 303-301.
3- ثامني، ع. و ا. تاج‎آبادي پور. 1378. تاثير ماده آلي (تفاله ريشه شيرين‎بيان) بر خصوصيات شيميايي و حاصلخيزي خاک. ششمين کنگره علوم خاک ايران، مشهد. صفحات 526-525.
4- تاج‎آبادي پور، ا. م. مفتون و ع. سپاسخواه، 1384. تاثير کاربرد پتاسيم و دور آبياري بر ترکيب شيميايي و بعضي از شاخص‎هاي زيست شيميايي سه پايه پسته. نهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 184-183.
5- تاج‎آبادي پور، ا. ع. سپاسخواه و م. مفتون. 1386. تاثير کاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش آبي . دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 392-391.
6- تاج‎آبادي پور، ا. م. مفتون و ع. سپاسخواه، 1386. تاثير كاربرد پتاسيم بر مقاومت نسبي سه رقم پسته به تنش شوري . دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 802-801.
7- ابوالحسني زراعتكار، م.، ا. لكزيان، ا. تاج‎آبادي پور و ح. محمدي. 1386. مقايسه ميزان توليد پلي‎ساكاريد خارج سلولي توسط باكتري‎هاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 57-56.
8- ابوالحسني زراعتكار، م.، ع. آستارايي و  ا. تاج‎آبادي پور. 1386. مطالعه تاثير منعقد كننده‎ها بر حذف ميكروبي و آلي شيرابه زباله شهري. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 55-54.
9- رضوي، ا. ح. شيراني و ا. تاج‎آبادي پور. 1386. تاثير شوري و ماده آلي بر مقاومت فروسنجي، عملكرد و مرفولوژي ريشه پسته. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 846-845.
10- رضوي، ا.، ا. تاج‎آبادي پور، و ح. شيراني. 1386. تاثير شوري، نيتروژن و ماده آلي بر عملكرد و برخي پارامترهاي رشد گياه پسته. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 850-849.
11- رضوي، ا.، ا. تاج‎آبادي پور و ح. شيراني. 1386. تاثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر غذايي و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 848-847.
12- شهرياري پور، ر.، ا. تاج‎آبادي پور و و. مظفري. 1386. تاثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي رشد گياه پسته. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 721-720.
13- شهرياري پور، ر.، ا. تاج‎آبادي پور و و. مظفري. 1386. تاثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 723-722.
14- طالبي، م.، و. مظفري و ا. تاج‎آبادي پور. 1386. تاثير روي بر برخي خصوصيات زيست شيميايي و پارامترهاي رشد گياه پسته تحت تنش شوري. دهمين کنگره علوم خاک ايران، تهران. صفحات 416-415.
15- تاج‎آبادي پور،ا. م. مفتون و ع. سپاسخواه، 1386. تاثير كاربرد پتاسيم و شوري بر بعضي از پارامترهاي زيست شيميايي سه رقم پسته . پنجمين کنگره علوم باغباني ايران، شيراز. صفحه 140.
16- طالبي، م.، و. مظفري، و ا. تاج‎آبادي پور. 1386. بررسي اثر شوري و روي بر برخي خصوصيات زيست شيميايي و پارامترهاي رشد گياه پسته. پنجمين کنگره علوم باغباني ايران، شيراز. صفحات 148-147.
17- شهرياري پور، ر. و  ا. تاج آبادي پور. 1386. تاثير كاربرد فسفر و روي در شرايط شور بر برخي خصوصيات زيست شيميايي و پارامترهاي رشد گياه پسته. پنجمين کنگره علوم باغباني ايران، شيراز. صفحات 147-146.
18- رضوي، ا.، ا. تاج‎آبادي پور و ح. شيراني. 1386. تاثير شوري، نيتروژن و ماده آلي بر رشد و برخي پارامترهاي زيست شيميايي و مرفولوژيكي گياه پسته. پنجمين کنگره علوم باغباني ايران، شيراز. صفحات 145-144.
19- ابوالحسنی، م. ا. لکزیان، ا. تاج‎آبادی پور و ح. محمدی. 1388. تاثیر تلقیح جدایه‎های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 190-188.
20- ابوالحسنی، م.، ا. تاج‎آبادی پور، ا. لکزیان و ح. محمدی. 1388. مطالعه انباشت متابولیت‎های سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوش‎های باکتری مقاوم به خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 193-191.
21- ابوالحسنی، م. ا. لکزیان، ا. تاج‎آبادی پور، غ. حق نیا و ف. غفاری. 1388. جداسازی باکتری‎های مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه‎ها با شرایط قلیایی. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 196-194.
22- امیدی، ل.، و. مظفری، ا. تاج‎آبادی پور و ح. دشتی. 1388. تاثیر مصرف خاکی و محلول‎پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 1179-1177.
23- بشارت، ن.، ا. تاج‎آبادی پور، و. مظفری و ا. ادهمی. 1388. تاثیر فسفر بر برخی پارامترهای پسته تحت تنش آبی. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 1377-1375.
24- ایران نژاد، س.، ا. تاج‎آبادی پور، و. مظفری و ا. ادهمی. 1388. تاثیر شوری و فسفر بر برخی پارامترهای رشد پسته. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 1382-1380.
25-درخشان، ل.، ا. تاج‎آبادی پور و ح. حکم آبادی. 1388. تاثیر کاربرد روی بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به سمیت بور. یازدهمين کنگره علوم خاک ايران، گرگان. صفحات 1388-1387.
26- قائم‎مقامی، ز.، ا. تاج‎آبادی‎پور، و. مظفری و ج. حسینی‎فرد. 1390. ارزیابی گلخانه‎ای تاثیر کاربرد آهن بر رشد نهال‎های پسته در خاک‎هایی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف از مناطق پسته‎کاری شهرستان رفسنجان. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
27- حسنی، گ. ع.ر. اخگر، ا. تاج‎آبادی‎پور و ن. خاکی‎پور. 1390. جداسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشد سودوموناس‎های فلورسنت ریزوسفری نهال‎های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
28- نوروزی، ب.، ع.ر. اخگر، ا. تاج‎آبادی‎پور و و. مظفری. 1390. بررسی کاربرد باکتری‎های حل کننده فسفات بر غلظت فسفر و برخی عناصر کم مصرف در نهال‎های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
29- سلیمان‎زاده. ا.، و. مظفری، ا. تاج‎آبادی‎پور و ع.ر. اخگر. 1390. اثر محلول‎پاشی روی، مس و آهن بر تشکیل میوه‎ی پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
30- حسنی، گ. ع.ر. اخگر، ا. تاج‎آبادی‎پور و ن. خاکی‎پور. 1390. بررسی تاثیر کاربرد سویه‎های سودوموناس فلورسنت بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط نهال‎های پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
31- حجت‎نوقی، ف.، و. مظفری، ا. تاج‎آبادی‎پور و ح. حکم‎آبادی. 1390. تاثیر کلسیم و شوری بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و آناتومیکی پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، تبریز. 12 الی 14 شهریور 1390.
32- سلیمان زاده، ا.، و. مظفری، ا. تاج‎آبادی‎پور و ع. اخگر. 1390. پاسخ درختان پسته به محلول‎پاشی روی، مس و آهن پس از مرحله گلدهی. اولین کنگره ملی علوم و فناوری‎های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان. 19 الی 21 شهریور 1390.
33- حمیدپور، م.، ح. امجزی، ا. تاج‎آبادی‎پور، ح. حسینی و ع. محمدی. 1390. اثر زئولیت، ورمی‎کمپوست و فسفر بر برخی از پارامترهای رشدی گل آهار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. 14 الی 17 شهریور 1390.
 
راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌ها:

1- شهریاری پور، ر. 1386. تاثیر شوری، فسفر و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
2- رضوی، ا. 1386. تاثیر نیتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه پسته و مورفولوژی ریشه آن. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
3- درخشان، ل. 1387. تاثیر برهمکنش بور و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما)
4- احسان زاده، ط. 1387. تاثیر شوری و ماده آلی (کمپوست، تفاله پسته و کود گاوی) بر رشد و ترکیب شیمیایی پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
5- طالبی، م. 1387. تاثیر روی و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و بافت آوندی در دو رقم پسته. پايان‎نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
6- قرنجیگ، ل. 1387. اثر تفاله پسته، فسفر و شوری بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال پسته. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
7- امیدی، ل. 1387. تاثیر محلول‎پاشی و مصرف خاکی روی و مس بر بعضی خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
8- بشارت، ن. 1388. تاثیر کاربرد فسفر بر مقاومت نسبی دو رقم پسته به تنش آبی. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما)
9- اسکندری، س. 1388. ارزیابی اثر مس و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و فتوسنتز نهال‎های پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
10- زادصالحی ، ف. 1388. تاثیر منیزیم و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و خصوصیات فتوسنتزی نهال‎های پسته در محیط شن کشت. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
11- حجت نوقی، ف. 1388. تاثیر کلسیم و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و خصوصیات فتوسنتزی نهال‎های پسته در محیط شن کشت. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
12- محمدی مهدی آباد، ز. 1388. تغذیه درختان پسته با کود آمونیومی به روش کولتان و مقایسه آنها با درختان تغذیه شده با نیترات. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
13- ایران نژاد، س. 1389. تاثیر کاربرد فسفر بر مقاومت نسبی نهال‎‏های پسته به تنش شوری. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما).
14- انصاری عزآبادی، م. 1389. تاثیر آهک و گچ بر ویژگی‎های هیدرولیکی خاک و جذب عناصر غذایی توسط ذرت. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
15- چاهخو محمدآبادی، ع. 1389. تاثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به تنش آبی. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما).
16-نوروزی، ب. 1389. تاثیر فسفر باقی‎مانده و باکتری‎های حل کننده فسفات بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال‎های پسته. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما).
17-شریفی، ز. 1389. تاثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به تنش شوری. پايان­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان. (استاد راهنما).
18-حسنی، گ. 1389. جداسازی و بررسی تاثیر سودوموناس‎های فلورسنت ریزوسفری بر رشد و جذب عناصر توسط نهال‎های پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
19-زین الدینی، م. 1389. بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغ‎های پسته کوثرریز رفسنجان.
20-اسداللهی، ز. 1390. پاسخ نهال‎های پسته به سطوح مختلف منگنز و شوری (کلرید سدیم) در محیط کشت پرلیت. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
21- قائم‎مقامی، ز. 1390. ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين آهن قابل استفاده پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
22- صفری، ع. 1390. ارزیابی ارتباط بین غلظت آهن خاک عصاره‎گیری شده توسط عصاره‎گیرهای شیمیایی مختلف و غلظت آهن درختان پسته در منطقه رفسنجان. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
23- سلیمان زاده، ا. 1390. بررسی اثر محلول‎پاشی روی، آهن و مس بر تشکیل میوه درختان پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
24- ابراهیمی، م. 1390. تاثیر تلقیح تلفیقی جدایه‎های سینوریزوبیوم و باکتری‎های محرک رشد بر گره‎زایی و رشد یونجه. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
25- صیادی، ف. 1390.اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات فیزیومرفولوژیکی اسفرزه . پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
26- جعفرآبادی، ف. 1391. اثر ترکیبات کودی آغازگر بر رشد گیاهچه و برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم لوبیا قرمز. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).
27- پوربافرانی، ط. 1392. ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين منگنز قابل استفاده پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد راهنما).
28- موسوی، مریم. 1392. تاثیر محلول پاشی بور و کلسیم بر تشکیل میوه درختان پسته. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان (استاد مشاور).

6.2/10 (تعداد آرا 183 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد