ارتباط با من

عیسی اسفندیارپور بروجنی
نام و نام خانوادگی : عیسی اسفندیارپور بروجنی
پست الکترونیک : esfandiarpoor@vru.ac.ir
سمت : عضو هیأت علمی
لیست مقالات چاپ شده در مجلات  علمی پژوهشی بر اساس نام مولف، عنوان، نام مجله، شماره ساليانه، شماره در سال، سال، شماره صفحه (به تفکيک سال):
 
 1. Bagheri Bodaghabadi, M., Salehi, M.H., Martinez, J.A., Toomanian, N., Mohammadi, J., and Esfandiarpoor Borujeni, I. 2011. Using Canonical Correspondence Analysis (CCA) to identify the most important DEM attributes for digital soil mapping applications. Catena 86: 66-74.
 
 1. Bagheri, M., Martinez-Casasnovas, J., Esfandiarpoor Borujeni, I., Salehi, M.H., Mohammadi, J., and Toomanian, N. 2013. Spatial representation of pedons and their use in digital soil mapping using artificial neuronal networks. Geoderma (Under review).
 
 1. Esfandiarpour, I., Mohammadi, J., Salehi, M.H., and Toomanian, N., 2010. Assessing geopedological soil mapping approach by statistical and geostatistical methods: A case study in the Borujen region, Central Iran. Catena 82: 1-14.
 
 1. Esfandiarpour, I., Salehi, M.H., Karimi, A.R., and Kamali, A. 2013. Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in Classifying Calcareous Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions. Geoderma 197-198: 126-136.
 
 1. Esfandiarpour, I., Salehi, M.H., Toomanian, N., and Mohammadi, J., 2009. The effect of survey density on the results of geopedological approach in soil mapping: A case study in the Borujen region, Central Iran. Catena 79: 18-26.
 
 1. Farpoor, M.H., Neyestani, M., Eghbal, M.K., and Esfandiarpour Boroujeni, I., 2012. Soil-geomorphology relationship in Sirjan playa, south central Iran. Geomorphology 138: 223-230.  
 
 1. Hosseinifard, H., Salehi, M.H., Esfandiarpour, I., and Mohammadi, J., 2008.  Spatial variability of groundwater quality and its relationship with pistachio yield in Anar region, Iran. Journal of Applied Sciences, 8(20): 3697-3702.
 
 1. Owji, A., Esfandiarpour Boroujeni, I., Kamali, A., Hosseinifard, S.J. and Bagheri Bodaghabadi, M. 2012. The effects of hydrometer reading times on the spatial variability of soil textures in southeast Iran. Arabian Journal of Geosciences. DOI 10.1007/s12517-012-0786-0. Published online: 05 December 2012.
 
 1. Safari, Y., Esfandiarpour Boroujeni, I., Kamali, A., Salehi, M.H. and Bagheri Bodaghabadi, M. 2012. Mapping of the soil texture using geostatistical method (a case study of the Shahrekord plain, central Iran). Arabian Journal of Geosciences. DOI 10.1007/s12517-012-0559-9. Published online: 23 May 2012.   
 
 1. Salehi, M.H., Hashemi Beni, O., Beigi Harchegani, H., Esfandiarpour Borujeni, I. and Motaghian, H. R. 2011. Refining soil organic matter determination by loss-on-ignition. Pedosphere. 21(4): 473–482.
 
 1. Toomanian, N., and Esfandiarpoor, I., 2010. Challenges of pedodiversity in soil science. Eurasian Soil Science 43(13): 1486-1502.
 
 1. اسفنديارپور بروجنی، ع.، تومانيان، ن.، صالحي، م.ح. و محمدي، ج. 1388. ارزيابی نقشه­برداری خاک به روش ژئوپدولوژی با استفاده از شاخص­های تفرق و شباهت (مطالعه­ی موردی: منطقه­ی بروجن، استان چهارمحال و بختياری). نشريه­ی آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی) - دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 23، شماره­ی 4، صفحات 100 تا 114. 
 
 1. اسفنديارپور بروجنی، ع.، صالحي، م.ح.، تومانيان، ن. و محمدي، ج. 1388. تأثير موقعيت منطقه­ی نمونه و نظر کارشناس بر نتايج روش ژئوپدولوژی در نقشه­برداری خاک (مطالعه­ی موردی: منطقه­ی بروجن، استان چهارمحال و بختياری). مجله­ی علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)، سال سيزدهم، شماره­ی 49، صفحات 113 تا 127.
 
 1. اسفنديارپور بروجنی، ع.، فرپور، م.ه. و کمالی، ا. 1390. بررسی کارايی دو سامانه­ی رده­بندی آمريکايی و جهانی در ارتباط با طبقه­بندی خاک­های شور استان کرمان. نشريه­ی آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، جلد 25، شماره‎ی 5، صفحات 1171-1158.
 
 1. باقری بداغ­آبادی، م.، امينی فسخودی، ع. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1386. پهنه­بندی شوری خاک به منظور کاربری محيطی فضای سبز با استفاده از تکنيک AHP و اصول زمين­آماری (در جزيره­ی کيش). مجله­ی پژوهشی علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، جلد 22، شماره­ی 1، صفحات 101 تا 116.
 
 1. باقری بداغ­آبادی، م.، صالحی، م.ح.، اسفنديارپور بروجنی، ع.، محمدي، ج.، کريمی کارويه، ع.ر. و تومانيان، ن. 1391. ارزيابی و بررسی تعميم‎پذيری مدل استنباطی خاک- سرزمين (SoLIM) در نقشه‎برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن. مجله­ی علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)، شماره‎ی 61، صفحات 165-155.
 
 1. باقری بداغ­آبادی، م.، صالحی، م.ح.، محمدي، ج.، تومانيان، ن. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1390. کارايی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در نقشه‎برداری خاک با استفاده از مدل استنباطی خاک- سرزمين (SoLIM). نشريه­ی آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، جلد 25، شماره­ی 5، صفحات 1118-1106. 
 
 1. بهمنی، م.، صالحی، م.ح. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1391. مقايسه­ی سامانه‌‌هاي رده‌بندي آمريكايي و جهاني در توصيف ويژگي‌هاي برخی خاك‌های مناطق خشك و نيمه‌خشك ايران مركزي. مجله‎ی علوم آب و خاک: علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی (پذيرش‎شده: 23/3/1391).
 
 1. رشيدی کوچی، ز.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و عباس‎پور، ع. 1391. تأثير نوع شکل اراضی بر نتايج روش ژئوپدولوژی در نقشه‎‏برداری خاک‎های منطقه‎ی دماوند. نشريه آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، جلد 26، شماره‎ی 6، صفحات 1546-1535.
 
 1. رشيدی کوچی، ز.، اسفنديارپور بروجنی، ع.، عباس‎پور، ع.، کمالی، ا. و نادری، ع.ا. 1391. اثر مقياس و نوع سامانه‎ی طبقه‎بندی بر نتايج نقشه‎‏برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی دماوند، استان تهران). نشريه آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، جلد 26، شماره‎ی 5، صفحات 1256-1247.
 
 1. زين‎الدينی، م.، شيرانی، ح.، مظفری، و. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1391. تغييرپذيری قابليت هدايت الکتريکی و نسبت جذب سديم خاک و تأثير آن‎ها بر رشد پسته. مجله‎ی پژوهش‎های حفاظت آب و خاک (پذيرش‎شده: 25/9/1391).   
 
 1. سنجري، ص.، فرپور، م.ه.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و کريميان اقبال، م.1390. مقايسه­ی ميکرومرفولوژي و کانيشناسي رسي خاکهاي قديمي و عهد حاضر در منطقهي جيرفت. مجله­ی علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)، شماره 58، صفحات 185-173.
 
 1. سنجري، ص.، فرپور، م.ه.، کريميان اقبال، م. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1390. نحوه­ی تشکيل، ميکرومورفولوژي و کانيشناسي رسي خاکهاي واقع بر سطوح مختلف ژئومورفولوژي جيرفت. نشريه­ی آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزی)، جلد 25، شماره 2، صفحات 1150-1136.
 
 1. مصلايی، م.، شيرانی، ح.، مظفری، و. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1391. تغييرات مکانی شوری و بور قابل جذب در خاک‎های منطقه‎ی حسين‎آباد يزد. مجله‎ی علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منبع طبيعی)، (پذيرش‎شده: 8/9/1391).


لیست مقالات کامل چاپ شده در کنفرانس‌های ملی و بین المللی بر اساس نام مولف، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، سال، تاريخ و محل برگزاری کنفرانس (به تفکيک سال):
 
1- اسفنديارپور بروجنی، ع.، باقری بداغ­آبادی، م. و سرمديان، ف. 1384. بررسی ترکيب كاني‌شناسي رس در خاكهاي آهكي جزيره‌ كيش. نهمين کنگره­ی علوم خاک ايران، دانشگاه تهران، 6 تا 9 شهريورماه، صفحات 339 تا 341.
 
2- اسفنديارپور بروجنی، ع.، باقری بداغ­آبادی، م. و صداقتی خروی، الف. 1384. اهميت و تأثير اندازه ذرات گچ در توزيع اندازه ذرات خاکهای جزيره کيش. نهمين کنگره­ی علوم خاک ايران، دانشگاه تهران، 6 تا 9 شهريورماه، صفحات 199 و 200.
 
3- اسفنديارپور بروجنی، ع.، سرمديان، ف. و محمودی، ش. 1382. مطالعه‌ي كاني‌شناسي رس در خاك­هاي آهكي جزيره‌ي كيش ‌ـ جنوب ايران. يازدهمين همايش بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران، دانشگاه يزد، 15 و 16 بهمن‌ماه، صفحات 71 تا 74.
 
 4- اسفنديارپور بروجنی، ع.، محمدي، ج.، صالحي، م.ح. و تومانيان، ن. 1388. ارزيابی آماری روش ژئوپدولوژی در نقشه­برداری خاک­های منطقه‌ي بروجن، استان چهارمحال و بختياري. يازدهمين کنگره علوم خاک ايران، دانشگاه گرگان، 21 تا 23 تيرماه، صفحات 398 تا 399.
 
5- سنجری، ص.، فرپور، م.ه.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و کريميان اقبال، م. 1389. مطالعه­ی خاک­های مخروط­افکنه­ی دهنه­ی گمرکان و بررسی تناسب آن­ها برای اجرای پروژه­ی پخش سيلاب. اولين کنفرانس بين­المللی مدلسازی گياه، آب، خاک و هوا، 23 و 24 آبان، کرمان.
 
6- سنجری، ص.، فرپور، م.ه.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و کريميان اقبال، م. 1389. بررسی شواهد ميکرومرفولوژی خاک­های قديمی منطقه­ی جيرفت. دومين کنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن، کرمان.
 
7- سنجری، ص.، فرپور، م.ه.، کريميان اقبال، م. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1389. کانی­شناسی رسی خاک­های واقع بر يک رديف پستی و بلندی در منطقه­ی جيرفت. اولين کنفرانس بين­المللی مدلسازی گياه، آب، خاک و هوا، 23 و 24 آبان، کرمان.
 
8- صالحی، م.ح.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و عابدی، الف. 1388. استفاده­ی بهينه از منابع خاک استان چهارمحال و بختياری از طريق تعيين ارزيابی کيفی و کمی چهار محصول گندم، يونجه، سيب­زمينی و چغندرقند. چهارمين کنفرانس سراسری آبخيزداری و مديريت آب و خاک، 11 و 12 آذرماه، کرمان.
 
9- ضياءالدينی، م.، کمالی، الف. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1389. اثر کاربرد کودها و سموم شيميايی بر تخريب­پذيری بخشی از اراضی باغ­های پسته­ی منطقه­ی کشکوئيه­ی رفسنجان با استفاده از مدل­های پشتيبان تصميم­گيری. اولين کنفرانس بين­المللی مدلسازی گياه، آب، خاک و هوا، 23 و 24 آبان، کرمان.
 
10- فرپور، م.ح. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1383. نقش جاده­ی در حال احداث كرمان ـ رفسنجان در تخريب اراضي و ايجاد فرسايش خاك. اولين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 20 و 21 ارديبهشت‌ماه، صفحه­ی 22.
 
11- کمالی، الف.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و ضياءالدينی، م. 1389. استفاده از مدل ميکروليز  برای حساسيت اراضی به فرسايش بادی در بخشی از باغ­های پسته­ی شهرستان انار. اولين کنفرانس بين­المللی مدلسازی گياه، آب، خاک و هوا، 23 و 24 آبان، کرمان.
 
12- نورايی، ک.، فرپور، م.ه.، عباس­نژاد، الف. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1388. بررسی نحوه­ی تشکيل و تکامل خاک­های واقع بر سطوح مختلف ژئومرفولوژی منطقه­ی لوت کرمان. دومين همايش بيوتکنولوژی کشاورزی. 24 و 25 تيرماه. کرمان.
 
13- نيستانی، م.، فرپور، م.ه.، اسفنديارپور بروجنی، ع. و کريميان اقبال، م. 1389. نحوه­ی تشکيل و رده­بندی خاک­های واقع بر سطوح مختلف ژئومرفولوژی پلايای سيرجان. دومين کنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن، کرمان.
 
14- نيستانی، م.، فرپور، م.ه.، کريميان اقبال، م. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1389. بررسی خصوصيات ميکرومرفولوژی و کانی­شناسی رسی خاک­های واقع بر اشکال اراضی مختلف در کفه­ی نمک خيرآباد. دومين کنفرانس سراسری مديريت جامع منابع آب. 9 و 10 بهمن، کرمان.
 
15- نيستانی، م.، فرپور، م.ه.، کريميان اقبال، م. و اسفنديارپور بروجنی، ع. 1388. بررسی خصوصيات فيزيکی- شيميايی و رده­بندی خاک­های واقع بر روی لندفرم­های مختلف در برش طولی بردسير- شهر بابک، استان کرمان. دهمين سمينار سراسری آبياری و کاهش تبخير، 19 تا 21 بهمن­ 1388، کرمان.


خلاصه مقالات کنفرانسی بر اساس نام مولف، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، سال، تاريخ و محل برگزاری کنفرانس (به تفکيک سال):
 
1. Esfandiarpour, I., Salehi, M.H., Toomanian, N., and Mohammadi, J., 2008. Can location of sample area and expert idea affect the results of geopedological approach in soil mapping? Proceedings of the International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, 29 October-1 November, Kusadasi, Turkey.
 
2. Esfandiarpoor, I., Sarmadian, F., and Mahmoudi, S., 2004. Soil genesis, classification and preparation of soils map in Kish Island (Iran). Proceeding of the Soil Classification Conference, August 3-8, Petrozavodsk, Russia, pp. 42-43.
 
3. Salehi, M.H., Esfandiarpour, I. and Mohammadi, J. 2008. The effect of landscape components on clay mineralogy of calcareous soils in Borujen area, Central Iran. Proceedings of the International Meeting on Soil Fertility, Land Management and Agroclimatology, 29 October-1 November, Kusadasi, Turkey.
 
4. Toomanian, N., and Esfandiarpoor, I., 2009. Challenges of pedodiversity in soil science. International conference of soil geography: new horizons, 16-20 of November, Mexico.

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده بر اساس عنوان پایان‌نامه، نام دانشجو، تاریخ دفاع (به تفکيک سال):
 1. افريدون، ف. 1390. استفاده از تخمينگرهای مختلف در پهنه‎بندی وضعيت شوری و سديمی خاک‎های منطقه‎ی اسلاميه‎ی رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. اوجی، ع.ر. 1390. پهنه‎بندی زمين‎آماری تناسب کيفی اراضی برای پسته در منطقه‎ی هرمزآباد رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. بصيری، م. 1391. تخمين ميزان روان‎آب حوزه‎ی آبخيز تويسرکان با استفاده از مدل SWAT . پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. رشيدی کوچی، ز. 1390. تأثير مقياس بر نتايج روش ژئوپدولوژی در نقشه‎برداری خاک. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
 
 1. سليمانی، ع. 1391. پهنه‎بندی برخی خصوصيات فيزيکی، شيميايی و تغذيه‎ای خاک‎های منطقه‎ی انار رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 
 1. صفری، ی. 1390. ارزيابی زمين‎آماری تناسب کيفی اراضی برای کشت آبی محصولات عمده‎ی دشت شهرکرد. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 

لیست رساله های دکترا مشاوره شده بر اساس عنوان رساله، نام دانشجو، تاریخ دفاع (به تفکيک سال):
 
 1. باقری بداغ‎آبادی، م. 1391. نقشه‎برداری رقومی خاک با استفاده از تکنيک‎های محاسبات نرم. رساله‎ی دکتری، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.


لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مشاوره  شده بر اساس عنوان پایان‌نامه، نام دانشجو، تاریخ دفاع (به تفکيک سال):
 
 1. حجت نوقی، ف. 1389. مقايسه­ی جمعيت و تنوع عملکردی باکتری­های اندوريزوسفری، ريزوسفری و غيرريزوسفری در نهال­های پسته. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. حسنی موحد، س. 1389. نقش کمبودهای زيست­اقليمی در ارزيابی کمّی تناسب اراضی برای پسته با استفاده از مدل ميکروليز در منطقه­ی کوثرريز رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. زين­الدينی، م. 1389. بررسی تغييرات مکانی برخی خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک در باغ­های پسته­ی کوثرريز رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. سنجری بنستانی، ص. 1389. بررسي تأثير پستي و بلندي بر تشکيل، طبقه­بندي و کاني­شناسي رسي خاک­هاي منطقه­ی جيرفت. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 
 1. شفيعی، ن. 1388. مطالعه­ی تغييرات مکانی آرسنيک و سلنيوم در اراضی اطراف معدن مس سرچشمه. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. صفايی وشاره، ز. 1389. تعميم­پذيری مدل­های پيوسته­ی تغييرپذيری مکانی به­منظور برآورد برخی ويژگی­های خاک در تعدادی از محدوده­های يک نقشه­ی خاک تفصيلی. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.
 
 1. ضيغمی‎نژاد، ط. 1390. تغييرات مکانی برخی خصوصيات درختان پسته در باغ‎های منطقه‎ی کوثرريز رفسنجان. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. مصلايی، م. 1389. تغييرات مکانی شوری و بور در خاک­های منطقه­ی حسين­آباد استان يزد. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان.
 
 1. نورايی، ک. 1388. نحوه­ی تشكيل و رده­بندي خاك­هاي رديف پستي و بلندي سيرچ-كاله­شور در حوزه­ی لوت. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
 
 1. نيستانی، م. 1389. بررسي نحوه­ی تشكيل و طبقه‌بندي خاك در برش طولي بردسير- شهربابك. پايان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان. 

4.3/10 (تعداد آرا 26 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد