ارتباط با من

دکتر غلامحسین آقابزرگی (Dr. H. Aghabozorgi)
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامحسین آقابزرگی (Dr. H. Aghabozorgi)
پست الکترونیک : h.aghbozorgi@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی رسمی قطعی در مرتبه استادیاری

غلامحسین آقابزرگی داورانی

عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه ولی عصر (عج)

مرتبه علمی  استادیار

دارای سی سال سابقه خدمت

سوابق :

ریاست پردیس دانشگاه به مدت 2 سال

 نماینده وزیر در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی به مدت 4 سال

مدیر طرح و برنامه به مدت 1 سال
 
مدیر امور دانشجویی به مدت 1 سال

  رئیس گروه ارتباط با صنعت به مدت  8 ماه
 
سرپرست دفتر استعداد های درخشان به مدت 2 سال

 مسئول پیگیری امور مربوط به اساتید و کارکنان شاهد، ایثارگر و  آزاده به مده 6 ماه
 
عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد به مدت  2 سال

  عضو کمیته تخلفات اداری به مدت 2 سال

 عضو هسته مرکزی امر به معروف و نهی از منکر به مدت 2 سال

  مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه ریاضی به مدت 6 سال

جانشین بیسج اساتید دانشگاه ولی عصر (ع) به مدت 6 سال

  عضو شورای تحول اداری به مدت 2 سال

 نماینده گروه ریاضی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی به مدت 4 سال


Papers


[1] H. Aghabozorgi, B. Davvaz and M. Jafarpour, Nilpotent groups derived from hypergroups. J. Algebra 382 (2013), 177-184.
 
[2] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour and B‎. ‎Davvaz‎, Enumeration of Varlet and Comer hypergroups ‎, ‎The electronic journal of combinatorics 18 (2011)‎, ‎#P131.
 
[3] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎B‎. ‎Davvaz and M‎. ‎Jafarpour‎, Solvable polygroups and derived subpolygroups‎, Comm. Algebra, 41(8)(2013), 3098-3107.
 
‎[4] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz‎, On nilpotent and solvable polygroups‎, ‎Bulletin of the Iranian Mathematical Society‎, ‎39(3)(2013), 487-499.
 
[5] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz‎, Solvable groups derived from hypergroups‎, Journal of Algebra and its Applications, Vol. 15, No. 4 (2016) 1650067 (9 pages). ‎
 
[6] M. M. Zahadi, A. Hasankhani and G.H.A. Bozorgee, Some equivalent conditions of fuzzy prime dual ideals in a BCK-algebra, Scientiae Mathematicae Vol. 2, No. 3(1999), 361-371
 
[7] M. M. Zahadi, A. Hasankhani and G.H.A. Bozorgee, Some problems and counter examples on BCI (BCK)-Algebra, Scientiae Mathematicae Vol. 3, No. 1(2000), 33-36.
 
[8] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz, On derived of some polygroups and generalized alternative polygroups, Italian Journal of pure and Applied Mathematics, 38(2017) 8-17.
 
 [9] M. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz,A class of hyperrings connected to preordered generalized $Gamma$-rings, European Journal of Combinatorics, Vol.44, part B(2015), 236-241.
 
 [10] ‎M. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and V. Leoreanu-Fotea, On Sperner (semi)hypergroups, European Journal of Combinatorics, Vol.44, part B(2015), 231-235.
 
 [11] H‎. ‎Aghabozorgi‎, I. Cristea  and ‎M‎. ‎Jafarpour, On complementable semihypergroups, Comm. Algebra, 44(4)(2016)1740-1753.
 
[12] ‎T. Zare, M. ‎Jafarpour‎ and  ‎H‎. ‎Aghabozorgi On weak Γ-(semi)hypergroups, Cogent Mathematics (2017), 4: 1290192.
 
[13] ‎T. Zare, M. ‎Jafarpour‎ and  ‎H‎. ‎Aghabozorgi, Good strongly regular relations on weak Γ-(semi)hypergroups, Journal of Algebra and Related Topics,Vol. 5, No 1, (2017), pp 1-10.
 
[14] M. Iranmanesh, M. Jafarpour, H. Aghabozorgi,  On Sperner gama- (semi)hypergroups, Communications in Mathematics and  Applications, (2017) , 61-68.
 
[15] H. Aghabozorgi, M. Jafarpour & B. Davvaz, On some classes of hypergroups, Cogent Mathematics & Statistics, (2018), 1290192-1290202.
 
[16] Vahid Vahedi, Morteza Jafarpour, Hossien Aghabozorgi,  Irina Cristea, Extension of elliptic curves on Krasner hyperfield, Communication in Algebra.(2019), 4806-4823.
 
[17] M. Iranmanesh, M. Jafarpour, H. Aghabozorgi,  Derived metabellian grroupps from Hv-groups, Journal of hyperstructures, (2019) , 58-68.
 
[18] H. Aghabozorgi, M. Jafarpour, M. Dolatabadi, I. Cristea,  An algorithm to compute the number of Rosenberg hypergroups of order less than 7, Italian Journal of pure and applied mathematics, (2019), 262-270.
 
[19] Tahereh Zare, Morteza Jafarpour, Filiz Citak, Hossien Aghabozorgi, Soft intersection hyperstructures Application in Krasner Hyperrings, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, (2019), 8289-8297.
 
[20] V. Vahedi, M. Jafarpour, S. Hoskova-Mayerova,H. Aghabozorgi, V. Leoreanu-Fotea, Bekesiene,  Derived Hyperstructures from Hyperconics, Mathematic, (2020), 429-440.
 
[21] M. Iranmanesh, M. Jafarpour, H. Aghabozorgi, Classification of Krasner Hyperfields of Order 4,  Acta mathematica Sinica  (2019) , 882-902.

 
 22- غلامحسین آقابزرگی، مرتضی جعفرپور، ابرگروه های بطورتجمعی شرکت پذیروکاربرد آن در فیزیک ذرات بنیادی، ریاضی و جامعه (1400)

ز23-زینب عرب پور، غلامحسین آقابزرگی، مرتضی جعفرپور، معرفی ابرگروه‌های بنیادی و کاربرد آن‌ها در فیزیک ذرات بنیادی و هسته، پژوهش‌های ریاضی (1400)

 

 24 -فاطمه السادات خادم، مریم هادوی، غلامحسین آقابزرگی، بررسي فراواني و علل خوددرماني در دانشجويان پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1398، مجله  پزشكي دانشكده دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (1399)


ک  25  - پاکدامن، قهدریجانی، جوانشاه ، آقابزرگی ، اردکانی ، فرج پور، طاهری،  صابری، جعفرپور، بررسي اثر پراستيك اسيد بر جمعيت ميكروبي ميوه خشك پسته، مجله علوم و فناوري پسته، (1399).

 
 
Proceeding of Conference
 
[1] H. Aghabozorgi, A new strongly regular relation on hypergroups, The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, (2013).
 
[2] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour and B‎. ‎Davvaz‎, Generalized Commutators on Polygroups and Hypergroups‎, ‎The 6th Group Theory Conference of Iran, (2014).
 
[3] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Enumeration polygroups of order 2, 3 and 4 up to isomorphism, The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan, Iran, (2014).
 
[4] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Strongly Sperner (semi)hypergroups, The Third Biennial International Group Theory Conference, Mashhad, Iran, (2015).
 
[5] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Some results on complementable semihypergroups, The 46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd, Iran, (2015).
 
[6] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Construction of polygroups by groups, The 8th Iranian Group Theory Conference, Tabriz, Iran, (2016).
 
[7] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Gholami, On weak soft polygroups, The 4th Seminar on Algebra and its Applications, Ardabil, Iran, (2016).
 
[8] M. Jafarpour, H. Aghabozorgi, HX-polygroups , The 14-AHA Conference-Algebraic Hyperstructures and their Applications, (2020).
 
[9] M. Iranmanesh, M. Jafarpour, H. Aghabozorgi  Derived metabelian groups from H_v-groups,  The 11th Iranian Group Theory Conference, Yazd, (1397).
 
[10] H. Aghabozorgi, M. Jafarpour, The 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Extension of a non-quotient hyperfield of order 4, (1397)
 


5.3/10 (تعداد آرا 207 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد