ارتباط با من

دکتر اصغر رحیمی
نام و نام خانوادگی : دکتر اصغر رحیمی
پست الکترونیک : rahimia@vru.ac.ir
بیوگرافی : متولد 1355 قم
سوابق تحصیلی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان 1378 کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران 1381 دکترا زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی تهران کرج ایران 1386
سوابق شغلی : دانشیار زراعت دانشگاه ولیعصر رفسنجان گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
 

    سوابق مدیریتی:

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتاتاز سال 1387 تا سال 1390
سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  از سال 1388 تا سال 1390
مسئول هسته کارآفرینی از سال 1389 تا سال 1391
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی  از سال 1390 تا 1393
عضو کمیته ایمنی و محیط زیست دانشگاه  
نماینده دانشکده کشاورزی در شورای تحصیلات تکمیلی از سال 1388 تا سال 1390

 

جوايز علمي )دستاوردها و افتخارات)

 1. پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی سال 1390

 2. پژوهشگر برتر گروه زراعت سال 1388

 3. پژوهشگر برتر گروه زراعت سال 1389

 
***********************************************
Asghar Rahimi
Associate professor of Crop Ecology
Agronomy and Plant Breeding Dept.
Agriculture college
Vali-e-Asr  University of Rafsanjan
Rafsanjan, Iran
Tel: +983913202043
Fax: 03913202042
***********************************************

ليست مقالات چاپ شده در مجلات  علمي پژوهشي

 
 1. Asghar Rahimi. 2013. Seed priming improves  seed germination performance of cumin (Cuminum syminum)the L.) under temperature and water stress. Industrial Crops and Products. 42: 454– 460
 2. Asghar Rahimi, A. Biglarifard. 2011. Influence of Nacl Salinity and Different Substracts on Plant Growth, Mineral Nutrient Assimilation and Fruit Yield of Strawberry. NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA. 39(2):219-226.
 3. Roosta, H. R., A. Sajjadinia, Asghar rahimi, J. K. Schjoerring. 2009. Responses of cucumber plant to NH4+ and NO3- nutrition: The relative addition rate technique vs. cultivation at constant nitrogen concentration. Scientia Horticulture. 121: 397-403.
 4. Asghar Rahimi and Manijeh Kamali. 2012. Different Planting Date and Fertilizing System Effects on the Seed Yield, Essential Oil and Nutrition Uptake of Milk Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn). Advances in Environmental Biology, 6(5): 1789-1796.
 5. A. Rahimi, F. Sayadi, H. Dashti, A. Tajabadi pour. 2012. Interactive effects of water and nitrogen supply on growth, water use efficiency and mucilage yield of isabgol. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2: 341-354.
 6. Asghar Rahimi, H. R. Rahimian Mashhadi, M. R. Jahansoz, F. Sharifzade, K. Postini. 2007. Allelopathic potential of Plantago psyllium on germination and growth stages of four weed species. Iranian Weed Science Journal.  2(2): 13-30.
 7. Asghar Rahimi, R. Norton, D. McNeil and S. Maddah Hoseini. 2009. Effects of salinity and temperature on germination, seedling growth and ion relations of two lentil (Lens culinaris) varieties. Seed Technology. 31(1): 79-86.
 8. Asghar Rahimi, A. Biglarifard. 2011. Influence of NaCl salinity on growth analysis of strawberry cv. Camarosa. Journal of stress physiology and Biochemistry. 7 (4): 145-156.
 9. Asghar Rahimi , S. Madah Hoseinia, M. Puryousefb, A. R. Sajadiniac and H. R. Roosta. 2011.  Water use and water-use efficiency of Isabgol and French psyllium in drought stress condition. Australian Journal of Crop Science. 5(1):71-77.
 10. Asghar Rahimi, A. Biglarifard. 2011. Impacts of NaCl stress on proline, soluble sugars, photosynthetic pigments and chlorophyll florescence of strawberry. Advances in Environmental Biology.
 11. Asghar Rahimi, M. R. Jahansoz, H. R. Rahimian Mashhadi, K. Postini and F. Sharifzade. 2006. Effect of Iso-Osmotic Salt and Water Stress on Germination and Seedling Growth of Two Plantago species. Pakistan J. of Biological Sciences 9(15): 2812-2817.
 12. Asghar Rahimi , S. Madah Hoseinia, M. Puryousefb, A. R. Sajadiniac and H. R. Roosta. 2010. Effect of gradually water stress and recovery on leaf water potential relative water content, and SPAD in two plantago species. Plant Ecophysiology Journal. 2(2): 23-27. 
 13. B. Mahdavi, A. Rahimi. 2013. Seed priming with chitosan improves the germination and growth performance of ajowan (Carum copticum) under salt stress. EurAsian Journal of BioSciences. 7: 69-76.
 14. اصغر رحيمي، امير قلاوند، مجيد آقا عليخاني وعلي عسگري. اثرتراكم وزمان سبز شدن تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) دررقابت باذرت. مجله علوم زراعي ايران. پاييز1383، جلد 5، شماره 3.
 15. اصغر رحيمي، محمد رضا چايچي و فواد برقعي. 1389. بررسي اثر پرايمينگ و سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني سه رقم سورگوم. پژوهش و سازندگي. ويژه نامه زراعت شماره پائيز 89..
 16. اصغر رحيمي، م. ر. جهانسوز، ح، ر. رحيميان مشهدي، م. پوريوسف، ح. ر. روستا. 1388. تاثير خشکي و تراکم بوته بر عملکرد و مراحل نمو دوگونه دارويي اسفرزه و پسيليوم با استفاده از درجه روز رشد. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد 2، شماره1: 57-74.
 17. عبدالرضا سجادي نيا-  حميد رضا روستا- محمد کاظم سوري- اصغر رحيمي. 1389. استفاده از تکنيک افزودن نسبي (RAR) نيتروژن براي کاهش سميت آمونيوم در گياه خيار. نشريه علوم باغباني(علوم و صنايع كشاورزي)، جلد 24 ، شماره1 ، سال 1389.
 18. مجيد پور يوسف، داريوش مظاهري، محمدرضا چايچي، اصغر رحيمي و افشين توکلي. 1389. تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر برخي ويژگيهاي اگرومورفولوژيک و موسيلاژ اسفرزه. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد 3، شماره2.  193-213.
 19. اصغر رحيمي ، محمد رضا جهانسوز، حميد رضا رحيميان مشهدي، مجيد پوريوسف و شهاب مداح حسيني. (1387). اثر تنش خشکي بر خصوصيات فتوسنتزي دو گونه بارهنگ تخم مرغي (Plantago ovata Forssk) و بارهنگ کتاني ( Plantago psyllium L.). پذيرش شده در مجله پژوهش كشاورزي. شماره 2:49-63.
 20. شهاب مداح حسيني ، کاظم پوستيني، علي احمدي ، رضا توکل افشاري، اصغر رحيمي  و افشين توکلي(1389). نقش فتوسنتز و تعرق سنبله در تعيين اندازه مخزن دانه جو. مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي. جلد 3 (3): 123-107 .
 21. اصغر رحيمی و مجيد آقاعليخانی. 1389. تاثير تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج خروس بر كارايي استفاده از نور، ضريب خاموشي وتوزيع سطح برگ و ماده خشك در كانوپي ذرت. مجله علف­های هرز ايران. شماره 6: 65-77.
 22. اصغر رحيمي.1391. اثر پيش تيمار بذر بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز. فصلنامه گياهان دارويی و ادويه­ايی. شماره 1(جلد 28): 131-141.
 23. سميه ميرزايي، اصغر رحيمي، حسين دشتي و شهاب مداح حسيني. 1391.  ارزيابي تعديل تنش شوري با استفاده از كلسيم و پتاسيم در گياه دارويي زنيان. نشریه پژوهشهای زراعی ایران. جلد10 (1): 1-11.
 24. اصغر رحيمي، سميه زيبايي و حسين دشتي. 1392. تأثير پرايمينگ بذر بر برخي ويژگي­هاي فيزيولوژيک رقم گلدشت گلرنگ در شرايط تنش شوري. مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي . 2(3): 1-14.
 25. اصغر رحيمي، محمد رضا چايچي و فواد برقعي. 1389. بررسي اثر پرايمينگ و سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني سه رقم سورگوم. پژوهش و سازندگي. ويژه نامه زراعت. شماره 87: 32-39.
 26. اصغر رحیمی. 1391. اثر تنش شوري بر برخي شاخص‌هاي رشد در سه گونه دارويي اسفرزه اواتا، پسيليوم و بارهنگ کبير. .مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي. سال دوم، شماره 4: 27-39.
 27. اصغر رحيمي، محدثه شمس الدين سعيد و فريدا  اعتمادي . 1389. اثر تنش شوري بر جوانه زني، رشد رويشي و مقادير يوني سياه دانه (Nigella Sativa L.).  خشکبوم. جلد1 شماره 2: 20-31.
 28. سميه ميرزايی، اصغر رحيمی، حسين دشتي و شهاب مداح حسينی. 1392. اثر اصلاحي كلسيم و پتاسيم بر محتواي پرولين،کلروفيل، پروتئين و رشد گياه دارويي زنيان (Carum copticum L.) تحت تنش شوري. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. شماره 2: 260-247.
 29. فرحناز صيادي، اصغر رحيمي، حسين دشتي، احمد تاج­آبادي­پور. 1392. تاثير تنش خشکي و سطوح مختلف کود نيتروژن بر تسهيم ماده­خشک اسفرزه اواتا. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. شماره 29: 783-795.
 30. محمود عطار زاده، اصغر رحیمی،بنیامین ترابی، حسین دشتی. 1393. تاثير محلول‏پاشي نيترات‏ كلسيم، پتاسيم ‏دي‏ هيدروژن‏ فسفات و سولفات ‏منگنز بر تجمع يوني و ويژگي‏ هاي فيزيولوژيك گلرنگ در شرايط تنش شوري. پژوهش و سازندگي. ويژه نامه زراعت. پذیرش.
 31. محمود عطار زاده، اصغر رحیمی،بنیامین ترابی، حسین دشتی. 1393. تاثیر محلول‏پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص‏های رشد گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) در شرايط تنش شوری. مجله پژوهشهای زراعی. جلد 12، شماره 3.
 32. لطفعلی صادق آذر، شهاب مداح حسینی، اصغر رحیمی و علی اکبر محمدی میریک. 1393. اثر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های عدس. به زراعی کشاورزی. شماره 4: 107-117.
 33. محمود عطار زاده، بنیامین ترابی، اصغر رحیمی. 1392. تاثیر تیمار اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام نخود.  مجله علوم و تکنولوژی بذر. شماره 1: 71-76.
 34. اصغر رحيمي، محمد رضا جهانسوز، حميد رضا رحيميان مشهدی. 1393. تاثیر تنش خشکی و تراکم بر صفات کمی و کیفی دو گونه دارویی اسفرزه اواتا و پسیلیوم. شماره 12: 143-155.
 35. جعفر جوربندي ثاني، اصغر رحيمي، شهاب مداح حسيني و اکبر محمدي ميريک. 1391. اثر آللوپاتيک عصاره گیاهان اويارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زني و رشد کلزا. فن آوری تولیدات گیاهی. شماره 1: 27-36.
 36. مجید پورِوسف، فرهاد جباری و اصغر رحیمی. 1389. تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 و تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر روی عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات کیفی دانه اسفرزه. فن آوری های نوین کشاورزی. شماره 1: 59-81.
 37. مجتبي عسيسي ، محمدرضا خواجه¬پور، اصغر رحيمي. 1392.  تأثير رژيم¬هاي مختلف آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم گلرنگ. پذيرش مجله پژوهش و سازندگي. شماره 99: 150-157.
 38. مجید پوریوسف، داریوش مظاهري، محمدرضا چائی چی، اصغر رحیمی و افشین توکلی. 1390. تاثیر مدیریتهای مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد، اجزائ عملکرد، صفات کیفی و غلظت عناصر در دانه اسفرزه. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 93: 8-18.
 39. فاطمه خطی، بنیامین ترابی، اصغر رحیمی. 1393. بررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ، وزن خشک کل و سرعت رشد محصول ارقام گلرنگ.  مجله پژوهشهای زراعی. جلد 12، شماره 4.
 40.  
 
ليست مقالات چاپ شده در مجلات  علمي ترويجي بر اساس نام مولف، عنوان، نام مجله، شماره ساليانه، شماره در سال، سال، شماره صفحه (به تفکيک سال):
 1. اصغر رحيمي (1386). سامانه هاي اطلاعات كشاورزي (GIS) و سنجش از دور(RS) و كاربرد آن در كشاورزي. مجله زيتون. شماره 181 شهريور 1386.
 
ليست مقالات کامل چاپ شده در کنفرانس‌هاي ملي و بين المللي بر اساس نام مولف، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، سال، تاريخ و محل برگزاري کنفرانس (به تفکيک سال):
 
 1. اصغر رحيمي، حميد رضا رحيميان مشهدي و منوچهر كريمي كلاله. بررسي تغييرات ماده خشك در طبقات كانوپي ذرت در شرايط رقابت با تاج خروس. اولين كنگره علفهاي هرزايران. صفحه 354-359 (5-7 بهمن 1384 تهران).
 2. اصغر رحيمي ، حميد رضا رحيميان مشهدي و مجيد پوريوسف.ارزيابي ضريب استهلاك نور ذرت در طبقات مختلف كانوپي ذرت درشرايط رقابت با تاج خروس. اولين كنگره علفهاي هرزايران صفحه 360-364  (5-7 بهمن 1384 تهران).
 3. اصغر رحيمي، حميد رضا رحيميان مشهدي، م. شمس الدين سعيد. 1388. استراتژي هاي بهبود كارايي مصرف آب در شرايط تنش خشكي. اولين هم انديشي الگوي كشت محصولات كشت زراعي و باغي كشور.
 4. محدثه شمس الدين سعيد، اصغر رحيمي، مرجان ابراهيمي. 1388. اثرات تنش شوري بر جوانه زني، رشد گياهچه و تجمع يونهاي معدني در سياهدانه. ششمين کنگره علوم باغباني ايران. 22تا 25 تير ماه 1388. دانشگاه گيلان.
 5. اصغر رحيمي، عبدالرضا سجادي نيا و احمد ارشادي. اثر محيطهاي مختلف کشت بر ميزان ريشه زايي قلمه ها، رشد و نمو و خصوصيات اکوفيزيولوژي گياه فيلودندرون. اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه ايي . 27-30 مهر 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
 6. عبدالرضا سجادي نيا، اصغر رحيمي و حميد رضا روستا. اثر سطوح مختلف اکسيژن بر ميزان فلورسانس کلروفيل گياه خيار در سيستم آبکشت. اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه ايي . 27-30 مهر 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
 7. قرباني، ف.، روستا، ح.ر.، عربپور، س.، رنجبر، ا.، اصغر رحيمي. مقايسه غلظت عناصر غذايي در گياهان نعناع کشت شده در سيستم اکوپونيک و هيدروپونيک. اولين کنگره ملي هيدروپونيک و توليدات گلخانه ايي . 27-30 مهر 1388 دانشگاه صنعتي اصفهان.
 8. اصغر رحيمي، تاثير پرايمينگ شوري و سطوح مختلف شوري روي خصوصيات جوانه‌زني زيره سبز. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 9. جواد ربيعي،اصغر رحيمي و علي سلطاني. بررسي پرايمينگ خشکي و سطوح مختلف خشکي روي خصوصيات جوانه‌زني زيره سبز. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 10. اصغر رحيمي، م. شمس الدين سعيد. واكنش اجزاي جوانه زني سياه دانه به تنش خشكي تحت شرايط آزمايشگاهي. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 11. اصغر رحيمي و شهاب مداح حسيني و محدثه شمس الدين سعيد. بررسي پرايمينگ شوري و سطوح مختلف شوري روي رشد و تجمع يون ها در زيره سبز. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 12. مجيد پوريوسف، داريوش مظاهري، اصغر رحيمي، افشين توکلي. بررسي تاثير تيمارهاي مختلف کودي بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه تحت رژيم هاي مختلف آبياري. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 13. مجيد پوريوسف، داريوش مظاهري، محمد رضا چائي چي، اصغر رحيمي، افشين توکلي. تاثير کودهاي دامي، شيميايي و تلفيق کودهاي دامي و شيميايي بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه گوش اسبي. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 14. محدثه شمس الدين سعيد، حسين دشتي، اصغر رحيمي و فاطمه شريعتي نيا.  اثرات محلول پاشي اسيد ساليسيليک بر رشد رويشي ذرت سينکل کراس 704 در شرايط تنش شوري. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 15. وحيد پاشازاده، شهاب مداح حسيني، اصغر رحيمي، مجتبي عسيسي و حسين دشتي. اثر نيتروژن و دور آبياري بر عملکرد، اجزاء عملکرد و محتواي پرولين گلرنگ در منطقه رفسنجان. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 16. سميه ميرزايي، اصغر رحيمي، حسين دشتي، سيد عطاله سيادت و کاظم مرادي. اثر اصلاحي کلسيم و پتاسيم بر خصوصيات مورفولوژيک گياه دارويي زنيان تحت تنش شوري. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 17. شهاب مداح حسيني، کاظم پوستيني،اصغر رحيمي و افشين توکلي. اثر نور، نيتروژن و سيتوکينين بر فعاليت نيترات ريدوکتاز گياهچه جو. يازدهمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، دوم تا چهارم مرداد 1389.
 18. عسيسي، ع.، اصغر رحيمي و خواجه پور،م.ر. 1388. تاثير رژيم هاي مختلف آبياري بر عملکرد و اجزائ عملکرد دو رقم گلرنگ در منطقه اصفهان. همايش ملي گياهان دانه روغني، اصفهان. مهرماه 1388.
 19. زيبايي، س.، اصغر رحيمي، دشتي، ح.، و م. شمس الدين سعيد. 1388. اثرات تنش شوري بر رشد رويشي و برخي خصوصيات فيزيولوژيک گياه گلرنگ در شرايط گلخانه. همايش ملي گياهان دانه روغني، اصفهان. مهرماه 1388.
 
 
خلاصه مقالات کنفرانسي بر اساس نام مولف، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، سال، تاريخ و محل برگزاري کنفرانس (به تفکيک سال):
 
 1. Asghar Rahimi, Hamid rahimian mashhadi, majid Agha alikhani. Evaluation of radiation use efficiency and canopy orientation in corn (Zea maize L.) and redroot pigweed ( Amaranthus retroflexus L.) in competition condition. HAICTA 2004. Information system and innovative technology in agriculture, food and environment. Thessalonica, Greece.
 
 1. Asghar Rahimi, Norton, R and D. McNeil. 2006. Effect of salt stress on germination and seedling growth of two lentil varieties. Published in Melbourne university postgraduate conference.
 
 1. Asghar Rahimi, M. Puryousef, M. Shaamsoddin Saied and A. Daha. 2009. Effect of different soil fertilizing system (chemical, organic and integrated) and Barvar Phosphate biofertilizer (BPB) on seed yield, yield component and P concentration of Panicum miliaceum. 4th World congress on conservation agiculture. New Delhi, India.
 
 1. Shaamsoddin Saied M, and Asghar Rahimi. 2009. Palnt and Heavy Metal. 4th World congress on conservation agiculture. New Delhi, India.
 
 1. Roosta, H.R., Arabpour and Asghar Rahimi. 2010. The comparision of the concentration of nutrient elements in Basil plants in hydroponic and aquaponics. International Conference and Exhibition on Soilless Culture. 8-13 March 2010, Singapore.
 2. Rahimi, F., Sajjadinia, A., Asghar rahimi and Asis, M. 2010. Effect of pH of Nutrition Solution on Vegetative Growth, Chlorophyll Flurescence and some Elements in green Basil in Hydroponics. International Conference and Exhibition on Soilless Culture. 8-13 March 2010, Singapore.
 3. اصغر رحيمي، امير قلاوند، مجيد آقا عليخاني. ارزيابي كارايي استفاده از نور و ساختار كانوپي ذرت در شرايط رقابت با تاج خروس. كنگره زراعت و اصلاح نباتات سال 1381.
 4. اصغر رحيمي و محمد رضا چايچي.(1384) بررسي اثر پرايمينگ و سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني سه رقم سورگوم. اولين كنگره گياهان علوفه اي، كرج، ايران.1384.
 5. منوچهر كريمي كلايه، اصغر رحيمي، يوسف ساساني و هادي مشهدي. 1385. مهمترين گونه هاي علف هاي هرز ميزبان نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne Javanica)در زراعت لوبيا. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. 7-5 شهريور 1385. پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران.
 
 ليست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد راهنمايي شده بر اساس عنوان پايان‌نامه، نام دانشجو، تاريخ دفاع (به تفکيک سال):
 
 1. اثر کود ازته و دور آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ در منطقه رفسنجان. وحيد پاشازاده. شهريور 1389. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی
 2. اثر تنش شوري بر رشد ، روابط يوني، روابط آبي و قند هاي محلول در سه گونه گياه دارويي اسفرزه. مريم کامکار. مهر 1389. راهنمای مشترک با دکتر دشتی
 3. اثر اصلاحي کلسيم بر جذب عناصر معدني و رشد گياه دارويي زنيان در شرايط تنش شوري. سميه ميرزايي. مهر 1389. راهنمای مشترک با دکتر دکتر دشتی
 4. اثر تاريخ كاشت و حاصلخيزي خاك بر عملكرد و اجزاي عملكرد خارمريم در منطقه ي رفسنجان. منیژه کمالی. اسفند 1389. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی
 5. تاثير پرايمينگ و سطوح مختلف شوري روي برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيك گلرنگ. سميه زيبايي. اسفند 1389. راهنمای مشترک با دکتر دشتی.
 6. بررسی پتانسیل آللوپاتیک علف هاي هرز اویارسلام و تاج خروس وحشی روي جوانه زنی و رشد گیاهچه ي کلزا. جعفرجوربندي ثانی. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی.
 7. تعیین بهترین روش شکست خواب بذر باریچه. داود سرلک. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی.
 8. اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات فیزیومورفولوژیکی اسفرزه. فرحناز صیادی. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی.
 9. اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تحمل سرمای گیاهچه آفتابگردان. آرمان نادری. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی.
 10. تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخصهای رشد ی و صفات فیزیولوژیک ارقام عدس. لطفعلی صادق آذر. راهنمای مشترک با دکتر مداح حسینی.
 11. تاثيرسيستمهاي مختلف تغذيه خاک (ارگانيک وغيرارگانيک) برروي عملکرد و اجزاي عملکرد و موسيلاژ اسفرزه پسيليوم (Plantago  Psyllium). مجيد فيروز آبادي. دانشگاه آزاد واحد جيرفت. مرداد 1388.
 12. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه ابوجهل در مناطق و ارتفاعات جنوب استان کرمان. ابوطالب درینی. دانشگاه آزاد واحد جيرفت. بهمن 1389.
 13. بررسی تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر روی ماندگاری گل بریده داوودی. رزا پور حمیدی. دانشگاه آزاد واحد جيرفت. بهمن 1389.
 14. تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر عملکرد اجزا عملکرد و موسیلاژ اسفرزه اواتا. الهام ایران نژاد. دانشگاه آزاد واحد جيرفت. شهریور 1389.
 
   ليست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مشاوره  شده بر اساس عنوان پايان‌نامه، نام دانشجو، تاريخ دفاع (به تفکيک سال):
 
 1. پتانسيل آللوپاتي کرچک روي جوانه زني و خصوصيات رشدي سه گونه علف هرز . اسماعیلی دانشگاه زابل.
 2. تاثیر تلفیق کود آلی با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی اسفرزه در شرایط تنش رطوبتی. عصمت قاسمی سیانی. دانشگاه شهرکرد
 
هيات تحريريه:
عنوان / نقش عنوان مجله دوره  
مدير مسئول      
سردبير      
عضو هيات تحريريه
عضو هيات تحريريه
 
علوم و فنون پسته
مجله تولید گیاهان روغنی
از آبان 87
از 1392
 
 
داور      
 
 

5.3/10 (تعداد آرا 155 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد