ارتباط با من

محمدعلی دهقان
نام و نام خانوادگی : محمدعلی دهقان
پست الکترونیک : dehghan@vru.ac.ir
سمت : استاد تمام دانشکده ریاضی و کامپیوتر
بیوگرافی : متولد 1340 شهرستان رفسنجان - متاهل داری 2 فرزند
سوابق تحصیلی : دکتری: رشته ریاضی محض گرایش آنالیز، دانشگاه شهید باهنر کرمان با راهنمایی پروفسور مهدی رجبعلی پور و عنوان پایان نامه: شعاع طیفی خانواده از ماتریس ها
سوابق شغلی : استاد تمام گروه ریاضی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
اطلاعات تماس:
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsconstructionMAILBOX6.gifE-mail addreses: Dehghan@vru.ac.ir, Mohalidehghan@gmail.com

            
   Tel:     +983913202277
                
                   Fax:   +983913202270

           

 
(I) List of Publications:

 
1 - M. A. Dehghan, M. Radjabalipour, Matrix algebras and Radjavi's trace conditionLinear Algebra Appl., 148(1991), 19 - 25.
 
2 - M. A. Dehghan, M. Radjabalipour, On products of unbounded collections of matrices, Linear Algebra Appl., 233(1996), 43 - 49.
 
3 - M. A. Dehghan, M. Radjabalipour, Relation between generalized frames, Matem. Mod. 14(5)(2002), 31 - 34.
 
4 - A. Askari Hemmat, M. A. Dehghan and M. Radjabalipour, Generalized frams and their redundancy,  Proc. Amer. Math. Soc,  129(4)(2000), 1143 - 1147.
 
5 -  M. A. Dehghan, G. Talebi, A. R. Shojaeifard, Lower bounds for generalized Hausdorff matrices and lower triangular matrices on the block weighted sequence space, Linear Multilinear Algebra,  62(1) (2014), 126 - 138.
 
6 - G. Talebi, M. A. Dehghan, The below boundedness of matrix operators on the special Lorentz sequence spacesLinear Algebra Appl.439(2013), 2411 - 2421.
 
7 - G. Talebi, M. A. Dehghan, Upper bounds for the operator norms of Hausdorff matrices and Nörlund matrices on the Euler weighted sequence space, Linear Multilinear Algebra, to appear.
 
8 - A. Askari Hemmat, M. A. Dehghan, M. Skopina, Polynomial wavelet type expansions on the sphere, Math. Notes, 74(1-2)(2003), 278-285.
 
9 - M. A. Dehghan, M. A. Hasankhani Fard, G-continuous frames and coorbit spaces, Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyıregyhaziensis, 24(2008), 373 - 383.
 
10 - A. Askari Hemmat, M. A. Dehghan, M. Skopina, Ridge wavelets on the ball, Journal of Approximation Theory, 136(2)(2005), 129 - 139.
 
11 -  M. Keshvarzi, M. A. Dehghan, and M. Mashinchi, Classification based on similarity and dissimilarity through equivalence classes, J. Appl. Computat. Math, 8(2009), 203 - 215.
 
12 -  A. Alijani And M.A. Dehghan, G-Frames And Their Duals For Hilbert C*-Modules, Bull. Iran. Math. Soc., 38(3)(2011), 567 - 580.

13 - M. Keshvarzi, M. A. Dehghan and M. Mashinchi, Classification based on 3-similarity, Iran. J. Math. Sci. Inform., 6(1)(2011),  7 – 21.

14 - S. A. M. Mohsenalhosseini, H. Mazaheri and M. A. Dehghan, Approximate Best Proximity Pairs in Metric Space, Abstr. Appl. Anal., 1(2011), 1 – 10.

15 - S. A. M. Mohsenalhosseini, H. Mazaheri, M. A. Dehghan and A. Zareh, Fixed Point for Partial Metric Spaces, ISRN Appl. Math., 1(2011), 1- 6.

16 - S‎. ‎A‎. ‎M‎. ‎Mohsenalhosseini‎, ‎H‎. ‎Mazaheri‎ ‎and M.A‎. ‎Dehghan‎, $epsilon$-Pair proximity in normed spaces, ‎ ‎J. Appl. Funct. Anal, 7(4)(2012), 373 - 380.

17 -  S‎. ‎A‎. ‎M‎. ‎Mohsenalhosseini‎, ‎H‎. ‎Mazaheri‎ ‎and M.A‎. ‎Dehghan‎, Approximate fixed point in fuzzy normed spaces for‎ ‎Nonlinear maps , Iran. J.  Fuzzy Syst., Vol. 10, No. 1, (2013) pp. 135-142.

18 - S‎. ‎A‎. ‎M‎. ‎Mohsenalhosseini‎, ‎H‎. ‎Mazaheri‎, ‎M.A‎. ‎Dehghan‎ ‎and M‎. ‎Bagheshahi‎, ‎ Application of approximate best proximity‎ ‎pairs‎, ‎Gen. Math. Note‎, ‎‎ 7(1)(2011), 5965.

19 - A. Askarizadeh, M. A. Dehghan, H. Afshin, $B(K)$- Linear operators and their operator-valued spectrum, U.P.B. Sci. Bull., Series A, 73(4)(2011), 799 - 88.

20 - A. Askarizadeh, M. A. Dehghan, G-frames as special frames, Turkish J. Math.,  37(2013), 6070.

21- A. Alijani, M. A. Dehghan, *-Frames in Hilbert C*-modules, U.P.B. Sci. Bull., Series A, 73(1)(2011), 89 - 106.

22 - M. Keshvarzi, M. A. Dehghan and Mashinchi, Applications of Classification Based on Similarities and Dissimilarities, Fuzzy Inform. Engrg., 1(2012), 75 – 92.

23 - Z. Amiri, M. A. Dehghan, and E. Rahimi, Subfusion Frames, Abstr. Appl. Anal., 1(2012), 1 – 12.

24 -
...


 
(II) Postgraduate Students under the Supervision:
 
(a) PhD:

1 - Mahmood Keshavarzi, Applications of Classification Based on Similarities and Dissimilarities, 2011.
2 - Azadeh Alijani, Frames and G-Frames in Hilbert C*-Modules, 2011.
3 - Abbas Askarizadeh Khanamani, On G-Frames and Operator-Valued Spectrum, 2011.
4 - Seyed Ali Mohammad Mohsenialhosseini, Some Results on Fixed Points and e-Fixed Point Maps in Normad Spaces and its Applications, 2012.
5 - Mohammad Ali Hassankhani Fard, Operator Dual Frames in Hilbert Spaces, 2013.
6 - Mahdi Mesbah, Topology on Frames in Hilbert and Banach Spaces, 2013.
7 - Gholamreza Talebi, Bounded Matrices and Frames Theory, 2014.

 
(b) MSc:
1- زهرا پورامینایی،  گروه تقارن از یک قاب متناهی، 1393
2- جابرکریمی رحمت آبادی، طرح رمزگشایی بصری، 1393
3- محمدجوادخیراندیش شورکی، بررسی طرح حفاظت حق انتشاربرمبنای موجک برای تصاویردیجیتال براساس محتویات کلی، 1393
4- نجمه حیدری زاده، رمز نگاری و قاب ها، 1392
5- سمانه گلستانی نیا، رمز نگاری و موجک ها، 1392
6- طاهره اسمعیل پور جهرمی، اصول دوگانی در نظریه قاب ها و دوگان های بازتابی و هم قاب، 1386
7- جعفر ایزدی، تبدیل زک و قاب های گابور کیپ، 1386
8- حمیده آذرمی، گابور های k-ضربی ، قاب ها و پایه های ریس چندگانه، 1387
9- محمد علی حسنخانی فرد، فضای هم مدار متناظر با یک قاب پیوسته، 1387
10- مرجان نو بهاری، g-قاب ها در فضای هیلبرت و هیلبرت *C -مدول، 1387
11- رضا قلی زاده عباس آبادی، چگالی و حشو سوپر قاب های ویل-هایزنبرگی ناچسبیده، 1387
12- مریم دوستی، نمایش ماتریسی عملگرها با استفاده از قاب ها، 1388
13- ملیحه نصرت آبادی، قاب های تلفیقی و پردازش توزیعی، 1388
14- لیلا سلطانی علم آبادی، قاب های تلفیقی، 1388
15- زهرا امیری هشفجانی، قاب های توسعه یافته و قاب های تلفیقی و ارتباط آنها، 1389
16- سمیه بلوچ اربابی محمد آباد، قاب های چسبان هم زاویه از ماتریس های سیدل مختلط شامل ریشه های سوم واحد، 1389
17- عاطفه دانشمند، نحوه ساختن قاب های هم زاویه از روی گراف ها، 1389
18- زهرا موسویان فرد دهکردی، اغتشاش و روابط هم ارزی بین قاب های هیلبرت، 1390
19- مریم فیروزی پاریزی، قاب ها در فضاهای برداری و کاربرد آن ها در رده بندی مجموعه های محدب فشرده، 1390
20- مجيد جمال پور بيرگاني، کاربردی ار تبدیل موجک هار برای حل معادلات دیفرانسیل و انتگرالی، 1390
21- سعید ابراهیمی قره قانلو، کاربرد قاب ها در محاسبات سازگار، 1391
22- فاطمه خیزخواه پاریزی، گروه ها و گروه های تقارن از قاب ها و قاب های هارمونیک، 1391

5/10 (تعداد آرا 146 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد