ارتباط با من

دکتر وحید مظفری
نام و نام خانوادگی : دکتر وحید مظفری
پست الکترونیک : vmozafary@yahoo.com
سمت : عضو هیأت علمی
بیوگرافی : متولد: 15/6/1346 -رفسنجان-متاهل دارای سه فرزند
سوابق تحصیلی : کارشناسی: خاکشناسی- دانشگاه تهران (1369-1365) کارشناسی ارشد: خاکشناسی- دانشگاه صنعتی اصفهان (1373-1370) دکترا: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه -دانشگاه تربیت مدرس(1384-1379)
سوابق شغلی : موسس و مدیر گروه خاکشناسی طی سال‏‏های 1374 تا 1379 معاون آموزشی دانشکده کشاورزی طی سال‏‏های 1374 تا 1379 دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی 1385 تا 1394نماینده دانشکده کشاورزی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه از مهرماه سال1394

 

CURRICULUM VITAE

Name: Vahid Mozafari
Date of Birth:  Sep 06, 1967
Marital Status:  Married with three children
Address:  Department of Soil Science
                           College of Agriculture
                           Vali-e-Asr University of Rafsanjan
                           Rafsanjan, IRAN
                           Telephone:      (+98)-391-3202046
                           Fax:                 (+98)-391-3202042
E-Mail:            mozafari@vru.ac.ir
 vmozafary@yahoo.com
                       

Academic Position:   Associate Professor

:Education
 
Ph.D, Soil Science- Plant Nutrition
Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2005
Thesis: The Role of Potassium, Calcium and Zinc in Controlling Pistachio Die-back
M.Sc., Soil Science
Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 1994
Thesis: Diagnosis of Nutrient Requirements of Soybean by DRIS Approach,B.Sc., Soil Science
University of Tehran, Iran. 1990
 
:Positions Held

Associate Professor, Department of Soil Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Since Sept. 1994
افتخارات
 1. مدرس برتر گروه خاک‎شناسی در سال 90
 2. پژوهشگر برتر گروه خاک‎شناسی در سال‎91
 3. دبیر چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران درسال 94
 4. پژوهشگر برتر گروه خاک‎شناسی در سال‎95
 5. دبیر جشن بیست و پنجمین سال تاسیس دانشگاه ولی عصر در سال 1395

 

:Publications

Papers published in International Journals
 
 1. Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A., Mozaffari, V., Dashti, H. and Adhami, E. (2010). Effects of salinity and soil zinc application on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Journal of Plant Nutrition. 33: 1166–1179.
 2. Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A. and Mozaffari, V. 2011. Effects of salinity and soil phosphorus application on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Communications in soil science and plant analysis. 42: 144–158.
 3. Tajabadi Pour, A., Shahriaripour, R. and Mozaffari, V. 2011. Response of petunia plants (Petunia hybrida cv. Mix) inculated with Glomus mosseae and Glomus muaradice to phosphorus and drought stress.Horticulture, Environment, and Biotechnology Journal. 42: 253-259.
 4. Shamshiri, M.H.,  Mozafari, V., Sedaghati, E. and Bagheri, v. 2011. Effects of foliar application of some macro- and micro-nutrients on tomato plants in aquaponic and hydroponic systems. Journal of Agricultural Science and Technology. 13: 929–942.
 5. Nadi, M., Golchin, A., Mozafari. V., Saeidi, T. and  Sedaghati, E. 2011. The Effects of Different Vermicomposts on the Growth and Chemical Composition the Pistachio seedlings  . Journal of Research in Agricultural Science 1: 59–69.
 6. HojjatNooghi, F. and Mozafari, V. 2012. Effects of calcium on eliminating the negative effects of salinity in pistachio(pistacia vera L.) seedlings. Australian Journal of Crop Science. 6(4): 711–716.
 7. Soliemanzadeh, A., Mozafari, V., Tajabadipour, A. and Akhgar, A. 2013. Effect of Zn, Cu and Fe foliar application on fruit set and some quality and quantity characteristics of pistachio trees  . South Western Journal of Horticulture, Biology and Environoment. 4:19-34
 8. Hojjatnooghi, F.,  Mozafari, V., Tajabadipour, A. and Hokmabadi, H.  Effects of salinity and calcium on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Journal of Plant Nutrition. 37: 928–941.
 9.  Zadsalehimasouleh, F., Mozafari, V., Tajabadipour, A. and Hokmabadi, H.  pistachio response to salt stress at varied levels of magnesium. Journal of Plant Nutrition. 37: 889–906.
 10. Scandari, S., Mozaffari, V. and Tajabadipour, A. 2014. Effects of salinity and copper on growth and chemical composition of pistachio seedlings. Journal of Plant Nutrition.37: 1063-1079.
 11. Scandari, S. and Mozaffari, V. 2014. Intractive effects of soil salinity and copper application on growth and chemical composition. Communications in soil science and plant analysis. 45: 688–702.
 12. Soliemanzadeh, A. and Mozafari, V. 2014. Response of Pistachio Trees to Alternate Bearing and Foliar Application of Zinc and Iron. international journal of fruit science. 14:174-187.
 13. Soliemanzadeh, A.,Mozafari, V. and Kamali, M. 2014. Treatment of Pistachio Trees with Zinc and Copper in Time of Swollen Bud in Two Consecutive Years. Communications in soil science and plant analysis.45: 1025-1036.
 14. Azarmi,F., Mozafari, V., Hamidpour, M. and Abbaszadeh Dahaji, P. 2016. Biochemical, physiological and antioxidant enzymatic activity responses of pistachio seedlings treated with plant growth promoting rhizobacteria and Zn to salinity stress. Acta Physiol Plant. 38:21. 2-16
 15. Azarmi,F., Mozaffari, V., Hamidpour, M. and Abbaszadeh Dahaji, P. 2016. Interactive Effect of Fluorescent Pseudomonads Rhizobacteria and Zn on the Growth, Chemical Composition, and Water Relation of Pistachio (pistacia vera L.) Seedling under NaCl Stress. Communications in soil science and plant analysis.47: 955-972.
 16. Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A., Esfandiarpoor, I,  and Mozaffari, V. 2018. A comparison of 5 soil phosphorus extraction methods applied to different soils of South of Iran. Communications in soil science and plant analysis.18: 2284-2290.
 17. Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A., Esfandiarpoor, I,  and Mozaffari, V. 2018. Comparison of EDTA and Ammonium Bicarbonate-DTPA for the Extraction of Phosphorus in Calcareous Soils from Kerman, Iran.  Journal of Plant Nutrition. 
 18.   Sadr, S.,   Mozafari, V.,  Shirani, H. and  Allaei, H. 2018. Selection of the most important features affecting pistachio endocarp lesion problem using artificial intelligence techniques. Scientia Horticulturae.  246:797-804.
 19.  Hamidpour, M.,  Hosseini, N.,  Mozafari, V. and   Heshmati Rafsanjani, M. 2018. Removal of Cd(II) and Pb(II) from Aqueous Solutions by Pistachio Hull Waste.Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 2:3007-3016.
Papers published in Persian Journals (Abstract in English)

(مقالات چاپ شده در مجلات علمي به زبان فارسي)
 1. مظفری، و.، ملکوتی، م. ج.،  خلدبرین، ب. و بای‏ بوردی، م. 1384. بررسی چند عامل سرخشکیدگی پسته و کنترل آن با تغذیه بهینه. مجله علوم خاک و آب. جلد 19، شماره 2، صفحه‏ های 164-154.
 2. طالبی، م.، مظفری، و. و تاج­ آبادی­ پور، ا. 1388. پاسخ دانهال­ های پسته رقم قزوینی Pistacia vera cv. Ghazvin)) به سطوح مختلف روی و کلرید سدیم. مجله پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب). جلد 23، شماره 2، صفحه‏ های 161-149.
 3. امیدی، ل.، مظفری، و.،  تاج­ آبادی­ پور، ا. و دشتی، ح. 1389. تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)،  جلد 14، شماره 52، صفحه‏ ای 162-149.
 4. زادصالحی، ف.، مظفری، و.،  تاج ­آبادی­ پور، ا. و حکم‏ آبادی، ح. (1390). تاثیر متقابل سديم و منیزیم بر برخي خصوصیات رشدي و ميزان كلروفيل پسته در محیط پرليت. مجله علوم و فنون کشت­ های گلخانه­ ای، جلد2، شماره 6، صفحه‏ های 35-23
 5. اسکندری، س. و مظفری، و. 1391. اثر شوری و مس بر برخی خصوصیات رشد و ترکیب شیمیایی دو رقم پسته.  مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)جلد 16، شماره 60، صفحه ‏های 214-199
 6. اسکندری، س.، مظفری، و. و تاج‏ آبادی‏ پور، ا. 1391. تأثير شوري و مس بر برخي شاخص‏ های  فيزيولوژي و آناتومي دو رقم پسته در شرايط گلخانه.  نشريه آب و خاك، جلد 3، شماره 6، صفحه‏ های 1223-1210
 7. اسدالهی، ز. و مظفری، و. 1391. تأثير شوری و منگنز بر رشد و ترکيب شيميايی دانهال‌های پسته (Pistacia vera L.)  در محيط کشت پرليت. مجله علوم و فنون کشت­ های گلخانه­ ای، جلد3،  شماره12،   صفحه های 28-13.
 8. اسکندری، س. و مظفری، و. 1391. أثير سطوح شوری و مقادير مختلف مس بر جذب عناصر غذايی کم‌مصرف در شاخساره و ريشه دو رقم پسته ( Pistacia vera L.) در شرايط گلخانه‌ای. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، جلد3،  شماره 12،  صفحه‏ های 43-29.
 9.  امیدی، ل. و مظفری، و. 1391. مطالعه تغییرهای غلظت عنصرهای معدنی در برگ و شاخه درختان پسته در دو سال پی‏ درپی. مجله علوم و فنون باغبانی ایران،  جلد 13، شماره 3، صفحه‏ های 244-231
 10.  مظفری، و. و امیدی، ل. 1391. تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی خصوصیات مرفولوزیکی و فیزیولوژیکی پسته در محیط پرلیت. نشریه آب و خاک ( علوم و صنایع غذایی)، جلد 26، شماره 3، صفحه‏ های 647-637.
 11.  مظفری، و.، اسدالهی، ز.، تاج­ آبادی­ پور، ا. و اخگر، ر. 1392. تأثير شوري و منگنز بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکی و اکوفيزيولوژيکي پسته (Pistacia vera L.). مجله تحقیقات آب و خاک ایران ، جلد44، شماره1، صفحه های 94-81.
 12.  بشارت، ن.، تاج ‏آبادی‏ پور، ا. مظفری، و. 1393. تاثیر فسفر و تنش آبی بر رشد، برخی روابط آبی و غلظت عناصر نهل‏های پسته  در شرایط گلخانه. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی)، جلد 18، شماره67، صفحه های 354-339.
 13. زین‏ الدینی، م.، شیرانی، ح.،  مظفری، و. و اسفندیارپور، ع. 1392. تغییر پذیری قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم خاک و تاثیر آن‏ها بر رشد پسته . مجله پژوهش‏ های حفاظت آب و خاک، جلد 20، شماره 1،
 14. مصلایی، م.، شیرانی، ح.،  مظفری، و.و اسفندیارپور، ع. 1393. تغییرات مکانی شوری و بور قابل جذب در خاک‏های منطقه حسین‏ آباد یزد. یمجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی).  جلد 18، شماره 70، صفحه های 67-59.
 15. نیک مهر، س.، اخگر، ع.، مظفری، و. و مداح حسینی، ش. 1393. تاثیر کاربرد سودوموناس های فلورسنت حل کننده ی فسفات و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه  کنجد. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 4، شماره 3، صفحه های 61-86
 16. موسوی، م. و مظفری، و. 1393. تاثیر محلول‏ پاشی بور و کلسیم بر تشکیل میوه و برخی خحوصیات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی.مجله علوم و فنون باغبانی ایران. مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 15، شماره 4، صفحه های581-567.
 17. اسکندری، س.، مظفری، و.،  تاج‏ آبادی‏ پور، ا. 1394 .و دشتی، ح.. تأثير سطوح شوري و مس بر جذب برخی عناصر غذایی پر مصرف در شاخصاره و ریشه دو رقم پسته (pistacia vera L.).  مجله علوم و فنون پسته، جلد 1، شماره 1، صفحه‏ های 31-14.
 18. پوربافرانی، ط.، تاج آبادی پور، ا.، مظفری، و. و اخگر،ع. 1394. رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته تحت تاثیر سطوح مختلف منگنز در شرایط گلخانه. نشریه آب و خاک(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 29، شماره 6، صفحه های 1480-1469.
 19. حسینی، ن.، حمید پور، م. و مظفری، و. 1395. جذب زیستی سرب با پوست میگو: سینیتیک، همدما و جذب وابسته به pH. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره 47، شماره 1، صفحه های 117-109.
 20. آذرمی، ف.، مظفری، و.، حمیدپور، م. و عباس زاده دهجی، پ. 1395. بر هم کنش باکتری های سودوموناس فلوروسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی و فراهمی روی در ریزوسفر نهال های پسته (pistacia vera L.) تحت تنش شوری. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد ششم، شماره اول، صفحه های 68-47.
 21. مظفری، و. و خالقی، ف. 1395. تاثیر جیبرلیک اسید و نیتروژن بر برخی پارامترهای فیزیولوژی و عناصر غذایی کم مصرف پسته تحت تنش کلرید سدیم. نشریه آب و خاک، جلد 30، شماره 3، صفحه های 967-955.
 22. خلیل پور، م. و مظفری،و. 1395. تاثیر بنزیل آدنین و نیتروژن بر خصوصیات رشدی دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری. مجله علوم و فنون کشت های گتخانه ای، سال هفتم، شماره بیست و هقتم، صفحه های101-89.
 23. آذرمی، ف.، مظفری، و.،  عباس زاده دهجی، پ. و حمید پور،م. 1393. جداسازی باکتری های سودوموناس فلوروسنت از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن ها نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی خاک، جلد 2، شماره 2، صفحه های 186 -173.
 24. مظفری، و. و خالقی، ف. 1395 تاثیر جیبرلیک اسید و نیتروژن بر برخی پارامترهای فیزیولوژی و عناصر غذایی کم مصزف پسته تحت تنش کلرید سدیم. نشریه آب و خاک(علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 30، شماره 3، صفحه های 967-955.
 25. مظفری، و. و یزدان پناه، ف. تاثیر اسید سالیسیلیک و کلسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهالهای پسته رقم کله قوچی.مجله تحقیقات کاربردی خاک. (پذیرش)
 26. مظفری، و. و مراد زهی روز، م.1397. تاثیر منگنز و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر تنظیم کننده های اسمزی، روابط آبی و ترکیب شیمیایی دانهال های پستهخ در شرایط شور.دانش آب و خاک. 1: 229-217.
 27. مظفری، و. و سلاجقه، م.1397. تاثیر نیتروژن و سیلیسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک دانهال های پسته در شرایط شور.دانش آب و خاک. 1: 211-223.
 28. مظفری، و. خلیل پور، م. اخگر، ع. و اسماعیلی زاده، م. 1397. تاثیر بنزیل آدنین و نیتروژن بر برخی ویژگی های فیزیولوژی دانهال‌های پسته تحت تنش کلرید سدیم. نشریه مديريت خاك و توليد پايدار. 1: 23-1. 
 29. مظفری، و. خلیل پور، م. اخگر، ع. و اسماعیلی زاده، م. 1397. اثیر اسید جیبرلیک و نیتروژن بر طول سیستم ریشه ای و غلظت عناصر کم مصرف در دانهال های پسته تحت شرایط شور. مجله علوم و فنون پسته.3: 55-36.

 
Book Chapters Published
 
 1.  مظفري، و. و ملكوتي م. ج. 1382. بررسي نقش پتاسيم، كلسيم و روي در كنترل عارضه سرخشكيدگي پسته. نشريه فني شماره 306. نشر آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي، كرج، ايران.
 2. مظفری، و. 1384. پسته  (Pistacia vera L.) : شناخت ناهنجاری‏های تغذیه‏ ای، تعیین معیارهای کیفی و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه‏ های تولیدی در خاک‏های آهکی ایران. انتشارات سنا. صفحه‏ های 394-355.


Full papers presented at international conferences
and published in proceedings
 
 1. Mozaffari, V. and Malakouti, M. J. 2005. An Investigation of Some Causes of Die-back Disorder of Pistachio Trees and its Control through Balanced Fertilization in Iran. 4th International Symposium on Pistachios and Almonds. 22-25 May,Tehran,Iran, 247-352.
 2. Golchin, A., Nadi, M. and Mozaffari, V. 2005  The Effects of vermpgmposts produced from various organic solid on Growth of Pistachio Seedlings. 4th  International Symposium on Pistachios and Almonds. 22-25 May,Tehran,Iran, 301-304.
 3. Talebi, M., Mozafari, V., Tajabadipour, A. and Enteshari, Sh. 2007.The effect of soil zinc application on lipid peroxidation of cell membrane, phenolic compounds and flavonoids in Pistachio (pistacia vera L.) under salinity stress. 9th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. 15-19 July Beijing-China,295-296. 
 4. Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A. and Mozafari. V. 2007. Effect of salinity and soil zinc application on biochemical indices and some growth parameters of pistachio. 9th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements. 15-19 July Beijing-China,661-662.
 5. Nadi, M., Golchin, A., Puskas, I., Mozaffari, V., Sedaghati, E. and Farsang, A.2011.The effects of vermicomposting on organic wastes. 2th International Conference for development of environmental engineering education,Nov9-11, Herľany,Slovakia,109-112.
 6. Asadollahi, Z., Mozaffari, V. and Tajabadipour, A. 2012. Response of Pistachio seedlings of different levels of salinity (sodium chloride) and manganese in perlite medium.8th International Soil Science Congress, 15-17 May, Çeşme-İzmir-TURKEY, 657-660.
 7. Soliemanzadeh, A., Mozafari, V., Tajabadipour, A. and Akhgar, A. 2012. Responses of some leaf nutrients concentration of pistachio trees to alternate bearing and foliar spray of zinc and copper. 8th International Soil Science Congress, 15-17 May, Çeşme-İzmir-TURKEY, 274-278.
 8.  Scandari, S., Mozaffari, V. and Tajabadipour, A. 2012. Effect of copper and sodium chloride on photosynthetic properties of pistachio seedlings (cv. Ghazvini) under greenhouse conditions. . 8th International Soil Science Congress, 15-17 May, Çeşme-İzmir-TURKEY,72-76.
 9.  Mozafari, V.  and  Zeigham., T. 2014. Spatial variability of phosphorus concentration in leaves of pistachio trees in Rafsanjan area of Iran. P5 – Phosphorus in Soils and Plants – 5th International Symposium.Montpellier- France.

 
 
 
Full papers presented at Iranian conferences and published in proceedings
 
(مقالات كامل چاپ شده درمجموعه مقالات كنفرانس هاي داخلي)
 
 1. مظفری، و.، ملکوتی، م. ج.، بای‎بوردی، م. و خلدبرین. ب. 1384. نقش تغذیه بهینه در کاهش عارضه سرخشکیدگی پسته. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6 تا 9 شهریورماه، دانشگاه تهران، 253-251.
 2. نادی، م.، گلچین، ا. و مظفری، و. 1384. تأثیر چند نوع ورمی‎کمپوست بر برخی از پارامترهای رشد نهال پسته. نهمین کنگره علوم خاک ایران، 6 تا 9 شهریورماه ، دانشگاه تهران، 503-501.
 3. مظفری، و. و ملکوتی، م. 1386. تغییرات غلظت عناصر غذایی درختان پسته در پاسخ به دو روش چالکود و محلول‎پاشی. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریورماه، کرج،858-857.
 4. طالبي، م.، مظفري، و. و تاج‎آبادي پور، ا.  1386. تاثير روي بر برخي خصوصيات زيست شيميايي و پارامترهاي رشد گياه پسته تحت تنش شوري. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریورماه، کرج، 416-415.
 5. شهرياري پور، ر.، تاج‎آبادي پور، ا. و مظفری، و. 1386. تاثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي رشد گياه پسته. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریورماه، کرج، 721-720.
 6. شهرياري پور، ر.، تاج‎آبادي پور، ا. و مظفری، و. 1386. تاثير شوري، فسفر و روي بر برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته. دهمین کنگره علوم خاک ایران، 4 تا 6 شهریورماه، کرج، 723-722.
 7. امیدی، ل.، مظفری، و.، تاج‎آبادی پور، ا. و دشتی، ح. 1388. تاثیر مصرف خاکی و محلول‎پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 21 تا 24 تیر ماه ، دانشگاه گرگان، 1179-  1177.
 8. ایران‏نژاد، س.، تاج‏ آبادی‏ پور، ا. مظفری، و. و ادهمی، ا. 1388. تاثیر شوري و  فسفر بر برخی پارامتر‎های رشد پسته (Pistacia vera L.). یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 21 تا 24 تیر ماه ، دانشگاه گرگان، 1381-1380.
 9. بشارت، ن.، تاج‏ آبادی‏ پور، ا. مظفری، و. و ادهمی، ا. 1388. تاثیر فسفر بر برخی پارامترهای رشد نهال‏های پسته(Pistacia vera L.) تحت تنش آبی. یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 21 تا 24 تیر ماه ، دانشگاه گرگان، 1376-1375.
 10. سلیمان‏زاده، ا.، مظفری، و.،  تاج­آبادی­پور، ا. و اخگر، ع. 1390. اثر محلول‏ پاشی روی، مس و آهن بر تشکیل میوه پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12 تا 14 شهریور ماه ، دانشگاه تبریز، 4-1.
 11. حجت نوقی، ف.، مظفری، و.،  تاج ­آبادی­ پور، ا. و حکم‏ آبادی، ح. 1390. تاثير كلسيم و شوري بر برخي خصوصيات اکوفيزيولوژيکي و آناتوميکي پسته. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12 تا 14 شهریور ماه ، دانشگاه تبریز. 4-1.
 12. ضیغمی‏ نژاد، ط.، مظفری، و.،  شیرانی، ح. و اسفندیارپور، ع. 1390. تغییرات مکانی برخی خصوصیات ظاهری درختان پسته در منطقه‌ی کوثرریز رفسنجان. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 12 تا 14 شهریور ماه، دانشگاه تبریز، 5-1.
 13. اسدالهی، ز. و مظفری، و. 1391. تاثیر شوری و منگنز بر جذب کل آهن و مس نهال‏های پسته. دومین کنگره ملی  هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، 14 تا 16 شهریور ماه، محلات، 103-102.
 14. مظفری، و. و اسدالهی کوثرریزی ، ز. 1390. تاثیر منگنز و شوری در محیط کشت پرلیت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی پسته. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17 شهریور ماه ، دانشگاه صنعتی اصفهان.   2182-2180.
 15. مظفری، و. و زادصالحی ، ف. 1390. پاسخ نهال‏های پسته در محیط پرلیت به منیزیم و شوری. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 14 تا 17شهریور ماه، دانشگاه صنعتی اصفهان، 2120-2118.
 16. کمالی، م.، حشمتی، م.،  مظفری ، و. و شیرانی، ح. 1390. بررسی میزان کادمیم انتقال یافته از برخی کودهای فسفاته به گیاه آفتابگردان. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، 19 تا 21 شهریور ماه ، دانشگاه زنجان، 161-158.
 17. سلیمان‏ زاده، ا.، مظفری، و.،  تاج ­آبادی­ پور، ا. و اخگر، ع.  1390. پاسخ درختان پسته به محلول‌پاشی روی، مس و آهن پس از مرحله‌ی گلدهی. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19 تا 21 شهریور ماه ، دانشگاه زنجان، 299-296.
 18. سلیمان‏ زاده، ا.، مظفری، و.،  تاج­ آبادی پور، ا. و اخگر، ع.  1391. بررسی روند رشد رویشی و زایشی (تشکیل میوه) در درختان پسته. اولین همایش ملی پسته، 17 اسفندماه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان. 4-1.
 19. رعیت پیشه، م.، مظفری، و.، حمیدپور، م. و تاج آبادی پور، ا. 1392. اثر زئولیت غنی شده با کلسیم بربرخی پارامتر های رویشی پسته تحت تنش قلیاییت. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1.
 20. خالقی، ف.، مظفری، و. و اخگر، ع. 1392. تأثیر نیتروژن، شوري و سیتوکینین بر برخی ویژگی هاي رشدي پسته (رقم سرخس). سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1.
 21. خلیل پور، م.، مظفری، و.1392 . پاسخ دانهال‌های پسته به نیتروژن و جیبرلیک اسید تحت تنش شوری. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1.
 22. مظفری، و. و اسکندری، س. 1392. تأثير شوري و مس بر جذب کل عناصر كم مصرف در اندام هوايي نهال­هاي دو رقم پسته تحت شرايط گلخانه. . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1. 
 23. موسوی، م.، مظفری، و.1392. بررسی روند رشد رویشی و زایشی درختان پسته (رقم اوحدی) تحت تأثیر محلول‌پاشی بور و کلسیم.  سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1.
 24. تاج آبادی‏ پور، ا.، موسوی، م. و مظفری، و. 1392. تأثیر محلول‌پاشی بور و کلسیم بر رشد رویشی و زایشی رقم کله‌قوچی پسته. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، 8 تا 10بهمن ماه ، دانشگاه شهید چمران اهواز، 4-1.
 25. رعیت پیشه، م. و مظفری، و. 1393. اثر زئولیت غنی‌شده با کلسیم بر برخی پارامتر‌های فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی پسته تحت تنش شوری. سومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، 17 تا 19 اردیبهشت، دانشگاه صنعتی اصفهان.4-1.
 26. خلیل پور، م.، مظفری، و.، اخگر، ع. و اسمعیلی زاده، م. 1393. تأثیر جیبرلیک اسید و نیتروژن در شرایط شور بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی پسته. سومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران، 17 تا 19 اردیبهشت، دانشگاه صنعتی اصفهان.4-1.
 27.  رعیت پیشه، م.، مظفری، و. و حمیدپور، م. 1393. اثر زئولیت غنی‌شده با کلسیم بر برخی پارامتر‌های رشدی پسته تحت تنش شوری. اولین همایش ملی پسته ایران. 9 تا 10 شهریور، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 489-481.
 28. آذرمی، ف.، مظفری، و.، عباس‌زاده دهجی، پ. و حمیدپور، م. 1393. مقایسه توانایی  انحلال فسفر توسط باکتری‌های برتر سودوموناس فلورسنت جداشده از ریزوسفر پسته و گندم. اولین همایش ملی پسته ایران. 9 تا 10 شهریور، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 473-465.
 29. خالقی، ف.، مظفری، و. 1393. تأثیر نیتروژن و جیبرلین در شرایط شور بر برخی پارامترهای فیزیولوزیکی پسته( رقم قزوینی).اولین همایش ملی پسته ایران. 9 تا 10 شهریور، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 480-474.
 30. هادوی، م.،تاج آبادی پور،ا. و مظفری، و. 1393. پاسخ مورفولوژیکی نهال های پسته به منگنز باقی مانده در برخی از خاک های آهکی رفسنجان.ولین همایش ملی پسته ایران. 9 تا 10 شهریور، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 510-506.
 31. مژده خلیل پور و وحید مظفری. 1394. أثير بنزيل‌‌آدنين و نيتروژن در شرایط شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی دانهال‌های پسته. دومین همایش ملی تنش‌های محیطی در گیاهان.دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 32. مهدی سلاجقه و وحید مظفری.1394. تاثیر سیلیسیم و نیتروژن بر برخی از پارامترهای فیزیومورفولوژی دانهالهای پسته تحت تنش شوری.چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران,دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 33. محمد مرادزهی روز و وحید مظفری.  1394. تاثیر منگنز و سالیسیلیک اسید بر برخی از پارامترهای فیزیولوژی پسته تحت تنش شوری. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران,دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 34. عاطفه خورشیدی جلالی و وحید مظفری.  1394. پاسخ دانهالهای پسته به سطوح مختلف روی و بنزیل ادنین در شرایط شور. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران,دانشگاه ولی عصر رفسنجان.
 35. مژده خلیل پور و وحید مظفری.1396. تاثیر جیبرلیک اسید و نیتروژن بر برخی از پارامترهای رویشی و فتوسنتزی دانهالهای پسته در شرایط شور.  پانزدهمین کنگره عتوم خاک ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 36. هانیه مسعود پور، وحید مظفری و مجید اسماعیلی زاده.1396. تاثیر متیل جاسمونات و پتاسیم در القای مقاومت به سرمازدگی دانهال‏های پسته رقم کله قوچی.  پانزدهمین کنگره عتوم خاک ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 37. فاطمه یزدانپناه، وحید مظفری، احمد تاج اباذی پور  و محسن حمید پور. 1396. تاثیر سالیسیلیک اسید و کلسیم بر مقاومت به سرمازدگی دانهالهای پسته.  انزدهمین کنگره عتوم خاک ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 38. مژده خلیل پور ، وحید مظفری، عبدالرضا اخگر و مجید اسماعیلی زاده.1396. پاسخ مورفوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته به نیتروژن و بنزیل آدنین در شرایط شور. خستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 39. مژده خلیل پور، وحید مظفری، عبدالرضا اخگر و مجید اسماعیل زاده.1395. تاثیر بنزیل آدنین و نیتروژن بر غلظت برخی عناصر غذایی و تنظیم کننده های اسمزی دانهال‌های پسته در شرایط شور. چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه‌ای. داشگاه ولی‌عصر رفسنجان.
 40.  
 
 
Short papers presented at international conferences
 and published in proceedings
 
 
1- Mozaffari, V. and Malakouti, M. J. 2006. Responses of Badami-Zarand pistachio rootstock and die-back disease (Paecilomyces variotii) in different Na/K and salinity ratios under greenhouse conditions. Proceedings of the 27th international horticulture congress,Aug 13-19, Seoul, South Korea,74.
2- Talebi, M., Mozaffari, V. and Tajabadi Pour, A. 2007. The effect of soil zinc application on lipid peroxidation of cell membrane, phenolic compounds and flavonoids in pistachio (Pistacia vera cv. Ghazvini) under salinity stress.  2th world conference of stress, Aug 23-26,Budapest, Hungary,219.
3- Shahriaripour, R., Tajabadi Pour, A. and Mozaffari, V. 2007. Effect of salinity and soil zinc and phosphorous application on biochemical indices of pistachio. 2th world conference of stress, Aug 23-26,Budapest, Hungary,217
4- Hojjat, F., Mozafari, V.,  Tajabadi Pour, A. and Hokmabadi. H. 2009. Effect of different salinity levels and Ca on growth characteristics in pistachio cv. Badami-Zarandi under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,30.
5- Hojjat, F., Mozafari, V., Tajabadi Pour, A. and Hokmabadi. H. 2009. The effect of calcium and sodium on pistachio seedling echo physiological characteristics in sand culture. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,144.
6- Eskandari, S., Mozafari, V. and Tajabadi Pour. A. 2009.  Effect of copper and sodium chloride on pistachio growth characteristics under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,149.
7- Eskandari, S., Mozafari, V. and Tajabadi Pour. A. 2009. Effect of copper and sodium chloride on photosynthetic properties of two pistachio seedlings under greenhouse conditions. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,150.
8- Zadsalehi, F., Mozafari, V., Tajabadi Pour, A. and Hokmabadi. H.2009. Response of Badami-Zarand pistachio in different levels of magnesium under salinity stress. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,150.
9- Zadsalehi, F., Mozafari, V.,  Tajabadi Pour, A.  and Hokmabadi. H.  2009. The effect of magnesium and sodium on pistachio echo physiological characteristics in sand culture. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,160.
10- Omidi, L., Mozaffari, V., Tajabadi Pour, A. and Dashti. H. 2009. Evaluation changes of nutrients concentration in leaf and stem of mature pistachio trees. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,158.
11- Malakouti, M. J. and Mozaffari. V. 2009. Determination of an Appropriate Method to Increase Potassium Content in the Leaves of Pistachio under Abiotic Stresses. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,25.
12- Mozaffari, V., Pour Khosravani R. and Mohammadi nasab. A. 2009. The Response of Mature Pistachio Trees to Different Sources of  Potassium in Saline and Calcareous Soils. 5th international symposium on pistachio and almonds. Oct 6-10,Sanliurfa, Turkey,32.
13- Mozafari, V., Tajabadi Pour, A. and Talebi. M. 2010. Response of pistachio rootstocks (Pistacia vera cv. Badami-Zarand) to different levels of zinc and sodium chloride. 28th international horticultural congres.Aug 22-27 Lisboa, Portugal,312.
14- Zadsalehi, F., Mozafari, V., Tajabadi Pour, A., Hokmabadi, H.  and Hojjat. F. 2010. The effect of salinity and magnesium on pistachio chemical composition in sand culture. 28th international horticultural congres.Aug 22-27 Lisboa, Portugal,313.
15- Hojjat, F., Mozaffary, V., Hokmabadi, H., Tajabadi, A.  and Zadsalehi. F. 2010. The effect of salinity and calcium on nutrients concentration in shoot and root of pistachio seedlings (cv. Badami-Zarandi) in sand culture. 28th international horticultural congres.Aug 22-27 Lisboa, Portugal,313.
16- Eskandari, S., Mozafari, V., Tajabadi Pour, A.  and Dashti. H.  2010. The effect of salinity and copper on nutrients concentration in shoot and root of two pistachio seedlings (cv. Badami Zarand and Ghazvini) in greenhouse conditions. 28th international horticultural congres.Aug 22-27 Lisboa, Portugal,313.
17- Besharat, N., Tajabadi Pour, A. and Mozaffari. V. 2010. Chemical composition and biochemical indices of pistachio seedlings as affected by water stress and phosphorus application under greenhouse conditions. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant continuum phosphorus sustains life.Sep19-23, Beijing, China.
18- Noroozi, H., Tajabadi Pour, A., Akhgar, A. R., Mozaffari, V. and Adhami. E. 2010. Effects of residual phosphorus and phosphate solubilizing bacteria inoculation on growth and phosphorus uptake of pistachio seedlings. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant continuum phosphorus sustains life.Sep19-23, Beijing, China.
19-Irannejad, S., Tajabadi Pour, A. and Mozaffari. V. 2010. Effects of salinity and phosphorus application on chemical composition and some biochemical indices of pistachio seedlings under greenhouse conditions. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant continuum phosphorus sustains life.Sep19-23, Beijing, China.
20- Mozaffari, V., and A. Tajabadi Pour. 2010 Effect of salinity and copper on phosphorus concentration in shoot and root of two pistachio cultivars. 4th international symposium on phosphorus dynamics in the soil- plant continuum phosphorus sustains life.Sep19-23, Beijing, China.
21- Mozafari, V. 2012. Effects of potassium and salinity application on morphological and physiological parameters of pistachio seedling in sand culture. 8th International Soil Science Congress, 15-17 May, Çeşme-İzmir-TURKEY, 657-660.


 
Short papers presented at Iranian conferences
and published in proceedings
 
(خلاصه مقالات چاپ شده درمجموعه مقالات كنفرانس هاي داخلي)
 
1- مظفری، و.، حاج ‏رسولیها، ش. و سجادی، ا. 1373. تشخیص نیاز غذایی سویا به روش دریس. چهارمین کنگره علوم خاک ایران،6 تا 9 شهریورماه، دانشگاه صنعتی اصفهان، 57.
2- مظفری، و.، حاج ‏رسولیها، ش.، کریمی، م. و سجادی، ا. 1373. بررسی عکس‏العمل سویا در غده‏زایی و تثبیت ازت بطریق همزیستی در مقابل سطوح مختلف ازت و پتاس. چهارمین کنگره علوم خاک ایران،6 تا 9 شهریورماه، دانشگاه صنعتی اصفهان، 180.
3- طالبي، م.، مظفري، و. و تاج‎آبادي پور، ا. 1386. بررسي اثر شوري و روي بر برخي خصوصيات زيست شيميايي و پارامترهاي رشد گياه پسته. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، 12 تا 15 شهریورماه، شیراز،148-147.  
 4- مظفری، و. و ملکوتی، م. 1386. تاثیر شوری و نسبت‎های مختلف Na/Ca بر رشد و برخی فرایندهای فیزیولوژیکی پسته. پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران، 12 تا 15 شهریورماه، شیراز،597-596.
 
 
Teaching
Undergraduate level:
                        Plant Nutrition
                        Soil Fertility and Fertilizers
                        Introduction to Soil Science
                        Soil Management of Sustainability
Graduate Level:
                        Advanced Plant Nutrition
                        Iranian Soils Problemes
 
Research Interests
  

 

Plant Nutrition under Saline Conditions
Balanced Fertilization of Pistachio Trees
Nutritional Disorders and Determination of Optimum Levels of Nutrients in Pistachio Trees.


 
Supervised Thesis
 
  1- طالبی، م. 1387. تاثیر روی و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و بافت آوندی در دو رقم پسته. پايان‎نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

2- امیدی، ل. 1387. تاثیر محلول‎پاشی و مصرف خاکی روی و مس بر بعضی خصوصیات کمی و کیفی درختان پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

3- اسکندری، س. 1388. ارزیابی اثر مس و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و فتوسنتز نهال‎های پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

4- زادصالحی ماسوله، ف. 1388. تاثیر منیزیم و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و خصوصیات فتوسنتزی نهال‎های پسته در محیط شن کشت. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

5- حجت نوقی، ف. 1388. تاثیر کلسیم و شوری بر رشد، ترکیب شیمیایی و خصوصیات فتوسنتزی نهال‎های پسته در محیط شن کشت. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

6- ضیغمی نژاد، ط. 1390. تغییرات مکانی برخی خصوصیات درختان پسته در باغ‌های منطقه‌ی کوثرریز رفسنجان. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

7- اسدالهی، ز. 1390. پاسخ نهال‏ های پسته به سطوح  مختلف منگنز و شوری (کلریدسدیم) در محیط کشت پرلیت. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

8- زین‏ الدینی، م. 1390. بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در با‏غ‏های پسته کوثرریز رفسنجان. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

9- - سلیمان زاده، ا. 1390.. بررسی اثر محلول‎پاشی روی، آهن و مس بر تشکیل میوه درختان پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

10- موسوی، م. .1392. تأثیر محلول‌پاشی بور و کلسیم بر تشکیل میوه‌ی درختان پسته. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

11- رعیت پیشه، م. 1393. تأثیر زئولیت غنی‌شده با کلسیم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی پسته تحت تنش شوری و قلیاییت. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

12-خلیل پور، م. 1393. تأثیر نیتروژن، شوری و بنزیل‌آدنین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال‌های پسته. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

13- خالقی، ف. 1393. تأثیر نیتروژن و جیبرلین بر برخی ویژگی‌های رشدی، پارامترهای فتوسنتزی و عناصر غذایی پسته رقم قزوینی تحت تنش شوری. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

 
Advised Thesis
 
1- نادی، م. 1384. برسی تاثیر سطوح مختلف چند نوع ورمی‏کمپوست بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

2- شهریاری پور، ر. 1386. تاثیر شوری، فسفر و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی گیاه پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

3- احسان زاده، ط. 1387. تاثیر شوری و ماده آلی (کمپوست، تفاله پسته و کود گاوی) بر رشد و ترکیب شیمیایی پسته. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

4- بشارت، ن. 1388. تاثیر کاربرد فسفر بر مقاومت نسبی دو رقم پسته به تنش آبی. پايان ­نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

5-شفیعی، ن. 1388. مطالعه‏ی تغییرات مکانی برخی از فلزات سنگین در خک‏های اطراف معدن مس سرچشمه. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

6- مصلایی،م. 1389. تغییرات مکانی شوری و بور در خاک‏های منطقه حسین‏آباد استان یزد. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

7- حسنی‏ موحد، س. 1389. نقش کمبودهای زیست اقلیمی در ارزیابی کمی تناسب اراضی برای پسته، با استفاده از مدل MicroLEIS DSSدر منطقه کوثرریز رفسنجان. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

8- ایران نژاد، س. 1389. تاثیر کاربرد فسفر بر مقاومت نسبی نهال‎‏های پسته به تنش شوری. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

9- چاهخو محمدآبادی، ع. 1389. تاثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به تنش آبی. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

10- نوروزی، ب. 1389. تاثیر فسفر باقی‎مانده و باکتری‎های حل کننده فسفات بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال‎های پسته. پايان­ نامه کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده­ کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

11- قائم‎مقامی، ز. 1390. ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين آهن قابل استفاده پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

 12- صفری، ع. 1390. ارزیابی ارتباط بین غلظت آهن خاک عصاره‎گیری شده توسط عصاره‎گیرهای شیمیایی مختلف و غلظت آهن درختان پسته در منطقه رفسنجان. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

 13- ابراهیمی، م. 1390. تاثیر تلقیح تلفیقی جدایه‎های سینوریزوبیوم و باکتری‎های محرک رشد بر گره‎زایی و رشد یونجه. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

14- کمالی،م. 1390. بررسی مقدار کادمیم تعدادی از کودهای فسفاته و قابلیت انتقال آن به گیاه. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

15- گله‏ داری، ح. 1391. اثر اسیدهای آلی و ورمی‏کمپوست بر انتقال کلوئیدها و سرب در دو نوع خاک با بافت متفاوت. پايان­نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

16-پوربافرانی، ط. 1392. ارزيابي گلخانه‌اي و آزمايشگاهي چند عصاره‌گير شيميايي به منظور تعيين منگنز قابل استفاده پسته در بعضي از خاك‌هاي آهكي رفسنجان. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

17- نیک مهر، س. 1392. کارایی سودوموناس های فلور سنت حل کننده فسفات و سطوح فسفر بر رشد و ترکیب شیمیایی کنجد. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

 
18- لرکی، س. 1392. تاثیر کاربرد باکتری های سینوریزوبیوم و سطوح فسفر بر تثبیت نیتروژن و رشد گیاه دارویی شنبلیله. پايان­ نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.
 
19- ملک‏ گل،ن. 1392. تاثیر آهن باقی مانده بر رشد و جذب آهن توسط نهال های پسته در برخی از خاک های آهکی رفسنجان. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

20- حسینی برآفتابی، ن. 1393. جذب زیستی سرب و کادمیوم توسط پوست میگو، ورمی‌کمپوست و پوست پسته. پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

21- هادوی، م. . 1393. تاثیر منگنز باقی مانده  بر رشد و جذب منگنز توسط نهال های پسته در برخی از خاک های آهکی رفسنجان.  پايان‌نامه­ کارشناسی ارشد خاک‎شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان.

 
 
 
 
Invited Journal Reviewer

 
مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک. دانشگاه ارومیه.
مجله علمی پژوهشی تنش‏های محیطی در علوم زراعی. دانشگاه بیرجند.
مجله علمی پژوهشی علوم خاک و آب، موسسه تحقیقات خاک و آب.
مجله علمی پژوهشی علوم و فنون کشت‏های گلخانه‏ای، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مجله علمی پژوهشی مدیریت خاک و تولید پایدار. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
مجله ژئوشیمی.  دانشگاه آزاد اسلامی.

5.5/10 (تعداد آرا 139 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد