ارتباط با من

محسن حمیدپور
نام و نام خانوادگی : محسن حمیدپور
پست الکترونیک : mohsen_hamidpour@yahoo.com
سمت : عضو هیات علمی
بیوگرافی : متولد: 22/2/1355 -سیرجان-متاهل دارای یک فرزند دختر
سوابق تحصیلی : کارشناسی: علوم خاک - دانشگاه ولیعصر رفسنجان (1379-1375)
کارشناسی ارشد: علوم خاک - دانشگاه صنعتی اصفهان (1383-1380)
دکترا: شیمی خاک-دانشگاه صنعتی اصفهان (1388-1384)
سوابق شغلی : دانشیار علوم خاک- شیمی خاک (93/3/3-تاکنون)
مدیر گروه علوم خاک (92/11/1- (94/11/1)
استادیار علوم خاک (89/3/1- 93/3/2)
 
Name: Mohsen Hamidpour
Date of Birth:    May 12, 1976
Marital Status: Married with one children

Address:        
  Department of Soil Science
                               College of Agriculture
                           Vali-e-Asr University of Rafsanjan
                           Rafsanjan, IRAN
                           Telephone:      (+98)-391-3202017, 09365920462
                           Fax:                  (+98)-391-3202042
E-Mail:              
m.hamidpour@vru.ac.ir, mohsen_hamidpour@yahoo.com
Academic Position: Associate  Professor
Education:     
Ph.D, Soil Science-Soil Chemistry
Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2010.
Thesis: Sorption and desorption of Cd and Pb on bentonite and zeolite
M.Sc., Soil Science
Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 2006.
Thesis: Evaluation of Eurosem model in the South Karun watershed,
B.Sc., Soil Science
Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran. 2002.
 
Positions Held:
Dean, Department of Soil Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Since Jan. 2013

Associate Professor, Department of Soil Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Since Sept. 2013


Assistant Professor, Department of Soil Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Since Sept. 2009
 
Publications:
Papers published in International Journals
 
 
 1. Mohsen Hamidpour, Majid Afyuni, Mahmoud Kalbasi, Amir H Khoshgoftarmanesh, Vassilis J. Inglezakis. (2010). Mobility and plant-availability of Cd(II) and Pb(II) adsorbed in zeolite and bentonite. Applied Clay Science 48: 342–348.
 2. Mohsen Hamidpour, Mahmoud Kalbasi, Majid Afyuni, Hossein Shariatmadari, Peter E. Holm, Hans Christian Brunn Hansen. (2010).  Sorption hysteresis of Cd(II) and Pb(II) on natural zeolite and bentonite. Journal of Hazardous Materials. 181: 686–691.
 3. Mohsen Hamidpour, Mahmoud Kalbasi, Majid Afyuni, Hossein Shariatmadari, Gerhard Furrer. (2011). Sorption of lead on Iranian bentonite and zeolite: Kinetics and isotherms. Environmental Earth Science 62: 559-568.
 4. M. Hamidpour, M. Kalbasi, M. Afyuni, H. (2011). Kinetic and isothermal studies of cadmium sorption onto bentonite and zeolite. International Agrophysics. 24: 253-259.
 5. Hamid R. Roosta, Mohsen Hamidpour. 2011. Effects of foliar application of some macro- and micro-nutrients on tomato plants in aquaponic and hydroponic systems. Scientia Horticulturae. 129: 396–402.
 6. M. Hamidpour, M. Afyuni, E. Khadivi, A. Zorpas, V. Inglezakis. (2012). Composted municipal waste effect on chosen properties of calcareous soil. International Agrophysics 26: 365–374.
 7.  Hamid Reza Roosta, Mohsen Hamidpour.(2013). Mineral nutrient content of tomato plants in aquaponic and hydroponic systems: effect. Journal of Plant Nutrition, 36:2070-2083.
 8. Hadis Hosseini, Hossein Shirani, Mohsen Hamidpour, Reza Ranjbar Karimi, Mohamad Hossein Shamshiri, Mohamad Sadegh Hosseini, Hossein Dashti. (2013). Effect of natural and modified montmorillonite on plant-availability of Cd and Pb in polluted soils. Environmental Engineering and management Journal. Vol.12, No. 11, 2079-2085.
 9.  Abdolreza Akhgar, Mehdi Arzanlou, Petter A. H. M. Bakker, Mohsen Hamidpour. 2014. Characterization of ACC deaminase-containing Pseudomonas spp. in the rhizosphere of salt stressed Canola. Pedosphere, 24: 461–468.
 10.  Hamid R. Roosta, Mohammad Pourebrahimi & Mohsen Hamidpour. 2015. Effects of bicarbonate and different Fe sources on vegetative growth and physiological characteristics of bell pepper (Capsicum annuum L.) plants in hydroponic system. Journal of Plant Nutrition, 38: 397-416.
 11. Samad Abdi, Ahmad Tajabadipour, Hosein Shirani, Mohsen Hamidpour. 2015. Assessing salinity and sodicity hazards of ground water for irrigation purposes using fuzzy logic. Desalination and Water Treatment, 1-12.
 12. Hamid R. Roosta, Meysam Mazari Tavakoli & Mohsen Hamidpour. 2016. Comparison of different soilless media for growing Gerbera under alkalinity stress condition,  Journal of Plant Nutrition,39(8): 1063-1073.
 13. H. R. Roosta, M. H. Bagheri, M. Hamidpour, M. R. Roozban. 2016. Effects of Nitrogen form and Oxygen Concentration on Growth and Nutritional Status of Eggplant in Hydroponics. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 18: 731-739.
 14. M. Manzari Tavakkoli, H. R. Roosta, and M. Hamidpour. 2016. Effects of Alkali Stress and Growing Media on Growth and Physiological Characteristics of Gerbera Plants. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 18: 453-466.
 15. M. HAMIDPOUR, F. POOLADI, H. SHIRANI, M. S. HOSSEINI, A. DAREKORDI. 2016. REMOVAL OF BORRON FROM WATER BY IRANIAN NATURAL AND SOLOVOTHERMALLY TREATED ZEOLITE. Pollution Research. 35: 7-14.
 16. Farhad Azarmi, Vahid Mozafari, Payman Abbaszadeh Dahaji, Mohsen Hamidpour. (2016). Biochemical, physiological and antioxidant enzymatic activity responses of pistachio seedlings treated with plant growthpromoting rhizobacteria and Zn to salinity stress. Acta Physiol Plant  38:21.
 17. Farhad Azarmi, Vahid Mozafari, Payman Abbaszadeh Dahaji, Mohsen Hamidpour. (2016). Interactive Effect of Fluorescent Pseudomonads Rhizobacteria and Zn on the Growth, Chemical Composition and Water Relations of Pistachio (Pistacia vera L.) Seedlings under NaCl Stress. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 47: 955-972.
 18.  M. Hamidpour, E. Khadivi, M. Afyuni, (2016). Residual effects of biosolids and farm manure on speciation and plant uptake of heavy metals in a calcareous soil. Environmental Earth Science, 75:1037.
 19. Hossein Shirani, Hadis Hosseini, Mohsen Hamidpour, Mohammad Hossein Shamshiri (2016) Effect of modified polyacrylamide on plant-availability of Cd and Pb to corn in polluted soils. Polish Journal of Environmental Studies 6, 2575-2580.
 20. M. Hamidpour, M. Karamooz, A. Akhgar, A. Tajabadipour. (2017). Adsorption of Cd and Zn onto Micaceous Minerals -Effect of Siderophore Desferrioxamine B. Pedosphere (Accepted).
 21. Mohsen Hamidpour, Leila Akbari, Hossein Shirani. 2017. Effects of Co-Application of Zeolite and Vermicompost on Speciation and Phytoavailability of Cadmium, Lead and Zinc in a Contaminated Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 48, 262-273.
 22. Mohsen Hamidpour, Nahid Hosseini, Vahid Mozafari, Mohammad Heshmati Rafsanjani (2018) Remval of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions by pistachio hull waste. REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (Accepted)
   
 
Papers published in Persian Journals (Abstract in English)
(مقالات چاپ شده در مجلات علمي به زبان فارسي)
 
 1. احمد جلاليان، محسن حميدپور، بهزاد قرباني، شمس ا... ايوبي. (1386). شبيه سازي رواناب ، رسوب و فرسايش خاك با استفاده از مدل Eurosem در زير حوزه تنگ رواق واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد. مجله منابع طبیعی ایران، شماره 4، صفحات 1127-1143.
 2.  محسن حمیدپور، محمود کلباسی، مجید افیونی، حسین شریعتمداری .(1389). اثر سیدروفور دسفروکسامین بی(DFO-B)  بر جذب سرب (Pb) بوسیله کانی مونت­موریلونایت. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. جلد 24، شماره 3، صفحات 453-462.
 3. حديث حسينی، حسين شيرانی، محسن حميدپور، حسين شمشيری، حسين دشتی، رضا رنجبرکريمی .(1391). اثر مونت‏موريلونيت و پلي ‏اکريل‏ آميد اصلاح‏ شده بر پارامترهای رشد و کلروفيل فلورسانس گياه ذرت در خاک‏های آلوده به کادميم و سرب.  مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، جلد 3، شماره 9، صفحات 39-51
 4. حميده امجزی، محسن حميدپور .(1391). اثر فسفر، ورمی‌کمپوست و زئوليت طبيعی بر خصوصيات کمی و کيفی گل آهار. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، جلد 3، شماره 10، صفحات 79-87.
 5. محسن حميدپور، سحر فتحی، حميدرضا روستا. (1391). اثر زئوليت و ورمی‌کمپوست بر ويژگی‌های رشدی و غلظت برخی عناصر گل اطلسی. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، جلد 4 شماره 13 صفحات 95-103.
 6.  محسن حميدپور، احمد جلاليان، مجيد افيونی، بهزاد قربانی .(1391).  تحليل حساسيت، واسنجی و اعتبارسازی مدل يوروسم برای پيش‌بينی رواناب در حوزه آبخيز کارون جنوبی.مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک،  جلد 16، شماره 62، صفحات 49-60.
 7.  محسن حمیدپور، حسین شیرانی، عبدالرضا اخگر .(1391). جذب سطحی کادمیم روی کانی مونت­موریلونیت در حضور سیدروفور دسفرال. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 26، شماره 1، صفحات 42-52.
 8. ساره فراحی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور، . اثر مونت‌موریلونیت اصلاح شده بر تثبیت کادمیم در دو خاک شنی و لوم رسی .(1392). نشریه علوم آب و خاک، جلد 27، شماره 5، صفحات 998-1008
 9. فرناز السادات هدائی کشکوئی، حسین شریعتمداری، محسن حمیدپور، مهران شیروانی. برگشت ­پذیری جذب کادمیم از محلول­های آبی توسط زئولیت طبیعی فیروزکوه .(1393). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک، جلد 18، شماره 70، صفحات 171-179.
 10. ساره فراحی، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، محمد حشمتی. جذب کادمیم از محلول­های آبی به‌وسیله‌ی کانی مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید .(1392). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک، جلد 17، شماره 66، صفحات 25-34.
 11. میثم منظری توکلی، حميدرضا روستا، محسن حميدپور .(1393). شناسايی بهترين بستر کشت برای کاهش اثرات نامناسب بيکربنات سديم بر ژربرا در سيستم هيدروپونيک. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ ای، دوره 5، شماره 17، صفحات 39-52.
 12.  محمد پوربراهیمی، حميدرضا روستا، محسن حميدپور .(1393). اثر متقابل بيکربنات سديم و منابع مختلف آهن بر غلظت عناصر ريزمغذی در گياه فلفل دلمه ای. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه ­ای، دوره 5، شماره 17، صفحات 27-38.
 13. فرزانه پولادی، محسن حمیدپور، (1393) حذف بور از محلواهای آبی به وسیله زئولیت اصلاح شده با هگزا دسیل تری متیل آمونیوم کلرید (HDTMA) . مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک، جلد 18، شماره 70، صفحات 341-350.
 14.  فریده زارع پور، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، سید جواد حسینی فرد و محمد حشمتی. (1394). جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون. نشریه علوم آب و خاک. جلد 29، شماره 1، صفحات 453-462.
 15. مرضیه بصیری، عیسی اسفندیارپور بروجنی، سمیرا اخوان، محسن حمیدپور و اردوان کمالی .(1393). تاثیر مقیاس نقشه بر نتایج مدل  سازی روند جریان رواناب ماهانه در حوضه ی آبخیز تویسرکان. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره 4، شماره 3، صفحات 135-153.
 16. فرهاد آذرمی، وحید مظفري، پیمان عباسزاده دهجی و محسن حمیدپور. 1393 . جداسازي باکتريهاي سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرك رشدي، نشریه زیست شناسی خاك. دوره 2، شماره 2، صفحه 173-186.
 17.  فریده زارع پور، محسن حمیدپور (1394). جذب سطحی بور به‌وسیله‌ی کانی بیوتیت: اثر pH، قدرت یونی و ماهیت محلول زمینه. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 5، شماره 4، صفحه 161-173.
 18. ناهید حسینی، محسن حمیدپور و وحید مظفری (1395) جذب زیستی سرب توسط پوست میگو: سینتیک، همدما و جذب وابسته به pH .  مجله تحقیقات آب و خاک ایران. دوره 47,، شماره 1، صفحات 117-109.
 19. فرهاد آذرمی، وحید مظفري، محسن حمیدپور، پیمان عباسزاده دهجی  . 1395 . برهمکنش باکتريهاي سودوموناس فلورسنت و روی بر توزیع شکل های شیمیایی  و فراهمی روی  در ریزوسفر نهالهای پسته (.Pistachia Vear L.) تحت تنش شوری. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار. جلد 6، شماره 1، صفحات 68-47.
 20. مجتبی صفری زاده، حميدرضا روستا، محسن حميدپور .(1394). اثر محلول‌پاشی کود نانو فرتايل حاوی اسيد هيوميک بر غلظت برخی عناصر غذايی در دو رقم کاهو در سيستم هيدروپونيک. مجله علوم و فنون کشت­ های گلخانه ­ای، (پذیرفته شده و در نوبت چاپ).
 21. شفق مولایی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور، حسین شکفنه، اصغر بسالت پور .(1394).تأثیر برخی اصلاح ­کننده­ های آلی بر ویژگی­ های رویشی و غلظت کادمیوم، روی و سرب در ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، علوم آب و خاک، جلد 19، شماره 74، صفحات 113-123.
 22. حمیده نعمتی، محسن حمیدپور، پیمان عباس زاده و حمیدرضا روستا. (1394). اثر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد گیاه  و سیدروفور بر توزیع شکل‌های شیمیایی روی در خاک و جذب آن توسط گیاه ذرت. مجله تحقیقات کاربردی خاک . جلد 3 ، شماره 2، صفحات 17-1.
 23. زهرا رمضانی، محسن حمیدپور، پیمان عباسزاده دهجی و عیسی اسفندیار پور .(1395). تأثیر اگزالیک اسید بر جذب کادمیوم توسط بخش رس خاک. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار . جلد 6، شماره 1، صفحات 218-205.
 24.  لیلا اکبری، محسن حمیدپور، حسین شیرانی و علی اکبر محمدی میریک .(1395).  برهمکنش زئولیت و ورمی کمپوست برتغییرات  شکل‌های  شیمیایی  روی  در  یک  خاک  آلوده.  نشریه علوم آب و خاک  جلد 30، شماره 2، صفحات 580-569.
 25. .صمد عبدی، احمد تاج آبادی پور، محسن حمیدپور. 1395. شکل های شیمیایی و روابط شدت-کمیت (Q/I) پتاسیم در اراضی تحت کشت پسته مناطق رفسنجان و انار. مجله علوم و فنون پسته (پذیرفته شده)
 26.  زهرا کریمی، پیمان عباسزاده دهجی ، عبدالرضا اخگر و محسن حمیدپور. (1396). جداسازي باکتري هاي متحمل به مس از یک خاك آلوده، شناسایی و بررسی خصوصیات محرك رشدي آنها. نشریه زیستشناسی خاك / جلد 5 / شماره 2 ، 95-108.
Book Chapters Published
 1. Mohsen Hamidpour, Hossein Shariatmadari and Mahmoud Kalbasi .Hysterisis phenomena in sorption on natural zeolites. In: Natural Zeolites Handbook. Editors: Vassilis J. Inglezakis and Antonis A. Zorpas. . Bentham, Science Publishers, 2012, PP. 588-600.
 2. Mohsen Hamidpour, Hossein Shariatmadari and Mohsen Soleimani. Zeoponic systems. In: Natural Zeolites Handbook.Editors: Vassilis J. Inglezakis and Antonis A. Zorpas. Bentham Science Publishers, 2012, PP. 147-155.
 
Full papers presented at international conferences and published in proceedings
 
 1. M. Hamidpour, A. Jalalian, B. Ghorbani, and S.F. Mousavi. Evaluation of Eurosem model in the South Karun watershed, Iran. Proceedings of International Conference on Human Impacts on Soil Quality Attributes. 12-16th September, 2005, Esfahan , Iran.
 2. M. Hamidpour, M. Kalbasi, M. Afyuni1, H. Marcussen, P.E. Holm and H.C.B. Hansen. Effect of DFO-B siderophore on lead sorption by Na-montmorillonite. BioMicroWorld. 2009. III International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Lisbon, Portugal, 2-4, December.2009.
 3.  M. Hamidpour, M. Kalbasi, M. Afyuni . Sorption behavior of cadmium on zeolite and bentonite, EUROSOIL 2008 Congress, Technical University of Vienna, 25-29 Aug. 2008,Austria.
 4.  S.Farahi, M. Hamidpour, H. Shirani and M. Heshmati. Effect of natural and modified montmorilonite on mbility of Cd in soils, 8th International Soil Science Congress, 15-17 May 2012, Çeşme-İzmir-TURKEY
 5. M. Afyuni, E. Khadivi, M. Hamidpour, V. Inglezakis and A. Zorpas. THE EFFECT OF MUNICIPAL WASTE COMPOST ON CHEMICAL FORMS OF ZINC AND COPPER IN A CALCAREOUS SOIL. Proceedings 7th International Conference Orbite 2010: Organic Resources in The Carbon Economy.  29th June -3rd July. 2010. Greece.
  
Full papers presented at Iranian conferences and published in proceedings
(مقالات كامل چاپ شده درمجموعه مقالات كنفرانس هاي داخلي)
 1. محسن حمیدپور، محسن سلیمانی، علی عباسپور، حمیدرضا روستا. اثرکادمیم و سرب بر جذب سیدروفور تری-هیدروکسامات (دسفرال) روی کانی مونتموریلونیت. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دوازدهم تا چهادهم شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز- تبریز.
 2. محسن سلیمانی، محسن حمیدپور، جان کریستنسن. ارزیابی تجزیه­ای هیدروکربنهای نفتی در خاک با استفاده از روش شیمیومتری، دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران ، دوازدهم تا چهادهم شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز- تبریز.
 3. علی عباسپور، محسن حمیدپور. اثرات غرقابي كردن خاكها بر قابليت دسترسي منگنز. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دوازدهم تا چهادهم شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز- تبریز.
 4. محسن سلیمانی، مجید فرهودی، محسن حمیدپور، سمیرا اکبر. بررسی و مقایسه برخی راهکارهای افزایش کارایی زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دوازدهم تا چهادهم شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز- تبریز.
 5. حدیث حسینی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور، حسین دشتی. تأثیر مونت موریلونیت و پلی اکریل آمید اصلاح شده بر پارامترهای رشد و کلروفیل فلورسانس گیاه ذرت در خاک آلوده به کادمیم و سرب. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران، دوازدهم تا چهادهم شهریور ماه 1390، دانشگاه تبریز- تبریز.
 6. محسن حمیدپور، حمیده امجزی، احمد تاج ¬آبادی ¬پور، حدیث السادات حسینی، علی اکبر محمدی. اثر زئولیت، ورمی­کمپوست و فسفر بر برخی از پارامترهلی رشدی گل آهار. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، چهادهم تا شانزدهم شهریور ماه 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان.
 7. حدیث حسینی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور. بررسی تأثیر مونت موریلونیت بر جذب کادمیم و سرب توسط گیاه ذرت. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، نوزدهم تا بیست و یکم شهریور ماه 1390، دانشگاه زنجان-زنجان.
 8. حدیث حسینی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور. تأثیر مونت موریلونیت اصلاح شده توسط پلی اکریل آمید بر غلظت آهن و روي گیاه ذرت در خاك. اولین همایش ملی گیاه پالایی، یست و هفتم بهمن ماه 1390، مرکز بین المللی علوم پیشرفته و محیطی-کرمان.
 9. حدیث حسینی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور. تأثیر پلی اکریل آمید اصلاح شده توسط هیدرازین منوهیدرات بر انتقال سرب و کادمیم از خاك آلوده، اولین همایش ملی گیاه پالایی، یست و هفتم بهمن ماه 1390، مرکز بین المللی علوم پیشرفته و محیطی-کرمان.
 10. میثم منظري توکلی، حمید رضا روستا، حسین علایی، محسن حمیدپور. ارزیابی میکروارگانیسمها در بسترهاي مختلف کشت بدون خاك، دومین کنگره ملی  هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، محلات، چهادهم تا شانزدهم شهریور ماه 1391.
 11. میثم منظري توکلی، حمید رضا روستا، حسین علایی ، محسن حمیدپور. واکنش ژربرا به قلیاییت در بسترهاي کشت مختلف، دومین کنگره ملی  هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای، محلات، چهادهم تا شانزدهم شهریور ماه 1391
 12. مریم کریمی افشار، محسن حمیدپور، حسین شکفته و غلامرضا افشارمنش. اثر ورمی کمپوست و هیدروژل بر غلظت برخی عناصر غذایی در دانهالهای پسته رقم بادامی زرند. اولین همایش ملی پسته محور توسعه اقتصادی،  هفدهم اسفند ماه 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان-رفسنجان.
 13.  زكيه رشيدي كوچي، عيسي اسفنديارپور بروجني، محسن حميدپور، محمودرضا مظاهري. بررسي كارايي مدل فرسايش شيب تپه اي در بخشي از اراضي حوزه ي آبخيز دماوند. دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا، هیجدهم تا نوزدهم ارديبهشت 1392، مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، کرمان.
 14. فاطمه بیدخوانی نژاد، علی اکبر محمدی میریک، حسین دشتی، محسن حمیدپور. بررسی تنوع ژنتیکی دو زیر گونه بزرک (Linum usitatissimum L.) از نظر صفات فنولوژیک در مناطق مختلف جغرافیایی. اوالین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، هیجدهم مهر ماه 1392 همدان.
 15. ناهید حسیني برآفتابي ، محسن حمیدپور ، وحید مظفري، محمد حشمتي رفسنجاني. جذب زیستي کادمیم توسط پوسته میوه پسته و پوسته انار. هشتم تا دهم بهمن ماه 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز.
 16. الهام احمدی نیا، عبدالرضا اخگر، محسن حمیدپور و حسین شیرانی. جداسازی و تعیین توان باکتری های ریزوسفری مقاوم به کادمیوم درحل تری­کلسیم  فسفات. هشتم تا دهم بهمن ماه 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز.
 17. مرضیه رعیت پیشه ، وحید مظفری ، محسن حمیدپور، احمد تاج آبادی پور. اثر زئولیت غنی شده با کلسیم بر برخی پارامتر های رویشی پسته تحت تنش قلیاییت. هشتم تا دهم بهمن ماه 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز.
 18.  فرنازالسادات هدایی حسین شریعتمداری، محسن حمیدپور، مهران شیروانیسینتیک جذب کادمیوم توسط زئولیت اصلاح شده با پلی اکریل آمید. هشتم تا دهم بهمن ماه 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز.
 19. فریده زارع پور رفسنجانی، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، سیدجواد حسینی فرد، محمد حشمتی. جذب سطحی بور توسط کانی بیوتیت. هشتم تا دهم بهمن ماه 1392. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران، اهواز
   
Teaching
  Undergraduate level:
                        Soil Chemistry
                        The Chemistry of Saline and Sodic Soils
                        Introduction to Soil Science
            Graduate Level:
                        Advanced Soil Chemistry
                        Chemical Equilibria in Soils
                        Physical Soil Chemistry
                        Soil Chemical Modelling with Visual MINTEQ

Research Interests
Soil and water pollution, Remediation, Adsorption modelling, Modelling chemical speciation.
Research Skills
Speciation Computer-code: Visual Minteq, PhreeqC, X-Ray Diffraction (XRD), Atomic Absorption Spectrometry, Flame, Physical and Chemical characterization of soil, water , and sediment, Field Description of Soil Profiles.
 
 
 
Invited Journal Reviewer
Journal of Hazardous Materials,
Desalination,
Applied Clay Sciences,
Environmental Earth Science,
Clean- Soil, Air, Water,
Separation Science and Technology,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
Chemistry and Ecology,
Soil and water Sciences (In Persian),
Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture (In Persian),

5.2/10 (تعداد آرا 137 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد