ارتباط با من

دکتر بنیامین ترابی
نام و نام خانوادگی : دکتر بنیامین ترابی
پست الکترونیک : ben_torabi@yahoo.com
سمت : عضو هیات علمی
بیوگرافی : بنیامین ترابی
سوابق تحصیلی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مازندران (ساری)، 1379 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، 1383 دکتری زراعت (مدل سازی گیاهان زراعی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1390
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه زراعت از آبان 1390
تخصص
 • مدل سازی گیاهان زراعی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 •  پیش بینی نمو فنولوژیک در گیاه نخود

عنوان رساله دکتری
 • تحلیل محدودیت‌های عملکرد گندم در شرایط گرگان با استفاده از مدل شبیه‌سازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

علايق تحقيقاتي
 • شبیه سازی رایانه ای سیستم های تولید گیاهی و فرآیندهای رشد و نمو گیاهان و کاربردهای مربوطه
 • کاربرد روش های آماری در تحقیقات کشاورزی
 • رابطه گیاه و محیط
 • تحقيقات در زمينه بذر

لیست دروس تدریس شده در دوره کارشناسی
 • طرح آزمايشات كشاورزي
 • آمار و احتمالات
 • زراعت در شرایط تنش های محیطی
 • زراعت غلات
 • گیاهان صنعتی
 • اصول و مبانی زراعت
 • دیمکاری

لیست دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد
 • کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آماری
 • مباحث نوین در زراعت
 • تكنولوژي بذر
لیست دروس تدریس شده در دوره دکتری
 • مدل سازی گیاهان زراعی
 • اکولوژی تولید گیاهان زراعی
 • روش های آماری در تحقیقات زراعی

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی
 
 1. Soltani, A., B. Torabi, E. Zeinali, and R. Sarparast. 2004. Response of chickpea to photoperiod as a qualitative long-day plant.  Asian J. Plant Sci. 6: 705-708.
 2. Soltani, A., B. Torabi, and H. Zarei. 2005. Modeling crop yield using a modified harvest index-based approach: application in chickpea. Field Crops Res. 91: 273-285.
 3. Soltani, A., G.L. Hammer, B. Torabi, M.J. Robertson, and E. Zeinali. 2006. Modeling chickpea growth and development: phenological development. Field Crops Res. 99: 1-13.
 4. Soltani, A., M.J. Robertson, B. Torabi, M. Yousefi-Daz, and R. Sarparast. 2006. Modeling seedling emergence in chickpea as influenced by temperature and sowing depth. Agric. For. Meteorol. 138: 156-167.
 5. Torabi, B., A. Soltani, S. Galeshi, E. Zeinali. 2011. Assessment of yield gap due to nitrogen management in wheat.  Aust. J. Crop Sci. 5(7): 879-884.
 6. Torabi, B., A. Rabii. 2013. Germination response of canola (Brassica napus L.) to pre-Soaking duration. Int. J. Agric. Crop Sci. 4-5: 421-425.
 7. Torabi, B., F. Ghehsareh-Ardestani. 2013. Effect of salt and drought stresses on germination components in canola (Brassica napus L.). Int. J. Agric. Crop Sci. 5: 1642-1647.
 8. Torabi, B., M. Attarzadeh, A. Soltani. 2013. Germination Response to Temperature in Different Saffower (Carthamus tinctorius) Cultivars. Seed Technol. 35(1): 47-59.
 9. Torabi, B., H. Saadatkhah, A. Soltani. 2014. Evaluating mechanistic models in growth analysis of safflower. Agric. Sci. Develop. 3 (4): 133-139.
 10. Torabi, B. Adibniya, M. Rahimi, A. 2015. Seedling emergence response to temperature in safflower: measurements and modeling. Int. J. Plant Prod. 9(3): 393-314.
 
مقالات چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشی داخلی
 
 1. ترابی، ب.، ا. سلطانی، س. گالشی، ا. زینلی. 1390. تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد در گرگان. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 4. شماره 4. ص: 1-17.
 2. ترابی، ب.، ا. سلطانی. 1391. کمی کردن واکنش سبز شدن نخود نسبت به دما. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 2. شماره 6. ص: 109-119.
 3. ترابی، ب.، ا. سلطانی. 1392. مدلي ساده براي پيش بيني عملكرد دانه ذرت هیبرید سینگل کراس 704. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال 3. شماره 7. ص: 47-58.
 4. ترابی، ب.، ا. سلطانی، س. گالشی، ا. زینلی. 1392. مستندسازی فرایند تولید گندم در گرگان. مجله پژوهش های تولید گیاهی. جلد 19 (4). ص: 19-42.
 5. ترابی، ب.، ف. خطیب. 1392. تاثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه رفسنجان. 1392. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. (پذیرش).
 6. ترابی، ب.، ا. سلطانی، س. گالشی، ا. زینلی. 1392. بررسی رژیم آبیاری در ایجاد خلا عملکرد گندم. مجله پژوهش های تولید گیاهی. مجله پژوهش های تولید گیاهی. جلد 20 (2). ص: 73-93.
 7. ترابی، ب.، ا. سلطانی، س. گالشی، ا. زینلی، م. کاظمی کرگهی. 1392. اولویت بندي عوامل ایجادکننده خلاء عملکرد گندم در منطقه گرگان. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 6 (1). ص: 171-189.
 8. ترابی، ب.، ا. سلطانی. 1392. ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 6 (4). ص: 19-32.
 9. عطارزاده، م.، رحیمی، ا.، ترابی، ب. 1391. تاثیر اسمو پرایمینگ بر جوانه زني و رشد گیاهچه ارقام نخود. فصلنامه علوم و تکنولوژی بذر. 4: 64-71.
 10. عطارزاده، م.، رحیمی، ا.، ترابی، ب.، ح. دشتی. 1393. تاثیر محلول پاشی کلسیم، پتاسیم و منگنز بر برخی شاخص های رشد گلرنگ در شرایط تنش شوری.پژوهش‌های زراعی ایران. جلد 12(3): 445- 453.
 11. عطارزاده، م.، رحیمی، ا.، ترابی، ب.، ح. دشتی. 1393. تاثیر محلول پاشی نیترات کلسیم، پتاسیم دی هیدروژن فسفات و سولفات منگنز بر تجمع یونی و ویژگی‌های فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط تنش شوری. مجله پژوهش و سازندگی (پذیرش)
 12. عطارزاده، م.، ترابی، ب.، مداح حسینی، ش. 1393. ارزیابی برهمکنش اسیدسالسیلیک و گرما بر برخی صفات فیزیولوژیک ذرت. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 12 (4): 726-718.
 13. خطیب، ف.، ترابی، ب.، رحیمی، ا. 1393. بررسی اثر تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ، وزن خشک کل و سرعت رشد محصول ارقام گلرنگ. مجله پژوهش های زراعی ایران (پذیرش)
 14. ترابی، ب.، سلطانی، ا.، گالشی، س.، زینلی، ا. 1393. موازنه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مزارع مختلف گندم در گرگان. فن‌آوری تولیدات گیاهی (پذیرش).
 15. رهبان، س.، رسام، ق.ع.، ترابی، ب.، خشنود یزدی، ا. 1393. ارزیابی مدل های رگرسیون خطی و غیرخطی برای توصیف واکنش جوانه زنی عدس (Lens culinaris Medik) به دما. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 8 (2). ص: 229-242.
 16. ترابی، ب.، دستفالی‌نژاد، ن.، رحیمی، ا.، سلطانی، ا. 1394. بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ. مجله اکوفیزیولوژی گیاهی. (پذیرش)
 17. ادیب نیا، م.، ترابی، ب، رحیمی، ا.، آذری آ. 1394. کمی کردن واکنش سبز شدن گلرنگ نسبت به دما. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 8 (1). ص: 161-177.
 18. بمانی، ش.، مهدوی، ب.، ترابی، ب. 1394. اثر تنش قلیاییت بر جوانه زنی بذر و رشد و ویژگی های فیزیولوژیک گیاهچه دو رقم گلرنگ. مجله پژوهش های بذر ایران (پذیرش).
 19. بمانی، ش.، مهدوی، ب.، ترابی، ب. 1394. اثر تنش قلیاییت بر ویژگی های مورفولوژیکی دو رقم گلرنگ. مجله پژوهش های بذر ایران (پذیرش).

مقالات ارائه شده در همایشهای علمي بين المللي
 1. Soltani, A., M. Gholipoort, B. Torabi. 2009. Comparison of thermal time calculated using different  time steps for use in crop simulation. 5th International Scientific Conference of Iran and Russia on Agricultural Development Problems. 8-9 October, Saint-Petersburg.
 2. Torabi, B., A. Soltani. 2010. Evaluation Yield of Chickpea and its Stability in Dormant Seeding. Tropentag. Zurich, Switzerland.


مقالات ارائه شده در همايشهاي علمی داخلي
 
 1. قلی پور، م.، ب. ترابی، ا. زینلی، ر. سرپرست، و ا. سلطانی. 1384. تعیین دماهای کاردینال و پارامترهای فتوپریودی برای مدلسازی نخود. اولین همایش ملی حبوبات، 29 تا 30 آبان، مشهد، ایران.
 2. قلی پور، م.، ا. سلطانی، ب. ترابی، ا. زینلی، و ر. سرپرست. 1384. تعیین گام زمانی مناسب دما برای شبیه سازی فنولوژی نخود. اولین همایش ملی حبوبات، 29 تا 30 آبان، مشهد، ایران.
 3. یوسفی، م.، ا. سلطانی، ف. اکرم قادری، ب. ترابی، و ا. زینلی. 1384. مقایسۀ دماهای کاردینال سبز شدن نخود تحت دماهای ثابت آزمایشگاه و دماهای متغییر در مزرعه. اولین همایش ملی حبوبات، 29 تا 30 آبان، مشهد، ایران.
 4. ترابی، ب. و ا. سلطانی. 1386. ارزیابی عملکرد دانه نخود و پایداری آن در کشت خفته. دومین همایش کشاورزی بوم شناختی ایران مهر 1386. گرگان، ایران.
 5. عطارزاده، م.، ا. رحیمی، ب. ترابی، ح. دشتی. 1391. تاثیر اصلاحی کاربرد کلسیم، پتاسیم و منگنز روی رشد گلرنگ تحت شرایط تنش شوری. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14 تا 16 شهریور،کرج، ایران.
 6. اسلامی نصرت آبادی، م.ح.، ا. رحیمی، ب. ترابی، ع.ا. محمدی میریک. 1391. تاثیر پیش تیمار بذر بر روی برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی زنیان تحت شرایط تنش خشکی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14 تا 16 شهریور،کرج، ایران.
 7. عصمتی، ح.، ا. رحیمی، ب. ترابی، ح. دشتی. 1391. تاثیر کود دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد زیره سبز در رژیمهای مختلف آبیاری. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14 تا 16 شهریور،کرج، ایران.
 8. عصمتی، ح.، ا. رحیمی، ب. ترابی، ح. دشتی. 1391. بررسی اثر نوع کود و رژیم های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات زیره سبز. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. 14 تا 16 شهریور،کرج، ایران.
 9. حسینی، س.ا.، ترابی، ب.، عطارزاده، م.، کازرونی منفرد، ا. 1391. بررسی حد تحمل جودره و ارقام مختلف گندم به علف کش متریبوزین؛ پایداری در مدیریت علف هرز. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند، تهران، ایران.
 10. ترابی، ب.، عطارزاده، م.، حسینی، س.ا.، عطارزاده، م. 1391. ارزیابی تغییر اقلیم شهرستان فسا طی 45 سال گذشته. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند، تهران، ایران.
 11. ترابی، ب.، ربیعی، ا. 1391. اثر پیش خیساندن بذر بر روی برخی خصوصیات جوانه زنی کلزا. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند، تهران، ایران.
 12. ترابی، ب.، عطارزاده، م.،  رحیمی، ا. 1391. بررسی تاثیر تیمار اسموپرایمینگ دو رقم نخود بر الگوی توزیع یونی در شرایط تنش شوری. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند، تهران، ایران.
 13. خدادادپور، م.، مداح حسینی، ش.، رحیمی، ا.، ترابی، ب.، س.ا. حسینی. 1391. اثر تغییر نسبت منبع به مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط خشکی آخر فصل. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 20 اسفند، تهران، ایران.
 14. دستفالی نژاد، ا.، ترابی، ب.، رحیمی، ا.، 1392. پیش بینی زوال برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهان. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 10 بهمن، تهران، ایران.
 15. دستفالی نژاد، ا.، ترابی، ب.، رحیمی، ا.، 1392. پیش بینی تولید برگ در گیاه گلرنگ رقم محلی اصفهان. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 10 بهمن، تهران، ایران.
 16. سعادتخواه، ح.، ترابی، ب.، مهدوی، ب.، 1392. کمی کردن تولید ماده خشک در ارقام مختلف گلرنگ تحت تاثیر تارخ کاشت های مختلف. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 10 بهمن، تهران، ایران.
 17. سعادتخواه، ح.، ترابی، ب.، مهدوی، ب.، 1392. ارزیابی مدل های رگرسیونی غیرخطی برای توصیف روند شاخص سطح برگ در گلرنگ. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 10 بهمن، تهران، ایران.
 18. رهبان، س.، رسام، ق.ع.، ترابی، ب.، یزدی، ا. 1393. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 10 اردیبهشت، تهران، ایران.
 19. بروشان، و.، شمشیری، م.ح.، شیرانی، ح.، ترابی، ب. 1393. تاثیر همزیستی میکوریزی بر میزان رنگیزه‌های دانهال های پسته رقم قزوینی تحت تنش کادمیوم. اولین همایش ملی پسته ایران. 9 و 10 شهریور، کرمان، ایران.
 20. فتحی مقدم، ن.، اسمعیلی زاده، م.، روستا، ح.ر.، ترابی، ب. 1393. ارزیابی سطوح مختلف کود نانوفرتایل حاوی اسید هیومیک در بسترهای مختلف کشت بدون خاک بر ویژگی های رویشی توت فرنگی رقم آروماس. سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 18-20 شهریور، کرج، ایران.
 21. فتحی مقدم، ن.، اسمعیلی زاده، م.، روستا، ح.ر.، ترابی، ب. 1393. تاثیر محلول پاشی کود نانوفرتایل بر صفات زایشی توت فرنگی رقم آروماس در سیستم کشت بدون خاک. سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 18-20 شهریور، کرج، ایران.
 22. بمانی، ش.، مهدوی، ب.، ترابی، ب. 1393. تاثیر تنش قلیاییت بر برخی خصوصیات رشدی و محتوی پرولین گیاه گلرنگ. دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. 21 مهر، کرج، ایران.
 23. بمانی، ش.، مهدوی، ب.، ترابی، ب. 1393. تاثیر تنش قلیاییت بر جوانه زنی و محتوی پرولین گیاهچه گلرنگ. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی  علوم زراعت و اصلاح نباتات. 4-6 شهریور، کرج، ایران.
 24. افشارمنش، ر.، رحیمی، ا.، ترابی، ب.، اخگر، ع.ر. 1393. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی جای کمپوست بر رشد ذرت. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی  علوم زراعت و اصلاح نباتات. 4-6 شهریور، کرج، ایران.
 25. افشارمنش، ر.، رحیمی، ا.، ترابی، ب.، اخگر، ع.ر. 1393. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی جای کمپوست بر رشد ذرت. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. 30 فروردین، تهران، ایران.

کتاب (تالیف و ترجمه)
 
 1. سلطانی، ا. و ترابی، ب. 1388. مدل سازی گیاهان زراعی (مطالعات موردی) (تالیف). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. مشهد ( شابك : 0- 964324189).
 2. گالشی، س.، ترابی، ب.، رسام، ق.ع.، راحمی کاریزکی، ع.، برزگر، ا.ب. 1388. تنش و مدیریت آن در گیاهان (ترجمه). دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. (شابک: 1-04-8440-964-978).
 3. گالشی، س.، ترابی، ب.، راحمی کاریزکی، ع.، سلطانی، ا. 1391. بذرها: فیزیولوژی نمو و جوانه­زنی (ترجمه). انتشارات آیینه نما. (شابک: 7-18-5265-600-978).
 4. سلطانی، ا. و ترابی، ب. 1393. طرح و تجزیه آزمایش های کشاورزی (تالیف). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. مشهد. (شابك : 978-964-324-306-7)

5.6/10 (تعداد آرا 126 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد