ارتباط با من

سید احمد حسینی
نام و نام خانوادگی : سید احمد حسینی
پست الکترونیک : a.hosseini@vru.ac.ir
سمت : هیئت علمی (استادیار)
سوابق تحصیلی : دکتری شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 
اطلاعات شخصي
نام و نام خانوادگي
: سيد احمد حسيني
رشته تخصصی: شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز (دکتري PhD)
محل خدمت: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
 
آدرس محل کار
رفسنجان، دانشگاه ولیعصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات.
تلفن: 3202031-0391                         Email: a.hosseini@vru.ac.ir
 
سوابق تحصيلي
اخذ مدرک کارشناسي از دانشگاه بيرجند در رشته زراعت و اصلاح نباتات با معدل 62/16 در سال 1382
کسب رتبه 5 کنکور سراسري کارشناسي ارشد در رشته شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز در دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1382
کسب رتبه 2 آزمون دکتري (سال1384) و رتبه اول آزمون جامع دکتري (سال 1386).
اخذ مدرک دکتري رشته شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز از دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1389
 
پايان نامه كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نيتروژن بر دوره بحراني کنترل علفهاي هرز در ذرت دانه اي (Zea mays L.). 1384. دانشگاه فردوسی مشهد.
 
پايان نامه دکتري
بررسي مبارزه شيميايي با علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) در گندم (Triticum aestivum) و تعيين ارتباط تاثير علفکش ها با فعاليت آنزيم سيتوکروم P450 مونواکسيژناز. دانشگاه فردوسی مشهد.
استادان راهنما: دکتر محمد حسن راشد محصل، دکتر مهدي نصيري محلاتي
 
 
فرصت مطالعاتي
دوره تحقيقاتي 9 ماهه از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دانشگاه آروس در کشور دانمارک. اکتبر 2009 تا جولاي 2010.
محل تحقيق:
Department of Integrated pest management, Research Center Flakkebjerg, Slagelse, Denmark.
استاد راهنما: دکتر پير کودسک (Per Kudsk)
 
انتشارات
مقالات علمي پژوهشي داخلي و خارجي
حسيني، س. ا.، م. ح. راشد محصل، م. نصيري محلاتي، ک. حاج محمد نيا قالي باف. 1388. بررسي تاثير ميزان نيتروژن و مدت زمان تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه اي (Zea mays L.). مجله حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزي). جلد 21. شماره 1. ص 97-105.
حسيني، س. ا.، ح. صادقي. 1385. "تاثير کاربرد علفکش هاي تو فور دي و تري بنورون متيل در مزارع غلات بر حشرات: شته ها و سيرفيدهاي شته خوار" . مجله علوم و صنايع کشاورزي. جلد 20. شماره 2.
اسدي، ق. حسيني، س. ا. 1387. ارزيابي كارايي سوسك سبز لاك پشتي در كنترل بيولوژيكي علف هرز خارلته در شيروان. مجله دانش علف هاي هرز ايران. شماره 1. ص 15-22.
بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزرعه سیب زمینی (Solanum tuberosum). 1389. پژوهشهای زراعی ایران. ج 8. ش 5. ص 817-812.
اثر بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي ذرت (Zea mays)  و سورگوم (Sorghum bicolor). 1390. مجله علوم و صنايع کشاورزي. ويژه حفظ نباتات. ج 25. شماره1. ص 7-1.
بررسي تأثير برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويكرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني. 1390. مجله علوم و صنايع کشاورزي. ويژه حفظ نباتات. جلد 25. شماره 3. ص 236-227.
بررسي چگونگي پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کش هاي مختلف در شرايط گلخانه اي. 1391. نشریه حفاظت گیاهان. جلد 26. شماره 3. ص 287-278.
بررسي حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی و ارقام مخنلف گندم به علفکش متریبوزین. 1392. نشریه حفاظت گیاهان. جلد 27. شماره 1. ص 100-96.
بررسی اثر تراکم پنبه و سلمه تره (Chenopodium album) بر عملکرد و اجزا عملکرد پنبه. 1392. فصلنامه بوم شناختی علفهای هرز. جلد 1. شماره 2. 129-121.
بررسي حد تحمل توده هاي مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودينافوپ پروپارژيل. 1393. نشریه حفاظت گیاهان (در دست چاپ).
Response of wild barley (Hordeum spontaneum) and winter wheat (Triticum aestivum) to sulfosulfuron: The role of degradation.2011. Weed biology and management. 11: 64-71.
 
کتابها
حسيني، س. ا.، و م. ح. راشد محصل. 1386. افق هاي نوين در مديريت علفهاي هرز (ترجمه کتاب). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. برگزيده سومين دوره جايزه کتاب فصل کشور. پاييز 1386.
حسيني، س. ا. م. ح. راشد محصل.، و ر. قرباني. 1389. مديريت پايدار علفهاي هرز (ترجمه کتاب). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
 
مقالات ارائه شده در همايش هاي داخلي و خارجي
پتانسيل آللوپاتيک اندام هوايي سويا، يونجه، و شبدر برسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي سلمه تره و تاج ريزي. 1384. اولين همايش علوم علفهاي هرز ايران.
ارزيابي تاثير فواصل آبياري و مقدار كاربرد نيتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت. 1386. دومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. مشهد.
بررسي تاثير نيتروژن بر دوره بحراني كنترل علفهاي هرز در ذرت دانه اي (Zea mays L.). 1386. دومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. مشهد (ارائه شفاهي).
بررسي کنترل اويارسلام ارغواني (Cyperus rotundus) در سيب زميني (Solanum tuberosum). 1386. دومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. مشهد.
بررسي تأثيرهيدرو و اسموپرايمينگ بذر بر شاخص هاي مقاومت به خشكي و شوري كلزا و رازيانه. 1387. اولين کنفرانس بين المللي بحران آب، دانشگاه زابل، اسفند 1387.
بررسي پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف کشهاي پنتر و سنکور. 1388. سومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. بابلسر.
بررسي تأثير برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويكرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني. 1388. سومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. بابلسر.
شناسايي مولکولي قارچPuccinia tuyutensis  از روي علف مورچه (Cressa cretica) در باغهاي پسته رفسنجان. 1392. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران. کرج.
حسینی، و همکاران. 1392. بررسي تاثير ايمن ساز مفن‌پردي اتيل بر پاسخ جودره و گندم به علفکش پروپوکسي‌کاربازون سديم. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران. کرج.
حاج محمد نیا، ک.، حسینی، س. ا. 1392. اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی. پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران. کرج.
بررسی تاثیر دگرآسیب گیاه دارویی درمنه (Artemisia annua) بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه جودره و گندم. 1393. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران.
بررسی اثرات دگرآسیب آفتابگردان بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه علفهای هرز یولاف وحشی و تاج خروس ریشه قرمز. 1393. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. تهران.
 
Koocheki, A., and A. Husseini. 2007. Ecological consequences of allelopathy (abstract). International Workshop on Allelopathy. Faisalabad. Pakistan.
Husseini, S. A., M. H. Rashed, M. N. Mahallati, and R. Ghorbani. 2008. The influence of nitrogen application on critical period for weed control in corn (Zea mays L.). Accepted as poster. Vancouver, British Columbia, Canada from 23-27 June 2008.
Husseini, S. A., M. H. Rashed. 2009. Wild barley (Hordeum spontaneum Koch) infestation in wheat fields of Iran.  Research report. Asian Pacific Weed Science Society Newsletter. 2: 14-16.
Husseini, S. A. 2010. Response of wild barley (Hordeum spontaneum) and wheat (Triticum aestivum) to different herbicides in greenhouse (poster). 15th International EWRS Symposium. Kaposvár, Hungary.
 
 
 
سوابق آموزشي و اجرايي
تدریس

کارشناسی: علفهای هرز و کنترل آنها- زراعت نباتات صنعتی- زبان تخصصی کشاورزی- زراعت حبوبات
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی علفهای هرز و علفکش ها، روش تحقیق
 
فعاليت در مجامع علمي
مسئول کميته انتشارات و آماده سازي مقالات در دومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. 1386. مشهد.
همکار کميته علمي در دومين همايش علوم علفهاي هرز ايران. 1386. مشهد.
همکاري در ستاد اجرايي چهارمين کنگره علوم باغباني ايران. 1384. دانشگاه فردوسي مشهد.
 
کارگاه آموزشي
کارگاه آموزشي استخراج DNA . آذر ماه 1387. پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد.
کارگاه آموزشي کروماتوگرافي مايع-کروماتوگرافي با کارايي بالا. 1387. پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران. تهران.
کارگاه آموزشي ارزيابي منحني هاي دز-پاسخ با استفاده از محيط نرم افزاري R و بسته نرم افزاري drc. آذرماه 1385. دانشگاه فردوسي مشهد.
 
اولویت های تحقیقاتی
زیست شناسی و بوم شناسی علفهای هرز مزارع و باغات بویژه باغات پسته استان کرمان
مدیریت شیمیایی و غیرشیمیایی علفهای هرز باغات و مزارع
بررسی تاثیر علفکش های مختلف (به روش دز-پاسخ) بر علفهای هرز و گیاهان زراعی مختلف
 
فعالیت ها و پروژه های دیگر
جمع آوری و نگهداری بذور انواع علفهای هرز و برخی گیاهان زراعی و زینتی در بانک بذر
پرورش و تکثیر انواع گلها و گیاهان زینتی با هدف کارآفرینی و جلب مشارکت دانشجویان
مشاوره و مدیریت علفهای هرز در باغات پسته رفسنجان با روشهای شیمیایی و مکانیکی
 
 
 وبلاگ ها
http://weedsci.persianblog.ir/   علم گیاهان هرز
 
http://ornamenthosseini.persianblog.ir/     گلخانه پرنده بهشتی

5.4/10 (تعداد آرا 154 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد