ارتباط با من

اسما ایلخانی زاده منش
نام و نام خانوادگی : اسما ایلخانی زاده منش
پست الکترونیک : a.ilkhani@vru.ac.ir
سمت : استادیار گروه ریاضی
بیوگرافی : متولد 6 خرداد 1362, شهرستان بردسیر, و متاهل.
سوابق تحصیلی : کارشناسی ریاضی محض (دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان)، کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز هارمونیک) (دانشگاه تربیت معلم تهران)، و دکتری ریاضی محض (آنالیز ماتریس) (دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان).
سوابق شغلی : استادیار گروه ریاضی (دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان) از مهر ماه 1391 تاکنون.
Brief biograrhy

Asma Name:  
Surname:  Ilkhanizadeh Manesh
27 May 1983 Birthday: 
Place of birth:   Bardsir
Iranian Nationality: 
Assistant professor Academic rank: 
Mail address:  Department of Mathematics, Faculty of Math. Sciences, Vali-e-Asr University, P. O. Box: 98135-674, Rafsanjan, Iran.
E-mail:  a.ilkhani@vru.ac.ir, ailkhanizade@Gmail.com, ailkhanizade@Yahoo.com. 
0098-391-3202367  Tel-Fax: 
0098-391-3202271  Tel-Office: 

Educations

B. Sc.   2001-2005, Pure Mathematics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran.
M. Sc.   2005-2007, Pure Mathematics, Tarbiat Moallem University  Of Tehran, Iran.
M. Sc. Supervisor:   Professor A.R. Medqalchi.
Ph. D.   2009-2012, Pure Mathematics ( Matrix Analysis), Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran.
Ph. D. Supervisor:   Dr. A. Armandnejad.


Full list of scientific publications

 
 • A. Armandnejad, A. Ilkhanizadeh Manesh, GUT-majorization on M_{n,m} and its Linear Preservers. Electronic Journal of Linear Algebra, 23 ( 2012), 646-654.
 • A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Armandnejad, UT-majorization on R^n and its linear preservers, Operator Theory: Advances and Applications, 242 (2014) 253–259.
 • A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Armandnejad,  Linear preservers of UT- majorization on R^4. The Journal of Mathematics and Computer Science, (to appear).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, Right  GUT-majorization on M_{n,m}, (submission).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, Linear functions preserving Sut-Majorization  on R^n, (submission).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, On linear preservers of Sgut-Majorization  on M_{n,m}, (submission).
 
Presentations: Published in the Proceeding of Conferences
 
 • A. Armandnejad, A. Ilkhanizadeh Manesh, Linear functions preserving upper triangular majorization on R^2 , The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran,  ( 2011).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Armandnejad,  Majorization and Euclidean distance matrices,  The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Tabriz university, Iran, ( 2012).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh and A. Armandnejad, UT-majorization on R^4 and its linear preservers, The 1st Seminar on Opereator Theory and its Applications, Babolsar, Iran, ( 2012).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, On Rut-majorization on R^{2}and its linear preservers, The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, (2013).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, On Eigenvalues of Euclidean Distance Matrices and Majorization, The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, (2013).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, P-Majorization (Rp-Majorization) and its linear preservers on R^2 (R_{2}), The 7th Seminar on Linear Algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, (2014).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, Linear functions preserving Sr-Majorization (Rsr-Majorization) on R^2 (R_{2}), The 7th Seminar on Linear Algebra and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, (2014).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh,  Eigenvalues of Euclidean distance matrices,Sr-Majorization and P-Majorization,The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University, (2014).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, Sg-Majorization on R^2, The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan University, (2014).
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, Rs-Majorization on R^2, The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, 26-27 November 2014, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
 • A. Ilkhanizadeh Manesh, EDMs and Sg-Majorization on R^2, The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, 26-27 November 2014, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

 
 

5.3/10 (تعداد آرا 175 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد