ارتباط با من

دکتر ثمین حسینی
نام و نام خانوادگی : دکتر ثمین حسینی
پست الکترونیک : s.hosseini@vru.ac.ir
سمت : استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 
 • مشخصات فردی:
 • ثمین حسینی، متولد سال 1359، شهرستان کرمان
 
 • سوابق تحصیلی:
 • دیپلم علوم تجربی نظام جدید، دبیرستان رسالت و پیش دانشگاهی حضرت مریم رفسنجان
 • معدل 19.7، از سال 1372 تا 1376
 • کارشناسی گیاهپزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
 • معدل 16.65، از سال 1376 تا 1380      
 • کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج
 • معدل 17.9، از سال 1380 تا 1382               
 • دکترای تخصصی ویروس شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج
 • معدل 18.09، از سال 1384 تا 1389
 
 • جوایز و پاداش­ها:
 • رتبه اول کارشناسی گیاهپزشکی 76 دانشگاه ولی عصر
 • رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 80
 •  رتبه دوم ارشد ورودی 80 دانشگاه تهران
 • دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران در سال 82
 • رتبه اول کنکور دکترای ویروس شناسی دانشگاه تهران
 •  رتبه اول دکترای تخصصی ویروس شناسی ورودی 84
 • استفاده از فرصت مطالعاتی 9 ماهه در موسسه ویروس شناسی DSMZ آلمان
 
 • فعالیت­های آموزشی:
 • تاریخ شروع به کار از سال 1378 تاکنون
 • دروس تدریس شده مقطع کارشناسی:
 • ویروس­ها و پروکاریوت­های گیاهی، بیماری شناسی گیاهی و بیماری­های س.ز.ج
 • دروس تدریس شده مقطع کارشناسی ارشد:
 • ویروس شناسی گیاهی، فیزیولوژی پارازیتیسم، روش­ها و وسایل تحقیق، بیماری­های مهم ویروسی و ویروییدی
 • دروس تدریس شده مقطع دکتری:
 • بیوتکنولوژی
 
 • فعالیت­های پژوهشی:
 • مشخصات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:
 • بررسی خصوصیات و پراکنش ویروس موزاییک زرد کدو (ZYMV) در استان تهران
 • استاد راهنما: دکتر غلامحسین مصاحبی، اساتید مشاور: دکتر مینا کوهی حبیبی و دکتر سید محمود اخوت
 
 • مشخصات پایان نامه دوره دکتری:
 • مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ایرانی ویروس رگه ای توتون جدا شده از آفتابگردان با جدایه های هندی و سودانی با تاکید بر خصوصیات ژن های 2b و CP
 • اساتید راهنما دکتر غلامحسین مصاحبی و دکتر استفان وینتر، اساتید مشاور: دکتر مینا کوهی حبیبی و دکتر نورالدین هابیلی
 
 • مقالات علمی- پژوهشی:
عنوان نویسندگان سال چاپ نام مجله
Characterization of Zucchini yellow mosaic virus from squash in Tehran province Hosseini, S., Koohi Habibi, M., Mosahebi, Gh. and Okhovvat, M. 2007 Journal of Agrical Science and Technology
Detection Of Some Viral Disease Of Faba Bean From Dezful In Iran Soleimani, P., Hosseini, S. and Hosseini, A. 2012 Advances in Enviromental Biology
First report on the qccurance of Tobacco streak virus in sunflower in Iran Hosseini, S., Koohi Habibi, M., Mosahebi, Gh., Motamedi, M. and Wniter, S. 2012 Journal of Plant Pathology
SMOTER, a structured motif finder based on an exhaustive tree-based algorithm Sheikhizade, S. and Hosseini, S.  2012 Current Bioinformatics
مقایسه خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه ویروس رگه ای توتون جدا شده از مزارع آفتابگردان ایران با جدایه های هندی و سودانی حسینی، ث.، مصاحبی، غ، وینتر، ا.، کوهی حبیبی، م.  و هابیلی، ن. 1389 مجله دانش گیاهپزشکی ایران
 
 
 • مقالات کامل چاپ شده در همایش­ها:
عنوان نویسندگان سال چاپ نام همایش
Occurrence, distribution and relative incidence of mosaic viruses infecting field – grown squash in Tehran province , Iran Hosseini, S., Mosahebi, Gh., Koohi Habibi and M., Okhovvat 2004 Comm.Appl.Biol.Sci.
Occurance and distribution of lettuce mosaic disease in Tehran province from Iran Soleimni, P., Mosahebi, Gh., Koohi Habibi, M., Zad, J. and Hosseini, S. 2004 Comm.Appl.Biol.Sci.
Biological and molecular characterization of Lettuce mosaic virus from Tehran province in Iran Soleimni, P., Mosahebi, Gh., Koohi Habibi, M., Zad, J. and Hosseini, S. 2004 Comm.Appl.Biol.Sci.
Detection of fungal infectous agent of wheat grains in store – pits of Markazi province , Iran Saberi, R., Jvan Nikhkhah, M., Heidarian, R., Hosseini, S. and Soleimani, P. 2004 Comm.Appl.Biol.Sci.
Occurance and distribution of sunflower viruses in Iran. Hosseini, S., Mosahebi, G. and Koohi Habibi, M. 2006 Comm.Appl.Biol.Sci.
شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس وای سیب زمینی و سایر پوتی ویروسهای آلوده کننده مزارع آفتابگردان استان کرمان ربیعی، س.،  حسینی، ث. و حسینی، ا. 1390 کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان
نقش ریبوزایمها در کنترل بیماریهای ویروسی حسینی، ث. و  سلیمانی، پ. 1391 همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز
خاموشی ژن پس از رونویسی و نقش ویروسها در آن سلیمانی، پ. و حسینی، ث. 1391 همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز
شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک زرد لوبیا در مزارع باقلا شهرستانهای جیرفت و دزفول داوودی، ز.، حسینی، ث.، حسینی، ا. و سلیمانی، پ. 1391 همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز
مقایسه ویژگی های بیولوژیکی دو جدایه ویروس موزاییک زرد لوبیا از استان‌های کرمان و خوزستان داوودی، ز.، حسینی، ث. و حسینی، ا. 1391 کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل
شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک زرد لوبیا و ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شهرستان جیرفت ربیعی، س.،  حسینی، ث. و  حسینی، ا. 1391 کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل
شناسایی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی ویروس وای سیب زمینی (PVY) جدا شده از مزارع آفتابگردان استان اصفهان ربیعی، س.،  حسینی، ث. و  حسینی، ا. 1391 همایش ملی مدیریت کشاورزی جهرم
شناسایی ویروس موزاییک خیار جدا شده از مزارع اسفناج شهرستان رفسنجان با روش RT-PCR پورحسن، ا.، حسینی، ا. و حسینی، ث. 1391 همایش ملی مدیریت کشاورزی جهرم
ارزیابی مقاومت ارقام  لوبیا نسبت به دو جدایه­ی BYMV و حذف ویروس در گیاهان آلوده با حرارت درمانی داوودی، ز.، حسینی، ث.، حسینی، ا. و سلیمانی، پ. 1392 کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل
جداسازی ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV;Bean Yellow Mosaic Virus) برای اولین بار از مزارع آفتابگردان استان اصفهان ربیعی، س.،  حسینی، ث.،  حسینی، ا. و محمدی، ا. 1392 کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل
شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در مزارع لوبیای استان زنجان مولاپور، س.، حسینی، ا. و حسینی، ث. 1392 کنگره سنندج
 
 
 
خلاصه مقالات چاپ شده در همایش­ها:
عنوان نویسندگان سال چاپ نام همایش
Identification of Zucchini yellow mosaic virus  using IC - RT-PCR Hosseini, S., Mosahebi, Gh., Koohi Habibi, M., Okhovvat, M., Soleimani, P. 2004 15th international plant protection congress,Beijing,China
Lettuce mosaic virus on lettuce in Mazandaran province from Iran Soleimni, P., Mosahebi, Gh., Koohi Habibi, M., Zad, J. and Hosseini, S. 2004 15th international plant protection congress,Beijing,China
Distribution of sunflower viruses in four provinces of Iran Hosseini, S., Moshebi, Gh. and Koohi Habibi, M. 2007 10th plant virus epidemiology symposium, India
Biological and molecular characterization of Pea seed borne mosaic virus Rohani, B., Koohi Habibi, M., Moshebi, Gh., Hamzeh, N., Ghzanfari, K. and Hosseini, S. 2007 10th plant virus epidemiology symposium, India
بررسی آلودگی دانه های گندم به گونه های مختلف spp.   Aspergillus و Alternaria spp.  در سیلوهای استان مرکزی حیدریان، ر.، نیکخواه، م.، اخوت، م.، سلیمانی، پ.، حسینی، ث. و صابری، ر.  1383 کنگره گیاهپزشکی ایران،تبریز
تعیین خصوصیات ویروس موزائیک زرد کدو در مزارع کدو مسمایی استان تهران حسینی، ث.، مصاحبی، غ، کوهی حبیبی، م. و اخوت، م 1383 کنگره گیاهپزشکی ایران ،تبریز
 
 
 • طرح­های پژوهشی:
 • بررسی ویروس­های مزارع کدو در استان تهران
 • تعیین آلودگی و پراکنش ویروس های مولد موزاییک و زردی باقلا در مزارع باقلای شهرستان دزفول
 • ردیابی و تنوع بیولوژیکی و مولکولی برخی از جدایه های پوتی ویروس آلوده کننده حبوبات در استان کرمان
 
 • راهنمایی پایان نامه­های کارشناسی ارشد:
 • مقايسه ویژگی‌های بيولوژيكي و مولكولي ويروس موزاييك زرد لوبيا (BYMV) جدا شده از مزارع باقلا در استان‌های کرمان و خوزستان، زهره داوودی
 • شناسایی و تعیین پراکنش پو‌تی‌ویروس­های غالب در مزارع آفتابگردان استان اصفهان، سمیرا ربیعی
 • مقایسه‌ی مقاومت ژنتیکی و مقاومت القایی ژنوتیپ‌های مختلف لوبیای معمولی نسبت به ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)، عبدالله معصومی
 • ردیابی ویروس­های عامل موزاییک در گوجه­فرنگی­های شهرستان یزد و بررسی ویژگی­های ویروس غالب، سید رضا میر رحیمی
 
 
 
 
 
 
 

5.3/10 (تعداد آرا 157 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد