ارتباط با من

پیمان عباس زاده دهجی
نام و نام خانوادگی : پیمان عباس زاده دهجی
پست الکترونیک : p.abbaszadeh@vru.ac.ir
سمت : هیئت علمی گروه خاکشناسی
بیوگرافی : در 27 شهریور ماه سال 1360 در شهر رفسنجان متولد شدم. دوران تحصیلات ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان خود را به ترتیب در مدارس آیت ا... سعیدی، اقبال لاهوری و نمونه دولتی علی ابن ابیطالب سپری نمودم و در سال 1379 در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی خاک دانشگاه شیراز پذیرفته شدم. در این مقطع با کسب معدل 17.73 و رتبه نخست رشته خود در طی 7 ترم فازغ التحصیل شدم. در 1383 با کسب رتبه 4 در مقطع کارشناسی ارشد بیولوژی خاک در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و این مقطع را با کسب معدل 17.63 در سال 1385 به اتمام رسانیدم. در سال 1386 در مقطع دکتری و در رشته شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در دانشگاه تهران با کسب رتبه اول پذیرفته شدم در سال 1391 با کسب معدل 18.24 و رتبه اول در بین ورودی دانشجویان دکتری 1386 از رساله دکتری خود دفاع کردم. از سال 1391 تا کنون نیز مشغول تدریس در دانشگاه ولیعر (عج) رفسنجان و گروه علوم خاک در گرایش بیولوژی خاک هستم.
سوابق تحصیلی : کارشناسی: دانشگاه شیراز 1379-1383 کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، 1383-1385 دکتری: دانشگاه تهران، 1386-1391
سوابق شغلی : استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ولیعصر رفسنجان از سال 1391
Contact Details
Department of agriculture, Faculty of Soil Science, University of Vali-e-Asr, Rafsanjan, Kerman, Iran
Phone Number: +98-3913202022
Mobile Number: +98-9391038143
Fax: +98-391-3202022
E-mail: P.abbaszadeh@vru.ac.ir
E-mail: abp_1114@yahoo.com

 
 
Qualifications
BSc, Shiraz University, Iran
MSc and PhD, Tehran University, Iran


Research Interest
·     Soil biology (PGPR, Arbuscular Mycorrhizal and Rhizobium)
·      Plant-Microbe Interactions
·      Plant nutrition
·      Soil fertility
·      Bioremediation and Phytoremediation


Publications/presentations
Publications:


1-  The effect of growth promoting Fluorescent pseudomonads on Canola (Brassicae napus L.) growth and Nutrient uptake. Iranian Journal of Soil Management and Sustainable Production. 2013. Abaszadeh Dahaji, P., Asadi-Rahmani, H., Khavazi, K., Omidvari, M., Soltani-tolarod, A. and Akhgar, A. (Accepted).
2-  Evaluation of Vitavax ®-34 fungicide biological effects on growth and survival of plant growth promoting rhizobacteria genus Pseudomonas and Azospirillum. Iranian Iranian Journal of Soil biology. 2013. Soltani-tolarod, A.A., Abbaszadeh-Dahaji, P, Khavazi, K., Asadi-Rahmani, H. and Omidvari, M. (Accepted).
3-  The investigation of symbiotic efficiency, phylogeny and PGP factors in some Rhizobium strains isolated from Iranian common beans. Plant Growth Regulation. 68: 361-370. 2012. Abaszadeh Dahaji, P., Savaghebi, G.R., Asadi-Rahmani, H., Rejali, F., Frahbakhsh, M., Moteshrehzadeh, B., Omidvari, M. and Lindstrom, K.
4-  The effect of fluorescent Pseudomonas in increasement of zinc compounds solubilization and zinc uptake by Common bean (Phaseolus vulgaris L.) plants. Iranian Journal of Soil and Water Sciences. 26(2): 195-206. 2012. Abaszadeh Dahaji, P., Savaghebi, G.R., Asadi-Rahmani, H., Rejali, F., Frahbakhsh, M., Moteshrehzadeh, B. and Omidvari, M.
5-  Biocontrol activity of salt tolerant Streptomyces isolates against phytopathogens causing root rot of sugar beet. Biocontrol Science and Technology. 22(3):333-349. 2012. Karimi, E., Sadeghi, A., Abaszadeh Dahaji, P., Dalvand, Y., Omidvari, M. and Kakuei Nezhad, M.
6-  Plant growth promoting activity of an auxin and siderophore producing isolate of Streptomyces under saline soil conditions. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 28: 1503-1509. 2011. Sadeghi, A., Karimi, E., Abaszadeh Dahaji, P., Ghorbani Javid, M., Dalvand, Y. and  Askari, H.
7-  Evaluation of biological control traits in some isolates of fluorescent pseudomonads and flavobacterium. Journal of Agricultural Science. 4(1): 164-170. 2012. Soltani, A.A., Khavazi, K., Asadi-Rahmani, H., Alikhani, H.A., Omidvari, M. and Abbaszadeh-Dahaji, P.
8-  Comprehensive expression analysis of Time-dependent responses of mitochondrial proteins in phaseolus vulgaris L. Root cells to infection with Rhizobium etli. Journal of Plant Sciences. 6 (4): 155-164. 2011. Salavati, A., Taleei, A., Shahnejat- Bushehri, A.A., Abbasi, A., Abaszadeh Dahaji, P., Omidvari, M. and Rahimi, S.
9-  The role of ACC-deaminase producing bacteria in increase of phytoremediation efficiency. Dehati. 48: 125-136. 2010. Mini Review: Omidvari, M., Abbaszadeh-Dahaji, P., Savaghebi, G.R.
10-    Plant growth-promoting activities of fluorescent pseudomonads isolated from Iranian soils. Acta. Physiol. Plant. 32: 281-288. 2010. Abbaszadeh-Dahaji, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Soltani, A.A., Shoary-Nejati, A.R. and Miransari, M.
11-    Biological control of Rhizoctonia solani damping off of sugar beet with native streptomyces isolates under greenhouse and field conditions. Iranian Journal of sugar beet. 25(2): 177-191. 2010.
Sadegi, A., Hesan, A.R., Askari, H., Naderi-Ghomi, D., Farsi, M., Karimi, E., Majidi-Harvan, I., Omidvari, M. and Abbaszadeh-Dahaji, P.
12-     Plant growth promoting characteristics in Some Flavobacterium spp. isolated from soils of Iran. Journal of Agricultural Science. 2(4): 106-115. 2010. Soltani, A.A.,  Khavazi, K.,  Asadi-Rahmani, H., Omidvari, M., Abbaszadeh-Dahaji, P. and Mirhoseyni, H.
13-    Role of Fluorescent pseudomonads siderophore to increase bean growth factors. Journal of Agricultural Science. 2(3): 242-247. 2010. Omidvari, M., Sharifi, R.A., Ahmadzade, M. and Abbaszadeh-Dahaji, P.
14-    Evaluation of auxin production from fluorescent pseudomonads and their effects on canola (Brassica napus L.). Iranian Journal of Soil and Water Sciences. 22(2): 203-215. 2009. Abbaszade-Dahaji, P., Asadi-Rhmani, H., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K. and Soltani, A.A.
15-    Isolation and determination of PGP characteristics in some of indigenous fluorescent pseudomonads. Iranian Journal of Soil and Water Sciences. 21(2): 277-289. 2008. Soltani, A.A., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K., Asadi-Rhmani, H. and Abbaszade-Dahaji, P.  
 

Presentations:

1.       12th Iranian soil science congress. Tabriz, Iran. 2011. The investigation of different Rhizobial strains symbiotic efficiency with Akhtar and Goli varieties (common beans) in order to nitrogen nutrition improvement. Abaszadeh Dahaji, P., Savaghebi, G.R., Asadi-Rahmani, H. and Rejali, F.
2.      1st National conference on Water, Soil, Plant Science and Agricultural Mechanization. Dezfol, Iran. 2010. Role of fluorescent pseudomonads and flavobacterium on growth and yield of wheat plants. Soltani, A.A., Abbaszade-Dahaji, P., Omidvari, M., Asadi-Rahmani, H. and Khvazi, K.
3.      1st National conference on Water, Soil, Plant Science and Agricultural Mechanization. Dezfol, Iran. 2010. Introducing some of biocontrol activities of fluorescent pseudomonads. Soltani, A.A., Abbaszade-Dahaji, P., Omidvari, M., Asadi-Rahmani, H. and Khvazi, K.
4.      1st National conference on Water, Soil, Plant Science and Agricultural Mechanization. Dezfol, Iran. 2010. Role of microbial auxin and siderophore on increasing of bean growth. Omidvari, M., Ahmadzade, M., Sharifi-Tehrani, A., Khavazi, K. and Abbaszade-Dahaji, P.
5.      . 11th Iranian soil science congress. Gorgan, Iran. 2009. Evaluation of growth-promoting traits in some isolates of streptomyces in salt condition. Abbaszade-Dahaji, P., Karimi, E., Sadeghi, A., Askar, H. and Salehi-jozani, G.
6.      11th Iranian soil science congress. Gorgan, Iran. 2009. Production of lytic enzymes protease, lipase and amylase by fluorescent pseudomonads. Omidvari, M., Ahmadzade, M., Sharifi-Tehrani, A., Khavazi, K., Mrabanian, M. and Abbaszade-Dahaji, P.
7.      . 11th Iranian soil science congress. Gorgan, Iran. 2009. Effect of microbial auxin and siderophore on growth and iron uptake by canola (brassica napus) plant. Omidvari, M., Abbaszade-Dahaji, P,. Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Mrabanian, M. and Soltani, A.A.
8.      10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Isolation and evaluation of auxin production in some fluorescent pseudomonasds. Soltani, A.A., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K., Asadi-Rhmani,H., Abbaszade-Dahaji, P. and Shahriyari, M.H.
9.      10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Comparison of Phosphorus solubilizing capacity in fluorescent pseudomonads and flavobacterium. Soltani, A.A., Khvazi, K., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Abbaszade-Dahaji, P. and Shoaraye-Nejati, A.R.
 
10.  10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Investigation of auxin and hydrogen cyanide in some flavobacterium strains. Khavazi, K., Soltani, A.A., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Abbaszade-Dahaji, P. and Saghafi, K.
11.  10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Ability of fluorescent pseudomonads in hydrogen cyanide production and use of ACC as a just nitrogen source. Soltani, A.A., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K., Asadi-Rhmani,H., Abbaszade-Dahaji, P. and Hemati, V.
12.  10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Introducing fluorescent pseudomonasds as Phosphorus solubilizing bacteria. Abbaszade-Dahaji, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Soltani, A.A. and Hemati, V.
13.  10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Evaluation of siderophore production in fluorescent pseudomonasds isolated from soils of Iran. Abbaszade-Dahaji, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Soltani, A.A. and Hemati, V.
14.  . 10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Production and no production of ACC-deaminase by some fluorescent pseudomonasds. Asadi-Rhmani,H., Abbaszade-Dahaji, P., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K., Soltani, A.A. and Saghafi, K.
15.  10th Iranian soil science congress. Tehran, Iran. 2007. Isolation, identification of fluorescent pseudomonasds and evaluation of siderophore production in this strains. Abbaszade-Dahaji, P., Asadi-Rhmani,H., Saleh-Rastin, N., Khvazi, K., Soltani, A.A. and Saghafi, K.
16.  1st Soil, Environment and Sustainable Development. Karaj, Iran. 2006.  A Review: Role of HCN-producing bacteria in pathogen biocontrol an reduction of pesticide usage and soil pollution. Abbaszade-Dahaji, P., Soltani, A.A. and Savaghebi, G.R.
17.  1st Soil, Environment and Sustainable Development. Karaj, Iran. 2006. A review: Ability of white root rot fungi in bioremediation of organic pollution from soil. Abbaszade-Dahaji, P., Savaghebi, G.R. and Soltani, A.A. 


Other Research Experiences
 

Patent, 2008, Increasing plants tolerance to salinity stress by adding streptomyces bacteria to soil, Sadeghi, A., Majidi-harvan, I., Karimi, E., Abbaszade-Dahaji, P., Ghorbani-Javid, M., Askari, H., Salehi-Jozani, G.R., Khayam-Nekoyi, M. and Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII).
  

6.8/10 (تعداد آرا 25 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد