ارتباط با من

حمیدرضا کریمی
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا کریمی
پست الکترونیک : h_karimi1019@yahoo.com
سمت : هیات علمی
بیوگرافی : حمید رضا کریمی، متولد 1351 آباده
سوابق تحصیلی : دیپلم کشاورزی، هنرستان کشاورزی ولیعصر آباده،1369 کارشناسی تولیدات باغی، پردیس ابوریحان، تهران، 1374 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، 1377 دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، تهران، 1387
سوابق شغلی : هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان
مشخصات فردی
حمید رضا کریمی، فرزند حاجی خان، متولد سال1351 شهرستان آباده

سوابق تحصیلی به ترتیب سال اخذ مدرک
دیپلم کشاورزی، هنرستان کشاورزی ولی عصر (عج) آباده،
1369
کارشناسی تولیدات باغی، پردیس ابوریحان،  تهران، 1374
کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز،1377
دکتری فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، دانشگاه تهران، 1387

وضعیت فعلی استخدامی
دانشیار رسمی قطعی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مدیریت اجرایی
سوابق مدیریتی: مدیر گروه باغبانی از تیرماه 1382 تا مهر 1383

سوابق آموزشی
لیست دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی
گیاه­شناسی، ازدیادنباتات، گلکاری، فیزیولوژی پس از برداشت، ریزمیوه، میوه کاری، اصول اصلاح نباتات باغی، رده بندی و تشریح گیاهی،
دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
خشکبار، اصلاح درختان میوه تکمیلی، گرده افشانی و باروری در محصولات باغی، بیوتکنولوژی، مباحث نوین در میوه کاری

 فعالیت های پژوهشی:
موضوع تحقیقات کاری:
بیوتکنولوژی، خشکبار (پسته، بادام، گردو....)   پایه های درختان میوه، تنش های محیطی (شوری و خشکی)، ازدیاد نباتات

خلاصه تحقیقات پژوهشی:

کارشناس ایستگاه تحقیقات گل و گیاه محلات
کارشناس کشاورزی مدیریت کشاورزی، سازمان کشاورزی استان فارس

تالیف کتاب: فیلوژنی گونه های جنس پسته

لیست مقالات فارسی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی:

1-کریمی، ح.ر.، ع. تفضلی و ن.ع. کریمیان. اثرات کاربرد آهن و اسید سولفوریک بر برخی ویژگی های رشدی و عملکرد توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.) .مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 3. 38-29. 1381.
2-کریمی. ح.ر.، ع. عبادی.، ز. زمانی و م.ر. فتاحی. 1387. تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه های پسته در ایران. علوم کشاورزی ایران. 3: 665-673.
3- مالکی، ا و ح.ر. کریمی .1392. ارزیابی پایه های پسته و دورگه آتلانتیکا * ورا به تنش خشکی. مجله علوم باغبانی ایران. 44: 93-83.
4- رجبی، م.، ح.ر. روستا.، ح.ر. کریمی و ح. حکم آبادی. 1391. بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم. علوم و صنایع کشاورزی. 26: 310-301.
5- حاجی زاده، م.، ح.ر. کریمی.، ح. دشتی.، ع. تاج آبادی پور و م.ح. شمشیری. 1391. تنوع ریخت شناسی برخی از نژادگان های پسته رفسنجان. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 258-245.
6- رجبی، م.، ح.ر. روستا.، ح.ر. کریمی و ح. حکم آبادی. اثرهای غلظت های مختلف بی کربنات سدیم بر برخی از پایه های پسته در سیستم آبکشت. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 13: 114-101.
7- وطن پرست، غ.ر.، س.ح. میردهقان و ح.ر. کریمی. 1392. اثرهای سولفات پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های فتوسنتزی و کیفیت میو
ه انار رقم ملس یزدی.
مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 14: 58-43.
8- روستا، ح.ر.، م. رشیدی.، ح.ر. کریمی.، ح. علایی و م. تدین نژاد. 1392.مقایسه رشد رویشی و عملکرد ریز غده در سه رقم سیب زمینی در سیستم های هوا کشت و هیدروپنیک کلاسیک (بستر) و سه محلول غذایی مختلف. علوم و فنون کشت های گلخانه ای. 14: 79-73.
9-سجادی نیا، ع.، م. خیاط و ح.ر. کریمی. 1390. اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی های رویشی و اکولوژیک کیاه حسن یوسف. علوم و فنون کشت های گلخانه ای. 5: 61-55.
10- حاجی زاده حسین آبادی، م.، ح ر. کریمی.، ح. دشتی.، م ح. شمشیری و ع تاج آبادی پور. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های نر و مادۀ پسته (Pistacia vera L.) با استفاده از نشانگر مولکولیقRAPD . به نژادی گیاهان زراعی و باغی. 1: 23-32
11-فصيحي، م.، شمشیری، م.ح .، کريمي، ح. م. روستا، ح. م. 1392 اثر قارچ میکوریز آربسکولار(Glomus mosseae) بر رشد خیار گلخانه ای رقم ناهید(NIZ 51484) تحت تنش غلظت های مختلف بی کربنات آب آبیاری. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. در نوبت چاپ.
12- اسماعیلی زاده، م.، پوررجبی نژاد، م.ر.، کریمی، ح.ر .، محمدی، ع.ا .1392.  اثر کاربرد بنزیل آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی های درخت و میوه پسته کله قوچی. به زراعی کشاورزی. 15: 171-186.
13- شمشیری، م.ح. حسنی، م.ر. کریمی، ح.ر. اسماعیلی زاده، م. بررسی اثرات میکوریز آربسکولار و اسید سالیسیلیک بر  میزان عناصر غذایی دانهال‌های پسته اهلی رقم ابارقی در شرایط تنش خشکی. مجله تولیدات گیاهی. در نوبت چاپ
14-صادقی سرشت، ا.، کریمی، ح.ر.، اسماعیلی زاده، م.، محمدی، ا. 1393. بررسی و روابط بین صفات رویشی در دانهال های بنه باغی به عنوان یک پایه در پسته. مجله فناوری تولیدات گیاهی. در نوبت چاپ
15-عینی، ف.، کریمی، ح.ر.، روستا، ح.ر.، محمدی، ا. 1393. اثر غلظت‌های مختلف بی‌کربنات سدیم در آب آبیاری بر برخی شاخص‌های رویشی، زیست‌شیمیایی و بوم‌فیزیولوژیکی سه رقم انار. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. 15: 131-142.

لیست مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
:

 1-Karimi. H.R., Z. Zamani., A. Ebadi and M.R. Fatahi. 2009. Genetic relationship of some Pistacia species using RAPD and AFLP markers: Hort. Environ. Biotechnol. 50(6): 519-524.
2- Karimi. H.R., Z. Zamani., A. Ebadi and M.R. Fatahi. 2009. Morphological diversity of Pistacia species in Iran: Genet. Resour. Crop. Evol. 56: 561-571.
3- Karimi. H.R., S. Kafkas., Z. Zamani., A. Ebadi and M.R. Fatahi. 2009. Genetic relationship among Pistacia species using AFLP markers: Plant. Syst. Evol. 279: 21-28.
4- Karimi. H.R and S. Kafkas. 2011. Genetic relationship among Pistacia species studied by SAMPL markers. Plant. Syst. Evol. 297:207-212.
5- Karimi. H.R., A. Ebadi., Z. Zamani and M.R. Fatahi. 2011. Effect of water salinity on growth indices and physiological parameters in some Pistachio rootstocks. journal of Plant Nutrition:34:1-20.
6- Karimi, H.R. 2011. Evaluation the effect of diurnal temperature fluctuations on seed germination of Pistacia vera L. J. Agri. Sci. Technolo. B: 616-620.
7-Karimi, H.R., Z. Zamani., A. Ebadi and M.R. Fatahi. 2012. Effects of water salinity on growth indices physiological parameters in some wild pistachio. Nuts. 3: 41-48.
8- Karimi, H.R., Z. Zamani., A. Ebadi and M.R. Fatahi. 2012. Genetic relationship among Pistacia species studied by mortphological characteristics and RAPD markers. Nuts. 3: 49-56. 
9- Roosta, H.R and H.R. Karimi. 2012. Effects of alkali-stress on ungrafted and grafted cucumber plants: using two type of local squash as rootstock. Journal of Plant Nutrition. 35:1843-1852.
10- Karimi, H.R. 2011. Stenting (Cuttinf and graftting) A technique for propagating pomegranate (Punica granatum L.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Reserch. 19: 73-79.
11- Karimi, H.R and H. Farahmand. 2011. Study of pomegranate (Punica granatum L. ) propagation using bench graftting. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 19: 67-72.
12- Karimi, H.R and S.H. Mirdehghan. 2013. Correlation between the morphological characters of pomegranate (Punica granatum L.) traits and their implications for breeding.  Turkhish Journal of Botany. 37: 355-365.
13-Karimi, H.R ., M. Haghzadeh and A. Maleki. 2012. Genetic diversity of Pistacia khinjuk Stock. using RAPD markers and leaf morphological characters. Plant. Sys. Evol. 298: 963-968.
14-  Mohsenian, Y., H.R. Roosta., H.R. Karimi and M. Esmaelizade. 2012. Investigation of the ameloorating of eegplant, datura, orange nighshade, local iranian tabaco and fild tomato as rootstocks on alkali stress in tomato plants. Photosyntetica. 50 : 411-421.
15-Vatanparast, G., S.H. Mirdehghan., H.R. Karimi and H. Vazifeshenas. 2012. Foliar application of salicylic acid, methyl jasmonate and potassium sulfate on photosynthetic characteristics and fruit quality of pomegranate. Iran Agricultural Research. 31: 24-34.
16-Karimi. H.R., S. Sarmadi-far and B. Panahi. 2012. The eefect of salysilic acid and zinc on inflorescence bud abscission, leaf chlorophyll florescence and characteristic of pistachio nut cv. Owhadi. J. Nuts. 3: 31-36.
17- Karimi. H.R., A. Sajjadinia., V. Bagheri and H. Farahmand. 2013. Preliminary evaluation of composted pistachio hull and rice husck as potting mediu7m on Scindapsus aureus vegetative and physiological characteristics in greenhouse condition. J. Plant. Nutr. 36: 1-11.
18- Karimi. H. 2012. Evaluation of the behavior of native Iranian pistachio species as rootstocks. J. Nuts. 3: 41-46.
19- Bagheriyan. S., H. R. karimi and M. Esmaelizadeh. 2013. Evaluation of genetic relationship among melon genotypes based on morphological markers. Inter. J. Vegt. Sci.
20-Karimi. H.R., S. Sevandi- Nasab and H.R. Roosta. 2012. The effect of salicylic acid and potassium on some characteristics nut and physiological parameters of pistachio trees cv. Owhadi. J. Nuts. 3: 21-26.
21- Karimi, H.R. H. Farahmand and M. Hashemipour. 2013. Morphological diversity of some old accessions of Cupryssus sempervirens L. in Iran. Plant. Syst. Evol. 299: 1379-1386.
22-Zeraatkar, H., H.R. Karimi., M.H. Shamshiri and A. Tajabadipour. 2013. Preliminary evaluation of artificial pollination in pistachio using pollen suspension spray. plant Know. J. 3: 94-98.

23-  Karimi, H.R and Z. Hasanpour. 2013. Effects of salinity and water stress on growth and macro nutrient of pomegranate (Punica granatum L.). J. Plant. Nutr.
Inpress.

24- Karimi, H,R., M. Afzalifar and M. Zare Mansouri. 2012. The effect of IBA and salicylic acid on rooting and vegetative parameters of pomegranate cutting. Intl. Agric. Res and Rew. 2: 1085-1019.
25- Hasanpour, Z., H.R. Karimi and  S.H. MIRDEHGHAN. 2013. Effects of water salinity and drought stress on micro nutrients concentration of pomegranate (Punica granatum L.). J. Plant.Nutr. Inpress.
26-MH Shamshiri, F Pourizadi, HR Karimi. 2014. Role of Mycorrhizal Symbiosis in Growth and Salt Avoidance of Pistachio Plants. Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 10. 155-167.

27-Karimi, H.R., Maleki, A., Roosta. H.R., 2014. Evaluation of interspesific hybrid of Pistacia atlantica and P. vera cv. Badami rez zarand  as pistachio rootstock to salinity stress according to some growth indicies and echophysiological and biochemical parameters. Journal of stress physiology and biochemistry. 10: 5-17.
28- Homayoun, F.,  Hashemipour, M., Karimi, H.R.,   Mohammadi-Nejad, G.,  Bagheri, V. 2014.Characterization and evaluation of genetic diversity of some old cypress genotypes (Cupressus sempervirens L.) in Iran using leaf mineral concentration, biochemical characteristics and SSR markers. Plant Systematic and Evolution. DOI 10/1007/S00606-014-1115-8.


 
لیست مقالات و خلاصه مقالات چاپ  شده در کنفرانس های داخلی  
 1- تاثیر پ هاش خاک در جذب آهن بوسیله توت فرنگی. ششمین کنگره علوم خاک ایران. 9-6 شهریور 1378. مشهد.
2- کنترل بیماری بوته میری خیار (Phytophthora drechsleri) با استفاده از تکنیک پیوند خیار روی پایه کدو. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. 12-9 مرداد 1389.
3 - اثر اسید سالیسیلیک بر رشد رویشی، کلروفیل فلورسانس و شاخص SPAD در گلایول. هفتمين کنگره علوم باغباني ايران.
4-
بررسی مقدماتی چینه سرمایی بر جوانه زنی بذور انار . هفتمين کنگره علوم باغباني ايران.
5-
ارزیابی بوته های پیوندی هندوانه به تنش شوری در مراحل اولیه رشد. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران.
6-
بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجه. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی.
7-
تاثیر تنظیم کننده های رشد و سولفات پتاسیم بر روی رنگ قسمت های مختلف میوه انار بعد از انبار سرد. همایش ملی انار.
8-
تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم، اسید سالیسیلیک و چینه سرمایی بر درصد جوانه زنی و برخی از شاخص های رشدی بادام وحشی . دومین همایش ملی بادام با محور صادرات.
9-
ارزیابی دانهال های هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه به تنش خشکی با تاکید بر شاخص های بیوشیمیایی. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت آب و خاک .
10-
تاثیر قلیاییت آب آبیاری بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی انار. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی).
11-
اثر قارچ میکوریز آربسکولار بر راندمان مصرف فسفر در برگ خیار گلخانه ای رقم ناهید تحت تنش بی کربنات. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.
12-
بررسی اثر بسترهای کشت بر ویژگی های رویشی و زایشی توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.
13-
مقایسه مینی تیوبر در سه رقم سیب زمینی در سیستم های کشت اروپونیک و هیدروپونیک (بستر) و سه محلول غذایی مختلف. دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای.
14-ارزیابی بنه باغی به عنوان یک هیبرید طبیعی در پسته به تنش شوری بر اساس برخی از پارامترهای رویشی و غلظت سدیم اندام هواییو ریشه. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
15-مطالعه روابط ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه ایران و افغانستان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD.هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
16- تلفیق تیمول و منتول با بسته بندی بر ویژگی های کیفی توت فرنگی رقم پاروس طی انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایرن.
17برهمکنش سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم پاروسقبل و بعد از انبارمانی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
18-بررسی اثر چهار بستر کشت بر رشد رویشی توت فرنگی رقم دیامنت در کشت بدون خاک. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
19- بررسی تنوع مرفولوژیکی موجود در دانهال های حاصل از یک توده بذری پسته  رقم  بادامی ریز بر اساس شاخص های رشدی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران.
20-تاثیرات قبل از برداشت تیمارهای اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت.
21- ارزیابی همبستگی بین صفات مرفولوزیکی در هیبرید طبیعی بنه باغی تحت شرایط تنش شوری. سومین همایش ملی فیزیولوزی گیاهی ایران.
22-بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی در دانهال های نر و ماده پسته رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری.  سومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.
23- اثر پوشش دهی با کیتوزان بر میزان ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و فعالیت ضد اکسیدانی توت فرنگی رقم پاروس طی دو زمان انبارمانی. سومین همایش ملی فیزیولوژی گیاهی ایران.
 
 
21- Genetic relationships Pistacia species and cultivars using AFLP marker. International Symposium on Pistachio and Almond. Oct.6-10.2009 Saliurfa, Turkey.
22- Effect of water salinity on growth indices and physiological parameters in some Pistachio rootstocks. International Symposium on Pistachio and Almond. Oct.6-10.2009 Saliurfa, Turkey.
23-- Effects of Water Salinity on Growth Indices and Physiological Parameters in Some Wild Pistachio Rootstocks.  28th international of horticultural congress. 2010 lisbon.

24- The flower bulbs of Iran with high horticultural and ornamental potentials. XI International symposium on flowers bulbs and herbaceous perennials.
25- Effect of salt stress on photosynthetic pigments in pistachio leaves (Pistacia vera cv. Badami-Riz-zarand) inoculated with arbuscular mycorrhizae (glomus mosseae). 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management.
26- Effect of salt treatment on micorrhization extent and water relations of pistachio seedling (Pistacia vera cv. Badami-Riz-zarand). 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Managemen.
 
راهنمایی پایان نامه:
1- تنوع ژنتیکی برخی از پایه های نر پسته با نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی RAPD    
2- تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی خشک میوه پسته رقم اوحدی
3- تاثیر تیمار اسید سالیسیلیک و روی بر خصوصیات کمی و کیفی خشک میوه پسته رقم اوحدی
4-بررسی هیبرید بین گونه ای آتلانتیکا و ورا نسبت به تنش شوری و خشکی
5- بررسی دو رقم تجاری انار به تنش شوری و خشکی
6- تاثیرات اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات و سولفات پتاسیم بر خصوصیات کیفی میوه انار (راهنما مشترک)
7- تاثیر محلول پاشی دانه گرده بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی خشک میوه پسته رقم اوحدی
8- واکنش سه رقم انار به غلظت های مختلف بی کربنات  سدیم در آب آبیاری
9- بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی یک جمعیت از دانهال های بنه باغی و ارزیابی آنها به تنش شوری
10- اثر پایه های مختلف بر واکنش انار رقم گبری به تنش شوری
11- تفاوت های مرتبط با جنسیت در واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرند.
مشاوره پایان نامه:
1- بررسی اثرات غلظت های مختلف بی کربنات سدیم بر برخی از پایه های پسته در سیستم هیدروپونیک
2-اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر مقاومت به خشکی دانهال های پسته (رقم بادامی)
3- بوته میری خیار: شناسایی، رد یابی مولکولی عامل بیماری و کنترل بیماری با استفاده از تکنیک پیوند
4- بررسی اثر سرما دهی مرطوب و برخی تنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی بذر باریجه
5- اثر میکوریز آربسکولار بر مقاومت به شوری دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرندی
6- اثر پایه های بادمجان، گوجه فرنگی مزرعه ای، داتوره تاجریزی قرمز بر مقاومت به قلیا ئیت در گوجه فرنگی گلخانه ای کشت شده در سیستم هیدروپونیک.

7- تاثیرات قبل از برداشت تیمارهای سالیسیلیک اسید، پوتریسین و سولفات پتاسیم بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی.
8- اثر اسانس های گیاهی تیمول و منتول و پوشش دهی با کیتوزان بر ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت توت فرنگی رقم پاروس.
9- اثر میکوریز آربوسکولار بر مقاومت به شوری سه پایه پسته سرخس، ابارقی و بنه باغی.

6/10 (تعداد آرا 152 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد