ارتباط با من

محمد حشمتی رفسنجانی
نام و نام خانوادگی : محمد حشمتی رفسنجانی
پست الکترونیک : heshmati@vru.ac.ir
سمت : هیأت علمی
بیوگرافی : متولد فروردین ماه 1349، شهرستان بردسیر، متأهل و دارای دو فرزند
سوابق تحصیلی : دیپلم: ریاضی و فیزیک؛ دبیرستان شریعتی، کرمان؛ خرداد 1366؛ کارشناسی: مهندسی کشاورزی- خاکشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، مرداد 1370؛ کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، مهر 1374، عنوان پایان نامه: " تعیین نرم‌ها و شاخص‌های دریس برای تشخیص کمبود و توصیه‌ی کودی درختان پسته؛ دکتری: مهندسی کشاورزی- خاکشناسی، گرایش شیمی خاک؛ دانشگاه فنی برانشوایگ, آلمان 1388 (2009)؛ عنوان رساله: Comparative studies on the solubility of uranium and phosphorus in phosphate-fertilisers and their uranium transfer to plants
سوابق شغلی : فروردین 1375تا شهریور 1376: عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه شهید باهنر کرمان با مرتبه مربی طرح سربازی؛ شهریور 1376 تا شهریور 1379: عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه خاکشناسی با مرتبه مربی؛ مهر 1379 تا شهریور 1384: عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، گروه علوم خاک (مربی)؛ مهر 1384 تا آبان 1388: دانشجوی دکتری مأمور به تحصیل در کشور آلمان دانشگاه فنی برانشوایگ؛ آذر 1388 تا کنون: عضو هیأت علمی رسمی قطعی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، گروه علوم خاک با مرتبه‌ی استادیار؛ بهمن 1388 تا اسفند 1390 مدیر گروه علوم خاک دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان.
-       سوابق آموزشي
دروس تدريس شده در مقطع کارشناسي: شیمی خاک، کیفیت آب، حاصلخیزی خاک و کودها، تغذیه گیاه، رابطه آب و خاک و گیاه، خاکشناسی عمومی
دروس تدريس شده در مقطع کارشناسي ارشد: شیمی خاک پیشرفته، تعادلات شیمیایی در خاک
دروس تدريس شده در مقطع دکتری: روش تحقيق
 
-      سوابق پژوهشي
الف: طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته
       -تعیین ضریب Kc گندم در اقلیم کرمان با لایسیمتر الکترونیکی (طرح تحقیقاتی ملی زیر نظر شورای پژوهشهای علمی کشور)
       -آبیاری زیر زمینی درختان پسته با لوله مشبک و پوشش پارچه پلاستیکی (طرح تحقیقاتی بین دانشگاهی)
ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي
       -حشمتی رفسنجانی، م. و م. ج. ملکوتی. 1377. تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی در پسته. مجله علوم کشاورزی، 29(2): 352-345.
       -حشمتی رفسنجانی، م. 1378. بررسی روند تغییرات غلظت عناصر غذایی در چهار رقم پسته طی فصل رشد. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 6(3): 13-3.
       -دستورانی، م. ت.، م. ع. صادق­زاده و م. حشمتی رفسنجانی . 1387. بررسی کارآیی آبیاری زیر سطحی در میزان رشد و تولید درختان پسته. مجله علوم و صنایع کشاورزی، ویژه خاک و آب، 22(1):47-35.
       -کمالی، م.، م. حشمتی رفسنجانی، و. مظفری و ح. شیرانی. 1390. بررسی میزان کادمیم انتقال یافته از برخی کودهای فسفاته به گیاه آفتابگردان. کنگره ملی علوم و فنآوری‌های نوین کشاورزی 21- 19 شهریور، زنجان، ایران.
       -مرتضوی،  ز.، م. حشمتی رفسنجانی، ش. مداح حسینی و ع. دره‌کردی. 1391. کارآیی دورریزهای آهن هضم شده‌ در اسید در رشد گیاه ذرت. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 20 اسفند، تهران، ایران.
        -جوکار، ز. و م.حشمتی رفسنجانی. 1391.  بررسی ترکیب شیمیایی یک نوع خاک آلی جهت کاربرد به صورت کود در کشاورزی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 20 اسفند ، تهران، ایران.
        -فراحی، س.، م. حمیدپور، ح. شیرانی، ح. دشتی، م. حشمتی رفسنجانی. (پذیرش). جذب کادمیم از محلول‌های آبی به وسیله کانی مونت‌موریلونیت طبیعی و مونت‌موریلونیت اصلاح شده با پلی‌اکریل‌آمید. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک.
       

Dastorani, M. T., M. Heshmati, and M. A. Sadeghzadeh. 2007. Optimization of irrigation system in arid land pistachio orchards. BIABAN 12: 53-60.
- Dastorani, M. T., M. Heshmati, and M. A. Sadeghzadeh. 2008. Evaluation of the efficiency of surface and subsurface irrigation in dryland environments. Irrig. and Drain. DOI: 10.1002/ird.462.
- Heshmati, M., S. Kratz, J.Fleckenstein, E. Schnug. 2008. Solubility of uranium in fertilizers. Agriculture and Forestry Research, 58(3):231-234.

- Kamali, M.,  M. Heshmati Rafsanjani, V. Mozafari, and H. Shirani. 2012. Studying of cadmium transfer from phosphate fertilizers to maize seedlings. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.  
- Farahi, S., M. Hamidpour, H. Shirani, and M. Heshmati Rafsanjani. 2012. Effect of natural and modified montmorillonite on mobility of Cd in soils. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management", May 15-17, Çeşme-İzmir, Turkey.


5.2/10 (تعداد آرا 20 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد