ارتباط با من

حسین شیرانی
نام و نام خانوادگی : حسین شیرانی
پست الکترونیک : shirani@vru.ac.ir
سمت : هیئت علمی
سوابق تحصیلی : کارشناسی: مهندسی کشاورزی- علوم خاک (خاک¬شناسی)، فارغ¬التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه سوم.
کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی- علوم خاک (خاک¬شناسی)، گرایش ژنز و رده¬بندی خاک، فارغ¬التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه اول.
دکتری (Ph.D): مهندسی کشاورزی- علوم خاک، گرایش فیزیک خاک، فارغ¬التحصیل از دانشگاه صنعتی اصفهان
سوابق شغلی : استاد گروه علوم خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
سوابق اجرايی:
 • مدير گروه خاک­شناسی
 • مدير کل آموزش دانشگاه
 • معاون آموزشی دانشگاه
 • مسئول آزمايشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی طی دو دوره و تا کنون
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه
 • عضويت در شورای دانشگاه طی دو دوره و تا کنون
 • عضويت در شورای پژوهشی دانشگاه از تاریخ 12/9/86 تا کنون
 • عضويت در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه  تا کنون
 • عضويت در شورای مرکز رشد دانشگاه تا کنون
 • نماينده دانشگاه در همکاری­های تحقيقاتی فی­ما­بين دانشگاه و مؤسسه تحقيقات پسته­ی کشور
 • نماينده تام­الاختيار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری کنکور سراسری 86 دانشگاه­ها در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و دريافت تشويق­نامه از معاونت محترم اجرايی سازمان.
 • نماينده تام­الاختيار سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری کنکور سراسری کارشناسی ارشد 86
مقالات علمی پژوهشی:
 • Shirani, H., Hajabbasi, M.A.,Afyuni, M.andHemmat, A.2002. Effect of farmyard manure and tillage systems on soil physical properties and corn yield in central Iran. Soil & Tillage Research. 68: 101-108.
 • H. Shirani, E. Rizabandi, M.R. Mossadeghi, H. Dashti. 2010. Impact of Pistachio Residues on Compactibility and Permeability for Water and Air of Two Aridic Soils from southeast of Iran. Arid Land Research and Management . 24:1-20.
 • H. Hosseini, H. Shirani, M. Hamidpour, R.R. Karimi and M.H. Shamshiri. 2012. Effect of natural and midified montmorillonite on plant availability of Cd and Pb in polluted soils. Environmental engineering and management journal. 12(11): 2079-2085.
 • H. Shirani, M. Habibi, A.A. Besalatpour, I. Esfandiarpour. 2015. Determining the features influencing physical quality of calcareous soils in a semiarid region of Iran using hybrid PSO-DT algorithm.Geoderma, 259-260:1-11.
 • H. Dashti, M.R. Bihamta, H. Shirani, M.M. Majidi. 2012. Genetic analysis of salt tolerance in vegetative stage in wheat (Triticumaestivum). Plant Omics Journal. 1: 19-23.
 • H. Shirani, H. Hosseini, M. Hamidpour, M.H. Shamshiri. 2016. Effect of modified plolyacrylamid on plant-availability of Cd and Pb to corn in polluted soils. Polish Journal of Environmental Studies, Accepted (In press).
 • V.Bagheri, M.H. Shamshiri, H. Shirani, H.R. Roosta. 2011. Effect of mycorrhizal inoculation on eco-physiological responses of pistachio plants grown under different water regimes. Photosynthetica. 4: 531-538.
 • S. Abdi, A. Tajabadi pour,  H. Shirani,M. Hamidpour, H. Shekofteh. 2015. Assessing salinity and sodicity hazards of ground water for irrigation purposes using fuzzy logic. Desalination and water treatment, 1-12.
 • V.Bagheri, M.H. Shamshiri, H. Shirani, H.R. Roosta. 2012. Nutrient uptake and distribution in MaycorrhizalPistatio seedlings under drought stress. JAST. 14: 1591-1604.
 • M.Manishdavi, A.Jafarnejadi, H. Shirani, Gh. Sayyad. 2012. Application of CDE equation for simulation of  Escherichia coli bacterial leaching from a silty clay soil. Advances in Environmental Biology. 4: 1474-1476.
 • RazaviNasab, A., Tajabadipour, A. and Shirani, H. 2014. Effect of salinity and nitrogen application on growth, chemical composition and some biochemical indices of Pistachio seedlings (Pistaciavera L.).Journal of plant nutrition, 37: 1612-1626.
 • Shekofteh, H., Afyuni, M., Hajabbasi, M.A., Iversen, V., Nezamabadi-pour, H., Abbasi, F. Sheikholeslam, F. and Shirani, H. 2013. Modeling of nitrate leaching from a Potato field using HYDRUS-2D. Communications in soil science and Plant Analysis,44: 1-15.
 • P. Mashayekhi, Sh. Ghorbani-Dashtaki, M.R. Mosaddeghi, H. Shirani and A.R. Mohammadi. 2016. Different scenarios for inverse estimation of soil hydraulic parameters from double-ring infiltrometer data using HYDRUS-2D/3D. International Agrophysics.30: 203-210.
 • G. Yousefi,  A. Safadoust,  A.A. Mahboubi,  B. Gharabaghi,  M.R. Mosaddeghi, B.  Ahrens and H. Shirani. 2014. Bromide and  lithium  transport  in  soils  under  long-term cultivation  of alfalfa and  wheat. Agriculture, Ecosystems and Environment, 188: 221-228.
 • M. Hamidpour, F. Pooladi, H. Shirani, M.S. Hosseini, A. Darekordi. 2016. Removal of boron from water by Iranian natural and Solovothermally treated zeolite. International Journal Pollution Research (SCOPUS), 35(1): 7-14.
 • شيرانی، ح. 1391. برآورد برخی از نقاط منحنی مشخصه رطوبتی خاک شامل FC و PWP با استفاده از توابع انتقالی خاک ROETTA و روش رگرسیونی در بردسیر کرمان. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). شماره 59، صفحه 151-141.
 • شیرانی، ح. و رفیع­نژاد، ن. 1391. برآورد برخی از ویژگی­های دیریافت خاک­های استان کرمان با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله پژوهش­های خاک، شماره 4، صفحه 359-349.
 • شيرانی، ح.، حاج­عباسی، م.ع.، افيونی، م. و همت، ع. 1388. اثر سيستم­های خاک­ورزی و کود دامی بر مرفولوژی ريشه ذرت. مجله علوم و صنايع کشاورزی (ويژه آب و خاک)، جلد 23، شماره 1، صفحه 101 تا 107.
 • شيرانی، ح.، حاج­عباسی، م.ع.، افيونی، م. و همت، ع. 1387. شبيه­سازی جذب پتاسيم توسط مدل باربر-کوشمن در گياه ذرت تحت تيمارهای مختلف خاک­ورزی و کود دامی. مجله پژوهش در علوم زراعی، شماره 1، صفحه 85 تا 98.
 • شيرانی، ح.، حاج­عباسی، م.ع.، افيونی، م. و دشتی، ح. 1388. اثر تجمعی لجن فاضلاب بر برخي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميائي خاك. مجله آب و فاضلاب. شماره 3، صفحه 36-28.
 • شیرانی، ح. ابوالحسنی زراعتکار، م. لکزیان، ا. اخگر، ع. 1390. سرعت تجزيه مواد آلي کمپوست زباله شهري، ورمي‌کمپوست،کود دامي و کمپوست پسته در بافت و شوري‌هاي متفاوت خاک در شرايط آزمايشگاهي. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 1، صفحه 93-84.
 • رضوی­نسب، ا.، تاج­آبادی­پور، ا.، شيرانی، ح. و دشتی، ح. 1388. اثر نيتروژن، شوری و ماده آلی بر رشد نهال پسته و مرفولوژی ريشه آن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 47، صفحه 333-321.
 • شيرانی، ح.، افيونی، م.، حاج­عباسی، م.ع.، و همت، ع. 1388. اثر سيستم­های خاک­ورزی و کود آلی بر آبشوئی برميد تحت کشت ذرت.مجله پژوهش­های حفاظت خاک و آب (دانشگاه گرگان)، شماره 4، صفحه، 140-125.
 • شيرانی، ح.، حاج­عباسی، م.ع.، افيونی، م. و همت، ع. 1389.تأثير سيستم­های خاک­ورزی و کود آلی بر مقاومت فروپذيری خاک تحت کشت ذرت. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، شماره 51، صفحه، 154-141.
 • شيرانی، ح.،افيونی، م.، حاج­عباسی، م.ع.، و همت، ع. 1388.شبيه­سازی آبشوئی برميد در خاک تحت سيستم­های مختلف خاک­­ورزی. مجله پژوهش کشاورزی. شماره 3، صفحه، 93-81.

-شيرانی، ح.، مجتبی، ک.،  صياد، غ. و نقوی، ه. 1390. شبيه‎سازي حركت بروميد در ستون‎هاي دست‎خورده خاك با استفاده از مدلHYDRUS-1D. مجله پژوهش و سازندگی.شماره 92، صفحه 31-20.

 • شيرانی، ح.، ريزه­بندی، ا.، مصدقی، م.ر.، دشتی، ح.، و افيونی، م. 1390.اثر تفاله­های پسته بر برخی خواص فيزيکی دو نوع خاک تحت تراکم. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی. شماره 55، صفحه 97-85.
 • انصاری عزآبادی، م. شیرانی، ح. دشتی، ح. تاج­آبادی­پور، ا. 1390. تأثیر کربنات کلسیم و گچ بر عملکرد، اجزای عملکرد، جذب آهن، مس و روی ذرت (Zea mays) در دو بافت خاک. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، شماره 57، صفحه، 181-171.
 • رضوی­نسب، ا شیرانی، ح. تاج­آبادی­پور، ا. دشتی، ح. 1390. تأثیر شوری و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژی ریشه نهال­های پسته. مجله به­زراعی کشاورزی، شماره 1، صفحه، 42-31.
 • حسینی، ح.، شیرانی، ح.، حمیدپور، م.، شمشیری، م.ح.، و رنجبر کریمی، ر. 1391  اثر مونت­موریلونیت و پلی­اکریل آمید اصلاح شده بر پارامترهای رشد و کلروفیل فلورسانس گیاه ذرت در خاک­های آلوده به کادمیم و سرب. علوم و فنون کشت های گلخانه ای (دانشگاه صنعتی اصفهان)  شماره 9، صفحه 50-39.
 • زین­الدینی، م. شیرانی، ح. مظفری، و. اسفندیارپور، ع. 1392. تغییرپذیری قابلیت هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم خاک و تأثیر آنها بر رشد پسته. پژوهش های حفاظت آب و خاک (گرگان). شماره 6، صفحه 181-165.
 • مصلایی، م.شیرانی، ح. مظفری، و. و اسفندیارپور، ع. 1391. تغییرات مکانی شوری و بور قابل جذب در خاک های منطقه حسین آباد یزد. مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان. پذیرش قطعی.
 • شایسته فر، م.ر. شفیعی، ن. شیرانی، ح. رضایی، ع. کارگر دیانتی، م.ر. 1391. توزیع عناصر آرسنیک و سلنیم در خاک­های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان. نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد . شماره 3، صفحه 544-533.
 • شیرانی، ح.، حاج­عباسی، م.ع. حداد رضایی، ر. 1394. اثر بافت، عمق و مکان نمونه­برداری خاک بر برخی شاخص­های کیفیت خاک در باغات پشته رفسنجان. علوم و فنون پسته، پذیرش قطعی.
 • حمیدپور، م. شیرانی، ح. اخگر، ع. 1391. جذب سطحی کادمیم روی کانی مونت­موریلونیت در حضور سیدروفور دسفرال. 1391. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 1، صفحه 52-41. 
 • مطهره حبیبی، حسین شیرانی، اردوان کمالی و عیسی اسفندیارپور. 1394. ارزیابی برخی شاخص­های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور و زمین­آمار در منطقه بافت کرمان. مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه گرگان، جلد 5، شماره 1، صفحه 172-159.
 • شفق مولایی، حسین شیرانی، محسن حمیدپور، حسین شکفته، علی اصغر بسالت­پور. 1394. تأثیر برخی اصلاح­کننده­های آلی بر ویژگی­های رویشی و کادمیم، روی و سرب در ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین. علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 74، صفحه 124-113.
 • باقری، و.، شمشیری، م.ح.، روستا، ح.ر. و شیرانی، ح. 1390. اثر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر شاخص­های رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال پسته. علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران)، شماره 4، صفحه 377-365.
 • دشتی، ح. تاج­آبادی­پور، ا. شیرانی، ح.  نقوی، م.ر. 1389. ارزیابی ژرم­پلاسم گندم در مقابل تنش شوری. مجله علوم گیاهان زراعی (علوم کشاورزی ایران، شماره 4، صفحه 655-664.
 • فراحی، س.، حمیدپور، م.شیرانی، ح. دشتی، ح. حشمتی، م. 1391جذب کادمیم از محلول های آبی به وسیله­ی کانی مونت موریلونیت. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). پذیرش قطعی.
 • دشتی، ح. نقوی، م.ر. شاه نجات بوشهری، ع.ا. شیرانی، ح. 1389. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم­پلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD. مجله ژنتیک نوین، شماره 3، صفحه 62-55.
 • فراحی، س.،شیرانی، ح. و حمیدپور، م. 1392.اثر مونت موریلونیت اصلاح شده بر تثبیت کادمیوم در دو نوع خاک رسی و لوم شنی.نشریه آب و خاک (دانشگاه فردوسی مشهد). جلد 27، شماره 5، صفحه 1008-998.
 • شفیعی، ن. شیرانی، ح. و اسفندیارپور، ع. 1392.غنی شدگی برخی عناصر سنگین در خاک های معدن مس سرچشمه. مجله مدیریت و کیفیت خاک (دانشگاه شهرکرد). شماره 2، صفحه 11-1.
 • شفیعی، ن. و شیرانی، ح.1392. پهنه بندی غلظت مس و بررسی همبستگیpH و EC با عنصر مس در خاک های مجتمع مس سرچشمه. مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی).شماره 66، 224-211.
 • علی اصغر بسالت پور، حسین شیرانی، عیسی اسفندیارپور. 1394. مدل­سازی پایداری خاکدانه­ها با استفاده از ماشین­های بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چندمتغیره. آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 29، شماره 2، صفحه 417-406.
 • اردوان کمالی، حسین شیرانی، فاطمه رحمتی. 1395. کاربرد سامانه استنتاج فازی برای تخمین عملکرد سیب­زمینی، گوجه، یونجه و گندم در شهر کیان. دانش آب و خاک دانشگاه تبریز، پذیرش قطعی.
 • یاسین هلال بیکی، محمد علی حاج­عباسی، حسین شیرانی. 1394. اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک. پژوهش­های زعفران، جلد 3، شماره 2، صفحه 107-97.
 • فریده زارع­پور، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، محمد حشمتی، سید جواد حسینی­فرد. 1394. جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون. آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 29، شماره 1، صفحه 197-188.
 • وحید بروشان، محمد حسین شمشیری، حسین شیرانی، بنیامین ترابی. 1394. نقش همزیستی مایکوریزایی بر رشد و جذب عنصرهای غذایی دانهال­های پسته رقم قزوینی در شرایط تنش کادمیم. علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 16، شماره 1، صفحه 106-89.
 • لیلا اکبری، محسن حمیدپور، حسین شیرانی، علی اکبر محمدی میریک. 1394. اثرات زئولیت و ورمی­کمپوست بر تغییرات شکل­های شیمیایی روی در یک خاک آلوده. آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، پذیرش قطعی.
 • الهام امیری، علی اکبر محبوبی، محمد رضا مصدقی، حسین شیرانی. 1393. بررسی اثر ساختمان خاک بر منحنی رخنه بروماید در شرایط رطوبتی اشباع و غیر اشباع. علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره 68، صفحه 120-111.
 • پریسا مشایخی، شجاع قربانی دشتکی، محمد رضا مصدقی، حسین شیرانی، مهدی پناهی، محمد رضا نوری. 1395. برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از داده­های نفوذ استوانه­های دوگانه. تحقیقات آب و خاک دانشگاه تهران، پذیرش قطعی.
 • زهرا فاریابی، عیسی اسفندیارپور، حسین شکفته، حسین شیرانی. 1395. ترکیب روش­های نقشه­برداری مرسوم و زمین­آماری برای تخمین برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، پذیرش قطعی.
 
- تألیف کتاب:
1- شبکه­ های عصبی مصنوعی با رویکرد کاربرد در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
2- منطق فازی و کاربرد آن در پژوهش های کشاورزی (در دست تألیف)

5.9/10 (تعداد آرا 14 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد