ارتباط با من

دکتر علی رحمتی
نام و نام خانوادگی : دکتر علی رحمتی
پست الکترونیک : a.rahmati@vru.ac.ir
بیوگرافی : تاریخ تولد: 10 مرداد ماه 1359


محل تولد: خراسان شمالی- شهرستان شیروان
سوابق تحصیلی : 1- دوره دکتری، دانشگاه تبریز مهرماه 1384 تا تیرماه 1389، معدل 16/54

2- دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز مهرماه 1382 تا شهریورماه 1384، معدل 16/5

3- دوره کارشناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود مهرماه 1378 تا تیرماه 1382، معدل 16/45

4- دوره دبیرستان، دبیرستان شهید باغبان شهرستان شیروان، مهرماه 1374 تا تیرماه 1377، معدل 16/49
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه فیزیک از شهریور 1389

مدیریت گروه فیزیک از مهر 1392
Publications
2013
 1. A. Rahmati, M. Ghoohestani, H. Badehian, M. Baizaee, “FP-LAPW study of the structural, elastic, electronic and optical properties of Cu3N”, Submitted to Indian Journal physics
 2. A. Rahmati, “Ternary Titanium- Copper Nitride Thin Films: Experiment and Simulation on Reactive magnetron Sputter Assisted Nitridation” Submitted to Indian Journal physics
 
 1. A. Rahmati, S. Mardani, “Nano-crystallites  NiO(110) thin film  on Si(100) substrate: preferred orientation growth” ”, Submitted to Indian Journal physics
 
 1. Mohammad Khanzadeh, Moslem Malekshahi, Ali Rahmati “Optimization of loss in orthogonal bend waveguide: Genetic Algorithm simulation” Alexandria Engineering Journal 52 (2013) 525–530
 2. F. Rahimi, A. Rahmati, M. Molaei, S. Mardani ”Determination and analysis of structural and optical properties for thermally evaporated ZnO thin films”, Soft Nanoscience Letter, doi:10.4236/snl.2013
 3. A. Rahmati, “Structure, Chemical Composition and Hardness of Reactively Sputter Deposited Titanium inserted Copper Nitride Thin Films”, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (2012) 60: 30302
 4. A. Rahmati, “Nitrification of reactively magnetron sputter deposited Ti- Cu nano-composite thin films”, Soft Nanoscience Letter,  3 (2013) 14-21
 
2012
 
 1. A. Rahmati, K. Ahmadi, “Effect of sputtering power on structural, morphological, chemical, optical and electrical properties of Ti:Cu3N nano-crystalline thin films”, European Journal Physics; Applied Physics, 60 (2012) 30302
 
 1. A. Rahmati, “Reactive magnetron sputter deposition of (Ti,Cu)N nano-crystalline thin films: modeling of particle and energy flux toward substrate”, Physica scripta, 86 (2012) 025301
 
 
 
 1. A. Rahmati, “A model for DC magnetron sputtering of bi-component target in Ar ambient: case study of Ti- Cu target”, Indian Journal physics, DOI 10.1007/s12648-012-0181-4
 
 
 1. A. Rahmati, M. Khanzadeh, “Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition”, Ukrainian Journal of Physics, 2012 Vol. 57 No. 6
 
 1. F. Hadian, A. Rahmati, H. Movla, M. Khaksar, “Reactive DC magnetron sputter deposited copper nitride nano-crystalline thin films: growth and characterization”, Vacuum, 86 (2012) 1067- 1068
2011
 1. A. Rahmati, “Reactive DC magnetron sputter deposited Ti- Cu- N nano-composite thin films at nitrogen ambient”, Vacuum, 85 (2011) 853- 860
 
 1. A. Rahmati. H. Bidadi, K. Ahmadi, H. Hadian, “Ti substituted nano-crystalline Cu3N thin films”, Journal of Coatings Technology and Research, 8 (2) 289–297, 2011
2010
 1. A. Rahmati, H. Bidadi, K. Ahmadi, F. Hadian, “Reactive DC magnetron sputter deposited Ti- Cu- N nano- composite thin films at an Ar/ N2 gas mixture”, Plasma Science and Technology, Vol.12, No.6, 2010
 
 
 
International Conference
 1. A. Rahmati, “Reactive DC Magnetron Sputter Deposited Titanium inserted Copper Nitride Thin Films at Different Nitrogen Atmosphere: Structure, Chemical Composition and Hardness”, International Workshop on Plasma Science and Technology (IWPST 2011), Polytechnic university of Tehran, Published
 
 
 
National Conferences
 

1-ویژگیهای الکتریکی، مکانیکی و اپتیکی فیلمهای نازک نیترید مس با آلایش تیتانیوم، رحمتي علی، پنجمین کنفرانی ملی خلأ ایران، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد، 10 و 11 اسفند ماه 1390

 1. اثر توان کندوپاش مگنترونی بر روی ویژگیهای ساختاری و اپتیکی فیلمهای نازک ترکیب سه­تایی Cu3N:Ti، رحمتی ، علی؛ هادیان، فرامرز، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران ، دانشگاه تبریز 18 بهمن ماه1390
 2. تخلیه مگنترونی DC در مخلوط گازی Ar/N2 : مشخصه و شیمی پلاسما، علی رحمتی، محمد خان­زاده، کنفرانس ملی تخلیه­های الکتریکی،پلاسما و مهندسی پلاسما، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشزفته و علوم محیطی ماهان  13 بهمن ماه1390
 3. تأثیر افزودن تیتانیوم به فیلمهای نازک نیترید مس: تغییر در ویژگیها، علی رحمتی، کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشزفته و علوم محیطی ماهان 8 دی ماه 1390
 4. اثر جای گذاری اتم Zn بر روی ویژگی های فیزیکی لایه نازک Cu3N، قوهستانی مرضیه؛ بیضایی سید مهدي؛ باده­یان حجت اله؛ رحمتی علی، کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشزفته و علوم محیطی ماهان 8 دی ماه 1390
 5. محاسبه ثابتهاي کشسانی وبررسی پایداري مکانیکی ترکیب سه­تایی Cu3NiN، قوهستانی مرضیه؛بیضایی سید مهدي؛ باده­یان حجت اله؛ رحمتی علی؛ نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران- گرگان- دانشگاه گلستان 17- 16  شهریورماه 1390
 6. رشد فیلمهای نازک نیترید مس با آلایش تیتانیوم با کندوپاش مگنترونی واکنشی: مشخصه­یابی ساختاری و پیوندهای شیمیایی، علی رحمتی،نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران- گرگان- دانشگاه گلستان 17- 16  شهریورماه 1390
 7. رشد و تعیین ثابتهای اپتیکی لایه­های نازک Cu3Nبا آلایش Ti نهشتی با کندوپاش مگنترونی، علی رحمتی، هفدمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشزفته و علوم محیطی ماهان  بهمن1389
 8. بررسی ویژگیهای اپتیکی لایه­های نازک نیترید مسCu3N لایه نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی واکنشیDC، بیدادی ، حسن ؛ هادیان ، فرامرز ؛ کریمی بیان ؛ رحمتی ، علی، پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران در دانشگاه اصفهان 8 تا 10 بهمن 1387
 9. ساخت نانو بلورهاي مخلوط Cu و Ti با روش آلياژسازي مكانيكي، بیدادی ، حسن ؛ رحمتی ، علی؛ علی­نژاد بابک، ولی­پور ، محمد، کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران در دانشگاه شهید چمران اهواز 15 و 16 بهمن 1387
 10. فیلمهای مخلوط فلزی تیتانیوم مس تهیه شده با کندوپاش مگنترونی، بیدادی ، حسن ؛ احمدی ، کامران؛ رحمتی ، علی؛ ولی­پور ، محمد؛ هادیان ، فرامرز، کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران در دانشگاه شهید چمران اهواز 15 و 16 بهمن 1387
 11. تهيه فيلمهای نازک تیتانیوم به روش کندوپاش مگنترونی و بررسی ساختار، ناهمواری سطح و چسبندگی به زیر لایه، هادیان ، فرامرز ؛ بیدادی ، حسن ؛ رحمتی ، علی، کنفرانس فيزيک ماده چگال در مرکز تحصيلات تکميلی زنجان خرداد ماه 1385
 12. بررسی وابستگی  آهنگ نهشت به فاصله چشمه مگنترونی تا زیر لایه و فشار در فیلمهای مسی تهيه­شده به روش کندوپاش مگنترونی، رحمتی ، علی؛ بیدادی ، حسن ؛ هادیان ، فرامرز، کنفرانس فيزيک ماده چگال در مرکز تحصيلات تکميلی زنجان خرداد ماه 1385
 

5.2/10 (تعداد آرا 156 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد